11 – 20 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GREECE OF PARADEISOS 10 วัน (OS)

กำหนดการเดินทาง : 11 – 20 ตุลาคม 2566

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : (EK) 

ราคา : 198,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ เอเธนส์ 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่  10  เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์

01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบิน “EMIRATES AIRLINE” เที่ยวบินที่ EK 385/209
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงดูไบ 04.45 – 10.50 น.)

15.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) , ประเทศกรีซหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อเช็คอิน โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี – โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมืองเดลฟี (DELPHI) (195 กิโลเมตร)

เดลฟี (DELPHI)

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสา และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร)

เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA)

เมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก จนถึงเวลาอันควร      

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND METEORA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า – เขาเมทีโอร่า – นครลอยฟ้า – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

METEORA ROCKS

เมทิโอร่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอารามอารามของศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันหลายๆ ลูก คำว่า เมทิโอร่า Meteora เป็นคำกรีกมีความหมายว่า “ล่องลอยอยู่กลางอากาศ” ซึ่งอารามบางหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มองบางมุมแล้วจะเหมือนลอยอยู่จริงๆ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ในปี 1988 ในอดีตเคยมีอารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น ความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะซานโตรินี 2 คืน ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี – ชิมไวน์ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ “OIA”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 354

10.50 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชิมไวน์ที่ Santo Winery

Santo Winery

ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง

ควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝาก และยังเป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างมากให้คุณได้ชิมไวน์ชมทิวทัศน์อันงดงามให้ท่านได้คลายเหนื่อยจากการผจญภัยของวันไปอย่างปลิดทิ้งอีกด้วย

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE)

เพื่อนำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA)

พระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA)

นำท่านเดินเล่นชมไฮไลท์ของเกาะซานโตรินี ที่เอีย (OIA) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ภาพโปรโมท โปสเตอร์ทุกอย่างจากสื่อส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพจากเมืองเอีย ที่มีความโดดเด่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย โดยที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟอายุนับ 1,000 ปีได้ดีที่สุด และมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้เดินเล่นชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DE SOL HOTEL (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ

(Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน Gold Street ย่านดังใจกลางเมืองฟีร่า (Fira) ที่ประกอบด้วยถนนหินขาวเรียงรายงดงาม ประกอบกับอาคารสีขาว ตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยร้านค้ามากมาย โดยอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

ชมเกาะซานโตรินี

ชมความงามของเกาะอันเก่าแก่ของชาวกรีก จากนั้นนำท่านร่วมสนุกกับการเดินเขา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของภูเขาไฟคัลเดร่า ขณะเดินลงจากเขา อย่างเนิบช้าสบาย ๆ จากนั้นนำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DE SOL HOTEL หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – เอเธนส์แนฟพลิโอ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 353

09.15 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO) (138 กิโลเมตร)

เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO)

เมืองท่าริมทะเลที่มีเสน่ห์และติดอันดับต้นๆเมืองโรแมนติกของกรีซเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปีค.ศ.1823-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเเละซากของโบราณสถานมากมายที่กระจายตัวกันอยู่เต็มเมืองเเห่งนี้ ทั้งมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมเเบบออตโตมัน หรือจะเป็นพระราชวังที่สวยงามเเบบเวนิส เเละมีอีกหลายเเห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมในเเบบอะโครโพลิสของกรีก รวมทั้งมีกลิ่นอายของอารยธรรมไมซีเนียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นพาท่านชมเมืองแนฟพลิโอ

ชมเมืองแนฟพลิโอ

จากนั้นนำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ป้อมปราการ Palamidi ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 216 เมตร แม้จะสูงแค่ไหนภายในป้อมปราการก็ยังมีโบสถ์เล็กๆ ชื่อว่า Agios Andrea’s ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คน จากด้านบนเมื่อมองลงมาจะเห็นชัดเจนว่าเมืองแนฟพลิโอ เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลที่สวยสดงดงามและด้านหลังของเมืองก็ยังมีกำแพงป้อมเป็นแนวยาว ทำให้เมืองนี้เสมือนเมืองในนิทานที่โอบล้อมไปด้วยป้อม และปราสาทที่สวยงาม

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองรอบๆจัตุรัส Syntagma Square ย่านใจกลางเมือง ซึ่งทางเดินปูด้วยหินอ่อนอย่างดี มีต้นส้ม และต้นมะนาวปลูกตามถนนเล็กๆที่เป็นถนนคนเดินเต็มไปหมด บ้านเรือนเก่าเรียงสลับกับร้านค้าสมัยใหม่ที่ตกแต่งด้วยสีสันน่ารักทุกตรอกซอกซอยจนน่าเดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร และไม่ควรพลาดลิ้มลองไอศกรีมอิตาเลี่ยนขึ้นชื่อของเมือง Antica Gelateria di Roma ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1870

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMPHITRYON HOTEL หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

แนฟพลิโอ – โรงละครเอพิดอรัส – คลองคอรินท์ – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครเอพิดอรัส (EPIDAURUS THEATRE) (28 กิโลเมตร)

โรงละครเอพิดอรัส

โรงละครเอพิดอรัส (EPIDAURUS THEATRE) ตั้งอยู่ในเมืองเอพิดอรัส ซึ่งอยู่บนหุบเขาในภูมิภาค Argolis ว่ากันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยตำนาน และเรื่องเล่าน่าสนใจ โดยเฉพาะตำนานที่กล่าวว่า บริเวณนี้ยังเป็นเป็นที่ประสูติของอัสเคลปิออส บุตรชายของเทพอะพอลโลตามความเชื่อของชาวกรีก เป็นโรงละครที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทว่ายังคงเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ทางการจึงจัดการบูรณะโรงละครแห่งนี้อยู่เสมอ กระทั่งปี ค.ศ. 1988 ที่ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ในบางส่วนก็ยากที่จะทำให้เป็นดังเดิม ซึ่งร่องรอยสึกหรอเหล่านั้นเองที่ทำให้โรงละคร เอพิดอรัส เต็มไปด้วยเสน่ห์ และยังได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมจนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคอรินท์ (CORINTH) (65 กิโลเมตร) ที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยไมซีนีจนถึงยุคคลาสสิค เป็นเมืองที่มีร่องรอยของท่าเรือ โรงละคร ศูนย์การค้า และวัฒนธรรมที่ผู้คนมาชุมนุมกันที่เรียกว่า Argo ให้ได้เห็นอยู่ เมืองนี้เป็นที่อยู่ของคนมีฐานะ และบริเวณอ่าวคอรินท์นี่เองเป็นสถานที่ที่เฮเลนชายาของ Menelaus กษัตริย์แห่งสปาร์ตา ได้พาเจ้าชายปารีสชมเมือง และตกหลุมรักกัน จนเป็นเหตุให้เจ้าชายปารีสลักพาเฮเลนไป จนเกิดเป็นเรื่องราวยืดเยื้อของสงครามกรุงเทรอง (Trojan War)

เดินทางถึงเมืองคอรินท์ นำท่าน ชมคลองคอรินท์ (The Corinth Canal)

คลองคอรินท์ (Corinth Canal)

เป็นคลองขุดขนาดใหญ่และเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียน ตั้งขั้นกลางกับฝั่งเพโลพอนนิส และแผ่นดินของประเทศกรีซ คลองแห่งนี้มีลักษณะเป็นช่องทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึก 8 เมตร อิสระให้ท่านชมความมหัศจรรย์ของแผ่นดินทั้งสองที่ขนาบข้าง ปัจจุบันมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน และสามารถเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟ ปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังคงใช้เป็นทางผ่านเรือโดยสารมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) (77 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

DIONYSOS ZONAR’S

ภัตตาคารภายใต้บรรยากาศอโครโปลิสอันยิ่งใหญ่ ที่จะมายกระดับประสบการณ์ Fine Dining ของคุณ ให้คุณได้รับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่คลาสสิก และโรแมนติกที่สุดเป็นประสบการณ์ Fine Dining ที่คุณไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ ชมเมืองช้อปปิ้ง Outletกรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ATHENS CITY TOUR

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนามผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

ผ่านชมยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (ACROPOLIS)

อโครโปลิส (ACROPOLIS)

อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน ถ่ายภาพวิหารพาร์เธนอน(PARTHENON) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนกระทั่งถึงเวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens (50 กิโลเมตร) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารภายในเอ้าท์เลท *****CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร*****

 

ช้อปปิ้ง Designer Outlet Athens

อิสระให้ท่านได้ช้องปิ้งที่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  ศูนย์รวมสินค้า แบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 18.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 210/376

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติดูไบเวลา 23.35 – 03.45 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..