18 – 27 ตุลาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ EK
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์กรีซ เที่ยวกรีซ : GREECE OF PARADEISOS EMIRATES AIRLINE (EK) 10 วัน

กำหนดการเดินทาง : 18 – 27 ตุลาคม 2567

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)

ราคา : 216,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เอเธนส์

03.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK371/209

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงดูไบ 06.50 – 10.50 น.)

15.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) , ประเทศกรีซ

 หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อเช็คอิน โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สามของการเดินทาง

เดลฟี – ชมโบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมืองเดลฟี (DELPHI) (195 กิโลเมตร) เมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้น

นำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสา และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร)

KALAMBAKA

เมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก จนถึงเวลาอันควร          

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DIVANI METEORA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า – เขาเมทีโอร่า – นครลอยฟ้า – เอเธนส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

METEORA ROCKS

เมทิโอร่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอารามอารามของศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันหลายๆ ลูก คำว่า เมทิโอร่า Meteora เป็นคำกรีกมีความหมายว่า “ล่องลอยอยู่กลางอากาศ” ซึ่งอารามบางหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มองบางมุมแล้วจะเหมือนลอยอยู่จริงๆ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ในปี 1988 ในอดีตเคยมีอารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น ความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

***หมายเหตุ : ในการเข้าชมวิหารต่างๆภายในเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมทิโอร่า สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงกรุณาสวมกระโปรงยาวเกินหัวเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและขายาวในการเข้าชม ***

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

*** ในคืนนี้กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับการพักค้างคืนที่เกาะซานโตรินี 2 คืน เนื่องจากสถานที่และโลเคชั่นของโรงแรม เป็นลักษณะไล่ตามขั้นหน้าผาทำให้ไม่สะดวกต่อการลำเลียงกระเป๋าใหญ่ในช่วงที่อยู่บนเกาะ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

มุ่งสู่เกาะซานโตรินี – ชิมไวน์ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ “OIA”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.05 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 354

10.50 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

SANTORINI

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ อีกทั้งเกาะซานโตรินียังเป็นเกาะที่โด่งดังของประเทศกรีซและหนึ่งใน Dream Destination ของนักท่องจากเที่ยวทั่วโลกที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

นำท่านชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง ควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝาก และยังเป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างมากให้คุณได้ชิมไวน์ชมทิวทัศน์อันงดงาม พร้อมถ่ายภาพเก๋ๆไว้อัพลงโซเชียล

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม VOLCANO VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า เพื่อเช็คอิน เก็บสัมภาระและพักผ่อนคลายอิริยาบถจนกระทั่งได้เวลา

นำท่านมุ่งสู่หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE)

OIA VILLAGE

นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกเดินเล่นชมไฮไลท์ของเกาะซานโตรินี ที่หมู่บ้านเอีย (OIA) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ภาพโปรโมท โปสเตอร์ทุกอย่างจากสื่อส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพจากเมืองเอีย ที่มีความโดดเด่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย โดยที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟอายุนับ 1,000 ปีได้ดีที่สุด และมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้เดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร ***Tips & Tricks สำหรับท่านที่ชอบถ่ายถาพ การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดก็ตัดกันกับส่วนใหญ่ที่เป็นโทนสีขาวของหมู่บ้านเพื่อให้ทำให้ท่านดูโดดเด่นก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับการเก็บภาพลงโซเชียล***

นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย ไฮไลท์ของการชมพระอาทิตย์ตก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VOLCANO VIEW HOTEL (พัก 2 คืน) หรือระดับเทียบเท่า

***เนื่องด้วยโรงแรมริมหน้าผาบางแห่งบนเกาะซานโตรินี มีนโยบายเกี่ยวความปลอดภัยของการเข้าพักเมื่อมีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี (POLICY FOR CHILDREN) ทางโรงแรมจะนำเสนอห้องพักของโรงแรมในเครือเดียวกันระดับเทียบเท่าให้กับท่าน เพื่อความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก***

6

วันที่หกของการเดินทาง

ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ฟีร่า – ชมเมืองและช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟีร่า (FIRA)

FIRA

เมืองหลวงของซานโตรินี ศูนย์กลางวัฒนธรรมและการค้าของซานโตรินี นอกจากพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆแล้ว เมืองนี้ยังมีร้านค้ามากมายและสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่อัญมณี เสื้อผ้า ไปจนถึงของใช้ในบ้าน  ใจกลางเมืองมี ย่าน Gold Street ที่เลื่องชื่อซึ่งมีร้านอัญมณีมากกว่า 40 ร้านที่ขายเพชรพลอย ทอง เงิน และเครื่องประดับอื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VOLCANO VIEW HOTEL (พักคืนที่ 2) หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มุ่งสู่เอเธนส์ – แนฟพลิโอ – ชมเมือง

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 353

09.15 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO) (167 กิโลเมตร)

NAFPLIO

เมืองท่าริมทะเลที่มีเสน่ห์และติดอันดับต้นๆเมืองโรแมนติกของกรีซเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปีค.ศ.1823-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเเละซากของโบราณสถานมากมายที่กระจายตัวกันอยู่เต็มเมืองเเห่งนี้ ทั้งมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมเเบบออตโตมัน หรือจะเป็นพระราชวังที่สวยงามเเบบเวนิส เเละมีอีกหลายเเห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมในเเบบอะโครโพลิสของกรีก รวมทั้งมีกลิ่นอายของอารยธรรมไมซีเนียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นพาท่านชมเมืองแนฟพลิโอ

ชมเมืองแนฟพลิโอ

นำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ป้อมปราการ Palamidi ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 216 เมตร แม้จะสูงแค่ไหนภายในป้อมปราการก็ยังมีโบสถ์เล็กๆ ชื่อว่า Agios Andrea’s ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คน จากด้านบนเมื่อมองลงมาจะเห็นชัดเจนว่าเมืองแนฟพลิโอ เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลที่สวยสดงดงามและด้านหลังของเมืองก็ยังมีกำแพงป้อมเป็นแนวยาว ทำให้เมืองนี้เสมือนเมืองในนิทานที่โอบล้อมไปด้วยป้อม และปราสาทที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองรอบๆจัตุรัส Syntagma Square ย่านใจกลางเมือง ซึ่งทางเดินปูด้วยหินอ่อนอย่างดี มีต้นส้ม และต้นมะนาวปลูกตามถนนเล็กๆที่เป็นถนนคนเดินเต็มไปหมด บ้านเรือนเก่าเรียงสลับกับร้านค้าสมัยใหม่ที่ตกแต่งด้วยสีสันน่ารักทุกตรอกซอกซอยจนน่าเดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร และไม่ควรพลาดลิ้มลองไอศกรีมอิตาเลี่ยนขึ้นชื่อของเมือง Antica Gelateria di Roma ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1870

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL GRAND BRETAGNE NAFPLIO หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

แนฟพลิโอ – โรงละครเอพิดอรัส – คลองคอรินท์ – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครเอพิดอรัส (EPIDAURUS THEATRE) (28 กิโลเมตร)

EPIDAURUS THEATRE

อยู่ในเมืองเอพิดอรัส ซึ่งอยู่บนหุบเขาในภูมิภาค Argolis ว่ากันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยตำนาน และเรื่องเล่าน่าสนใจ โดยเฉพาะตำนานที่กล่าวว่า บริเวณนี้ยังเป็นเป็นที่ประสูติของอัสเคลปิออส บุตรชายของเทพอะพอลโลตามความเชื่อของชาวกรีก เป็นโรงละครที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทว่ายังคงเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ทางการจึงจัดการบูรณะโรงละครแห่งนี้อยู่เสมอ กระทั่งปี ค.ศ. 1988 ที่ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ในบางส่วนก็ยากที่จะทำให้เป็นดังเดิม ซึ่งร่องรอยสึกหรอเหล่านั้นเองที่ทำให้โรงละคร เอพิดอรัส เต็มไปด้วยเสน่ห์ และยังได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมจนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองคอรินท์ (CORINTH) (65 กิโลเมตร) ที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยไมซีนีจนถึงยุคคลาสสิค เป็นเมืองที่มีร่องรอยของท่าเรือ โรงละคร ศูนย์การค้า และวัฒนธรรม

CORINTH CANAL

นำท่านชมคลองคอรินท์ (The Corinth Canal) เป็นคลองขุดขนาดใหญ่และเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียน ตั้งขั้นกลางกับฝั่งเพโลพอนนิส และแผ่นดินของประเทศกรีซ คลองแห่งนี้มีลักษณะเป็นช่องทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึก 8 เมตร อิสระให้ท่านชมความมหัศจรรย์ของแผ่นดินทั้งสองที่ขนาบข้าง ปัจจุบันมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน และสามารถเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟ ปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังคงใช้เป็นทางผ่านเรือโดยสารมากมาย

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) (77 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

DIONYSOS ZONAR’S RESTAURANT

ภัตตาคารภายใต้บรรยากาศอโครโปลิสอันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่จะมายกระดับประสบการณ์ Fine Dining ของคุณ ให้คุณได้รับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่คลาสสิก และโรแมนติกที่สุดเป็นประสบการณ์ Fine Dining ที่คุณไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง -กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านชมเมืองเอเธนส์

ATHENS

นำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำชมยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน ถ่ายภาพวิหารพาร์เธนอน(Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA) และเออร์มู สตรีท (ERMOU STREET)

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าปลาก้า ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมาย

จากบริเวณย่านเมืองเก่าปลาก้า ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่เออร์มู สตรีท (Ermou Street) ถนน Luxury อันดับ 5 ของโลก แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นจากจัตุรัส “Monastriaki” และเป็นย่านช้อปปิ้งที่พลุกพล่านเรียงรายด้วยแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นสามโซนด้วยกัน คือตะวันออก ตะวันตก และโซนกลาง ซึ่งทั้งหมดจะมีร้านค้าดีไซน์เนอร์แตกต่างกัน แต่ภายในย่านแห่งนี้นั้นยังมีโบสถ์บายเซนไทน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านสไตล์สุดคลาสสิกของโลก จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 18.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 210/384

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติดูไบเวลา 23.35 – 03.05 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย