9 – 18 เม.ย. / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 2567
วันเดินทาง
ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GREECE OF PARADEISOS 10 วัน (OS)

กำหนดการเดินทาง : 9 – 18 เม.ย. / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 2567

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : (OS) AUSTRIAN AIRLINES

ราคา : 189,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวียนนา  

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบิน “AUSTRIAN AIRLINES” เที่ยวบินที่ OS026/OS801

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา เอเธนส์ – ย่านเมืองเก่าปลาก้า – ช้อปปิ้ง

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงเวียนนา 05.35 – 09.35 น.)

12.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS), กรีซ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเอเธนส์

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมจากนั้นนำท่านชมเมืองเอเธนส์

เมืองเอเธนส์

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์

ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนามผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ACADEMIAS HOTEL, AUTOGRAPH COLLECTION หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี – โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมืองเดลฟี (DELPHI) (195 กิโลเมตร) เมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสา และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร)

เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA)

เมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก จนถึงเวลาอันควร      

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DIVANI METEORA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า – เขาเมทีโอร่า – นครลอยฟ้า – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

METEORA ROCKS

เมทิโอร่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอารามอารามของศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันหลายๆ ลูก คำว่า เมทิโอร่า Meteora เป็นคำกรีกมีความหมายว่า “ล่องลอยอยู่กลางอากาศ” ซึ่งอารามบางหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มองบางมุมแล้วจะเหมือนลอยอยู่จริงๆ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ในปี 1988 ในอดีตเคยมีอารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น

ความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะซานโตรีนี 2 คืนและเกาะมิโคนอส 1 คืน ***

 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ACADEMIAS HOTEL, AUTOGRAPH COLLECTION หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี – ชิมไวน์ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ “OIA”

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 354

10.50 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะที่เป็น Iconic ของประเทศกรีซ

เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery

Santo Winery

ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง ควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝาก และยังเป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างมากให้คุณได้ชิมไวน์ชมทิวทัศน์อันงดงามให้ท่านได้คลายเหนื่อยจากการผจญภัยของวันไปอย่างปลิดทิ้งอีกด้วย

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE)

สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA)

เพื่อนำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA) เดินเล่นชมไฮไลท์ของเกาะซานโตรินี ที่เอีย (OIA) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของซานโตรินี ภาพโปรโมท โปสเตอร์ทุกอย่างจากสื่อส่วนใหญ่ถือว่าเป็นภาพจากเมืองเอีย ที่มีความโดดเด่นคือสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย โดยที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟอายุนับ 1,000 ปีได้ดีที่สุด และมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้เดินเล่นชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DE SOL HOTEL (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ช้อปปิ้งย่าน Gold Street

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชมเกาะซานโตรินี

ชมความงามของเกาะอันเก่าแก่ของชาวกรีก จากนั้นนำท่านร่วมสนุกกับการเดินเขา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของภูเขาไฟคัลเดร่า ขณะเดินลงจากเขา อย่างเนิบช้าสบาย ๆ จากนั้นนำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟีร่า ย่าน Gold Street

ช้อปปิ้งย่าน Gold Street

เมืองฟีร่า (Fira) ซึ่งมีร้านค้ามากมายและสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่อัญมณี เสื้อผ้า ไปจนถึงของใช้ในบ้าน ใจกลางเมืองมี “Gold Street” ย่านเลื่องชื่อซึ่งมีร้านอัญมณีมากกว่า 40 ร้านที่ขายเพชรพลอย ทอง เงิน และเครื่องประดับอื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DE SOL HOTEL หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – นั่งเรือ High Speed Boat – เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย) – ชมย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (MYKONOS)      

10.10 น. เดินทางออกจาก เกาะซานโตรินี (SANTORINI) โดยเรือ POWER JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

12.30 น.  เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (MYKONOS)

เกาะมิโคนอส (MYKONOS)

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด  นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ เกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน มาแล้วมากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (MYKONOS WINDMILLS) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่20ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียนจนได้เวลาอันสมควรควร

มิโคโนส ทาวน์

(MYKONOS TOWN)

มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SEMELI HOTEL MYKONOS หรือเทียบเท่า

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือจะสำรวจแสงสีที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของยามค่ำคืนของเกาะมิโคนอส ได้ตามอัธยาศัย ***

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะมิโคนอส – นั่งเรือ High Speed Boat – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้ามีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมที่พัก หรืออิสระเดินเล่นชมเมืองมิโคนอส จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

อิสระชมเมืองมิโคนอส

ชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือพักผ่อนแบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอ,กรุ่นชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเพลิดเพลิน ไปกับหาดทรายสีเหลืองทองละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวใสสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของนักท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคลหาดแบบครอบครัวจะแต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ (ซึ่งเป็นหาดส่วนน้อย) หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือยหาดเอเลีย (Elia) หรือที่เรียกกันว่าหาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมิโคนอส

14.25 ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือ WORLDCHAMPION JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

เรือ High Speed Boat ความเร็ว 40 น๊อต ที่ถือเป็นหนึ่งในเรือที่โออ่า สะดวกสบาย ที่สุดในทะเลเอเจียน ให้คุณได้ล่องชมความงามของทะเลอีเจียน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใสไร้เมฆหมอก อีกด้วย

17.00 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

DIONYSOS ZONAR’S

ภัตตาคารภายใต้บรรยากาศอโครโปลิสอันยิ่งใหญ่ ที่จะมายกระดับประสบการณ์ Fine Dining ของคุณ ให้คุณได้รับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่คลาสสิก และโรแมนติกที่สุดเป็นประสบการณ์ Fine Dining ที่คุณไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ACADEMIAS HOTEL, AUTOGRAPH COLLECTION หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ อโครโปลิส ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำชมยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (ACROPOLIS)

อโครโปลิส (ACROPOLIS)

นำชมอโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน ถ่ายภาพวิหารพาร์เธนอน(PARTHENON) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนกระทั่งถึงเวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens (50 กิโลเมตร) 

ช้อปปิ้ง Designer Outlet Athens

อิสระให้ท่านได้ช้องปิ้งที่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  ศูนย์รวมสินค้า แบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS808/025

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน กรุงเวียนนา เวลา 22.35 – 23.25 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..