03 – 12 มิ.ย. / 08 – 17 ก.ค. / 11 – 20 ส.ค. 2565
วันเดินทาง
Turkish Airline
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GREECE OF PARADEISOS 10 วัน (TK)

กำหนดการเดินทาง :  03 – 12 มิ.ย. / 08 – 17 ก.ค. / 11 – 20 ส.ค. 2565

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/1845

ราคา : 159,800 บาท

 

03 – 12 มิ.ย. / 08 – 17 ก.ค. / 11 – 20 ส.ค. 2565

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน “Turkish Airline” เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบิน “Turkish Airline” เที่ยวบินที่ TK 069/1845
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงอิสตันบูล 05.15 – 07.40 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง – อโครโปลิส

09.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์, กรีซ จากนั้นชมเมืองเอเธนส์

ATHENS CITY TOUR

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่าสยภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม

ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896

ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส (Acropolis)

อโครโปลิส (Acropolis)

อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน เข้าชมวิหารพาร์เธนอน(Parthenon)วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่ านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่า

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่คาลัมบาก้า 1 คืน ***

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี – โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสา และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร)

เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA)เมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก จนถึงเวลาอันควร      

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Meteora Hotel หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า- เขาเมทีโอร่า-นครลอยฟ้า- เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไป ทั่วโลก

METEORA ROCKS

จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 โดยชื่อเมเทออรานั้นมาจากคำว่า Meteorizo แปลว่าแขวนห้อยอยู่กลางอากาศ เพราะบนเขานี้มีอารามของศาสนจักรนิกายออร์โทดอกซ์ (Orthodox Church) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 ทั้งนี้ในอดีตบริเวณ

Meteora Rocks เคยมี อารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)  ได้แก่  Megalo Meteoron, Varlaam, Agios Nikolaos Anapafsas, Roussanou Agia Trias Stefan อย่างไรก็ตามความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม

และสถานปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่า

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะมิโคนอส 1 คืน และที่เกาะซานโตรีนี 2 คืน ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย)     – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS)

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET

CHAMPION JET

เรือเฟอร์รี่ความเร็ว 40 น๊อต ที่ถือเป็นหนึ่งในเรือที่โออ่า สะดวกสบาย ที่สุดในทะเลเอเจียน ให้คุณได้ล่องชมความงามของทะเลอีเจียน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใสไร้เมฆหมอก อีกด้วย ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

09.40 น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (Mykonos Island)

เกาะมิโคนอส (Mykonos)

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด  นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ เกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน มาแล้วมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (Mykonos windmills)สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่20ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียนจนได้เวลาอันสมควรควร

มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง มิโคนอส (Mykonos)

ชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือพักผ่อนแบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอ,กรุ่นชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหาดทรายสีเหลืองทองละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวใสสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของนักท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคลหาดแบบครอบครัวจะแต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ (ซึ่งเป็นหาดส่วนน้อย) หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือยหาดเอเลีย (Elia) หรือที่เรียกกันว่าหาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Semeli the Hotel หรือเทียบเท่า

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือจะสำรวจแสงสี

ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของยามค่ำคืนของเกาะมิโคนอส ได้ตามอัธยาศัย ***

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี – ชมพระอาทิตย์ตก ณ OIA”    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (Santorini)

09.50 น. เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

11.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามเหนือภาพวาด เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน China in Messaria หรือเทียบเท่า

บ่าย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Apeiron Blue Hotel หรือเทียบเท่า เพื่อจัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตาม อัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA)

พระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA)

เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Apeiron Blue Hotel หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ชิมไวน์ – จัตุรัสธีโปโกปูลู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชมเกาะ ซานโตรินี

ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donkey) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย

นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน “Gold Street”  ย่านดังใจกลางเมืองฟีร่า (Fira) ที่ประกอบด้วยถนนหินขาวเรียงรายงดงาม ประกอบกับอาคารสีขาว ตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยร้านค้ามากมาย โดยอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery

ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง ควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝาก และยังเป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างมากให้คุณได้ชิมไวน์ชมทิวทัศน์อันงดงามให้ท่านได้คลายเหนื่อยจากการผจญภัยของวันไปอย่างปลิดทิ้งอีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Apeiron Blue Hotel หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซานโตรินี – เอเธนส์ – เออร์มู สตรีท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน AEGEAN

12.20 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เออร์มู สตรีท (Ermou Street) 

เออร์มู สตรีท  (Ermou Street) ถนน Luxury อันดับ 5 ของโลก แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นจากจัตุรัส “Monastriaki” และเป็นย่านช้อปปิ้งที่พลุกพล่านเรียงรายด้วยแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นสามโซนด้วยกัน คือตะวันออก ตะวันตก และโซนกลาง ซึ่งทั้งหมดจะมีร้านค้าดีไซน์เนอร์แตกต่างกัน แต่ภายในย่านแห่งนี้นั้นยังมีโบสถ์บายเซนไทน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในย่านสไตล์สุดคลาสสิกของโลก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – แหลมซูเนียน – Mc Arthur Glenn – กรุงเทพ ฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางชม แหลม ซูเนียน (Cape Sounion) (80 กิโลเมตร) 

แหลม ซูเนียน (Cape Sounion)

นำท่าน ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่สัมผัสความงดงามของทะเลอีเจียน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด สร้างขึ้นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่ และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่นี่ วิหารนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญแล้ว ยังคงทำหน้าที่เป็นเสมือนประภาคารนำทางให้แก่นักเดินทางที่กำลังมุ่งสู่เมืองพีเรอุสอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  (50 กิโลเมตร) ศูนย์รวมสินค้า แบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ  ** อิสระอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารภายในเอ้าท์เลท CASH BACK ท่านละ 25 ยูโร ***

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงเอเธนส์

22.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบิน Turkish Airways เที่ยวบินที่ TK 1844/068

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติอิสตันบูล เวลา 23.30 – 01.45 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..