28 ธันวาคม 2566 – 6 มกราคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GREECE OF PARADEISOS 10 วัน ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ (LH)

กำหนดการเดินทาง : 28 ธันวาคม 2566 – 6 มกราคม 2567

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ (LH)

ราคา : 198,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เอเธนส์ 

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ (LH) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย สายการบินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH773/LH1752

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง – ย่านเมืองเก่าปลาก้า

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินมิวนิค เวลา 05.50 – 12.05 น.)

12.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองเอเธนส์

ATHENS CITY TOUR

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนามผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA)

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม และอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนกระทั่งถึงเวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี – โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมืองเดลฟี (DELPHI) (195 กิโลเมตร)

เดลฟี (DELPHI)

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสา และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร)

เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA)

เมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก จนถึงเวลาอันควร      

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DIVANI METEORA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า – เขาเมทีโอร่า – นครลอยฟ้า – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

METEORA ROCKS

เมทิโอร่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอารามอารามของศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันหลายๆ ลูก คำว่า เมทิโอร่า Meteora เป็นคำกรีกมีความหมายว่า “ล่องลอยอยู่กลางอากาศ” ซึ่งอารามบางหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มองบางมุมแล้วจะเหมือนลอยอยู่จริงๆ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ในปี 1988 ในอดีตเคยมีอารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น ความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า อิสระให้ท่านร่วมเฉลิมฉลองกับบรรยากาศเคาท์ดาวน์ที่สนุกสนานในค่ำคืนสุดท้ายของปี 2023 ที่มีการจัดงาน Celebrate the New Year ที่ใจกลางกรุงเอเธนส์ หลายๆย่านที่จัดงานเฉลิมฉลอง รวมถึงย่านจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่มีการจัดปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนแบบ open air การแสดงดนตรี การเต้นรำ และดอกไม้ไฟ เพื่อนับถอยหลังสู่เที่ยงคืนครั้งใหญ่

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะครีต 2 คืน ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอเธนส์ซาเนีย – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.25 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองซาเนีย (CHANIA) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 332

09.15 น. เดินทางถึงเมืองซาเนีย (CHANIA), เกาะครีต (CRETE ISLAND)

เกาะครีต (CRETE ISLAND)

เกาะครีต เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะกรีกและเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับห้าในบรรดาเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ครีตเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอัน (Minoan civilization) ที่เป็ นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาอารยธรรมกรีกที่รุ่งเรืองระหว่าง 2600 ถึง 1400 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมกรีกในปัจจุบัน ครีตเป็ นหนึ่งในสิบสามเขตการปกครองของกรีซ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกรีซเป็นอย่างมาก

เมืองซาเนีย (CHANIA)

เมืองเก่าที่น่าหลงใหลและเป็นประตูสู่สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่มีอายุกว่า 4,000 ปี ที่เรียกว่ามิโนอันและยังเมืองท่าแสนโรแมนติกที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะครีต เคยถูกปกครองโดยอาณาจักใหญ่ๆ ทั้งอาณาจักรไบแซนไทน์ อาณาจักรโรมัน อาณาจักรเวเนเชียน อาณาจักรอียิปต์ เเละพวกเติร์ก รวมทั้งอาหรับ ทำให้งานสถาปัตยกรรมของที่นี่มีความสวยงามเเละความหลากหลายวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจนน่าประทับใจ

พาท่านชม The Monastery of Agia Triada Tsagarolon

The Monastery of Agia Triada Tsagarolon

นำท่านชม The Monastery of Agia Triada Tsagarolon เป็นอารามที่อารามที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในเกาะครีต ตามประวัติศาสตร์ได้มีจดหมายเหตุอ้างอิงว่า อารามแห่งนี้ถูกสร้างโดยสองพี่น้อง Leremias และ Lavrentios ซึ่งมาจากตระกูล Venetian Tzagarolos ที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชากรออร์โธดอกซ์และชาวเวนิสคาทอลิก โดยอารามแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมตกแต่งสไตล์เวนิสและครีตันเรอเนสซองส์ มีลานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง รอบๆอารามเต็มไปด้วย อิสระให้ท่านได้เดินชมความงาม และเก็บภาพอันน่าประทับใจของอารามแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาท่านชมย่านท่าเรือเก่าและเมืองเก่าของเมืองซาเนีย

 

ชมย่านเมืองเก่า OLD TOWN

พาท่านชมย่านท่าเรือเก่า (Venetian Harbour) ที่ยังมีเรือจอดเรียงราย และเต็มไปด้วยขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และร้านกาแฟคาเฟ่น่ารักๆ ผ่านชมมัสยิด Kucuk Hasan Pasha Mosque เป็นอาคารโดมจากยุคออตโตมันสร้างขึ้นในจุดใจกลางท่าเรือเวนิสเก่าถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองฮาเนีย ชมประภาคารสูง(Lighthouse of Chania) ที่ตั้งอยู่ปลายกำแพงกันคลื่นที่สร้างโอบล้อมท่าเรือแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยชาวเวนิส และสร้างใหม่โดยชาวอียิปต์โดยมีรูปทรงเหมือนสุเหร่า

จากนั้นพาท่านชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ไปกับการเดินเล่นด้วยแสนโรแมนติกผ่านอาคารเก่าแก่ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ร้านค้า และแม้แต่บ้านที่ผู้คนยังคงอาศัยอยู่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเต็มไปด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายยุคหลายสมัย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมตามตรอกซอกซอยเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองซาเนีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE CHANIA HOTEL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซาเนีย – เรธิมโน – เฮราคลิออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเรธิมโน (RETHYMON) (68 กิโลเมตร)

ชมเมืองเรธิมโน (RETHYMON)

เมืองใหญ่อันดับสามของเกาะครีต เมืองเก่า ที่สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลอย่างมากจากชาวเวนิสซึ่งเป็นผู้ปกครองเกาะในอดีต เมืองอันงดงามแห่งนี้เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบๆ คฤหาสน์หรูหรา และท่าเรือเวนิสที่สวยงาม ซึ่งย่านท่าเรือเป็นจุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมือง นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันออกของตุรกีกับสไตล์เวนิสในยุคเรอเนสซองส์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฮราคลิออน (HERAKLION) (80 กิโลเมตร)

เมืองเฮราคลิออน (HERAKLION)

เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาะครีต และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของประเทศกรีซ  ถือเป็นทั้งศูนย์กลางทางด้านธุรกิจและการค้าของเกาะครีต อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในกรีซอย่าง อารยธรรมมิโนอัน (Minoan Civilization) ซึ่งรุ่งเรืองในช่วง 2600-1400 ปีก่อนคริสต์ศักราช

นำท่านเดินทางชมพระราชวังคนอสซอส (KNOSSOS PALACE)

พระราชวังคนอสซอส

พระราชวังคนอสซอสคือศูนย์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของยุคสัมฤทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะครีต คาดว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอัน เมื่อ 3,500 ปี ก่อน พระราชวังแห่งนี้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษเซอร์อาร์เทอร์ อีแวนส์ปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้คนมาเยี่ยมชมวังแห่งนี้ก็คือตำนานที่เล่าลือว่ากษัตริย์ ไมนอส แห่งครีต ได้สร้างที่คุมขังสัตว์อสูร มิโนทอร์ ที่มีลักษณะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวัว ที่คุมขังมิโนทอร์ก็คือ วงกตแห่งนอสซอส (The Labyrinth At Knossos) อันสลับซับซ้อน แต่กะนั้นอารยธรรมไมนวน ก็ถึงแก่กาลล่มสลายจากการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟที่เกาะธีร่า หรือ เกาะซานโตรินี่ ที่อยู่ห่างออกไปราว 70 กิโลเมตร และแผ่นดินไหว ถึงสองครั้ง การระเบิดของภูเขาไฟเป็นภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอันรุนแรงต่อวัฒนธรรมของมิโนอันซึ่งนำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็ว อิสระให้ท่านเดินชมพระราชวังได้เวลาอันสมควร

จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเฮราคลิออน ชมเมือง

ชมเมืองเฮราคลิออน

พาท่านชมเมืองเฮราคลิออน เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองหลวงของเกาะครีต อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศกรีซ

เดินทางชมท่าเรือเก่าของเมืองเพื่อชมป้อมปราการ Koules Fortress ซึ่งถูกสร้างขึ้นตรงปากอ่าวของเมืองเฮราคลิออนในช่วงศตวรรษที่ 9 หรือ 10 ด้านบนของป้อมท่านสามารถเก็บภาพความสวยงานของท่าเรือเกาะเมืองเฮราคลิออน จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมือง ที่มีน้ำพุสิงโต (The Venetian Morosini Lions Fountain) ที่สร้างขึ้นในปี 1629 และเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เนื่องจากเมืองนี้ต้องการน้ำประปาอย่างมากในสมัยก่อน โดยรอบๆจัตุรัสแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระให้ท่านเดินชมย่านใจกลางเมืองจนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GDM MEGARON HOTEL หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เฮราคลิออน – เอเธนส์แนฟพลิโอ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซาเนีย

08.15 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 303

09.05 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO) (138 กิโลเมตร)

เมืองแนฟพลิโอ (NAFPLIO)

เมืองท่าริมทะเลที่มีเสน่ห์และติดอันดับต้นๆเมืองโรแมนติกของกรีซเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปีค.ศ.1823-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเเละซากของโบราณสถานมากมายที่กระจายตัวกันอยู่เต็มเมืองเเห่งนี้ ทั้งมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมเเบบออตโตมัน หรือจะเป็นพระราชวังที่สวยงามเเบบเวนิส เเละมีอีกหลายเเห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมในเเบบอะโครโพลิสของกรีก รวมทั้งมีกลิ่นอายของอารยธรรมไมซีเนียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมเมืองแนฟพลิโอ

จากนั้นนำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ป้อมปราการ Palamidi ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 216 เมตร แม้จะสูงแค่ไหนภายในป้อมปราการก็ยังมีโบสถ์เล็กๆ ชื่อว่า Agios Andrea’s ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คน จากด้านบนเมื่อมองลงมาจะเห็นชัดเจนว่าเมืองแนฟพลิโอ เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลที่สวยสดงดงามและด้านหลังของเมืองก็ยังมีกำแพงป้อมเป็นแนวยาว ทำให้เมืองนี้เสมือนเมืองในนิทานที่โอบล้อมไปด้วยป้อม และปราสาทที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองรอบๆจัตุรัส Syntagma Square ย่านใจกลางเมือง ซึ่งทางเดินปูด้วยหินอ่อนอย่างดี มีต้นส้ม และต้นมะนาวปลูกตามถนนเล็กๆที่เป็นถนนคนเดินเต็มไปหมด บ้านเรือนเก่าเรียงสลับกับร้านค้าสมัยใหม่ที่ตกแต่งด้วยสีสันน่ารักทุกตรอกซอกซอยจนน่าเดินเล่นจนได้เวลาอันสมควร และไม่ควรพลาดลิ้มลองไอศกรีมอิตาเลี่ยนขึ้นชื่อของเมือง Antica Gelateria di Roma ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1870

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 3SIXTY HOTEL&SUITES หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

แนฟพลิโอ – โรงละครเอพิดอรัส – คลองคอรินท์ – เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครเอพิดอรัส (EPIDAURUS THEATRE) (28 กิโลเมตร)

โรงละครเอพิดอรัส

โรงละครเอพิดอรัส (EPIDAURUS THEATRE) ตั้งอยู่ในเมืองเอพิดอรัส ซึ่งอยู่บนหุบเขาในภูมิภาค Argolis ว่ากันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยตำนาน และเรื่องเล่าน่าสนใจ โดยเฉพาะตำนานที่กล่าวว่า บริเวณนี้ยังเป็นเป็นที่ประสูติของอัสเคลปิออส บุตรชายของเทพอะพอลโลตามความเชื่อของชาวกรีก เป็นโรงละครที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทว่ายังคงเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ทางการจึงจัดการบูรณะโรงละครแห่งนี้อยู่เสมอ กระทั่งปี ค.ศ. 1988 ที่ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ในบางส่วนก็ยากที่จะทำให้เป็นดังเดิม ซึ่งร่องรอยสึกหรอเหล่านั้นเองที่ทำให้โรงละคร เอพิดอรัส เต็มไปด้วยเสน่ห์ และยังได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมจนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคอรินท์ (CORINTH) (65 กิโลเมตร) ที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยไมซีนีจนถึงยุคคลาสสิค เป็นเมืองที่มีร่องรอยของท่าเรือ โรงละคร ศูนย์การค้า และวัฒนธรรมที่ผู้คนมาชุมนุมกันที่เรียกว่า Argo ให้ได้เห็นอยู่ เมืองนี้เป็นที่อยู่ของคนมีฐานะ และบริเวณอ่าวคอรินท์นี่เองเป็นสถานที่ที่เฮเลนชายาของ Menelaus กษัตริย์แห่งสปาร์ตา ได้พาเจ้าชายปารีสชมเมือง และตกหลุมรักกัน จนเป็นเหตุให้เจ้าชายปารีสลักพาเฮเลนไป จนเกิดเป็นเรื่องราวยืดเยื้อของสงครามกรุงเทรอง (Trojan War)

เดินทางถึงเมืองคอรินท์ นำท่าน ชมคลองคอรินท์ (The Corinth Canal)

คลองคอรินท์ (Corinth Canal)

เป็นคลองขุดขนาดใหญ่และเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียน ตั้งขั้นกลางกับฝั่งเพโลพอนนิส และแผ่นดินของประเทศกรีซ คลองแห่งนี้มีลักษณะเป็นช่องทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึก 8 เมตร อิสระให้ท่านชมความมหัศจรรย์ของแผ่นดินทั้งสองที่ขนาบข้าง ปัจจุบันมีสะพานข้ามระหว่างแผ่นดิน และสามารถเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟ ปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังคงใช้เป็นทางผ่านเรือโดยสารมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) (77 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า ภัตตาคารภายใต้บรรยากาศอโครโปลิสอันยิ่งใหญ่ ที่จะมายกระดับประสบการณ์ Fine Dining ของคุณ ให้คุณได้รับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่คลาสสิก และโรแมนติกที่สุดเป็นประสบการณ์ Fine Dining ที่คุณไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENS CAPITAL CENTER HOTEL – M GALLERTY COLLECTION หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมอโครโปลิส – ช้อปปิ้ง Outlet – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ชมยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (ACROPOLIS)

อโครโปลิส (ACROPOLIS)

พาท่านเข้าชมอโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน ถ่ายภาพวิหารพาร์เธนอน(PARTHENON) วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรอง ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens (50 กิโลเมตร) 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารภายในเอ้าท์เลท *****CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร*****

ช้อปปิ้ง Designer Outlet Athens

อิสระให้ท่านได้ช้องปิ้งที่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  ศูนย์รวมสินค้า แบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทพฯ โดย สายการบินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH1775/LH772

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมิวนิค เวลา 20.25 – 22.20 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..