10 -19 กุมภาพันธ์ 2024
วันเดินทาง
สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน
แทนซาเนีย
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : GREAT MIGRATION TANZANIA สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ 10 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง :  10 – 19 กุมภาพันธ์ 2024

ประเทศ : TANZANIA

สายการบิน : สายการบินเอธิโอเปีย (ET)

ราคา : 324,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินคิลิมันจาโร (แทนซาเนีย) – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมันยารา     

01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET629 / ET815 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.05 – 10.15 น.)

** เพื่อความสะดวก CASH BACK ท่านละ 30 USD **

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินคิลิมันจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) ประเทศแทนซาเนีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งขาติทะเลสาบมันยารา (LAKE MANYARA NATIONAL PARK) (209 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมันยารา

(LAKE MANYARA NATIONAL PARK)

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบถึง 229 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ในเมืองอรุชา (ARUSHA)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองต้นทางของการท่องเที่ยวซาฟารี ในประเทศแทนซาเนีย อุทยานแห่งชาติทะเลสาบ   มันยารา นับได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ และนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลสาบที่เป็นฟอง หรือ SODA LAKE และเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่านับร้อยชนิดยังเป็นที่อยู่อาศัยของลิง BLUE MONKEY ซึ่งจะอาศัยอยู่ในเขตแอฟริกาตะวันออกเท่านั้น จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมันยารา

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE MANYARA SERENA LODGE  หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

กิจกรรมเกมไดร์ฟ – ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

GAME DRIVE

LAKE MANYARA NATIONAL PARK

นำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) นั่งรถเปิดหลังคาชมโดยรอบทะเลสาบมานยารา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือที่ราบสูง และหุบเขาของแทนซาเนีย บริเวณนี้เป็นแอ่งน้ำตรงกลางจากพื้นที่รอบๆ ไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้น ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นภูเขาไฟอีกด้วย นอกจากการดูนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ สิงโตที่ชอบอยู่บนต้นไม้ ซึ่งโดยปกติสิงโตจะนอนอยู่กลางทุ่งหรือใต้ร่มไม้ ซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมสิงโตที่นี่จึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA) (180 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องจาก เส้นทางการเดินทาง เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ**

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก NGORONGORO OLDEANI MOUNTAIN LODGE หรือเทียบเท่า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร

(NGORONGORO CONSERVATION AREA)

เกิดจากการระเบิด และยุบตัวลงเมื่อสองล้านปีก่อน มีพื้นที่ถึง 311 ตารางกิโลเมตร มีความลึกถึง 610 เมตร และมีความสูงกว่า 2,286 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และล้อมรอบด้วยสันเขาที่เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสิงโต และสัตว์ตระกูลแอนทิโลป เช่น ไวเดอร์บีส กวางกาเซล ฝูงม้าลาย ควายป่าและสัตว์ชนิดอื่นๆ อยู่รวมกันอีกมากมายกว่าสามหมื่นตัว นอกจากนี้ยังมีเสือดาว ช้างป่า เสือชีต้าห์ และแรดดำ เหมาะสำหรับการท่องซาฟารีตามล่าหา BIG 5 ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรแห่งนี้ คือ หลุมปล่องภูเขาไฟนั้นตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับผืนป่า จึงทำให้เป็นแนวดักความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียจึงทำให้เกิดเป็นเมฆฝนตกลงในบริเวณป่าเกือบทั้งปีจนผืนป่ากลายเป็นพื้นที่ซับน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่หลุมปล่องภูเขาไฟที่อยู่ด้านล่างสะสมกลายเป็นทะเลสาบมากาดี้ (LAKE MAGADI) จึงเป็นแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ทำให้บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อตามหาแหล่งน้ำเหมือนอย่างที่อื่น ทำให้องค์การยูเนสโก้ ขึ้นทะเบียนให้หลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1979

พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

ให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือ บริเวณโรงแรม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวิวบริเวณขอบด้านบนปล่องภูเขาไฟ Ngorongoro ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก รู้จักกันในนามเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของโลก ซึ่งได้ผ่านการสร้างสรรค์จากธรรมชาติมาเป็นเวลานับพันปี มีภูมิประเทศอันน่าทึ่ง เต็มไปด้วยที่ราบ ทะเลสาบและป่าไม้ที่สวยงาม จนเสมือนเป็น“ดินแดนที่เวลานั้นถูกลืม” แต่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้าง กระทิง แรดดำ วิลเดอบีสต์ และสิงโต เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ที่พัก NGORONGOR  OLDEANI MOUNTAIN LODGE หรือเทียบเท่า 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านผจญภัยไปกับกิจกรรม GAME DRIVE ในปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร แบบเต็มวัน

MORNING GAME DRIVE

NGORONGORO CONSERVATION AREA

สนุกสนานตื่นเต้นกับกิจกรรม GAME DRIVE โดยรถซาฟารี จะนำท่านชมสัตว์ป่านานาชนิดที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่ไหน เพื่อหาแหล่งน้ำ แต่สัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอึงโกรองโกโร จะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีท่านชมสัตว์ยาม  เช้า เพื่อให้ท่านได้พบเห็นสัตว์บางชนิดที่ออกหาอาหารตอนเช้า และสัตว์ที่กลับมาจากการล่าเหยื่อตอนกลางคืน ซึ่งท่านมีโอกาสจะได้พบเห็น ช้าง ควายป่า ม้าลาย ยีราฟ อิมพาล่า ฮิปโป ไวเดอร์บีส ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค

บ่าย นำท่านตื่นเต้นตามล่าหา BIG 5 กันต่อกับกิจกรรม GAME DRIVE ในปล่องภูเขาไฟอึงโกรองโกโร

AFTERNOON GAME DRIVE

NGORONGORO CONSERVATION AREA

ซึ่งในบริเวณพื้นราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ ยังมีทะเลสาบอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดอีกด้วย นำท่านชมสัตว์ในพื้นราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความกว้างถึง 20 กิโลเมตร เป็นบริเวณพื้นราบที่กว้างใหญ่จนไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้ เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชัน ทำให้สัตว์ต่างๆ ในบริเวณนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ ทำให้สัตว์ต่างๆ แพร่พันธุ์อยู่ในบริเวณนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ที่พัก NGORONGORO OLDEANI MOUNTAIN LODGE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) (145 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจาก เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ**

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

(SERENGETI NATIONAL PARK)

อุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนีย มีพื้นที่ถึง 14,763 ตร.กม. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเยอะที่สุด กว่า 5 ล้านตัวอีกด้วย ซึ่งในแต่ละปี ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลเหล่านี้จะทำการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนีย กับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการนำของฝูงไวล์เดอบีสท์ที่มีมากกว่าสองล้านตัว ม้าลายกว่าสองแสนตัว กวางทอมสันกาเซลและแกรนท์กาเซลอีกครึ่งล้าน ทำให้เกิดเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า Great Migration เป็นวัฎจักรต่อเนื่องกันมายาวนาน และช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการไปเยือนเซเรนเกติก็คือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสเจอกับฝูงสัตว์นับล้านๆ ตัว อพยพกลับมาจากที่ราบมาไซมาร่า จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารในโรงแรมที่พัก   

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ GAME DRIVE  ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

GAME DRIVE

SERENGETI NATIONAL PARK

นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก ที่พัก MELIÁ SERENGETI LODGE MELIÁ COLLECTION หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม (OPTIONAL TOUR) (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

OPTIONAL TOUR

BALLOON SAFARI

05.00 น. BALLOON SAFARI : นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ ไพศาลของเซเรงเกติ แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติเซเรงเกติมองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรือง ฝูงสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนกำลังออกหากินและกลับเข้ารัง เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่จะตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ เพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 20,000 บาท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม)

MORNING GAME DRIVE

นำท่านออกตะลุยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนา อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดนับล้านๆตัว mujหากินกันอย่างอิสรเสรี อาทิ ช้างป่า ม้าลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล์ และอื่นๆ ตามล่าหาเหล่า BIG 5 และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแทนซาเนีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BUSH LUNCH          

จากนั้นนำท่านออกชมสัตว์ต่อ ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ GAME DRIVE  ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

AFTERNOON GAME DRIVE

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายนของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝูงสัตว์อพยพกลับจากฝั่งมาไซมาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงสิงโตที่อาจมีอยู่ถึงสามพันธุ์ตัวที่เฝ้ารอการกลับมาของเหยื่ออันโอชะเหล่านี้ นอกจากนี้ที่เซเรงเกติยังมีเสือดาว และฝูงชีต้าห์ที่ค่อนข้างจะหาพบเห็นได้โดยง่าย เพราะสภาพพื้นที่ที่เป็นราบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยกวางกาเซลที่เป็นอาหารหลักของชีต้าห์ รวมถึงกวางบางชนิดที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้ยากในภูมิภาคอื่นเช่นกวางอีแลนที่เป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุดแต่ขี้ระแวงที่สุด (ตัวโตเต็มที่อาจมี  น้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม) ไปจนถึง ดิ๊คดิ๊คกวางที่มีขนาดเล็กที่สุด (ตัวใหญ่ที่สุดหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีงูอย่างน้อย 130 ตระกูล สัตว์เลื้อยคลาน และจระเข้กว่า 168 ชนิด นำท่านทำเกมไดร์ฟส่องสัตว์ชนิดไม่รู้เบื่อ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ที่พัก MELIÁ SERENGETI LODGE MELIÁ COLLECTION หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – เกาะแซนซิบาร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเล็ก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินเกาะแซนซิบาร์ (ZANZIBAR)

xx.xx น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเกาะแซนซิการ์ โดยเครื่องบินเล็ก

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอรุชา xx.xx – xx.xx น.)

xx.xx น. เดินทางถึง เกาะแซนซิบาร์ (ZANZIBAR) เกาะสวรรค์กลางสมุทรอินเดีย ของประเทศแทนซาเนีย

ZANZIBAR

เกาะสวรรค์กลางสมุทรอินเดีย ของประเทศแทนซาเนีย ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาก และมีความสำคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ธรรมชาติอันงดงาม และเศรษฐกิจ เนื่องจากเกาะแซนซิบาร์ ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญของชายฝั่งสวาฮิลี (SWAHILI) ของแอฟริกาตะวันออกอีกด้วย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก EMERALD ZANZIBAR RESORT AND SPA หรือระดับเทียบเท่า

EMERALD ZANZIBAR RESORT AND SPA

บริการท่านด้วยแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ระดับพรีเมี่ยม ที่จะบริการท่านด้วย อาหารทุกมื้อ เครื่องดื่มทั้งแบบที่มี  แอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ บาร์เครื่องดื่มที่จะเริ่มบริการท่านตั้งแต่เวลา 08.00-02.00 น. อาหารต่างๆ และเครื่องดื่ม เริ่มบริการท่านตั้งแต่ 10.00-22.30 น. ROOF TOP BAR บริการท่านตั้งแต่ 19.00 – 02.00 น. พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมายในบริเวณรีสอร์ท อาทิ กิจกรรมทางน้ำต่างๆ, ห้องออกกำลังกาย, อุปกรณ์สำหรับดำน้ำ, คิดส์คลับ, สระว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.30 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก (SUNSET DHOW CRUISE)

SUNSET DHOW CRUISE

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก (SUNSET DHOW CRUISE) บริเวณตอนเหนือของเกาะแซนซิบาร์ พร้อมชมบรรยากาศสุดโรแมนติค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความงดงามของผืนน้ำสีฟ้าของมหาสมุทรอินเดีย สะท้อนแสงสีทองก่อนพระอาทิตย์ตก เค้าคลอไปกับเสียงดนตรีอันไพเราะจากนักร้องชนเผาสวาฮีลีจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก ที่พัก EMERALD ZANZIBAR RESORT AND SPA หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะแซนซิบาร์ – เกาะชานกู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการท่านด้วยแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE

เที่ยว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านออก เดินทางโดยเรือ สู่ เกาะชานกู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

CHANGUU ISLAND

เดิมเป็นเกาะของชาวอาหรับที่ใช้กักตัวทาสชาวแอฟริกัน เพื่อรอส่งต่อไปยังอาหรับต่อไป ต่อมาในปี 1893 ได้ถูกซื้อโดยรัฐบาล และมีการสร้างคุกเพื่อคุมขังนักโทษ ต่อมาได้ใช้  เป็นที่กักกันโรคไข้เหลือง และเปลี่ยนเป็นเกสท์เฮ้าส์ เมื่อเดินทางถึง เกาะชานกู นำท่าน เยี่ยมชมเกาะ และเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์อัลดาบรา (ALDABRA GIANT TORTOISE SANCTUARY) ซึ่งมีเต่ายักษ์อัลดาบรา น้ำหนักเฉลี่ย 200 กิโลกรัม และมีอายุ 192 ปีอาศัยอยู่ โดยท่านสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับเต่ายักษ์อัลดาบราได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะแซนซิบาร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก ที่พัก EMERALD ZANZIBAR RESORT AND SPA หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เกาะแซนซิบาร์ – ชมเมือง – สนามบิน         

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการท่านด้วยแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทำการเช็คเอ็าท์

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (STONE TOWN) หรือเมืองหินโบราณ

ย่านเมืองเก่า STONE TOWN

อดีตเป็นเมืองหลวงของสุลต่านแซนซิบาร์ และศูนย์การค้าเครื่องเทศที่เฟื่องฟูเช่นเดียวกับการค้าทาส ในสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่โดดเด่นในฝั่งแอฟริกาตะวันตก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมสวาฮิลีที่มีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของ อาหรับ เปอร์เซีย อินเดีย และยุโรป นับเป็นเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา และได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2000

ชมเมือง

นำท่านเดินชมเมืองเก่า เข้าชม โบสถ์เก่าประจำเมือง (ANGLICAN CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1873 และใกล้เคียงกันเป็น อนุสรณ์ตลาดการค้าทาส (SLAVE  MARKET MONUMENT) แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมัยการค้าทาส ชม ป้อมปราการเก่า (ARAB FORT) และถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะแซนซิบาร์ เข้าชม วังสุลต่าน (HOUSE OF WONDERS)  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะแซนซิบาร์ และมีประตูไม้แกะสลักบานใหญ่ที่สุดในเขตแอฟริกาตะวันออก ภายในเป็นพิพิธภัณ์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของเกาะแซนซิบาร์ จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดท้องถิ่น ของเกาะแซนซิบาร์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก และเครื่องเทศอันขึ้นชื่อของเกาะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแซนซิบาร์ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET812 / ET608 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 19.45 – 23.55 น.)** เพื่อความสะดวก CASH BACK ท่านละ 30 USD **

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ