สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน

ทัวร์แอฟริกา : ท่องป่าดินแดนแทนซาเนีย 8 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ :  แทนซาเนีย

สายการบิน : เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629/835

ราคา :  

เยือนสุดยอดอุทยานแห่งชาติมรดกโลก สมบัติอันล้ำค่าของประเทศแทนซาเนีย เขตอนุรักษ์โงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA) สวนสวรรค์บนพื้นพิภพ ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยุบตัว (NGORONGORO CRATER) ภูมิประเทศ สุดมหัศจรรย์สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อันมีพื้นที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดกว่าห้าล้านตัว

ห้ามพลาด! ชมฝูงสัตว์อพยพ (GREAT MIGRATION) กลับมาจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินคิลิมานจาโร (แทนซาเนีย) – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา

01.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามคิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย โดย สายการบิน

เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 609/815

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เวลา 06.30 – 10.15 น.)

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) ประเทศแทนซาเนีย หลังจากนำท่านทำวีซ่าหน้าด่าน (VISA ON ARRIVAL) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา (LAKE MANYARA NATIONAL PARK) (170 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ก่อตั้งในปี 1960 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบถึง 229 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ในเมืองอรุชา (ARUSHA) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองต้นทางของการท่องเที่ยวซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย อุทยาน แห่งชาติทะเลสาบมานยารา นับได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ และนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลสาบที่เป็นฟอง หรือ SODA LAKE และเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่านับร้อยชนิดยังเป็นที่อยู่อาศัยของลิง BLUE MONKEY ซึ่งจะอาศัยอยู่ในเขตแอฟริกาตะวันออกเท่านั้น จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา

จากนั้นนำท่านทำ ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE)หรือนั่งรถเปิดหลังคาชมโดยรอบทะเลสาบมานยาราซึ่งตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือที่ราบสูงและหุบเขาของแทนซาเนีย บริเวณนี้เป็นแอ่งตรงกลางน้ำจากพื้นที่รอบๆไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้นความลึกไม่กี่เมตร ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นภูเขาไฟอีกด้วย นอกจากการดูนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่  ในทะเลสาบแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ สิงโตที่ชอบอยู่บนต้นไม้ ซึ่งโดยปกติสิงโตจะนอนอยู่กลางทุ่งหรือใต้ร่มไม้ ซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมสิงโตที่นี่จึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า ให้ท่านได้ชมวิวของทะเลสาบมานยาราจากมุมสูงโดยรอบรีสอร์ท และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา – ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) (180 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องจาก: เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้  เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ ** ซึ่งเกิดจากการระเบิดและยุบตัว  ลงเมื่อสองล้านปีก่อน มีพื้นที่ถึง 260 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงกว่า 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและล้อมรอบด้วยสันเขาที่เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติสูงถึง 610 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสิงโตที่มีมากกว่าร้อยตัว สัตว์ตระกูลแอนทิโลปเช่น ไวเดอร์บีส กวางกาเซล ฝูงม้าลาย ควายป่าและสัตว์ชนิดอื่นๆ อยู่รวมกันอีกมากมายกว่าสามหมื่นตัว นอกจากนี้ยังมีเสือดาว ช้างป่า เสือชีต้าห์และแรดดำ เหมาะสำหรับการท่องซาฟารีตามล่าหา BIG 5 ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรแห่งนี้ก็คือ บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อตามหาแหล่งน้ำเหมือนอย่างที่อื่น เพราะว่าหลุมปล่องภูเขาไฟโงรองโกโรนั้น ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับผืนป่า  ของเขตอุทยานแห่งชาติโงรงโกโร ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวดักความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนตกลงในบริเวณป่าโงรงโกโรเกือบทั้งปีจนผืนป่ากลายเป็นพื้นที่ซับน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่หลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรที่อยู่ด้านล่างสะสมกลายเป็นทะเลสาบมากาดี้ (LAKE MAGADI) แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ จึงทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความพิเศษที่มีอยู่อย่างหลากหลายภายในพื้นที่เพียงแค่ 260 ตารางกิโลเมตรนี้ ทำให้องค์การยูเนสโก้ ขึ้นทะเบียนให้หลุมปล่องภูเขาไฟโงรองโกโรเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1979

จนกระทั่งเดินทางถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) ออกชมสัตว์บริเวณขอบภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เกิดการระเบิดและยุบตัวลงไป นำท่านเที่ยวชมบริเวณขอบด้านบนของภูเขาไฟ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก จิบแชมเปญและของว่าง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางลงสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) ความลึกกว่า 610 เมตร จากบริเวณด้านบนซึ่งเกิดจากการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เพื่อทำ กิจกรรมเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ชมสัตว์ป่านานาชนิดที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่ไหน เพื่อหาแหล่งน้ำ แต่สัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโงรงโกโรจะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี นำท่านชมสัตว์ยาม  เช้า เพื่อให้ท่านได้พบเห็นสัตว์บางชนิดที่ออกหาอาหารตอนเช้า และสัตว์ที่กลับมาจากการล่าเหยื่อตอนกลางคืน ซึ่งท่านมีโอกาสจะได้พบเห็น ช้าง ควายป่า ม้าลาย ยีราฟ อิมพาล่า ฮิปโป ไวเดอร์บีส ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก

บ่าย จากนั้นนำท่านออกทำ เกมไดร์ฟต่อในปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่งในบริเวณพื้นราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ ยังมีทะเลสาบอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดอีกด้วย นำท่านชมสัตว์ใน  พื้นราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เป็นบริเวณพื้นราบที่กว้างใหญ่จนไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้ เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชัน ทำให้สัตว์ต่างๆในบริเวณนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทำให้สัตว์ต่างๆแพร่พันธุ์อยู่ในบริเวณนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – เกมไดร์ฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) (145 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจาก: เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้  เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ ** อุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนีย มีพื้นที่ถึง 14,763 ตร.กม. ไม่เพียงแต่ความกว้างใหญ่เท่านั้น อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเยอะที่สุด กว่า  5 ล้านตัวอีกด้วย ซึ่งในแต่ละปี ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลเหล่านี้จะทำการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนียกับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการนำของฝูงไวล์เดอบีสท์ที่มีมากกว่าสองล้านตัว ม้าลายกว่าสองแสนตัว กวางทอมสันกาเซลและแกรนท์กาเซลอีกครึ่งล้าน ทำให้   เกิดเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า Great Migration เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันมายาวนาน และช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการไปเยือนเซเรนเกติก็คือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสเจอกับฝูงสัตว์นับล้านๆตัว อพยพกลับมาจากที่ราบมาไซมาร่า จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

** ทัวร์แนะนำ ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

05.00 น. รายการทัวร์เสริม BALLOON SAFARI : นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่  ไพศาลของเซเรงเกติ แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติเซเรงเกติมองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน ฝูงสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนกำลังออกหากินและกลับเข้ารัง  นอน เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ เพิ่มราคาท่านละ 20,000 บาท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม)

นำท่านออก ทำเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ และดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนาอันยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ได้มากที่สุด นำท่านออกตะลุยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดนับล้านๆตัว หากินกันอย่างอิสรเสรี อาทิ ช้างป่า ม้าลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล์ และอื่นๆอีก  มากมาย นำท่านตระเวนชมสัตว์ต่างๆเพื่อตามล่าหาเหล่า BIG 5 และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแทนซาเนีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BUSH LUNCH

บ่าย จากนั้นนำท่านออกชมสัตว์ต่อ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ คือช่วง  เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสพอเจอฝูงสัตว์นับล้านๆตัวอพยพกลับจากฝั่งมาไซมาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงสิงโตที่อาจมีอยู่ถึงสามพันธุ์ตัวที่เฝ้ารอการกลับมาของเหยื่ออันโอชะเหล่านี้ นอกจากนี้ที่เซเรงเกติยังมีเสือดาวอยู่อีกเกือบหนึ่งพันตัว และฝูงชีต้าห์ที่ค่อนข้างจะหาพบเห็นได้โดยง่าย

เพราะสภาพพื้นที่ที่เป็นราบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยกวางกาเซลที่เป็น  อาหารหลักของชีต้าห์ โขลงช้างกว่า 5,000 ตัวและไวเดอร์บีสอีกเกือบ 60,000 ตัว รวมถึงกวางบางชนิดที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้ยากในภูมิภาคอื่นเช่นกวางอีแลนที่เป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุดแต่ขี้ระแวงที่สุด (ตัวโตเต็มที่อาจมี  น้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม) ไปจนถึง ดิ๊คดิ๊คกวางที่มีขนาดเล็กที่สุด (ตัวใหญ่ที่สุดหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม) ในที่ราบเซเรงเกตินี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่มากกว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภท เริ่มจากหนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างแอฟริกา สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีงูอย่างน้อย 130 ตระกูล สัตว์เลื้อยคลานและจระเข้กว่า 168 ชนิด ปลาน้ำจืดมากกว่า 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ตั้งแต่นกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงนกกระจอกเทศ นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านทำเกมไดร์ฟส่องสัตว์ชนิดไม่รู้เบื่อ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – สนามบินอรุชา – สนามบินคิลิมานจาโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเล็ก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินอรุชา

xx.xx น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอรุชา โดยเครื่องบินเล็ก

xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินอรุชา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) (60 กิโลเมตร) ระหว่างทางมีเวลาให้ท่านได้แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของประเทศแทนซาเนีย อาทิ กาแฟ เครื่องเทศ และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิลิมานจาโรเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.35 น. เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ ET 814/608

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินแอดดิสอาบาบา 20.05-00.30 น.)

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…