27 ธันวาคม 2566 – 08 มกราคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : GRAND SCANDINAVIA SPECIAL NEWYEAR 2024 สายการบินไทย 13 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 27 ธันวาคม 2566 – 08 มกราคม 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ – สวีเดน

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 299,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เรือ DFDS – ออสโล (นอร์เวย์)  

00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 950 

06.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)  

กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก        

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

ชมกรุงโคเปนเฮเกน

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID)

รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE) ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินก่อนขึ้นเรือ DFDS

15.00 น. เรือ DFDS ออกจากท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ล่องสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ พักผ่อนสบายๆ กับ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ และพักผ่อนบนเรือ (SEAVIEW CABIN-CONFIRM) ท่านจะได้สัมผัส และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงาม และแสนโรแมนติคตลอดการล่องเรือ

3

วันที่สามของการเดินทาง

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ DFDS

10.00 น. เรือเทียบท่า กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบ ฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

นำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล (OSLO)

ชมกรุงออสโล (OSLO)

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) มีลักษณะเป็นอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริม ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) โรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่  ที่มีประโยชน์ ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และผ่านชมAKERHUS FORTRESS  สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม      

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้นแต่อย่างไรก็
ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศ ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO:  Hotellvegen, 2060Gardermoen, Norway. Tel: +47 63 93 30 00

www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-oslo-gardermoen-airport

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ออสโล – คิร์เคนเนส – กิจกรรมจับปูยักษ์  

05.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.15 น. นำท่านเดินสู่ สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอิน

08.45 น. ออกเดินทางสู่ คิร์เคนเนส โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4472         

10.55 น. เดินทางถึง สนามบินคิร์เคนเนส (KIRKENES) 

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านกิจกรรมสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) (บริการซุปและขนมปังก่อนทำกิจกรรม)

กิจกรรมจับปูยักษ์

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB)ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหาร

 

มื้อกลางวันพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

แล้วนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ

SNOW HOTEL

โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะ    และเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส

จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ ที่พัก SNOW HOTEL KIRKENES (GAMME CABIN):  Sandnesdalen 14, 9910  Bjørnevatn, Norway. Tel: + 47 78970540  https://www.snowhotelkirkenes.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

คิร์เคนเนส – อิวาโล (ฟินแลนด์) – ขับขี่สโนว์โมบิล  ซาริเซลก้า – รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – เฉลิมฉลองปีใหม่  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิวาโล (IVALO) ประเทศฟินแลนด์ (237 กิโลเมตร)

อิวาโล (IVALO)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะด้วยการ ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

จากนั้นให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก SANTA’S HOTEL TUNTURRI (SUPERIOR ROOM WITH SAUNA): Lutontie  16, 99830 Saariselkä, Finland. Tel: +358 40 0102191 https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองบรรยากาศการส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษ (NEW YEAR’S EVE)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซาริเซลก้า – เลวี – เล่นสกี CROSS COUNTRY – พักโรงแรม IGLOOS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เลวี (LEVI) (236 กิโลเมตร)

เมืองเลวี (LEVI)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี จากนั้นนำท่านเดินเล่น ชมเมืองเลวี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าแวะเวียนมา จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐานแบบ CROSS COUNTRY หรือท่านที่เล่นสกีเป็นแล้ว มีเวลาให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่

CROSS COUNTRY SKIING

COUNTRY SKIING

การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของการเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถีง 1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และทำให้การเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย

(หมายเหตุ  ใช้เวลาทั้งสิ้น 2  ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสกี, ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอนอยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI: Muoniontie 1554, 99130 Sirkka, Finland. Tel: +358 16 4691200 https://levi.northernlightsvillage.com/

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เลวี – โรวาเนียมี – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – หมู่บ้านซานตาคลอส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของแลปแลนด์ (168 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) เพื่อนั่งสุนัชลากเลื่อน (Husky Sledding)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

หมู่บ้านซานตาคลอส

 (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** ท่านยังสามารถ ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC ROVANIEMI CITY: Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi, Finland. Tel: +358 300 308472

www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

8

โรวาเนียมี – เคมิ – SAMPO ICEBREAKER – SNOW EXPERIENCE 365

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เคมิ (KEMI) (120 กิโลเมตร)

เมืองเคมิ (KEMI)

เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์

เดินทางถึง เคมิ (KEMI) แล้วนำท่าน เข้าชม SNOW EXPERIENCE 365

SNOW EXPERIENCE 365

เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ท่านจะได้ประสบการณ์เหมือนเข้าไปในฉากเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจ และทดลองกับกิจกรรมIce Slide อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับประติมากรรมน้ำแข็งเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ เนื่องจากปราสาทน้ำแข็ง (Snow Castle) ยังไม่เปิด เปลี่ยนเป็น Snow Experience 365 แทน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ ICEBREAKER

เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดลำหนึ่งในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็ง ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT

(หมายเหตุ : เรือตัดน้ำแข็งอาจเป็น Sampo Icebreaker หรือ Polar Icebreaker และเรือตัดน้ำแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS: Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi, Finland. Tel: +358 16 258878 https://experience365.fi/snowcastle/seaside-glass-villas/

(หมายเหตุ : SEASIDE GLASS VILLA มีลักษณะเป็นห้องพักรูปสี่เหลี่ยม หันหน้าออกริมทะเลและรูปแบบการจัดวางห้องพัก เป็น 2 แถว การจองห้องพักจะมีทั้งแถวหน้า และแถวหลังคละกันใน แต่ละกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักตามลำดับการจอง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SnowExperience365 Ice Restaurant

(TASTE OF SNOW & ICE EXPERIENCE) ให้ท่านได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร พร้อมลองลิ้มอาหารรสชาติเข้มข้นที่สะท้อนถึงรสชาติท้องถิ่นในบรรยากาศเย็นสุดขั้ว

9

เคมิ – สนามบินโอวลุ – เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอวลุ

11.35 น. ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 436

12.40 น. เดินทางถึง เฮลซิงกิ

เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI)

เมืองหลวงของประเทศฟินน์แลนด์ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)

อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส

(SIBELIUS MONUMENT)

ชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติสแกนดิเนเวีย

นำท่านชม  มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL)

(HELSINKI CATHEDRAL ) เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสาคอรินเธียน (Corinthian order) ที่มีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ     สี่ โดม เหนือหลังคาโบสถ์บริเวณหน้าจั่วทั้งสี่มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสต์เรียงรายอยู่ รูปปั้นความสูง 10 ฟุต เหล่านี้ถือเป็นคอลเลคชั่น รูปปั้นที่ทำจากสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มหาวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเฮลซิงกิ

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้อง ไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์  ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU SEASIDE: : Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, Finland. Tel: +358 20 1234707

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-helsinki-seaside

10

เฮลซิงกิ – ปอร์วู – เรือ SILJA LINE – สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (PORVOO) (50 กิโลเมตร)

ปอร์วู (PORVOO)

เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่า และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆของโลกเมืองปอร์โวสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 เดินทางถึง เมืองปอร์วู

ชมเมืองเก่าปอร์วู (THE OLD TOWN PORVOO)

จากนั้นนำท่านชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (The Old Town) ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นโบสถ์ลูเธอร์รันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรักถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่าง น่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ (50 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสำราญ SILJA LINE เพื่อทำการเช็คอิน

17.00 น. เรือ SILJA LINE แล่นเรือออกจากท่าเรือเฮลซิงกิ ล่องสู่ สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ SCANDINAVIAN BUFFET ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำท่านพักผ่อน พร้อมสัมผัสค่ำคืนอันงดงามและแสนโรแมนติก บนเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE  (SEAVIEW CABIN)

11

สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)CITY HALL – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า  กัมลาสตาน – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

10.00 น.  เรือ SILJA LINE เข้าเทียบท่าเรือ สต็อกโฮล์ม

เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ ถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมากเพราะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง  จึงถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยงอย่างมาก

แล้วนำท่านชม กรุงสต็อกโฮล์ม

ชมเมืองสต็อคโฮล์ม

เข้าชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1911-1923 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ๆ จัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เรือวาซ่า (VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี

ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบัน

ย่านเมืองเก่า

ย่านเมืองเก่า คู่กรุงสต็อคโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดก็ว่าได้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และมีกลิ่นอายที่ย้อนยุคของศตวรรษที่ 17 ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นจัตุรัสที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น อาคารโดยรอบมีสีสันสดใส และตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนนDROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก RADISSON BLU WATERFRONT STOCKHOLM: Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 505 060 00

www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-stockholm

12

สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสต็อกโฮล์ม

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 961

13

กรุงเทพฯ

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

SKY LAGOON บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตร ตรึงใจท่านด้วยวิวเของ มหาสมุทรแอตแลนติคแบบสุดสายตา