27 ธันวาคม 2566 – 06 มกราคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : GRAND SCANDINAVIA 11 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 27 ธันวาคม 2566 – 06 มกราคม 2567

ประเทศ : สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 299,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

สต็อกโฮล์ม – ชมเมือง – กัมลา สตาน – ช้อปปิ้ง

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 960

06.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ ถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างมากเพราะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง  จึงถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยงอย่างมาก

แล้วนำท่านชม กรุงสต็อกโฮล์ม

ชมเมืองสต็อคโฮล์ม

เข้าชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1911-1923 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ๆ จัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เรือวาซ่า (VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (GAMLA STAN)

ย่านเมืองเก่า

ย่านเมืองเก่า คู่กรุงสต็อคโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดก็ว่าได้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และมีกลิ่นอายที่ย้อนยุคของศตวรรษที่ 17 ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นจัตุรัสที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น อาคารโดยรอบมีสีสันสดใส และตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อกโฮลม์ ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนนDROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก RADISSON BLU WATERFRONT HOTEL, STOCKHOLM: Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 505 060 00

3

วันที่สามของการเดินทาง

สต็อกโฮล์ม – สนามบิน – ลูเลอา – HUSKY SAFARI – ขับขี่สโนว์โมบิล  

05.45 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ARLANDA พร้อมบริการ BREAKFAST BOX

08.40 น. ออกเดินทางสู่ ลูเลอา (LULEA) โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR SHUTTLE เที่ยวบินที่ D84031

10.00 น. เดินทางถึง ลูเลเอา (LULEA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน Swedish Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่งห่างจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลและชายแดนฟินแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมง ในหน้าหนาวท่านก็สามารถชมแสงเหนือได้ และเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) เพื่อนั่งสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะด้วยการ ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก CLARION HOTEL SENSE (พัก 2 คืน) : Skeppsbrogatan 34, 972 32Luleå, Sweden. Tel: +46 920 45 04 50.

www.strawberry.se/hotell/sverige/lulea/clarion-hotel-sense

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ลูเลอาเล่นสกี CROSS COUNTRYฟาร์มเรนเดียร์ – ลูเลอา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท นำท่านฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐานแบบ CROSS COUNTRY หรือ ท่านที่เล่นสกีเป็นแล้ว มีเวลาให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่

CROSS COUNTRY SKIING

การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของการเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถีง 1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และทำให้การเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย

(หมายเหตุ ใช้เวลาทั้งสิ้น 2  ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสกี, ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอนอยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)

นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบน หิมะ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง และท่านยังสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ ที่พัก CLARION HOTEL SENSE

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ลูเลอา (สวีเดน) – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง POLAR ICE BREAKER เคมิ (ฟินแลนด์) SEASIDE GLASS VILLAS              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Axelsviksvägen เพื่อนั่งเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker 

ICEBREAKER

เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดลำหนึ่งในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็ง ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน

ว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT

(หมายเหตุ : เรือตัดน้ำแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เคมิ (KEMI) ประเทศฟินแลนด์ (73 กิโลเมตร)

เมืองเคมิ (KEMI)

เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์       

        

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS: Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi, Finland. Tel: +358 16 258878 https://experience365.fi/snowcastle/seaside-glass-villas/ 

(หมายเหตุ : SEASIDE GLASS VILLA มีลักษณะเป็นห้องพักรูปสี่เหลี่ยม หันหน้าออกริมทะเลและรูปแบบการจัดวางห้องพัก เป็น 2 แถว การจองห้องพักจะมีทั้งแถวหน้า และแถวหลังคละกันใน แต่ละกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักตามลำดับการจอง) แล้วนำท่าน เข้าชม SNOW EXPERIENCE 365

SNOW EXPERIENCE 365

เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ท่านจะได้ประสบการณ์เหมือนเข้าไปในฉากเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจ และทดลองกับกิจกรรม          Ice Slide อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับประติมากรรมน้ำแข็งเป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SnowExperience365 Ice Restaurant (TASTE OF SNOW & ICE EXPERIENCE) ให้ท่านได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร พร้อมลองลิ้มอาหารรสชาติเข้มข้นที่สะท้อนถึงรสชาติท้องถิ่นในบรรยากาศเย็นสุดขั้ว พร้อมร่วมเฉลิมฉลองบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษ

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคมิ – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ซาริเซลก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวาเนียมิ (ROVANIEMI) นครหลวงของแลปแลนด์ (117 กิโลเมตร)

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

หมู่บ้านซานตาคลอส

 (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** ท่านยังสามารถ ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ ซาริเซลก้า (SAARISELKA) (257 กิโลเมตร)

ซาริเซลก้า (SAARISELKA)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND)  ประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก SANTA’S HOTEL TUNTURI (SUPERIOR ROOM WITH SAUNA):
Lutontie 16, 99830 Saariselkä, Finland. Tel: +358 40 0102191

https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SIGNATURE LAPLISH HUT DINNER ในโรงแรมที่พัก สัมผัสบรรยากาศสไตล์ค็อทเทจ เพลิดเพลินกับอาหารของแลปแลนด์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดี 

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซาริเซลก้า – คิร์เคนเนส – กิจกรรมจับปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES) (270 กิโลเมตร)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว

11.30 น. นำท่านกิจกรรมสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) (บริการซุปและขนมปังก่อนทำกิจกรรม)

กิจกรรมจับปูยักษ์

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB)ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อกลางวันพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม แล้วนำท่านเยี่ยมชม โรงแรมหิมะ

SNOW HOTEL

โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะ และเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง-30 องศาเซลเซียส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม  SNOW HOTEL KIRKENES (GAMME CABIN): Sandnesdalen 14, 9910 Bjørnevatn, Norway. Tel: +47 78 97 05 40 https://www.snowhotelkirkenes.com/

8

คิร์เคนเนส – โคเปนเฮเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิร์เคนเนส

11.50 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดยสายการบิน NORWEGIAN AIR SHUTTLE เที่ยวบินที่ DY 319/D83229

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินออสโล 15.15-16.00 น.)

** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวัน มอบ CASH BACK 30 EURO **

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN AIRPORT) ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ราชอาณาจักรสุดมั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN: Strandgade 7, 1401 København, Denmark. Tel: +45 35 25 42 50

www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-copenhagen

9

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านชมเมืองโคเปนเฮเกน

ชมเมืองโคเปนเฮเกน

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID)

รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ THE STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN

10

โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 951

11

กรุงเทพฯ

06.20 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..