29 ธ.ค. 2565 – 07 ม.ค. 2566
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  GRAND GERMANY 10 วัน (LH)

กำหนดการเดินทาง : 29 ธ.ค. 2565 – 07 ม.ค. 2566

ประเทศ : เยอรมนี

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา : 182,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ แฟรงค์เฟิร์ท

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น. เดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773 / 093

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – วูร์ซบวร์ก – ชมเมือง

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ มิวนิค 05.40 – 07.00 น.)

08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท (Frankfurt) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นชั้นแนวหน้าเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินมากมาย

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวูร์ซบวร์ก (WURZBURG) (120 กิโลเมตร)

เมืองวูร์ซบวร์ก (WURZBURG)

เป็นเมืองแรกในการเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติคอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City นอกจากนั้นยังถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ(Bishop) เพราะในอดีตนั้นได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด ต่อมาในปี 742 ก็มาถึงสมัยของเซนต์บอนนิเฟซ (St. Boniface) จนกระทั่งในปี 1030 เมืองนี้ก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งบิชอปออฟวูซ์บวร์ก (Bishops of Würzburg) จนกระทั่งในปี 1631 ก็ตกอยู่ในอำนาจกษัตริย์กุสตาฟ อดอล์ฟ แห่งสวีเดน (Gustav Adolf of Sweden) และในปี1814 ก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นบาวาเรีย เดินทางถึง เมืองวูร์ซบวร์ก

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำไมน์ที่ชื่อว่า อัลเทอไมน์บรุค (Alte Mainbrücke)

อัลเทอไมน์บรุค (Alte Mainbrcke)

สะพานข้ามแม่น้ำไมน์ที่ชื่อว่า อัลเทอไมน์บรุค (Alte Mainbrücke) ที่มีจุดเด่นที่สะดุดตาเมื่อแรกเจอก็คงเป็นรูปปั้นนักบุญที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง สะพานหินแห่งนี้เป็นการสร้างทดแทนของเดิมที่เป็นศิลปะโรมาเนสก์เมื่อปี ค.ศ.1133 สะพานนี้ยังใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่า ป้อมมาเรียนแบร์ก และย่านชานเมืองอีกฝั่งแม่น้ำอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARITIM WURZBURG หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

วูร์ซบวร์ก – โรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Rothenburg  ob der Tauber) (85 กิโลเมตร)

เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์

เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า เมืองโรเธนบวร์ก เป็นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรียปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนีภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ บรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

เป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยถนนสายแคบๆที่สร้างขึ้นแบบสลับซับซ้อน งดงามด้วยบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด การเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง RATHAUS  ศาลาว่าการเมือง ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง จนได้เวลาอันสมควร

และพลาดไม่ได้กับการ ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัส Plönlei

จัตุรัส PLONLEI

จัตุรัส Plönlei เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมืองด้วยความลงตัวของทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า Siebersturm (Siebers Tower) และประตูเมืองโบราณ Kobolzellertor (Kobolzeller Gate) เป็นจุดสังเกตสำคัญ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สุด และหากไม่ได้ถ่ายภาพ ณ จุดนี้ ถือว่าเดินทางมาไม่ถึงเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (105 กิโลเมตร)

นูเรมเบิร์ก (NUREMBERG)

เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี เดินทางถึง เมืองนูเรมเบิร์ก

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (ST. LORENZKIRCHE) เดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ด้านตะวันออก มีโบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ.1509 จากนั้นอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (SCHONER BRUNNEN) สร้างขึ้นด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์

 ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH NUREMBERG หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

นูเรมเบิร์ก –  เอาส์บวร์ก – ชมเมือง – ฟุกเกอร์ไรน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG) (150 กิโลเมตร)

เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG) เมืองใหญ่อันดับที่สามของรัฐบาเยิร์นที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ 15 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่ถูกค้นพบโดยชาวโรมัน จากค่ายกองทัพโรมันเติบโตเป็นเมืองทรงอิทธิพลชื่อ “เอากุสทาวินเดลิโครุม” จากนั้นก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้า และศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนําท่าน ชมเมืองเอาส์บวร์ก

ชมเมืองเอาส์บวร์ก

ชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่มี โบสถ์ประจำเมือง, ศาลากลางเมือง และหอคอยเพอร์ลาชทูร์ (Perlachturm) ตั้งเด่นเป็นสง่า ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เข้าชมความสวยงามของห้องโถงทองคำ ซึ่งอยู่ภายในอาคารศาลากลางเป็นห้องโถงสไตล์เยอรมันเรอเนสซองส์ที่สร้างโดยมีส่วนผสมของทองคำ ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ห้องอันวิจิตรเป็นสัญลักษณ์ แสดงความ มั่งคั่งของชนชั้นกลางในสมัยนั้น ภายในห้องเหลืองอร่ามไปด้วยทอง เด่นที่สุดคือเพดานข้างบนเป็นภาพวาดเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมือง  ให้ท่านชมความงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน ชมย่านฟุกเกอร์ไรน์ (The Fuggerei)

ฟุกเกอร์ไรน์ (The Fuggerei)

ฟุกเกอร์ไรน์ (The Fuggerei) ชุมชนโครงการบ้านเพื่อปวงชนที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นหมู่บ้านย่อมๆ มีกำแพงรั้วล้อมรอบ มีทางเข้า 3 ประตู ภายในชุมชนมีโบสถ์ ร้านค้า และอาคารชุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ไฮไลท์ที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร นั่นคือ Boston ivy ที่ขึ้นปกคลุมตัวอาคารที่พักอาศัย สร้างบรรยากาศให้ดูขลังแบบอาคารสมัยเก่า ดูสวยงามน่าเดินเล่น ปัจจุบันบ้านเรือนเหล่านี้ยังมีผู้อาศัยอยู่

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  DORINT AN DER KONGRESSHALLE AUGSBURG หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอาส์บวร์ก – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิทเทนวาลด์ – ชมเมือง เอททัล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไอบ์เซ (EIBSEE) (165 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี บนความสูง 2,964 เมตรจากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิสและเยอรมนีในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมสำหรับการเล่นสกี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่ อิสระให้ท่านชมวิวแบบพาโนรามาที่งดงามจนลืมหายใจ และด้วยทิวทัศน์อันงดงามงดงาม และมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเทือกเขาแอลป์ ทำให้บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สามารถมาเยือนได้ตลอดทั้งปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาซุกสปิตเซ่ PANORAMA 2962

ภัตตาคารบนเขา PANORAMA 2962

ภัตตาคารใหม่ล่าสุด ที่ดีเยี่ยมในการเยี่ยมชม Zugspitze ที่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลร้านอาหารมัลติฟังก์ชั่นเป็นสถาปัตยกรรม ให้บริการอาหารจานพิเศษตามแบบฉบับจากภูมิภาคอัลไพน์ประดับด้วยทัศนียภาพอันงดงาม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD)  (30 กิโลเมตร)

หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD)

หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD) เป็นหมู่บ้านน้อยที่มีบรรยากาศน่ารัก คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตาริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้น นอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่มีบรรยากาศน่าเดินเล่นแล้ว ยังมีชื่อในเรื่องการทำไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด้วย จุดเด่นที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างรวมกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่งเยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ “หนังสือภาพที่มีชีวิต” เพราะทุกผนังอาคารถูกวาดไว้ด้วยลวดลายสวยงาม ทั้งเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ และเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเรียกภาพวาดแบบนี้ว่า Frescoe Painting อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพเมืองที่สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอททัล (ETTAL) (35 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KLOSTERHOTEL LUDWIG DE BAYER ETTAL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เอททัล – ฟุสเซ่น – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เอททัล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (60 กิโลเมตร)

เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)

เมืองโรแมนติค ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานเกา (SCHWANGAU) (5 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ เพื่อนำท่าน เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมยุคกลาง ภายในห้องต่างๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมเกี่ยวกับเทพกรีก โรมัน และนิทานเกี่ยวกับอัศวินในยุคกลางซึ่งงดงามมาก นำท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเอททัล (ETTAL) (50 กิโลเมตร)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KLOSTERHOTEL LUDWIG DE BAYER ETTAL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เอททัล – แบร์กเทสการ์เดน – เหมืองเกลือ – บาด ไรเชนฮาล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (150 กิโลเมตร)

เมืองแบร์กเทสการ์เดน 

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN)  เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ จนดระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมือง บาด ไรเชนฮาล (BAD REICHENHALL) (25 กิโลเมตร)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBER HOTEL BAVARIA BAD REICHENHALL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

8

บาด ไรเชนฮาล – มิวนิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (135 กิโลเมตร

 มิวนิก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH 

บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหารร้านไอศกรีมมากมาย อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE WESTIN GRAND MUNICH ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

9

มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก – อิงโกลชตัดท์ ช้อปปิ้งเอาท์เลท – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังนิมเฟนบวร์ก (Nymphenburg Palace)

พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) 

พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace)  เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงโกลชตัดท์ (INGOLSTADT) (85 กิโลเมตร) เมืองซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำดานูบแม่น้ำที่สวยงามในใจกลางของบาวาเรีย ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์ชื่อดัง Audi อีกด้วย เพื่อนำท่านสู่ INGOLSTADT VILLAGE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษชื่อดัง อาทิ GUCCI, ARMANI, BALLY, MICHAEL KORS, MCM, TOD’S, VERSACE และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งมอบเงินสดให้ท่านละ 30 ยูโร **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน (75 กิโลเมตร)

22.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772

10

กรุงเทพฯ

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…