14 – 23 ต.ค. 2565
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  GRAND GERMANY 10 วัน (LH)

กำหนดการเดินทาง : 14 – 23 ต.ค. 2565

ประเทศ : เยอรมนี

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา : 178,800บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ มิวนิค

21.45 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบิน Lufthansa (LH) เที่ยวบินที่ LH 773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – มิวนิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

07.05 น.(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (Munich)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace)  

พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace)  เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านชมเมือง มิวนิค

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค

โดยเฉพาะบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย บริเวณดังกล่าวยังล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON MUNICH PARK หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

มิวนิค – แบร์กเทสการ์เดน – ทะเลสาบ โคนิกซี – การ์มิชท์พาร์เท่น เคียร์เช่น – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (150 กิโลเมตร)

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN)  เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี (Konigssee Lake) (15 กิโลเมตร) หรือทะเลสาบกษัตริย์

ทะเลสาบโคนิกซี เป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย  ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ ได้เวาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิชท์พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (170 กิโลเมตร)

เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพงที่ชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Zugspitze or similar

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

การ์มิชฯ– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิทเทนวาลด์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไอบ์เซ (EIBSEE) (90 กิโลเมตร)เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี บนความสูง 2,964 เมตรจากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิสและเยอรมนีในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมสำหรับการเล่นสกี คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่ อิสระให้ท่านชมวิวแบบพาโนรามาที่งดงามจนลืมหายใจ และด้วยทิวทัศน์อันงดงามงดงาม และมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเทือกเขาแอลป์ ทำให้บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สามารถมาเยือนได้ตลอดทั้งปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ และถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาซุกสปิตเซ่ PANORAMA 2962

ภัตตาคารใหม่ล่าสุด ที่ดีเยี่ยมในการเยี่ยมชม Zugspitze ที่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลร้านอาหารมัลติฟังก์ชั่นเป็นสถาปัตยกรรม ให้บริการอาหารจานพิเศษตามแบบฉบับจากภูมิภาคอัลไพน์ประดับด้วยทัศนียภาพอันงดงาม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD) (30 กิโลเมตร)

หมู่บ้านมิทเทนวาลด์ (MITTENWALD) เป็นหมู่บ้านน้อยที่มีบรรยากาศน่ารัก คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตาริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้น นอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่มีบรรยากาศน่าเดินเล่นแล้ว ยังมีชื่อในเรื่องการทำไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด้วย จุดเด่นที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างรวมกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่งเยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ “หนังสือภาพที่มีชีวิต”

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองการ์มิชท์พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Zugspitze หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

การ์มิชฯ – – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น – เอาส์บวร์ก

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานเกา (SCHWANGAU)(65 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ เพื่อนำท่าน เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่แสนงดงามท่ามกลางพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ท่านจะประทับใจไปกับความงาม และบรรยากาศรอบตัวที่แสนจะโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ซึ่งวอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (10 กิโลเมตร)

เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองโรแมนติค ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่

ร้าน AMELIE ช็อกโกแลต

*** พลาดไม่ได้กับผู้ที่ชื่นชอบ และ หลงใหลช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดเข้าไปลิ้มลอง และเลือกซื้อช็อคโกแลตในร้าน AMELIE ร้านช็อกโกแลตชื่อดังของเมืองที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย มากมาย อีกทั้งยังมีให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชิมกว่า 40 ชนิด มีทั้งรสชาติดั้งเดิมจนไปถึงแบบแปลกใหม่ที่ท่านไม่เคยลิ้มลองที่ไหนแน่นอนนอกจากที่นี่เท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ ร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00) ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG) (110 กิโลเมตร)

เมืองเอาส์บวร์ก (AUGSBURG)  เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของรัฐบาเยิร์นที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ 15 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองที่ถูกค้นพบโดยชาวโรมัน จากค่ายกองทัพโรมันเติบโตเป็นเมืองทรงอิทธิพลชื่อ “เอากุสทาวินเดลิโครุม” จากนั้นก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้า และศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนี

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dorint an Der Kongreshalle Augsburg หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เอาส์บวร์ก – ชมเมือง – ฟุกเกอร์ไรน์ – เนิร์ดลิงเงน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนําท่าน ชมเมืองเอาส์บวร์ก

ชมเมืองเอาส์บวร์ก บริเวณจัตุรัสกลางเมือง มีโบสถ์ประจำเมือง (Cathedral Dom), ศาลากลางเมือง และหอคอยเพอร์ลาชทูร์ (Perlachturm) ตั้งเด่นเป็นสง่า ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว นำท่าน เข้าชมความสวยงามของห้องโถงทองคำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารอิตาเลี่ยน PIZZERIA TRATTORIA CRUDO

 บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมย่านฟุกเกอร์ไรน์ (The Fuggerei)

ฟุกเกอร์ไรน์ (The Fuggerei) ชุมชนโครงการบ้านเพื่อปวงชนที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นหมู่บ้านย่อมๆ มีกำแพงรั้วล้อมรอบ มีทางเข้า 3 ประตู ภายในชุมชนมีโบสถ์ ร้านค้า และอาคารชุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ไฮไลท์ที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเนิร์ดลิงเงน (Nordlingen) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH KLOSTERLE NORDLINGEN หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เนิร์ดลิงเงน – โรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ –  วูร์ซบวร์ก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมือง เมืองเนิร์ดลิงเงน (Nordlingen)

เมืองเนิร์ดลิงเงน (Nordlingen) เป็นเมืองนี้ตั้งอยู่ในหลุมอุกาบาตยักษ์ เดอะรีส (The Ries) ที่มีหลักฐานว่าเมื่อประมาณ 15 ล้านปีก่อน เคยมีลูกอุกกาบาตตกกระทบด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อวินาที ทำให้เกิดหลุมลึกราว 100-150 เมตร โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองยาว 3.5 กม.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Rothenburg  ob der Tauber)
(85 กิโลเมตร)

เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า เมืองโรเธนบวร์ก เป็นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรียปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนีภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ บรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง RATSSTUBE

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง

ชมเมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทา

เมือง ที่ประกอบไปด้วยถนนสายแคบๆที่สร้างขึ้นแบบสลับซับซ้อน งดงามด้วยบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด การเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง”

นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง RATHAUS  

ศาลาว่าการเมือง ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสร้างติดกัน อาคารด้านหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ ส่วนอาคารสีขาวด้านหลังเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของเมือง หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปี 1446 ทุกๆชั่วโมง หน้าต่างของหอนาฬิกาแห่งนี้จะเปิดออก

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์ จอร์จ

โบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึ่งสร้างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคารสมัยยุคกลางสไตล์บาร๊อคหลายหลัง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม และร้านอาหาร รวมถึงเป็นที่ตั้งของ อ่างน้ำพุเซนต์จอร์จ (Georgsbrunnen หรือ St. George’s Fountain) ที่สร้างในสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงาม เป็นอ่างน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน

จัตุรัส Plönlei เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมืองด้วยความลงตัวของทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า Siebersturm (Siebers Tower) และประตูเมืองโบราณ Kobolzellertor (Kobolzeller Gate) เป็นจุดสังเกตสำคัญ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สุด และหากไม่ได้ถ่ายภาพ ณ จุดนี้ ถือว่าเดินทางมาไม่ถึงเลยทีเดียว กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เมืองวูร์ซบวร์ก (WURZBURG) เมืองแรกในการเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติคอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำเมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City นอกจากนั้นยังถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ(Bishop) เพราะในอดีตนั้นได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARITIM WURZBURG หรือเทียบเท่า

8

วูร์ซบวร์ก – ชมเมือง – แฟรงค์เฟิร์ท – โกเอธสแดรซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังวูร์ซบวร์ก (Würzburg Residenz)

พระราชวังวูร์ซบวร์ก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้และยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก เป็นวังสไตบาร็อคของปริ๊นซ์ บิชอป โดยเป็นผลงานของออกแบบของสถาปนิกโนเนมว่า Blthasar Neumann  สร้างให้กับสมเด็จพระสังฆราช โจฮันน์ ฟิลิปป์ ฟรานซ์ จุดเด่นอยู่ที่ภาพเขียนเฟรสโก ภาพเขียนบนปูนปลาสเตอร์เปียกที่เต็มไปด้วยมิติที่งดงามยามแหงนมอง ภาพเขียนเฟรสโกในห้องการ์เด้นฮอลล์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่สวยที่สุดในยุโรป ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำไมน์ที่ชื่อว่า อัลเทอไมน์บรุค (Alte Mainbrücke)

สะพานข้ามแม่น้ำไมน์ที่ชื่อว่า อัลเทอไมน์บรุค (Alte Mainbrücke) ที่มีจุดเด่นที่สะดุดตาเมื่อแรกเจอก็คงเป็นรูปปั้นนักบุญที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง สะพานหินแห่งนี้เป็นการสร้างทดแทนของเดิมที่เป็นศิลปะโรมาเนสก์เมื่อปี ค.ศ.1133 รูปปั้นที่เรียงรายอยู่รวม 12 องค์นั้นการตกแต่งเพิ่มเติมตั้งแต่ปี ค.ศ.1730 เป็นทั้งรูปปั้นนักบุญและบุคคลที่มีชื่อเสียง สะพานนี้ยังใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่า ป้อมมาเรียนแบร์ก และย่านชานเมืองอีกฝั่งแม่น้ำอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง BURGERSPITAL-WEINSTUBEN

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (120 กิโลเมตร)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นชั้นแนวหน้าเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่าน เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมนำท่านเข้าตรวจ RT – PCR Test

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านดัง Goethestrasse อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

Goethestrasse ถนนที่หรูหราที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ต และมักเรียกกันว่า Luxusgasse (ถนนสุดเลิศหรู) ถนนสายนี้เปรียบได้กับร้านบูติกดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกขนาดยักษ์ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆ เช่น Miu Miu, Tiffany, Cartier และ Gucci นอกจากนี้ถนนที่ใกล้กันนี้ ถนน Opernplatz ยังเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหลังจากช้อปปิ้ง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Hotel, Frankfurt หรือเทียบเท่า

9

แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – MyZeil – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

MyZeil  ห้างสรรพสินค้า แลนด์มาร์กสำคัญของ

แฟรงค์เฟิร์ต ให้คุณได้ช้อปปิ้งท่ามกลางสถาปัตยกรรม “Hyper-Modern” อาคารตกแต่งด้วยแก้ว ที่คดโค้ง งดงามอย่างไม่น่าเชื่อ ภายในยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้คุณได้ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

19.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 118/772  (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ มิวนิค 20.10 – 22.45 น. )

10

กรุงเทพฯ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…