15 – 23 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
โครเอเชีย
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GRAND CROATIA 9 วัน (OS)

กำหนดการเดินทาง : 15 – 23 ตุลาคม 2566

ประเทศ : โครเอเชีย

สายการบิน : ออสเตรียนแอร์ไลน์

ราคา : 169,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ /  เวียนนา

 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเซีย  โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026/OS731

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา ดูบรอฟนิค – ชมย่านเมืองเก่า

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงเวียนนา 05.35 – 11.00 น.)

12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองเก่าที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เพราะมีสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ และยังมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ “เวนิส”  ในอิตาลี และ “สปลิท” ในคาบสมุทรทะเลเอเดรียติกในอดีตดูบรอฟนิคจึงเต็ม  ไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคโบราณ ทั้งโกธิก เรอเนซองส์ และบาร็อค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่า (OLD TOWN DUBROVNIK)

เดินชมย่านเมืองเก่า

(OLD TOWN DUBROVNIK)

ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณที่สูงตระหง่าน และมีความยาวถึง 2 กิโลเมตร อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก แนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ในศตวรรษที่ 7 และสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงล้อมเมือง  ไว้ในศตวรรษที่ 13 เดินลอด ประตู PILE GATE ที่มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง

น้ำพุโบราณโอโนฟริโอ

(THE LARGE FOUNTAIN OF ONOFRIO)

น้ำพุทรงกลมสร้างในปี 1438  โดยโอโนฟริโอ จิออร์ดาโน เดลลา กาวา สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลีจากนาโปลี ทำการออกแบบวางระบบการประปาและน้ำพุของเมือง โดยน้ำพุนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจ่ายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำจากน้ำพุห่างออกไป 12 กม.

FRANCISCAN CHURCH AND MONASTERY

สร้างในศตวรรษที่ 14 ประกอบด้วยอาราม โบสถ์ ห้องสมุด และร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปหนึ่งในอาคารไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ. 1667

ถนนสตราดัน (STRADUN)

ถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตรที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม DUBROVNIK PALACE หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูบรอฟนิค ชาฟตัท ดูบรอฟนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติคจากมุมสูง

นำท่าน เดินเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค

ชมเมืองดูบรอฟนิค

ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง และยังมีไฮไลท์มากมายที่เราก็ไม่พลาดชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังสปอนซา (SPONZA PALACE) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S PALACE ) เป็นพระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟตัท (CAVTAT) (25 กิโลเมตร)

เมืองชาฟตัท (CAVTAT)

เมืองน้อยน่ารัก เป็นเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนและนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินเล่นชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ของชาฟตัท และ THE PRETTY PROMENADE

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ดูบรอฟนิคจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม DUBROVNIK PALACE หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

4

วันที่ห้าของการเดินทาง

ดูบรอฟนิค มาลี สตอน ชมฟาร์มหอยนางรม -สปลิท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน (MALI STON) (53 กิโลเมตร) ที่มีชือเสียงเรื่องการทําฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่สําคัญริมทะเลอาเดรียติก นำท่าน ล่องเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม อันเลื่องชื่อของเมืองมาลีสตอน

ล่องเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม

นำท่าน ล่องเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม อันเลื่องชื่อของเมืองมาลีสตอน ในทะเลอาเดรียติก ให้ท่านได้ชมการเลี้ยงหอยนางรม พร้อมลิ้มรสหอยนางรมสดๆ และไวน์ขาวท้องถิ่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง BOTA SARE MALI STON

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (split) (182 กิโลเมตร)

เมืองสปลิท (SPLIT)

เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่นับ 1,000 ปี และยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งเอเดรียติก มาตั้งแต่อดีตตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองท่าเรือที่มีการจราจรทางน้ำหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเมดิเตอร์เรเนียน

นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ดอมนิอุส หรือ มหาวิหารเซนต์ดูช

มหาวิหารเซนต์ ดอมนิอุส  

(CATHEDRAL OF ST. DOMNIUS)

มหาวิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งยังคงใช้งานอยู่ในโครงสร้างดั้งเดิม

มีหอระฆังที่สวยงามและยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองสปลิท และเดินเลียบเเม่น้ำริว่า อันสวยงามมนต์เสนห์แห่งเมืองสปลิท

พระราชวังดิโอคลีเธียน

(DIOCLETIAN PALACE)

ลีเธียน  (DIOCLETIAN PALACE)

ชมพระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโรมันดิโอคลีเธี่ยน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4  ปี 1979 ได้รับรองให้พระราชวังแห่ง  นี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE MERIDIEN LAV, SPLIT หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สปลิท โทรเกียร์ – ซีบีนิค – ซาร์ดาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) (30 กิโลเมตร)  ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย

เมืองโทรเกียร์ (TROGIR)

เมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็น  เมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 เมื่อมาถึงสามารถซึมซับถึงความเก่าแก่ของ อาคาร บ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันยังคงเหลือ กำแพงเมือง ตัวปราสาท และป้อมปราการบางส่วน ถือว่ายังคงความสมบูรณ์แบบและสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) (47 กิโลเมตร)

เมืองซีบีนิค (SIBENIK)

เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ KRKA นำท่านชม ตัวเมืองเก่า ริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี

จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ (ST.JAMES CATHEDRAL)

มหาวิหารเซนต์เจมส์

(ST.JAMES CATHEDRAL)

มหาวิหารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน– ดัลเมเชี่ยน ได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

ย่าน OLD TOWN SIBENIK

ย่านตัวเมืองเก่า ที่ยังคงรักษาบรรยากาศเรียบง่ายและดั้งเดิมเอาไว้ ตึก อาคาร สถาปัตยกรรม ที่มีความเก่าแก่ และสวยงาม ชม สภาว่าการ เมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15อีกทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) (89 กิโลเมตร)

เมืองซาดาร์ (ZADAR)

เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน ในอดีตยังเป็นย่านค้าขายทางเรือที่สำคัญอีกด้วย และปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียง

นำท่านเดินชม จัตุรัสกลางเมืองซาดาร์

จัตุรัสกลางเมืองซาดาร์

เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ชมบรรยากาศของเมืองเก่า ชม โรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก (ADRIATIC SEA) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง และบริเวณเดียวกันสามารถชม  โบสถ์เซนต์ โดแนท(ST.DONATUS CHURCH) เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ประจำเมืองซาดาร์

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และผ่อนคลายไปกับการบรรเลงดนตรีโดยธรรมชาติที่เดียวในโลก

ออร์แกนทะเล (MORSKE ORGULJE / SEA ORGAN)

ออร์แกนทะเล

 (MORSKE ORGULJE/SEA ORGAN)

ได้รับรางวัล European Prize ซึ่งออร์แกนทะเลเกิดจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35 ท่อ เมื่อน้ำทะเลไหลท่วมเข้ามาในท่อของบันไดขั้นที่ต่ำกว่า อากาศภายในจะถูกดันให้ไหลออกมาทางท่อของบันไดขั้นบน เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ประสานกันเป็นคอร์ด เกิดเป็นท่วงทำนองดนตรีแบบสุ่ม ตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม สร้างบรรยากาศที่สุนทรีย์สำหรับผู้ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice LAKE NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

(PLITVICE LAKE NATIONAL PARK)

อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์

พื้นที่  ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วย  ทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (National Park Plitvice Jezera) 

ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

ชมความงามภายในอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ และเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินชมความงามของทะเลสาบ และน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข (หมายเหตุ : การชมอุทยานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK

ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ BIG WATERFALLS สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำบนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลิน จากนั้นเดินชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice LAKE NATIONAL PARK) ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม JEZERO (Superior Lake Side Room) หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ราสโตเก้ – โอพาเทีย – ซาเกร็บ                           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ราสโตเก้ (RASTOKE) (30 กิโลเมตร) หมู่บ้านน้ำตกสวยงามดั่งในเทพนิยาย

ราสโตเก้ (RASTOKE)

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งคร่อมอยู่บนลำธารและสายน้ำตก รายล้อมไปด้วยน้ำตกอยู่ทั่วทั้งบริเวณของหมู่บ้าน  ท่านจะได้ชมหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำ Slunjčica ที่มีน้ำตกล้อมรอบหมู่บ้าน ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตกันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติก มีน้ำตก ลำธาร แก่งหิน อีกทั้งยังมีโรงสีเก่าแก่ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันที่แห่งนี้มีร้านอาหาร บาร์ และ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (156 กิโลเมตร)

เมืองโอพาเทีย (OPATIJA)

เมืองตากอากาศแสนสวยที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสูงของออสเตรียเคยมาพำนักที่นี่ ซึ่งตั้งอยู่ อ่าวควาร์แนร์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เดินทางถึง เมืองโอพาเทีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองโอพาเทีย (Opatija)

ชมเมืองโอพาเทีย

อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดิมทีเคยเป็นที่ตั้งของแม่พระมาดอนนาแต่มีอันต้องแตกหักพังทลายลง จึงมีการปั้นนางแห่งนกนางนวลมาตั้งไว้แทน ส่วนพระแม่มาดอนนาได้ย้ายมาไว้ที่หน้าโบสถ์ St. Jacob และปิดทับด้วยทอง เรียกว่า “Madonna del Mare” จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาเกร็บ (ZAGREB) (177 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

เมืองซาเกร็บ (ZAGREB)

เมืองหลวงของโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาวา (Sava) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (Medvednica)  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา ของประเทศโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON ZAGREB HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซาเกรบ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมเมืองซาเกรบ ชมเขตเมืองตอนบน และตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวระยะสั้นที่สุดในยุโรป

โบสถ์เซนต์มาร์ค

(ST.MARK’S CATHEDRAL)

นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค โดดเด่นด้วยหลังคากระเบื้องที่ปูเป็นรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง เช่น ตราหมากรุกสีแดง-ขาว หมายถึง โครเอเชีย ส่วนหัวลีโอพาร์ด 3 ตัว แทนแคว้นดัลเมเทีย แถบสีแดง ฟ้า ขาว หมายถึง สโลวาเนีย และตราฝั่งขวามือ คือ ตราของกองกำลังแห่งซาเกรบ

STONE GATE

ประตูเมืองเก่า Gradec ที่ชื่อ Stone Gate ประตูแห่งนี้มีตำนานว่าได้เกิดไฟไหม้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 แต่ภาพของพระแม่มารีไม่ถูกไฟไหม้ไปด้วย ขาวเมืองนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ มาสวดอ้อนวอนอยู่เสมอ และหากใครสมความปรารถนาจะนำป้ายไม้   หรือหินแกะสลัก คำว่า “HVALA” ซึ่งแปลว่า

“ขอบคุณ” มาประดับไว้บริเวณนี้

JELACIC SQUARE

จัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับ โจซิป เจลาซิก    ผู้ซึ่งได้รวมเมือง “Kaptol” และ “Gradec” เข้าด้วยกันจนเป็น ซาเกร็บ ในปี ค.ศ. 1851 เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย และยังนำทัพต่อสู้กับชาวฮังการี Jelacic Square เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองซาเกร็บ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของ โจซิป เจลาซิกอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)

 ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET)

ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่น่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซาเกรบ

18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ OS 678/025

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา 19.40 น.– 23.25 น.)  

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…