17 – 26 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
โครเอเชีย
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ท่องเที่ยวเจาะลึก แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน (OS)

กำหนดการเดินทาง :  17 – 26 ตุลาคม 2562

ประเทศ : โครเอเชีย

สายการบิน : ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

ราคา : 129,800 บาท

ซาเกรบ – โอพาเทีย –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาร์ดาร์ ซีบินิค – สปลิท – โทรเกียร์ – มาลี สตอน – ชาฟตัท – ดูบรอฟนิค

เยือนโครเอเชีย ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว มนต์เสน่ห์แห่งเมดิเตอร์เรเนียน ท่องเที่ยวเหนือจรดใต้ เยือนเมืองมรดกโลก ชมความงดงามแห่งทะเลเอเดรียติค เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ สีสันของเมืองเก่าที่ตัดกับท้องทะเลสีเทอร์ควอยซ์ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม พร้อมที่พักและอาหารชั้นเลิศที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวียนนา

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา, ออสเตรีย โดย สายการออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 26

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา – ซาเกรบ – ชมเมือง

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา, ออสเตรีย ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ใช้บริการเล้านจ์และรอเปลี่ยนเครื่อง

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) ประเทศโครเอเชีย โดย สายการโครเอเชียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OU 111

11.05 น. เดินทางถึง เมืองซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาวา (Sava) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (Medvednica) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1000 ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่าน ชมเมืองซาเกรบ เข้าชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) มียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค (St.Mark’s Cathedral) โดดเด่นด้วยหลังคากระเบื้องที่ปูเป็นรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง เช่น ตราหมากรุกสีแดง-ขาว หมายถึงโครเอเชีย ส่วนหัวลีโอพาร์ด 3 ตัว แทนแคว้นดัลเมเทีย แถบสีแดง ฟ้า ขาว หมายถึง สโลวาเนีย และตราฝั่งขวามือ คือ ตราของกองกำลังแห่งซาเกรบรอบๆ จัตุรัส ชมกำแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าซึ่งยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1731

นำท่านเดิน ชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวระยะสั้นที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่าน ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ต์น่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON ZAGREB หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ซาเกรบ – โอพาเทีย – ชมเมือง – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (175 กิโลเมตร) อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค ทะเลที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และรีสอร์ทตากอากาศของฝั่งทะเลอาเดรียติค เดินทางถึง

เมืองโอพาเทีย อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ เดิมทีที่ตั้งของนางแห่งนกนางนวล นั้นเคยเป็นที่ตั้งของ แม่พระมาดอนนา แต่มีอันต้องแตกหักพังทลายลงจึงมีการปั้นนางแห่งนกนางนวลมาตั้งไว้แทนส่วนพระแม่มาดอนนาได้ย้ายมาไว้ที่หน้าโบสถ์ St. Jacob ใกล้ๆกับที่ตั้ง the Maiden  with the seagull และปิดทับด้วยทอง เรียกว่า “Madonna del Mare” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice LAKE NATIONAL PARK) (160 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่  ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วย  ทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นำท่านผ่านชมจุดต่างๆ ภายในอุทยานพลิตวิเซ่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก PLITVICE ETNO GARDEN EXCLUSIVE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ (Plitvice LAKE NATIONAL PARK) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ และเนินเขา นำท่านเพลิดเพลินชมความงามของทะเลสาบ และน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข (หมายเหตุ : การชมอุทยานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ BIG WATERFALLS สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำบนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม PLITVICE ETNO GARDEN EXCLUSIVE หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาร์ดาร์ – ชมเมือง – ซีบีนิค – ชมเมือง – สปลิท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ดาร์ (ZADAR) (120 กิโลเมตร) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีอดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia)เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน ในอดีตยังเป็นย่านค้าขายทางเรือที่สำคัญอีกด้วย และปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียง นำท่านเดินชม จตุรัสกลางเมืองซาดาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ชมบรรยากาศของเมืองเก่า ชม โรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก (ADRIATIC SEA) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง และบริเวณเดียวกันสามารถชม โบสถ์เซนต์ โดแนท(ST.DONATUS CHURCH) เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ประจำเมืองซาดาร์

จากนั้นนำท่านผ่อนคลายกับการบรรเลงดนตรีโดยธรรมชาติที่เดียวในโลก ออร์แกนทะเล (MORSKE ORGULJE/SEA ORGAN) ได้รับรางวัล European Prize ซึ่งออร์แกนทะเลเกิดจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35 ท่อภายในลานบันไดหินอ่อนความยาว 230 ฟุตเลียบทะเลเอเดรียติค เมื่อน้ำทะเลไหลท่วมเข้ามาในท่อของบันไดขั้นที่ต่ำกว่า อากาศภายในจะถูกดันให้ไหลออกมาทางท่อของบันไดขั้นบน เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ประสานกันเป็นคอร์ด เกิดเป็นท่วงทำนองดนตรีแบบสุ่ม ตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม สร้างบรรยากาศที่สุนทรีย์สำหรับผู้ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะในชุมชนเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) (90 กิโลเมตร) เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ KRKA นำท่านชม ตัวเมืองเก่า ริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชม สภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15

จากนั้นเข้าชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (ST.JAMES CATHEDRAL) หรือ เซนต์จาคอบ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน–ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (split) (90 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองหลวงของโครเอเชีย เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่นับ 1,000 ปี และยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งเอเดรียติก มาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ โบราณของแคว้นดัลเมเชีย จนถึงยุคปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองท่าเรือที่มีการจราจรทางน้ำหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเมดิเตอร์เรเนียน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU RESORT AND SPA split หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สปลิท – โทรเกียร์ – ชมเมือง – สปลิท – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) (40 กิโลเมตร) เมืองประวัติศาสตร์ของ  โครเอเชีย เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็น  เมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 เมื่อมาถึงสามารถซึมซับถึงความเก่าแก่ของ อาคาร บ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงาม ยุคโรมาเนสก์ อาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบาโรคจากยุคเวนิเชียน นำท่านชมความเก่าแก่ของเมือง

ชมปราสาทหินปูนหรือ ป้อมคาเมอร์เลนโก้ (KAMERLENGO FORTRESS) ที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันยังคงเหลือ กำแพงเมือง ตัวปราสาท และป้อมปราการบางส่วน ถือว่ายังคงความสมบูรณ์แบบและสวยงาม ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสปลิท เข้าชมความงามของ พระราชวังดิโอคลีเธียน (DIOCLETIAN PALACE) พระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นโดย จักรพรรดิโรมันดิโอคลีเธี่ยน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 1979องค์การยูเนสโกได้รับรองให้พระราชวังแห่ง  นี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยภายในพระราชวังประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE ห้องโถงกลาง ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม  จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว

ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ดูช (ST.DUJE CATHEDRAL) ซึ่งมีหอระฆังที่สวยงามและยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองสปลิท และเดินเลียบเเม่น้ำริว่าอันสวยงามมนต์เสนห์แห่งเมืองสปลิท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU RESORT AND SPA split หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน (MALI STON) (190 กิโลเมตร) เมืองที่มีชือเสียงเรื่องการทําฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่สําคัญริมทะเลอาเดรียติก เดินทางถึง เมืองมาลี สตอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ พร้อมกับไวน์ เมนูชื่อดังของเมืองมาลีสตอนที่พลาดไม่ได้

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กิโลเมตร) เป็นเมืองเก่าที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เพราะมีสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ ดูบรอฟนิกยังมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ “เวนิส” ในอิตาลี และ “สปลิท” ในคาบสมุทรทะเลเอเดรียติกในอดีตดูบรอฟนิคจึงเต็ม  ไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคโบราณ ทั้งโกธิก เรอเนซองส์ และบารอก

นำท่านชม เมืองเก่า (OLD TOWN DUBROVNIK) ที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณที่สูงตระหง่าน และมีความยาวถึง 2 กิโลเมตร อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก แนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ในศตวรรษที่ 7 และสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงล้อมเมือง  ไว้ในศตวรรษที่ 13 เป็นกำแพงที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งมาก บนกำแพงมีทั้งหอคอยและป้อมปราการเพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น ชาวอาหรับและชาวเวนิซ ที่เป็นคู่แค้นกันมานานแสนนาน องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เรื่อง Game of thrones อีกด้วย เดินลอด ประตู PILE GATE ที่มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง ภายในมีสิ่งก่อสร้างให้เที่ยวชมมากมายทั้งน้ำพุ Onofrio, โบสถ์The Cathedral Treasury อัน เก่าแก่, หอนาฬิกาโบราณ, พระราชวังเรคเตอร์ และร้านค้า,ร้านกาแฟ, ร้านไอศกรีม,ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ สวยงามและโรแมนติคมาก จะมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ให้พบเห็นเป็นบางแห่ง เช่น รอยกระสุน และร่องรอยความเสียหายจากสงคราม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON DUBROVNIK RIVIERAหรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – ดูบรอฟนิค – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติคจากมุมสูง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟตัท (CAVTAT) (55 กิโลเมตร) เมืองน้อยน่ารัก เป็นเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนและนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดูบรอฟนิค จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่าน ล่องเรือ KARAKA ดื่มด่ำความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินทอแสงสะท้อนกับทะเลเอเดรียติก เพลิดเพลินกับวิวเมืองเก่าดูบรอฟนิคความสวยงามระดับมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นจากองค์การยูเนสโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือระดับเทียบเท่า 

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ดูบรอฟนิค – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ OS 732/025

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเวียนนา 16.25-23.20 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

 

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***