22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

ประเทศ : นิวซีแลนด์

สายการบิน : สายการบินไทย TG

ราคา : 159,800 บาท

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิท – หมู่บ้านไวรากิ – ทะเลสาบเทาโป – เวลลิงตัน เบล์แนมม์– ไคคูร่า- ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป– อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ควีนส์ทาวน์ เยือนเมืองโรโตรัว ดินแดนของชาวเมารี เมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ พลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำหนังไตรภาคฟอร์มยักษ์ THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT นำท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาก ณ หมู่บ้านไวรากิ ชมไร่ไวน์และลิ้มรสไวน์มาร์ลโบโรชั้นเลิศ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ของนิวซีแลนด์  พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก โรงแรม HERMITAGE ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิวเมาท์คุกแบบเต็มๆ เต็มอิ่มกับบรรยากาศสุดยอดเมืองสวย ควีนส์ทาวน์ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย พิเศษ! บริการทุกท่านด้วยเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้อ

“ใช้เวลาพิจารณา E-Visa 45-60 วัน”

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

    

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอย ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

10.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินนำท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบน ถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER, ORBIT RESTAURANT

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม SKYCITY AUCKLAND หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – HOBBITON MOVIE SET – โรโตรัว – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (MATAMATA) (180 กิโลเมตร) เข้าชม หมู่บ้านฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (KAIMAI RANGES) อันตระการตานำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง THE HOBBIT มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บ้านฮอบบิท

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) (80 กิโลเมตร) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถ ปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

จากนั้นนำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรโตรัวอโกรโดม ทะเลสาบเทาโป – หมู่บ้านไวรากิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) (90 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบและเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำสารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS) อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมการ นั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ มาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไวรากิ (WAIRAKEI VILLAGE) เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ธรรมชาติของชาวเมารีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ ซิลิการ์ (SILICA), โซเดียม (SODIUM), โพแทสเซียม (POTASSIUM), แมกนีเซียม (MAGNESIUM), เหล็ก (IRON), แคลเซียม(CALCIUM), แมงกานีส (MANGANESE), ลิเทียม (LITHIUM) และแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมาย ในอดีตชาวเมารีใช้บ่อน้ำแร่บริเวณนี้เพื่อรักษาร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง อิสระให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ ในบ่อน้ำแร่ ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะและอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี (หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับการแช่น้ำแร่ และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มีอายุมากกว่า 14 ปีเท่านั้น)

จากนั้นให้ท่านได้เดินชม WAIRAKE TERRACES WALKWAY  เส้นทางเดินชมบ่อน้ำแร่ ที่มีความสูงลดหลั่นกันไปอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ และเดินชมบ่อน้ำแร่ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม BAYVIEW WAIRAKEI RESORT หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หมู่บ้านไวรากิ – ฮาสติ้ง – ชมเมือง – พาล์เมอร์สตัน นอร์ธ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาสติ้ง (HASTING) (165 กิโลเมตร) เมืองใหญ่อันดับสองในเขตฮอว์ค เบย์ (HAWKE’S BAY) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือเป็นอีกเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์แดง เป็นอันดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองฮาสติ้ง

นำท่านเข้าชม สวนพฤกษาสไตล์จีน OSMANTHUS ตั้งอยู่ภายในสวนคอร์นวอล (CORNWALL PARK) สร้างขึ้นในปี 1996 เพื่อเป็นอนุสรณ์ความสัมพันครบรอบ 15 ปีของเมืองฮาสติ้งและเมืองกุ้ยหลินของจีน ภายในมีการจัดตกแต่งสวนสไตล์จีนและต้นไม้นานาพันธุ์พร้อมทั้งสัญลักษณ์จีน  ต่างๆ อาทิ ศาลาจีน สะพานมิตรภาพฮาสติ้ง-กุ้ยหลิน และบ่อน้ำขนาดใหญ่ตรงใจกลางสวน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมสวน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ไวน์ ELEPHANT HILL ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง TE AWANGA ของฮอวร์คเบย์ ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมลิ้มรสไวน์อันเลื่องชื่ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศไร่ไวน์ริมชายฝั่งทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาล์เมอร์สตัน นอร์ธ (PALMERSTON NORTH) (180 กิโลเมตร)  เมืองใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวเมารี PAPA-I-OEA ถือเป็นเมืองที่ได้รวบรวมวัฒนธรรมของชาวเมารีอีกกลุ่มหนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ของนิวซีแลนด์ไว้ได้อย่างลงตัว จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองพาล์เมอร์สตัน นอร์ธ หากมีเวลา ท่านสามารถเดินเล่นชมเมือง เริ่มจากย่านการค้าภายในเมือง THE SQUARE ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตชาวเมือง หรือเลือกซื้อสินค้า ของฝากพื้นเมืองต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่โรงแรม COPTHORNE PARLMERSTON NORTH หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

พาล์เมอร์สตัน นอร์ธ – เวลลิงตัน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON) (140 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศและเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ นำท่าน ชมเมืองเวลลิงตัน ผ่านชม อาคารรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้ง หอสมุดแห่งชาติและอาคารสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สวยงาม

เข้าชม พิพิธภัณฑ์เทปาปา (TE PAPA TONGAREWA) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของนิวซีแลนด์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงเรื่องราวต่างๆของชาวเมารีอีกด้วย โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนเวลา อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรียหรือท่านสามารถเข้าชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรม NOVOTEL WELLINGTON หรือระดับเทียบเท่า บริเวณโรงแรมที่พักเป็นย่านช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เวลลิงตัน – พิคตัน – เบล์แนมม์ – ชมไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

08.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองพิคตัน เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรือเฟอร์รี่ ข้าม ช่องแคบคุก (COOK STRAIT) ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองระหว่างการเดินทาง บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ห้องดูทีวี ร้านอาหาร และห้องเด็กเล่น

11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ เมืองพิคตัน (PICTON) เมืองขนาดเล็ก ที่มีประชากรเพียง 3,600 คน และเป็นเมืองท่าของเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเบล์แนมม์ (BLENHEIM) (30 กิโลเมตร) แหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตมาร์ลโบโร (MALBOROUGH) ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกองุ่นขาวพันธุ์โซวีญยอง บลอง (SAUVIGNON BLANC) เพื่อทำไวน์ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเดินทางถึงเมืองเบล์แนมม์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ไวน์ WITHER HILLS VINEYARD ผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งให้ท่านได้ชิมไวน์ หลากหลายชนิดในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลูกตาพร้อม ชิมไวน์ชั้นเลิศ (WINE TASTING) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก SCENIC HOTEL MARBOROUGH หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

 

เบล์แนมม์ – ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า (KAIKOURA) (130 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 – 1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ นำท่านชมแมวน้ำบริเวณ OHAU POINT SEAL COLONY เป็นแหล่งที่มีแมวน้ำขนปุย (FUR SEAL) ขึ้นมานอนอาบแดดบนก้อนหินหรือบนทางเดินไม้ที่ลัดเลาะอยู่ตามชายฝั่ง โดยท่านสามารถชมความน่ารักของแมวน้ำขนปุยได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูกุ้งล็อบสเตอร์

 

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) (185 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม ศาลาว่าการประจำเมือง และความงามของแม่น้ำเอวอน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด จากนั้นนำท่านผ่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช นำท่านเข้าชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู้คนมาเดินเล่น ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

 

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (280 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชม ทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะเลสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลง มาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ชม

โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD)” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบมองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มา จากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้ อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและรายได้หลักนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากจนคนเลี้ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยศาสนสถานอันมีที่ตั้งที่น่าประทับใจแห่งนี้ ใกล้ๆกันยังมี

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (SHEEPDOG MEMORIAL) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (100 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขาเม้าท์คุก ที่ก่อนนั้นชนเผ่าเมารีโบราณเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า “เอารังกิ” ที่มีความหมายว่า “ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนปลายยอดเขา เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก นำท่าน ชมวิวเมาท์คุก ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต  ยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK  : Private Bag, Aoraki Mount Cook Alpine Village, New Zealand.  Tel. +64 3 435 1809  Fax: +64 3 435 1879  http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

10

วันที่สิบของการเดินทาง

 

เมาท์คุก – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (200 กิโลเมตร)  เมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์

เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ จากสวนของ MRS. JONES ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และชม การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (SHOTOVER JET) (การกระโดดบันจี้และนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) (55 กิโลเมตร) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและ การผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงามให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ! เมนูกุ้งมังกร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

 

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) ท่านจะได้ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก เรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

 

ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ (AIR NEWZEALAND) เที่ยวบินที่ NZ 610

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

13.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก (เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยก กระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)
 • ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุ๊ป 3,050 บาทต่อท่าน, วีซ่าเดี่ยว 6,300 บาทต่อท่าน ,

                     วีซ่าครอบครัว 5,500 บาทต่อ 1 ชุดคำขอ +ค่าบริการ 800 บาทต่อท่าน

                     (จำกัดบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 6 ท่านต่อ 1 ชุด)

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจ

     ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยันการเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

 

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

เอกสารใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

 • รูปถ่ายสีขนาด 1 ½ นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลภาษาอังกฤษ ต้องมีตราแสตมป์จากร้านที่รับรองเอกสารเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน และมือถือ

 • ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาสูติบัตร ในกรณีเป็นเด็กต่ำกว่า 20 ปี (แปลภาษาอังกฤษ ต้องมีตราแสตมป์จากร้านที่รับรองเอกสารเท่านั้น)
 • ข้าราชการ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง -เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือแม้แต่ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันที่เริ่มทำงาน
 • ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัทที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (แปลภาษาอังกฤษ ต้องมีตราแสตมป์จากร้านที่รับรองเอกสารเท่านั้น)
 • หลักฐานการเงิน แบงค์การันตีเป็นภาษาอังกฤษ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริง และสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า, มรณะบัตร (แปลภาษาอังกฤษ ต้องมีตราแสตมป์จากร้านที่รับรองเอกสารเท่านั้น)
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง -เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และเซ็นชื่อ 1 ชุด
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาหรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา(ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น )
 • วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว

หมายเหตุ : การยื่นเอกสารวีซ่านิวซีแลนด์ หลังจากส่งเอกสารเข้าศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ที่ประเทศไทยแล้ว จากนั้นทางศูนย์ยื่นจะส่งเอกสารเพื่อพิจารณาผลไปยังต่างประเทศ (จีน) และจะดำเนินการส่งวีซ่ากลับมาทาง E-Mail ใช้เวลาพิจารณาผลประมาณ 15-45 วันทำการ