13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย :  FINLAND ICEBREAKER สายการบินฟินน์แอร์ 10 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประเทศ : ฟินแลนด์ 

สายการบิน : ฟินน์แอร์ 

ราคา :  289,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โอวลุ

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน  ฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 / AY 443 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.35-16.50 น.)

17.55 น.  เดินทางถึง สนามบินโอวลุ (OULU) ประเทศฟินแลนด์

เมืองโอวลุ (OULU)

ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก

เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3  แสนคน มากเป็นอันดับหกของ

ประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าใน ภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

2

วันที่สองของการเดินทาง

โอวลุ – เคมิ – SAMPO ICEBREAKER – SNOW CASTLE

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโอวลุ (OULU) เพื่อเดินเล่นชมเมือง

เมืองโอวลุ (OULU)

นำท่านเดินเล่น สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในตัวเมือง เช่น MARKET HALL, MARKET SQUARE และ TORIPOLLIISI รูปปั้นพี่ตำรวจ ซึ่งถ้าทุกคนมาเยือนที่เมืองนี้ จะต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มีเวลาให้ชมเมืองก่อนเดินทางไปยังเคมิ แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (106 กิโลเมตร)

เมืองเคมิ (KEMI)

เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ICEBREAKER แล้วนำท่าน ล่องเรือ ICEBREAKER

เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดลำหนึ่งในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็ง ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT

(หมายเหตุ : เรือตัดน้ำแข็งอาจเป็น Sampo Icebreaker หรือ Polar Icebreaker และเรือตัดน้ำแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ จำกัดความสูงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเล ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 145 ซม. เท่านั้น)

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PARK HOTEL TORNIA (CONFIRMED)

จากนั้นนำท่าน เข้าชม SNOW CASTLE

SNOW CASTLE

SNOW CASTLE ปราสาทน้ำแข็งที่ตกแต่งในช่วงฤดูกาลเท่านั้น แกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ สลับด้วยสีสันแห่งแสงไฟเข้ากับบรรยากาศยิ่งนักภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ให้ท่านได้ทึ่งในจินตนาการของนักประติมา กรรมก้อนน้ำแข็ง อาทิ โรงแรมน้ำแข็งสำหรับท่านที่ชอบความแปลกใหม่ (เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 15 เม.ย. 66 โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

***ในกรณีที่ไม่ได้เข้าชม SNOW CASTLE จะนำท่านเข้าชม SNOW EXPERIENCE 365 แทน***

หรือ นำท่าน เข้าชม SNOW EXPERIENCE 365 (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชม SNOW CASTLE)ได้)

SNOW EXPERIENCE 365เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ท่านจะได้ประสบการณ์เหมือนเข้าไปในฉากเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจ และทดลองกับกิจกรรม Ice Slide อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับประติมากรรมน้ำแข็งเป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SnowExperience365 Ice Restaurant

(TASTE OF SNOW & ICE EXPERIENCE) ให้ท่านได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร พร้อมลองลิ้มอาหารรสชาติเข้มข้นที่สะท้อนถึงรสชาติท้องถิ่นในบรรยากาศเย็นสุดขั้ว

3

วันที่สามของการเดินทาง

เคมิ – โรวาเนียมี – ขับขี่สโนว์โมบิล – หมู่บ้านซานตาคลอส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (117 กิโลเมตร) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ แล้วนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งหิมะกว้าง

**หมายเหตุ**  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขับ Snow Mobile ที่มีอายุ 4-14 ปี ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 140 ซม. และต้องนั่งที่นั่งด้านหลังของผู้ปกครองเท่านั้น ไม่สามารถเป็นผู้ขับขี่ได้

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลภายในหมู่บ้านมี  ที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ  จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ARCTIC TREEHOUSE HOTEL (CONFIRMED) ห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับรังนกท่ามกลางอ้อมกอดใจกลางป่าบนเส้นขั้วโลก ด้านหนึ่งของห้องพักจะถูกแต่งเติมด้วยกระจกใสขนาดใหญ่ สามารถมองทะลุเห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านนอก ให้ท่านสามารถชม ปรากฎการณ์แสงเหนือ (NORTHERN LIGHT) ได้ในยามค่ำคืน

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรวาเนียมี – นั่งสุนัขลากเลื่อน – รานัว RANUA WILDLIFE PARK                     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)

ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองรานัว (RANUA) (82 กิโลเมตร)

เมืองรานัว (RANUA)

เมืองรานัว (RANUA) เมืองเล็กๆในเขต  แลปแลนด์ ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้และทิวทัศน์อันสวยงามที่ยังคงบริสุทธิ์ และน้อยคน  จะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเข้าชม RANUA WILDLIFE PARK

RANUA WILDLIFE PARK

อุทยานสัตว์ป่ารานัวเป็นที่อยู่ของหมีขั้วโลกแห่งเดียว (POLAR BEAR) ในฟินแลนด์และสัตว์ในแถบอาร์กติกและสัตว์ทางตอนเหนืออีก 50 สายพันธุ์ รวมเป็นสัตว์แต่ละชนิดประมาณ 150 ตัว                 อาร์คติกฟ็อกซ์ กวางมูส เป็นต้น พบกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก สไตล์อิกลู ARCTIC FOX IGLOOS (CONFIRMED)

ARCTIC FOX IGLOOS ที่พักตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ที่จะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ในช่วงฤดูร้อน สำหรับห้องพักสไตล์อิกลูแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด ภายในอิกลูยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และซาวน่าส่วนตัวอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

Option

สำหรับท่านที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ พัก FLOATING IGLOO ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ของทะเลสาบ ชมความงามของวิวและธรรมชาติโดยรอบ  ในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ยกเว้นห้องอาบน้ำ

ซึ่งทางเร้นจ์ฯ มีการจองห้องพักที่ Guesthouse เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ และอาบน้ำ ไว้ด้วย (ราคาจะรวม Floating Igloo และห้องพักที่ Guesthouse แล้ว)

*** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

รานัว – เลวี –  CROSS COUNTRY SKIING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (144 กิโลเมตร)

เมืองเลวี (LEVI)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี จากนั้นนำท่านเดินเล่น ชมเมืองเลวี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าแวะเวียนมา จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านฝึกหัดการเล่นสกีขั้นพื้นฐานแบบ CROSS COUNTRY หรือท่านที่เล่นสกีเป็นแล้ว มีเวลาให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่

CROSS COUNTRY SKIING

COUNTRY SKIING

การเล่นสกีนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการแนะนำจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนำทักษะของการเล่นสกีขั้นพื้นฐานที่ทำให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถีง 1 ชั่วโมง เมื่อท่านเรียนรู้ทักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตัวท่าน สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

(ใช้เวลาทั้งสิ้น 2  ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอนอยู่ในรายการทัวร์แล้ว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม BREAK SOKOS HOTEL LEVI (CONFIRMED)

6

วันที่หกของการเดินทาง

เลวี – ซาริเซลก้า ICE KARTING – REINDEER SLEDDING   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (233 กิโลเมตร)

ซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA)

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND)  ประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ICE KARTING BASE

ขับโกคาร์ทบนน้ำแข็ง (ICE KARTING)

COUNTRY SKIING

ประสบการณ์ใหม่!! ขับโกคาร์ทบนแทร็คน้ำแข็ง กลางแจ้ง กิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคในการขับเพื่อเอาชนะเหมาะสำหรับทุกวัย ซึ่งการขับโกคาร์ทค่อนข้างบังคับง่าย และปลอดภัย แต่ละรอบจะประมาณ 15 นาที และขับประมาณ 2-4 คัน ต่อรอบ

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ไม่มีการจำกัดอายุ และไม่ต้องมีใบขับขี่ แต่ความสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) และให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่

นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)

นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ประสบการณ์หนึ่งในความประทับใจ และได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์เป็น ที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก KULTAHIPPU HOTEL : (DELUXE ROOM WITH SAUNA) (CONFIRMED)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซาริเซลก้า – คิร์เคนเนส (นอร์เวย์) กิจกรรมจับปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES) (280 กิโลเมตร)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) (บริการซุปและขนมปังก่อนทำกิจกรรมจับปูยักษ์)

กิจกรรมจับปูยักษ์

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างเต็มอิ่ม

บ่าย นำท่าน เยี่ยมชม โรงแรมหิมะ

SNOW HOTEL

โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะ    และเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SNOW HOTEL, KIRKENES (GAMMA CABIN) (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

8

คิร์เคนเนส (นอร์เวย์)ออสโล ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (PACKED LUNCH)

12.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 311

15.15 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

ย่านคาร์ลโจฮันเกท

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท

(KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขาย

กันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

ประเทศหนึ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD PLATTER)

นำท่านเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO GARDERMOEN (CONFIRMED)

9

ออสโล – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ ฯ                                

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.30 น. จากนั้นนำท่านเดินสู่ สนามบินออสโล

08.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 912

10.55 น. ดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนกลับสู่ กรุงเทพฯ

*** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141

10

กรุงเทพฯ

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…