27 ธันวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566
วันเดินทาง
ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)
สายการบิน
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LUXURY  EAST EUROPE  10 วัน (OS/LH)

กำหนดการเดินทาง : 27 ธันวาคม 2565 – 05 มกราคม 2566

ประเทศ : ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวาเกีย – เชค – เยอรมัน

สายการบิน : ออสเตรียน เที่ยวบิน OS 026

ราคา : 165,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวียนนา

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน (OS) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบิน OS 026

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชินบรุนน์ช้อปปิ้ง

05.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา (VIENNA) / ชมเมือง

กรุงเวียนนา (VIENNA)  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

คาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) เป็น

ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนนอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ขาหมูไส้กรอกเวียนนา ชิมไวน์พื้นเมือง ณ ภัตตาคารหมู่บ้านกรีนซิ่ง พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีขับกล่อม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เวียนนา – บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (250 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (BUDAPEST)ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี เป็นเมืองหลวงที่มี ความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองทางทิศตะวันตก ของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่ง บูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่ง เปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ /ชมเมือง

ชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงบูดาเปสต์ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง แบ่งส่วนเมืองเก่า บูดา และเมืองเปสต์ ออกจากกันก่อนที่จะมารวมกันเป็นเมืองบูดาเปสต์

นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสฮีโร่สแควร์ (Hero Square) เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี

ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion)

จากนั้นนำท่าน ชมป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาว สไตล์นีโอโกธิค ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเทพนิยาย สร้างขึ้นเพื่อใช้  ป้องกันหมู่บ้านของตนเองจากการรุกรานของข้าศึก และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้  และเนื่องจากป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบนสุดของ Castle Hill ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของ อาคารรัฐสภา (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก และใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภายังมี

สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ของแม่น้ำดานูบช่วงที่งดงามที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EUROSTARS AMBASSADOR ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บูดาเปสต์ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – บราติสลาวา – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้งเก๋ๆที่ DESIGNER OUTLET PARNDORF (200 กิโลเมตร) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ ซึ่งลดราคาตั้งแต่ 30-70 % โดยมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย อาทิ PRADA, GUCCI, BUBERRY, ARMANI, KARL LAGERFELD เป็นต้น

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) (45 กิโลเมตร) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ

บราติสลาวา (BRATISLAVA) / ชมเมือง

เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ โดยติดกับสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี อีกทั้งเมืองบราราติสลาวา และกรุงเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่คงความน่ารักไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง บริเวณถนนไมเคิล อันเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหลากสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว โดยมีอดีตอาคารรัฐสภา ที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสมุดประจำเมือง

นำท่านเดินทางสู่ Main Square อันเป็นหัวใจของบราติสลาวาที่เต็มไปด้วยความงดงาม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ทั้งศาลาว่าการเมือง โบสถ์ฟรานซิสกัน และบ้านเรือนของชนชั้นกลางที่ผ่านการบูรณะจนกลับมาสวยสดงดงาม ก็ทำให้รื่นรมย์ยิ่งนัก โดยเฉพาะรูปปั้นบรอนซ์ของนโปเลียน ที่ยืนเท้าเก้าอี้แบบไม่ยอมสวมรองเท้า เป็นการทำขึ้นแบบขำ ๆ เพื่อระลึกถึงครั้งที่นโปเลียนยกทัพมาบุกเมือง บราติสลาวาถึงสองครั้งสองครา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC BY MARRIOTT BRATISLAVA OLD TOWN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บราติสลาวา – เบอร์โน่ – ชมเมือง – ปราก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (130 กิโลเมตร)

เมืองเบอร์โน่ (BRNO)เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส NáměstíSvobody เดินทางถึง เมืองเบอร์โน่

นำท่าน ผ่านชมเมืองเบอร์โน่ (BRNO) ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (210 กิโลเมตร)เมืองหลวงซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา อาทิเช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอย ปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านต้องตะลึง เดินทางถึง กรุงปราก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง *** บริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ***

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปราก – ชมเมืองย่านเมืองเก่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม

กรุงปราก PRAGUE

เมืองหลวงซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม  เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม ความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม. 

ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของปราสาท นื่องจากในขณะที่พื้นที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างบ้านให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน โคลนและไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก โดยการเดินข้าสะพานชาร์ลส์

 ชมเมืองปราก PRAGUE

สะพานชาร์ลส์ สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยสะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค

เข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน โดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจัตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ปราก – เชสกี้ คลุมลอฟ – ชมเมือง – ซาลสบวร์ก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (175 กิโลเมตร)

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองทางตอนใต้ ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง เชสกี้ คลุมลอฟ

ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา แม่น้ำสายหลัก และเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นยุคกลางไว้ได้ดีที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ถ่ายภาพกับปราสาทครุมลอฟ

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยี่ยมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และหอศิลป์ภาพอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG) (220 กิโลเมตร)

ซาลสบวร์ก (SALZBURG)

เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG)  เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซาค (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เกลือ ซาลส์บวร์ก แปลตามตัวได้ว่า ปราสาทเกลือ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH CIOLLECTION CITY SALZBURG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซาลสบวร์ก – ชมเมือง -ช้อปปิ้ง – หมู่บ้านฮัลสตัท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก หรือชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่องThe sound of music ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (75 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HERITAGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

หมู่บ้านฮัลสตัท – ชมเมือง – มิวนิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT)

หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคนมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400

ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (210 กิโลเมตร)

 เมืองมิวนิค 

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIELมีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ

ให้ชมกันถ่ายภาพกับโบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูป ทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

22.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating