09 – 18 ก.ย. / 08 – 17 ต.ค. / 04 – 13 พ.ย. 2565
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LUXURY EAST EUROPE 10 DAYS (LH)

กำหนดการเดินทาง : 09 – 18 ก.ย. / 08 – 17 ต.ค. / 04 – 13 พ.ย. 2565

ประเทศ : ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวาเกีย – เชค – เยอรมัน

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา :  165,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – มิวนิค

20.45 . พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4

เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa (LH) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ชมเมือง

05.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เมืองมิวนิค 

เมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIELมีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันถ่ายภาพกับโบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูป ทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (200 กิโลเมตร.)

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วย ทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย นำท่าน  เดินเล่นและถ่ายภาพความงดงาม ถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Romantik Hotel Im Weissen Rössl โรงแรมหรู ระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด บริเวณริมทะเลสาบโวล์ฟกังอันงดงาม ด้วยทิวทัศน์มุมมองแบบพาโนราม่าที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา และกลิ่นอายของทะเลสาบที่สุดแสนโรแมนติค งดงามไม่ว่าจะฤดูกาล

3

วันที่สามของการเดินทาง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ฮัลสตัท – ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (40 กิโลเมตร)

หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT)

หมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ

Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน ที่ตรงนี้จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (195 กิโลเมตร)

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองทางตอนใต้ ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RUZE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ชมเมือง – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทครุมลอฟ Krumlov Castle

ปราสาทครุมลอฟ Krumlov Castle

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยี่ยมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และหอศิลป์ภาพอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ชมเมือง เชสกี้ คลุมลอฟ

ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา แม่น้ำสายหลัก และเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นยุคกลางไว้ได้ดีที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (210 กิโลเมตร)

กรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา VIENNA  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น

โยฮันสเตราท์ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ขาหมูไส้กรอกเวียนนา ชิมไวน์พื้นเมือง ณ ภัตตาคารหมู่บ้านกรีนซิ่ง พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีขับกล่อม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – เบอร์โน่ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

ชมกรุงเวียนนา  VIENNA

กรุงเวียนนา ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวนอาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะ STADTPARK

ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

คาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) เป็น

ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนนอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนม ยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (140 กิโลเมตร)

เมืองเบอร์โน่ (BRNO)

เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส NáměstíSvobody เดินทางถึง เมืองเบอร์โน่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRANDEZZA LUXURY PALACE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์โน่ – คุทนาโฮรา – ชมเมือง – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนาโฮรา (KUTNA HORA) (160 กิโลเมตร)

เมืองคุทนาโฮรา (KUTNA HORA)

เมืองคุทนาโฮรา เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ยาวนานพอๆกับกรุงปราก และเป็นเมืองสำคัญในอดีต นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์เซนต์บาร์บาร่า (CHURCH OF ST. BARBARA) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี1995 ใช้เวลาการสร้างทั้งหมดถึง 500 ปี ตั้งแต่ปี 1388 จนถึงปี 1905 ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวโบสถ์เป็นสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบมาก ซึ่งหากมองแบบผิวเผินจะมีบางมุมที่คล้ายกับโบสถ์ St. Vitus ในกรุงปราก อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมสถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองนี้คือ โบสถ์โครงกระดูก (SEDLEC OSSUARY)

โบสถ์โครงกระดูก

โบสถ์โครงกระดูกอันโด่งดัง และขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ซึ่งหากได้แวะมาเมืองนี้แล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนเป็นอันขาด เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น หรือกว่า 40,000 คน ทุกอย่างทำขึ้นจากกระดูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนำกระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผู้ปกครอง สัญชาติ มอบหมายให้สถาปนิกชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และสื่อให้เห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (85 กิโลเมตร)เมืองหลวงซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา อาทิเช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอย ปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านต้องตะลึง เดินทางถึง กรุงปราก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง *** บริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ***

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON OLD TOWN PRAGUE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ปราก – ชมเมือง โดยการขับขี่ E-SCOOTER – คาร์โลวี วารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงปราก โดยการขับขี่ E-SCOOTER การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เปิดโลกในการชมเมืองในมุมมองใหม่ที่มากกว่าการเดินเล่นชมเมืองอย่างแน่นอน

***หมายเหตุ กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และมีความสูงน้อยกว่า 120 เซนติเมตร***

 เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม

กรุงปราก PRAGUE

เมืองหลวงซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม  เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม ความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม.  ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของปราสาท นื่องจากในขณะที่พื้นที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างบ้านให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน โคลนและไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก โดยการเดินข้าสะพานชาร์ลส์

 ชมเมืองปราก PRAGUE

สะพานชาร์ลส์ สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยสะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค เข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน โดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจัตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) (130 กิโลเมตร) หรือ คาร์ลสบาด

คาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY)

คาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY)เป็นเมืองสปาที่

โด่งดังที่สุดของสาธารณรัฐเชค เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาตัว และบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร เมื่อคนในวงสังคมมารวมตัวที่นี่กันมากๆเข้าคาร์โลวีวารีก็กลายเป็นศูนย์กลางของการแสดง และดนตรีไปด้วย นักดนตรีฝีมือเยี่ยม และผู้สร้างละครหลายคนมาเปิดการแสดงที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีเอกของเชค คือ ดโวรัค (DVORAK) ได้เปิดการแสดงซิมโฟร์นีนิวเวิลด์เป็นครั้งแรกที่เมืองนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND PUPP ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

คาร์โลวี วารี –  ชมเมือง – แบมแบร์ก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองคาร์โลวี วารี

ชมเมืองคาร์โลวี วารี

เมืองคาร์โลวี วารี เมืองหนึ่งที่รอดพ้นจากการทำลายโดยพวกนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คาร์โลวี วารี มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 34 – 73 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดในอดีตกล่าวว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ได้มาพบบ่อน้ำพุร้อนนี้เข้าโดยบังเอิญในราวกลางคริสศตวรรษที่ 14 เมื่อสุนัขล่าเนื้อของพระองค์ได้ตกลงไปในบ่อน้ำนี้ ต่อมาพระองค์จึงได้สร้างเมืองนี้ขึ้น จากนั้น คาร์โลวี วารี ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนานาชาติให้ความสนใจ และเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นอย่างมากจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ นำท่านชมย่านร้านค้าหอนาฬิกาโบสถ์ประจำเมือง และให้ท่านได้ทดลองดื่มน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงในยุโรป เพื่อประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบมแบร์ก (BAMBERG) (175 กิโลเมตร)

เมืองแบมแบร์ก (BAMBERG)

เมืองแบมเบิร์กยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากพื้นที่ ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1993

ชมย่านเมืองเก่าแบมแบร์ก

ย่านเมืองเก่า จุดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่ ศาลากลางหลังเก่า (Altes Rathaus) ซึ่งถูกสร้างขึ้นตรงกลางของสะพาน Enterebrucke ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz River) เพื่อเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างฝั่งชาวบ้านกับฝั่งวัด โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแบมเบิร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BAMBERGER HOF BELLEVUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

แบมแบร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) (220 กิโลเมตร)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติและสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาบันทางการเงินชั้นแนวหน้ามากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณ จัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท

เมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณ จัตุรัสรือเมอร์ อยู่ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรมGERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง

“ถนนซายล์ ZEIL”

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

19.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH118/772 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติมิวนิคเวลา 20.10 – 22.45 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating