15 – 21 พฤศจิกายน 2564
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ EK
สายการบิน

ทัวร์ดูไบ : DUBAI WORLD EXPO 2021 07 วัน  (EK)

กำหนดการเดินทาง :  15 – 21 พฤศจิกายน 2564 , 

ประเทศ :  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบิน : เอมิเรตส์

ราคา : 111,900 บาท (10 – 14 ท่าน ต่อกรุ๊ปทัวร์)

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

*คำเตือน : โปรดระวัง! บริษัทมิจฉาชีพลอกรายการทัวร์ของทางบริษัทเร้นจ์ โดยใช้คำพูดและภาษาคล้ายกันและวางขายทัวร์โดยลดราคาให้ถูกกว่า แต่โรงแรมจะด้อยกว่าและบางครั้งใช้คำว่าเทียบเท่าซึ่งโรงแรมที่ทางบริษัทใช้เป็นโรงแรมที่ “จองยากและคอนเฟริมตามรายการ” ของแท้ต้นฉบับต้องโรงแรมคอนเฟริมก่อนการวางขาย เท่านั้น !!

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.05 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Frame – ตลาดทอง– พิพิธภัณฑ์ Al Shindagha

01.05 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

05.00 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง นครดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES)

นครดูไบ (DUBAI)

นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทรายที่ได้มีการพัฒนาการสู่ดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  จนเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งนี้คือความหรูหราอันโด่งดัง และเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกว่าต้องมาสัมผัสกับความสวยงามของนครนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางชมดูไบเฟรม (The Dubai Frame)

ดูไบเฟรม (The Dubai Frame)

ดูไบเฟรม (The Dubai Frame)  ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งในความภาคภูมิใจของเมืองดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนี้ถือเป็นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้วยหอคอยแนวตั้งสูง 150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทำให้สถานที่แห่งนี้คือที่สุของการชมสกายไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็นสถานที่เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งแต่ยุค 40 นั้น ได้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจำนวนมากได้เข้ามาลงทุนสร้างร้านทอง ณ ตลาดแห่งนี้ จนทำให้ปัจจุบันตลาดทองแห่งนี้นั้นมีแผงขายเกือบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามท้องถนน และเชื่อว่ายังมีทองคำสำรองมากถึง 10 ตัน ภายในตลาดแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของทองคำโลกเลยทีเดียว ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าจิวเวอร์รี่ ให้คุณได้สามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อจิวเวอร์รี่ ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร Doors Freestyle Grill

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อัลชินดะกะ (Al Shindagha Museum)

พิพิธภัณฑ์ อัลชินดะกะ (Al Shindagha Museum)ตั้งอยู่ริมน่านน้ำประวัติศาสตร์ของ “Dubai Creek” สถานที่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของขนบประเพณีในอดีต พร้อมนำพาท่านเดินทางผ่านกาลเวลาสัมผัสเมืองดูไบตั้งแต่การตั้งรกรากจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในประสบการณ์นวัตกรรมการเล่าเรื่องราวล้ำสมัยที่จะให้คุณได้หลุ่มลงไปกับความคลาสสิกและการสนุกถ่ายภาพโทนเมืองเก่าคลาสสิกอันงดงามของอัลชินดะกะ จนกระทั่งไว้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ โรงแรม Avani Palm View Dubai Hotel หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกกิจกรรมเสริมได้ดังนี้

ทัวร์เดินชม Ain Dubai เพิ่ม  2,500 บาท / ท่าน

Ain Dubai, ชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลก ณ เกาะบลูวอเตอร์ (Blue Waters) สถานที่ที่จะให้คุณได้ค้นพบกับการชมเมืองดูไบจากความสูง 250 ม. ให้คุณรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ พร้อมให้คุณได้สัมผัสทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ภายในห้องปรับอากาศ และความบันเทิงมากมายอันได้ถูกติดตั้งไว้ภายใน ที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการชมทิวทัศน์บนจุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

โรงแรม Avani Palm View Dubai Hotel หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – Louvre Dubai – Global Village

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (140 กิโลเมตร)

กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงได้รับสมญานามว่า GARDEN OF THE GULF และยังได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย

จากนั้นนำ ท่านเข้าชม สุเหร่า GRAND MOSQUE

สุเหร่า GRAND MOSQUE สุเหร่าที่มีความงดงามที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่ามี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม EMIRATES PALACE โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว อันเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง Sex and The City 2 ซึ่งตกแต่งได้อย่างหรูหราสวยงาม ให้ท่านได้เดินชมความงดงามของโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Vendome  ภายใน EMIRATES PALACE

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ LOUVRE DUBAI

LOUVRE  ABU DHABI ศูนย์กลางศิลปกรรมแห่งโลกอาหรับ ที่ได้มีการก่อสร้างตกแต่งในแบบ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมร่วมสมัยไว้ด้วยกันอย่างงดงาม อีกทั้งภายในศูนย์ ฯ ยังมีจุดสวยมากมายสำหรับถ่ายรูป ที่รับประกันได้เลยว่าจะทำให้ โซเชียลมีเดียของคุณ สวยจนเป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นสถานเก็บภาพวาด Salvator Mundi งานศิลปะชิ้นเอก (Masterpiece) ของ Leonardo da Vinci ไว้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบ พร้อมนำท่าน เข้าชม The Global Village (130 กิโลเมตร)

The Global Village สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสรอบโลกภายในคืนเดียว ด้วยสถานที่แห่งนี้ได้รวมวัฒนธรรมของ 90 ประเทศทั่วโลกไว้ในที่เดียวให้คุณแล้ว พร้อมที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการ ชิม ช๊อป กับสินค้าหลากวัฒนธรรม อาหารเลิศรสมากมายให้คุณได้ชิม พักผ่อนสบาย ๆ ไปอย่างเนิบ ๆ อิสระให้ท่านเดินชม จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำภายใน The Global Village

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Avani Palm View Dubai Hotel หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดูไบ – Miracle Garden – กิจกรรมตะลุยทะเลทราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม Miracle Garden

Miracle Garden สวนมหัศจรรย์ที่ได้รวบรวมดอกไม้บานสะพรั่งไว้มากกว่า 150 ล้านดอก บนพื้นที่กว่า 72,000 ตรม. ด้วยสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปสวยคู่กับดอกไม้งามมากมาย

คุณจะได้เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้หลากหลายธีมอีกด้วย จนกระทั่งถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมกับการผจญภัยในทะเลทราย และทำการเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เริ่มต้น ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR)

ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR) พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นหวาดเสียวกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายสูงต่ำสลับกันไป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนสไตล์เบดูอินแท้ๆ พร้อมดื่มด่ำกับวิวทะเลทรายอันสวยงาม

Al Hadheera Restaurant ภัตตาคารกลางทะเลทราย ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศอาหรับอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้าน และบรรยากาศเบดูอินแท้ คุณจะได้ลิ้มรสอาหารอาหรับ ท่ามกลางการแสดง Belly Dance Show ที่จะมาทำให้คุณตกหลุมรัก และประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก โรงแรม Avani Palm View Dubai Hotel หรือเทียบเท่า หรือ

  • v จองที่พักโรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS เพิ่ม 7,500 บาท / ท่าน
5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – ปาล์มไอซ์แลนด์ – ตึกเบิร์จ คาลิฟา – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE)

สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในปี 1976 ด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ในรูปแบบฟาติมิดดั้งเดิม ทั้งนี้สุเหร่าจูไมร่ายังเป็นของขวัญจาก ชีค ราชิด บิน ซาอีด อัลมัคทูม อดีตผู้ปกครองดูไบอีด้วย นอกจากนี้แล้วยังเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุด และได้รับการสนใจสำหรับการถ่ายรูปลง โซเชียลมีเดียมากที่สุดในแถบนี้อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) ด้วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนำท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง

เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) เป็นโครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมที่สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

นำท่านชม  ความยิ่งใหญ่อลังการ  ของ  โรงแรม ATLANTIS THE PALM

ให้ท่านได้เข้าชม THE LOST CHAMBER เป็นตู้ปลาขนาดยักษ์ ความสูงกว่า 10 เมตร

ที่ได้รวบรวมปลานานาชนิดจากท้องทะเล อาทิ ฉลามวาฬ ปลาทูน่า และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยภายในโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Pierchic

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL)

ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายนอกมีตู้ปลาขนาดยักษ์ที่รวบรวมพันธุ์ปลานานาชนิด นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วดูไบมอลล์ยังมีน้ำพุที่สวยงามมากอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร ให้คุณได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นำท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว เพื่อชมวิวนครดูไบจากมุมสูงแบบ 360 องศาสู่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Red Lobster

ภัตตาคารอาหารทะเล ให้คุณได้รับประทานอาหารทะเลสดอร่อย และ “Lobster” สูตรพิเศษที่บรรจงปรุงด้วยเทคนิคพิเศษ อีกทั้ง ณ ร้านแห่งนี้ยังเป็นภัตตาคารที่เหมาะกับการชมการแสดงน้ำพุอันโด่งดังของโซนแห่งนี้อีกด้วย ให้คุณได้เพลิดเพลินกับอาหาร รสเลิศ กับโชว์การแสดงสุดพิเศษ เป็นช่วงเวลาสุดวิเศษในที่เดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Avani Palm View Dubai Hotel หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ดูไบ – WORLD EXPO 2021

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021

นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ

ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173 วัน มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกันตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดง

ภายในงานมีภัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า อิสระชมนิทรรศกาลตามอัธยาศัย

เที่ยง  อิสระรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอัธยาศัย

ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ท่านสามารถทำกิจกรรมเสริมอื่น ๆ สำหรับช่วงเย็นดังนี้

ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร ให้คุณได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นำท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 148  เพื่อชมวิวนครดูไบจากมุมสูงแบบ 360 องศาสู่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย

22.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

03.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…