01 – 10 ธันวาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป  : DOLOMITES & X’MAS MARKETS สายการบินสวิสแอร์/ลุฟท์ฮันซ่า10 วัน (LX/LH)

กำหนดการเดินทาง :  01 – 10 ธันวาคม 2567

ประเทศ : SWISS – ITALY – AUSTRIA – GERMANY

สายการบิน :  สายการบินสวิสแอร์/ลุฟท์ฮันซ่า10 วัน (LX/LH)

ราคา : 225,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ  –  ซูริค

09.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว G เคาน์เตอร์  สายการบินสวิสแอร์ (LX) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX181

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พัก HILTON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เซนต์มอริทซ์ – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

จากนั้นนำท่าน ชมเมือง และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ซูริค

ซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย พร้อมนำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกล ท่านจะพบกับโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า PETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย

BAHNHOFSTRASSE

ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองและใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) (200 กิโลเมตร)

เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ)

เป็นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบ จะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม REINE VICTORIA BY LAUDINELLA หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA EXPRESS – ทีราโน่  – บอร์มิโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอนเทสินา (PONTRESINA)  (10 กิโลเมตร) เพื่อเดินทางโดย รถไฟ  BERNINA EXPRESS สู่ เมืองทิราโน่ (TIRANO) ประเทศอิตาลี

10.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (TIRANO) ประเทศอิตาลี โดยรถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง 1 เมตร เป็นรถไฟด่วนตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา 

12.49 น.  เดินทางถึง เมืองทีราโน่ (TIRANO)  ประเทศอิตาลี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทิราโน่ (TIRANO)

เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองบอร์มิโอ (BORMIO) (45 กิโลเมตร)

บอร์มิโอ (BORMIO)

บอร์มิโอ (BORMIO) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้น Lombardy Alps ที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 4,000 คนเท่านั้น เป็นเมืองตากอากาศในเขตเทือกเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดในอิตาลี โดยมี Bagni Vecchi (บ่อน้ำร้อนเก่า) Bagni Nuovi (บ่อน้ำร้อนใหม่) และ Bormio Terme (สปา) ต่างดึงดูดผู้คนให้มาเยือนเพื่อปล่อยกายปล่อยใจไปกับการพักผ่อนในทุกรูปแบบ เป็นเมืองที่มีสองมุมมองให้ท่านได้สัมผัส ทั้งเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่สวยงาม และเป็นเมืองแห่งสปาที่ให้ท่านได้ผ่อนคลายในสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศรายล้อมด้วยหิมะอันงดงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QC TERME GRAND BAGNI NUOVI. (CONFIRMED) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านใจกลางเมืองที่มีบริการสปาแบบครบวงจรให้ท่านเลือกกว่า 30 รายการ  

*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บอร์มิโอ – กิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน – โบลซาโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่อนคลายอิริยาบถโดยการแช่บ่อน้ำร้อน ภายในโรงแรม QC Terme Bagni Vecchi

กิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน

สปาบ่อน้ำร้อนสุดหรูที่เปิดให้ใช้บริการมายาวนานกว่า 2,000 ปี สปาเก่าแก่ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของหุบเขาบอร์มิโอจะให้คุณได้ผ่อนคลายในบ่อน้ำร้อนแบบธรรมชาติที่เชื่อว่าดีต่อสุขภาพ อันเป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับต้นๆที่ท่านไม่ควรพลาด  (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมแช่บ่อน้ำร้อน)

นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถเลือกทำกิจกรรมภายในโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นสปาสุดทันสมัยใจกลางเมืองที่พร้อมให้ผู้คนจากทั่วโลก ได้เข้ามาสัมผัส ภายในโรงแรมแห่งนี้ มีกลุ่มบ่อน้ำร้อนประเภทต่างๆหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังนำน้ำที่มีสรรพคุณช่วยรักษาสุขภาพนี้มาจากน้ำพุร้อนซึ่งอยู่บริเวณ Mount Reit ที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยในการบำบัดและใช้ผ่อนคลายกับกิจกรรมสปา บ่อน้ำร้อนแห่งนี้อุ่นตลอดทั้งปี แม้แต่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่เทือกเขาโดโลไมท์ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวอันช่วยให้ประสบการณ์การพักผ่อนของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยบรรยากาศทิวทัศน์โดยรอบ ที่สวยงามจนไม่อาจละสายตา

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) (180 กิโลเมตร)

 โบลซาโน (BOLZANO)

เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 

โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง เดินทางถึง เมืองโบลซาโน่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โบลซาโน่  – ยอดเขาครออนปรัสต์ – ทะเลสาบคาเรซซา – โบลซาโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองริโอปราติโน่ (RIOPRATINO) (80 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาครอนปรัสต์ (Kronpratz Peak)

KRONPRATZ PEAK

ครอนปรัสต์ เป็นภูเขาของเทือกเขาโดโลไมต์ในทีโรลใต้ ทางตอนเหนือของอิตาลี มียอดเขาสูง 2,275 เมตร (7,464 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล และยังเป็นสถานที่อันเลื่องชื่อในเรื่องของทิวทัศน์ และจุดถ่ายรูปที่สวยงาม เพราะครอนพลัทซ์นั้นประกอบด้วยหุบเขา Puster และหุบเขาด้านข้างบางแห่ง เข้าไว้ด้วยกัน จึงให้ทัศนียภาพอันเหลือเชื่อ

MMM CORONES

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ภูเขาในแคว้นแห่งนี้ และยังมีทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของกำแพงภูเขาอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาโดโลไมต์และเทือกเขาแอลป์ ยกให้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่งดงามที่สุดในทิโรลใต้

LUMEN MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ประวัติการถ่ายรูปภูเขา ที่จะให้คุณได้สัมผัสกับ Production ที่ตั้งไว้สำหรับการถ่ายรูปกับเทือกเขาโดโลไมท์ และแอล์ป ด้วยอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น คุณจะได้ค่อย ๆ ชม ทิวทัศน์งดงาม และเก็บภาพสวยงามมากมายได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ALPINN

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาเรซซา (LAGO DI CAREZZA) (95 กิโลเมตร)

ทะเลสาบคาเรซซา

ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ วิวหลักล้าน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานโดโลไมท์มีอีกชื่อคือ “Lec de ergobando” แปลว่า ทะเลสาบสายรุ้ง ตั้งชื่อตามสีของน้ำในทะเลสาบที่มีหลายเฉดสี ทั้ง สีเขียว สีฟ้าเทอร์คอย และสีน้ำเงิน ผสมกันสวยงาม มีฉากหลังเป็นป่าสนและเทือกเขาสูงเสียดฟ้า สะท้อนสีสันที่หลากหลายของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกจุดแวะถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโบลซาโน่ (BOLZANO) (30 กิโลเมตร)

 โบลซาโน่ – CHRISTMAS MARKET

นำท่านเดินชมเมืองเก่า และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศของ CHRISTMAS MARKET ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในอิตาลี จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม  FOUR POINTS SHERATON BY BOLZANO หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โบลซาโน่  – ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบคาเรซซา – โบลซาโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (110 กิโลเมตร)

LAGO DI BRAIES

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรที่ดังกึกก้องไปทั่ว เทือกเขาโดโลไมท์ อิสระให้ท่านถ่ายรูป ชื่นชมความงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลียนซ์ (LIENZ) (60 กิโลเมตร)

LIENZ

เมืองเล็ก ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของทิโรลตะวันออก ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Lienz Dolomites ที่จุดตัดของแม่น้ำ Isel และ Drau และ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น กลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่มองเห็นต้นปาล์มเติบโตในจัตุรัสหลัก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซ์บูเฮล (KITZBUHEL) (95 กิโลเมตร)

คิทซ์บูเฮล (KITZBUHEL)

เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ในแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาแอลป์เพียง 100 กม.เท่านั้น อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสกี และเป็นสกีรีสอร์ทเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เดินทางถึง เมืองคิทซ์บูเฮล นำท่าน เดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบ้านเรือนที่มีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LEBENBERG SCHLOSS HOTEL หรือเทียบเท่าเป็นโรงแรมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนราม่าวิวของเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมอยู่โดยรอบไม่ว่ามอง

จากมุมไหน พร้อมกลิ่นอายบริสุทธิ์ของบรรยากาศปลอดมลพิษที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของทางโรงแรมตามอัธยาศัย อาทิ สระว่ายน้ำ ROOFTOP POOL ที่มีความยาว   ถึง 46 เมตร ถือเป็นสระว่ายน้ำที่มีความยาวที่สุดในออสเตรีย และท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายนอกแบบ 360 องศาและท่านสามารถรับบริการสปาของทางโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยห้องซาวน่าแบบ

ฟินแลนด์ ห้องอบไอน้ำ เคบินอินฟราเรด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คิทซ์บูเฮล – แบร์กเทสการ์เดน – เหมืองเกลือฮอลสตัท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (75 กิโลเมตร)

แบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN)

เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)

BERCHTESGADEN SALT MINE

เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน

เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1517 ซึ่งในสมัยอดีตเหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (75 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HERITAGE (CONFIRMED)

8

ฮัลสตัท – ชมเมือง SKYWALK WELTERBEBLICK  – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยกับบรรยากาศ CHRISTMAS MARKET ได้เวลาอันสมควร

เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก (UNESCO) World Heritage Site ประเภท

Cultural Landscape ภาพของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) มีเทือกเขาเป็นฉากหลังแห่งนี้ มีเสน่ห์ คือ ความเงียบสงบสวยงาม และมีจุดเด่น คือ เทือกเขาสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบอันนิ่งสงบเอาไว้อย่างนุ่มนวล ดื่มด่ำความความสวยงามและเงียบสงบของเมืองเล็กๆ แห่งนี้

CHRISTMAS MARKET IN HALLSTATT

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

SKYWALK PLATFORM  WELTERBEBLICK

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (220 กิโลเมตร) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศอีกหลายแห่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HILTON MUNICH CITY หรือเทียบเท่า

9

มิวนิค  – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – BMW  WELT  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  ชมบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

MARIENPLATZ

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่าGLOCKENSPIELมีระฆัง และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ถ่ายภาพกับ โบสถ์แม่พระที่งดงาม (FRAUENKIRCHE) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ บริเวณดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย และห้างสรรพสินค้า ที่ท่านสามารถเดินเล่นและ   ชัอปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำนำท่าน เข้าชมโลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Group ที่เรียกว่า BMW WELT หรือ BMW WORLD เป็นสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

BMW WELT

เป็นอาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้อาคารสำนักงานใหญ่ของ BMW ที่นี่จึงเป็นทั้งโชว์รูม, ศูนย์จำหน่าย BMW, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกของ BMW แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ทั้ง BMW Exhibition จัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, BMW i Exhibition โซนที่จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า BMW  I3 และBMW I8 โซน BMW M และ BMW Individual, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition เป็นต้น ให้ท่านเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

*** อิสระอาหารค่ำ บริเวณสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ให้ท่านละ 30 EURO ***

22.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772

10

กรุงเทพ ฯ

14.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์