03-14 มิ.ย. / 17 – 28 มิ.ย. / 08 – 19 ก.ค. 15 – 26 ก.ค. / 12 – 23 ส.ค. / 26 ส.ค. – 06 ก.ย. / 09 – 20 ก.ย. 2565
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : DISCOVERY ICELAND 12 วัน 9 คืน(TG/FI)

กำหนดการเดินทาง :  03-14 มิ.ย. / 17 – 28 มิ.ย. / 08 – 19 ก.ค. / 15 – 26 ก.ค. / 12 – 23 ส.ค. / 26 ส.ค. – 06 ก.ย. / 09 – 20 ก.ย. 2565

ประเทศ : ICELAND

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  229,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

21:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

โคเปนเฮเกน – เคฟลาวิก – เรคยาวิก – ชมเมือง

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถ เดินเล่นผ่อนคลายตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน *** 

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันภายในภัตตาคารบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

14.10  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 205

15.25  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) เพื่อนำท่านสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 2 ชั่วโมง *** 

เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยาเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ

1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติ

อันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น

นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND  REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – ภูเขาคีร์กจูเฟล – สติกกิชฮอลเมอร์ – เรคยาวิก – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) (180  กิโลเมตร)

ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) ภูเขาที่เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประเทศไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามของที่นี่กลับไปเป็นที่ระลึกเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ ทั้งหาดทราย ชายทะเล และน้ำตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ (STYKKISHOLMUR) (45 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆที่มีสีสัน และกลิ่นอายแบบเดนิช ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของไอซ์แลนด์ในภาคเหนือของคาบสมุทร Saefellsnes

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม VIKING SUSHI ADVENTURE เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยการนำท่านล่องเรือสู่ท้องทะเล สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตการตกปลาแบบคนในท้องถิ่นตามแบบฉบับ Traditional Icelandic อันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้ลิ้มลองความสดใหม่ของสัตว์น้ำที่

นำขึ้นมาจากท้องทะเล อาทิ หอยเชลส์ และหอยเม่นทางฝั่งไอซ์แลนดิคที่น้อยคนนักจะได้ลิ้มลอง พร้อมเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทางธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) (180 กิโลเมตร)  เพื่อนำท่าน เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND  REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เรคยาวืค – หมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ Elephant Rock

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง Landeyjahöfn (140 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ หมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ (Vestmannaeyjar) ที่อยู่ทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ที่นี่มีการปะทุของภูเขาไฟมานานหลายศตวรรษจนก่อเกิดเป็นหนาผาริมทะเลที่ดูราวกับเทพนิยายเดินทางถึง เกาะเฮเมย์ (HEIMAEY ISLAND) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมความงดงาม และทำกิจกรรมต่างๆบนเกาะเฮเมย์ (HEIMAEY ISLAND)

เฮเมย์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ และเป็นเกาะแห่งเดียวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ที่นี่มีทั้งสนามบินและสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ แถมการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะมันอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แค่เพียง 7.4 กิโลเท่านั้น นั่นจึงทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว..

ชมเกาะเฮเมย์ / Elephant Rock

จากนั้นนำท่านทำกิจกรรมต่างๆบนเกาะเฮเมย์ อาทิ กิจกรรม Volcano tour ชมวิถึชีวิตของชาวเกาะท้องถิ่น ที่พลาดไม่ได้

คือ การชมบรรดานกพัฟฟินจำนวนหลายล้านตัวในช่วงฤดูกาลอพยพฤดูร้อน นักท่องเที่ยวมักจะให้ความสนใจไปที่ฝูงนกเหล่านี้มากราวกับเป็นเทศกาลประจำปีไปแล้ว สุดท้าย คือไฮไลท์ของโปรแกรม Elephant Rock เป็นกลุ่มหินธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากหินบะซอลต์อันเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเอลด์เฟลล์ ด้วยรูปลักษณ์ที่สมจริงของโขดหินนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือโขดหินที่ประกอบด้วยหินบะซอลต์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และร่องรอยพื้นผิวของหินสีเทาก็ดูเหมือนกับรอยย่นบนผิวหนังของช้างจริง ๆ  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่าเรือเมือง Landeyjahöfn

 ** ใช้เวลาในการทำกิจกกรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม UMI หรือเทียบเท่า (40 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ หมู่บ้านวิกชายหาดสีดำ – แหลมดีร์โฮเลย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) (25 กิโลเมตร)

น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์

น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls)เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง  จนกระทั่งำด้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณชายหาดสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) สถานที่ท่องเที่ยวสุดน่าทึ่งของประเทศ ไอซ์แลนด์

หาดทรายสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไปที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY)

แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY)

แหลมดีร์โฮเลย์ (Dyrholaey) ดีร์โฮเลย์เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเนินประตู (Door hill island)” คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี้ได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวดีร์โฮเลย์คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีซึ่งวันที่จะได้เห็นนกแก้วทะเลเหล่านี้ต้องเป็นวันที่อากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟินจะเผยโฉมออกมาให้เจอ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม VIK I MYRDAL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

หมู่บ้านวิก – โจกุลซาลอน – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง หมู่บ้านวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ธารน้ำแข็งพันปีเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตรโดยมีความลึกของน้ำถึง 200 เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพกับหาดไดมอนด์ (DIAMOND BEACH)

หาดไดมอนด์ (DIAMOND BEACH) เป็นแถบทรายสีดำ

ที่อยู่ในที่ราบน้ำแข็งเบรดาเมร์คูร์ซานดูร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนบนชายฝั่งทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ที่หาดไดมอนด์ ภูเขาน้ำแข็งที่ปกคลุมทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนถูกชะล้างบนชายฝั่ง ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทรายสีดำจากภูเขาไฟ วิวที่สวยงามแห่งนี้ทำให้เป็นสถานที่โปรด

ของช่างภาพและผู้รักธรรมชาติ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ

ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) (195 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม VIK I MYRDAL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

หมู่บ้านวิกธารน้ำแข็ง Sólheimajökull น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ – เรคยาวืค

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม GLACIER WALK บนธารน้ำแข็ง Sólheimajökull

GLACIER WALK Sólheimajökull เป็นธารน้ำแข็งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟ Katla และEyjafjallajökull อันเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งMýrdalsjökull เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมเนื่องจากมีขนาด และความสะดวกในการเข้าถึง ** ใช้เวลาในการทำกิจกกรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง **

*** หมายเหตุ  รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมเดินชมกลาเซียร์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ที่เกาะรองเท้า หมวกกันน็อค และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) (15 กิโลเมตร)

น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) (160 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND  REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

เรคยาวิก GOLDEN CIRCLEสโนว์โมบิล เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR) (110 กิโลเมตร)น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วยเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ

จากนั้นนำท่านเดินทางชม อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก(The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ LANGJUKULL GLACIER BASECAMP เพื่อนำท่านทำกิจกรรมขับรถสโนว์โมบิล

ขับรถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปใน ทุ่งน้ำแข็ง LANGJOKULL (LANGJUKULL GLACIER) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด:ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ,รองเท้าบู๊ท) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) (110 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND  REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

เรคยาวิก – ล่องเรือชมปลาวาฬ  แช่น้ำร้อน สกายลากูน  – เพอร์แลน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)

นำท่าน ล่องเรือชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิด เพลิดเพลิน และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง >> ได้เวลาอันสมควร

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยจะหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจมาทดแทนให้ท่าน ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมืองเรคยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาที ท่านพักผ่อนสามารถแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราว กับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์เพื่อปรับธาตุร้อนและเย็น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยการปรับอุณหภูมิยังลากูนเพื่ออบอุ่นร่างกาย ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น ใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน

ที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในเพอร์แลน

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT หรือเทียบเท่า

10

เรคยาวิกโคเปนเฮเกน – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 204

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN)

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์  (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ถนนช้อปปิ้งสตร้อยท์ (THE STROGET)

เป็นถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน

ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWN PLAZA COPENHAGEN TOWERS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

11

โคเปนเฮเกน -ชมเมือง –  กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

น้ำพุเกฟิอ้อน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.25  น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

11

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ….