07 – 18 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวไอซ์แลนด์ : DISCOVERY ICELAND สายการบินฟินแอร์ 12 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง :  07 – 18 สิงหาคม 2567

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ 

สายการบิน : ฟินแอร์ 12 วัน (AY)

ราคา : 328,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)  เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142

15.35  น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI)

เฮลซิงกิ (HELSINKI)

กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินน์แลนด์ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) มหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงก็ว่าได้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON HELSINKI AIRPORT (CONFIRMED)

2

วันที่สองของการเดินทาง

เฮลซิงกิ เรคยาวิก – บอร์การ์เนส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดย สามารถเดินจากโรงแรมที่พัก เข้าทางเชื่อมเข้าสนามบิน

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY991

09.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT)

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) เพื่อนำท่านสู่ เมืองบอร์การ์เนส (BORGARNES) (117 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) (105 กิโลเมตร)

KIRKJUFELL

ภูเขาคีร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) ภูเขาที่เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามของที่นี่กลับไปเป็นที่ระลึก ภูเขาคีร์กจูเฟลเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ ทั้งหาดทราย ชายทะเล และน้ำตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ (HRAUNFOSSAR) (160 กิโลเมตร)

HRAUNFOSSAR WATERFALL

น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ หรือ น้ำตกลาวา ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน้ำตกแห่งอื่นๆ แต่เป็นน้ำตกที่ประกอบด้วยสายน้ำเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมกับน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น้ำควิทอา (Hvítá) ซึ่งในบริเวณนี้เป็นทุ่งลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็ง Langjokull โดยเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับสองในไอซ์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม B59 HOTEL BORGANES (CONFIRMED)

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮลล่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) (90 กิโลเมตร)

THINGVELLIR NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีด้วย ให้ท่านได้ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR)

GEYSIR

น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย

GULLFOSS

น้ำตกกูลฟอสส์ ไนล์แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกเป็นน้ำตกมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตก Gullfoss มาจากคำว่า Gull ในภาษาไอซ์แลนด์ แปลว่า ทอง และ Foss แปลว่า น้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า(HELLA) (90 กิโลเมตร)

เพื่อสู่ที่พักโรงแรม LANDHOTEL (CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เซลจาลันต์ฟอสส์ สโคการ์ฟอสล์ – ธารน้ำแข็ง Sólheimajökull  แหลมดีร์โฮเลย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) (60 กิโลเมตร)

SELJALANDSFOSS FALLS

น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier)mจุดเด่นของน้ำตกนี้ คือ สามารถเดินลอดไปหลังม่านน้ำตกได้ ซึ่งเป็นการเที่ยวชมน้ำตกที่ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที่อื่น

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS)

SKOGAFOSS

อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม GLACIER WALK บนธารน้ำแข็ง Sólheimajökull

GLACIER WALK

Sólheimajökull เป็นธารน้ำแข็งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟ Katla และEyjafjallajökull อันเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งMýrdalsjökull เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น และเป็นที่นิยมเนื่องจากมีขนาด และความสะดวกในการเข้าถึง  *ใช้เวลาเดินชมทั้งสิ้น 1.30 ชั่วโมง *

*** หมายเหตุ  รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมเดินชมกลาเซียร์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิที่เกาะรองเท้า หมวกกันน็อค และกิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ***

จากนั้นนำท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ (DYRHOLAEY) (25 กิโลเมตร)

DYRHOLAEY

เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเนินประตู (Door hill island) คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยว ดีร์โฮเลย์ คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ซึ่งวันที่จะได้เห็นนกแก้วทะเลเหล่านี้ต้องเป็นวันที่อากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟินจะเผยโฉมออกมาให้เจอ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (VIK) (20 กิโลเมตร) เพื่อสู่ที่พักโรงแรม HOTEL KRIA

(MOUTAIN VIEW ROOM CONFIRMED)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็ง – หาดไดมอนด์ หมู่บ้านวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ธารน้ำแข็งพันปี (190 กิโลเมตร)

JOKULSARLON

หนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน้ำในธารน้ำแข็ง และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพังทลายลงมาจากธารน้ำแข็ง และไหลลงมาเรื่อยๆ ด้วยความงามนี้ทำให้ที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย เช่น 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ (Die Another Day), 007 พยัคฆ์ร้ายพญายม (A View to a Kill) และ Tomb Raider

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพกับหาดไดมอนด์ (DIAMOND BEACH)

DIAMOND  BEACH

แถบทรายสีดำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ที่ละลายจากธารน้ำแข็ง Jökulsárlón มาที่ชายฝั่งแล้วกองอยู่ที่ชายหาดสีดำนี้ก่อนที่จะไหลลงไปใน Atlantic Ocean โดยก้อนน้ำแข็งเล็กใหญ่เหล่านี้เมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงอาทิตย์ตัดกับพื้นที่เป็นชายหาดสีดำทำให้มองเห็นเหมือนกับก้อนเพชรต้องประกายแสงแดดระยิบยับสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุล (Crystal Ice Cave Vatnajokull)

CRYSTAL ICE CAVE VATNAJOKULL

หนึ่งในถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการยอมรับว่างดงามตระการตามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นถ้ำที่เกิดในทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งเบรดาเมร์คูร์โจกุล(Breiðarmerkurjökull, Glacier) มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชม ความงดงามของถ้ำน้ำแข็งนั้น ต้องอาศัยความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ฤดูหนาว คือช่วงที่เหมาะแก่การมาชมความงามของถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้มากที่สุด

*** ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำแห่งนี้ และกรุณาสวมรองเท้าที่เหมาะกับการเดินบนพื้นน้ำแข็งโดยเฉพาะ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) (195 กิโลเมตร) เพื่อกลับเข้าสู่โรงแรมทีพัก HOTEL KRIA(MOUTAIN VIEW ROOM CONFIRMED)

  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

ARCANUM GLACIER BASECAMP  – สโนว์โมบิล – ชายหาดสีดำ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ ARCANUM GLACIER BASECAMP (25 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านทำกิจกรรมขับรถสโนว์โมบิล

SNOW MOBILE

ขับรถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปใน ทุ่งน้ำแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ทุ่งน้ำแข็งกว้าง อย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพบริเวณชายหาดสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) สถานที่ท่องเที่ยว สุดน่าทึ่งของประเทศ ไอซ์แลนด์

Reynisfjara

หาดทรายสีดำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นประติมากรรม เรียกว่า Reynisdrangur

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ION Adventure Hotel, Nesjavellir, a Member of Design Hotels (CONFIRMED) โรงแรมที่พักสไตล์โมเดิร์นที่มีฉากหลังเป็นธารน้ำแข็ง อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ Nesjavellir 1 กม. ห่างจากภูเขาไฟ Hengill 18 กม. และห่างจากอุทยานแห่งชาติ Thingvellir 20 กม. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ขี่ม้าชมทุ่งลาวา – เรคยาวิ – เพอร์แลน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมือง THORLAKSHOFN (55 กิโลเมตร)  เมืองบนชายฝั่งทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์

เพื่อนำท่าน ทำกิจกรรมขี่ม้าชมทุ่งลาวา (HORSEBACK RIDING)

HORSEBACK RIDING

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเที่ยวชมบรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลังม้าไอซ์แลนดิกพันธุ์แท้ เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติของไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ม้าไอซ์แลนดิกเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่มีค่าของประเทศ เนื่องจากพวกมันได้รับการคุ้มครองจากชาวไอซ์แลนด์เป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าม้าผมยาวเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากม้าของผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ในช่วงศตวรรษที่ 9 นำท่าน สัมผัสกับความสง่างามของม้าไอซ์แลนด์ พร้อมทั้งได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) จนได้เวลาอันสมควร

**กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 110 กิโลกรัม **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)

REYKJAVIK

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิคในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิคกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอก และไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

PERLAN

อาคารแลนด์มาร์กของประเทศไอซ์แลนด์ มีความสูง 25.7 เมตร หรือ ประมาณอาคาร 5 ชั้น มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานซึ่งจัดแยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านไอศครีม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง สวนน้ำ จุดชมวิวที่สามารถดินได้รอบเป็นวงกลมคล้ายบนดาดฟ้าเรือ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงโซนจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า

8

ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือชมปลาวาฬ

WHALE WATCHING

ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์Killer Whale(Orca), Minke Whale, Humpback Whale นอกจากนี้ ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น ใช้เวลาโดยประมาณ 3 – 3.5 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

SKY LAGOON

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง

เรคยาวิค เพียงไม่กี่นาที ท่านสามารถแช่น้ำในบ่อน้ำร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมี ห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์ เพื่อปรับธาตุร้อน และเย็น เพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิยังลากูน ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม  ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น และใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า

9

เรคยาวิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

HALLGRIMSKIRKJA

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์    อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น และนำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน LAUGAVEGUR

LAUGAVEGUR

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้ามากมาย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

10

เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY992

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

*** เวลาที่เฮลซิงกิเร็วกว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง *** 

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้อง ไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ (STOCKMANN) ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL HOTEL (CONFIRMED)

11

เฮลซิงกิ – ROCK CHURCH – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH

TEMPPELIAUKIO CHURCH

เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most popular tourist attractions” อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141

12

กรุงเทพฯ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย

SKY LAGOON บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตร ตรึงใจท่านด้วยวิวเของ มหาสมุทรแอตแลนติคแบบสุดสายตา