09 – 16 เมษายน 2565
วันเดินทาง
เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  DAS DORF GERMANY 8 วัน (LH) ทัวร์ช่วงสงกรานต์ 2565

กำหนดการเดินทาง : 09 – 16 เมษายน 2565

ประเทศ : เยอรมนี

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา : 146,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต

20.45 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงก์เฟิร์ต คัสเซิล Bergpark Wilhemshoe  นอร์เทน ฮาร์เดนบูร์ก

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ มิวนิค 05.20 -07.00)

08.00 น. เดินทางถึ ง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT)

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT CITY) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็นเมืองที่ได้รวมความคลาสสิกของเมืองเก่า และความมอเดิร์นไว้อย่างลงตัว มีความสวยงาม ที่คุณจะต้องชื่นชอบเป็นอย่างมาก

ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เมืองคัสเซิล (KASSEL) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเฮ็สเซิน ประเทศเยอรมนี บนแม่น้ำฟุลดา หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และศิลปะของเยอรมนี ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ สถานที่ที่สวยงามทางวัฒนธรรม เมืองอนุสรณ์ความสำเร็จถึงความพยายามของมนุษย์ชาติในการถก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์เหนือจินตนาการจนสำเร็จ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ALTE WACHE RESTAURANT

บ่าย จากนั้นนำท่านชม เบิร์กพาร์ค วิลเฮล์มเชอเฮอ (BERGPARK WILHELMSHOHE)

เบิร์กพาร์ค วิลเฮล์มเชอเฮอ (BERGPARK WILHELMSHOHE) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ความงดงามสูงสุดของสถาปัตยกรรมบาร็อค” เป็นสวนที่ตกแต่งในสไตล์อังกฤษและประดับประดาไปด้วยอนุสรณ์สถานแห่งจินตนาการที่สอดคล้องกับอุดมคติแสนโรแมนติก อย่างเช่น อนุสรณ์เทพเฮอร์คิวลีส ปราสาทบาร็อคโลเวนเบิร์ก และ อื่น ๆ อีกมากมาย รวมกับบรรยากาศโรแมนติกด้วยแล้ว คุณจะไม่ผิดหวังกับความสุนทรีย์นี้อย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นอร์เทน-ฮาร์เดนเบิร์ก (NORTEN-HARDENBURG)(75 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RELAIS & CHATEAUX HARDENBERG BURGHOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

นอร์เทน-ฮาร์เดนเบิร์ก ฮันโนเวอร์ – เบรเมิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ ฮันโนเวอร์ (HANNOVER)(110 กิโลเมตร)

ฮันโนเวอร์ (HANNOVER)  ศูนย์กลางความเจริญและแหล่งอุตสาหกรรมเยอรมนี เมืองหลวงของแซกโซนี่ใต้ (South Saxony) เมืองได้มีการบูรณะปรับปรุงผสมผสานไว้ซึ่งความเป็นแซกโซนี่ และมอเดิร์นได้อย่างสวยงาม ซ่อนเร้นความสวยงามที่คุณคาดไม่ถึง รอให้คุณมาสัมผัส

สวนแฮร์เรนเฮาเซ่น (HERRENHAUSEN GARDENS) สวนที่สวยที่สุดในยุโรป เป็นการแสดงออกถึงศิลปะการทำสวนในตามศิลปะอันมีธรรมเนียมมายาวนานกว่า 300 ปีก่อน สถานที่อันมีมนต์ขลัง ให้คุณได้รู้สึกถึงความโออ่า และความวิจิตรของการจัดสวนระดับโลก รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของขาวเยอรมนี จนถึงเวลาอันควร

เมืองเก่าฮันโนเวอร์ (HANNOVER ALTSTADT) เมืองเก่าของฮันโนเวอร์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ส่วนเมืองเก่าโรแมนติกอันมีโบสถ์ตลาดเป็นหลักรอบๆ มีบ้านครึ่งไม้หลังเก่า บางหลังมีร้านค้าเล็กๆ อาหารและเครื่องดื่มได้รับการดูแลมีร้านอาหารและผับมากมาย ให้คุณได้เก็บบรรยากาศส่วนเมืองเล็กน่ารักที่คุณคาดไม่ถึง ในฮันโนเวอร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชม และช้อปปิ้ง ณ ย่านดัง “Kropcke”

คร็อปก้า (KROPCKE) เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนดังต่างๆ และร้านอาหารท้องถิ่น ที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟไปจนถึงร้านอาหาร ภัตตาคารขนาดใหญ่ในตามตรอกซอยในถนน บรรยากาศถนนย่านนี้มีความครึกครื้น แตกต่างจากบริเวณรอบนอกของตัวเมืองเก่าอย่างสิ้นเชิง

เมืองเบรเมิน (BREMEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นท่าเรือและศูนย์การค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี นอกเหนือจากเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ เบรเมินยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ BREMEN RATSKELLER

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU HOTEL BREMEN หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เบรเมิน – ฮัมบูร์กชไปเชอร์ชตัทนอยเออร์ วอลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสตลาดเบรเมิน (BREMEN MARKT PLATZ)

จัตุรัสตลาดเบรเมิน (BREMEN MARKTPLATZ) ย่าน Marktplatz อันงดงามของเมือง Bremen ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเมืองรวมถึงเมืองเก่า Town Hall มีรูปปั้นห้าและครึ่งเมตรสูงของอัศวินที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมนีคือ Roland รูปปั้นซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาอนุสาวรีย์ต่างๆ ทั่วประเทศยังคงเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพของเมืองอีกด้วย จนได้เวลาอันควร

(BOTTCHERSTRASSE) แปรเปลี่ยนเป็นถนนแห่งพิพิธภัณฑ์ในปี 1926-31 แม้ว่าจะมีความยาวเพียง 100 เมตร คุณจะได้สนุกไปกับการสำรวจ และช้อปปิ้ง อย่างแน่นอนโดยทางเข้านั้นเพียงแค่คุณสังเกตเห็น LICHTBRINGER ประติมากรรมทองที่น่าประทับใจเหนือซุ้มประตู “ล้บ” คุณก็ได้เข้ามาสู่ย่านลึกลับ เสมือนโลกเวทย์มนต์ จนถึงเวลาอันควร

เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg)  เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของเยอรมนี มีแม่น้ำเอลเบ (Elbe Riber)เชื่อมต่อกับทะเลสาบ “Inner Alster” อยู่ใกล้ใจกลางเมืองมีเรืออยู่ประปรายย่าน “Merchants” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอิฐสีแดงอันโอ่อ่า ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินแก่การเดินเล่น ถ่ายรูป จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Helgolaender Fischerstube

บ่าย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม St.Pauli  อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินแก่การเดินเล่นตามอัธยาศัย

St.Pauli เป็นหนึ่งในสี่ของเมืองฮัมบูร์ก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำ Elbe ในบริเวณใกล้เคียงนั้นอยู่ทางตอนเหนือของท่าเรือฮัมบูร์ก ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องร้านบูติกท้องถิ่นสุดฮิปและคาเฟ่ทันสมัย ส่วนบริเวณใกล้กับท่าเรือ St. Pauli มีร้านอาหารทะเลและบริการล่องเรือชมเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางย่านโคมแดงของ St. Pauli ให้ทุกท่านเดินเล่นใจกลางเมืองที่เป็นจุดที่ถ้าไม่มาเหมือนมาไม่ถึงฮัมบูร์ก มีแหล่งบันเทิงหลากหลาย ร้านอาหารและร้านขายของมากมายให้ได้เลือกช็อป จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านร่วมถ่ายรูปกับอาคาร เอ็ลบ์ฟิลฮาร์โม (Elbphilharmonie)

เอ็ลบ์ฟิลฮาร์โมนี หรือ หอดุริยางค์เอ็ลเบอ เป็นโรงจัดแสดงคอนเสิร์ตในนครฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านเหนือริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นหนึ่งในโรงจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดและล้ำหน้าที่สุดในโลก ชาวเมืองมักนิยมเรียกย่อว่า เอ็ลฟิ (Elbphi) ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งคลังสินค้าหลวง

จากนั้นนำท่านชมเขตการค้ามรดกโลก ชไปเชอร์ชตัท (Speicherstadt)

ชไปเชอร์ชตัท (Speicherstadt) เมืองคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกโลก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 260,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นในแม่น้ำเอลบ์ระหว่างปี พ.ศ. 2426 ถึงปลายทศวรรษ พ.ศ. 2463 บนเสาไม้โอ๊คนับพันต้นในฐานะเขตเศรษฐกิจเสรีในท่าเรือของฮัมบูร์ก สถาปัตยกรรมอิฐสไตล์นีโอโกธิกที่สวยงาม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นอยเออร์ วอลล์ (Neuer Wall)

นอยเออร์ วอลล์ (Neuer Wall) อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนช้อปปิ้งสุดหรูในฮัมบูร์ก หน้าร้านเรียงรายไปด้วยแบรนด์หรูเกือบทั้งหมด และเป็นหนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่พิเศษที่สุดในยุโรป นำท่านสู่ Alster Arcades สไตล์เรอเนซองส์ของฮัมบูร์กเรียงรายไปด้วยโต๊ะคาเฟ่ขนาดเล็กที่ด้านหนึ่งและร้านค้าสุดพิเศษที่อีกด้านหนึ่ง เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสุดหรูหรือเครื่องประดับหรูหรา ขณะที่นักดนตรีริมถนนคลาสสิกมักเพิ่มรสชาติเมดิเตอร์เรเนียนให้กับทางเดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Hamburg Marriott Hotel หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ฮัมบูร์ก – ลือเบ็ค – ชเวรีน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลือเบ็ค (Lubeck)(70 กิโลเมตร)

เมืองลือเบ็ค (Lubeck) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเยอรมนี ลือเบคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 35 ในเยอรมนี และเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ มีท่าเรือที่ใช้ขนส่งและสร้างรายได้แก่เมืองจำนวนมาก แม้ต่อมาเมืองแห่งนี้จะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ได้มีการอนุรักษ์และดูแลอาคารบ้านเรือนภายในเมืองได้เป็นอย่างดี จึงทำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

เมืองมรดกโลก Hanseatic City of Lubeck

Hanseatic city of Lubeck เป็นเมืองหลวง กลุ่มสมาคมพ่อค้าที่มีอิทธิผลอย่างมากในยุคกลาง ผู้คิดค้นบ้านอิฐแดง โบสถ์ Marienkirsch ต้นแบบสถาปัตยกรรมอิฐแดงที่แพร่หลายไปทั่วยุโรปกลางเพราะอิทธิพลของเมืองแห่งนี้ ซึ่งภายในเมืองแห่งนี้ท่านจะได้เห็นโบสถ์โกธิค บ้านอิฐแดงเรียงรายงดงาม ต้นกำเนิดบ้านเรียงของยุโรปอันน่ารักเรียงรายถอดยาวริมแม่น้ำที่โอบอ้อมไว้อย่างลงตัว จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชเวรีน (Schwerin) (85 กิโลเมตร) พร้อมนำท่านชมจัตุรัสชเวริน

เมืองชเวรีน (Schwerin) เมืองหลวงของเมคเลนบูร์ก–ดินแดนพอเมอราเนียตะวันตก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรอสต็อก เมืองริมทะเลทราบบรรยากาศสุดคลาสสิค ที่จะมามอบประสบการณ์การท่องเทียวยุโรปสุดโรแมนติกน่ารักให้กับคุณไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน

จัตุรัส ชเวริน (Schwerin Marktplatz)

จัตุรัสชเวริน   หนึ่งในจุดสูงสุดของสไตล์กอธิคอิฐเยอรมัน ที่มีความเก่าแก่พอๆ กับเมืองก่อตั้งโดยดยุกแห่งแซกโซนีและบาวาเรียในในตำนาน เฮนรี เดอะ ไลออน ในปี ค.ศ. 1160  ณ จัตุรัสแห่งนี้ เมื่อคุณย่างก้าวเข้ามานั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของยุโรปอย่างที่คุณไม่คาดคิด ด้วยบรรยากาศ และผู้คนที่รายล้อม จัตุรัสนี้มีความโรแมนติกยากจะบรรยายหากไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง นอกจากนี้แล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยัง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Speicher Am Ziegelsee  หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ชเวรีน – พระราชวังชเวริน – เบอร์ลิน – Kurferstendam

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทชเวรีน (Schwerin Palace)

พระราชวังชเวรีน (Schwerin Palace) วังแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวรีน สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1845 ถึง 1857 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อดังอย่าง กอทท์ฟรีด เซมเพอร์, ฟรีดริช ชตือเลอร์ หนึ่งในพระราชวังที่แสนโรแมนติกที่สุดในยุโรป ให้คุณได้สัมผัสความงดงามภายใน และเครื่องปั้น Porcelain อันงดงาม ที่หาที่ไหนยากในยุโรป ด้วย ณ ที่แห่งนี้คือต้นกำเนิดศาสตร์ ปั้น Porcelain หลายชั้น งดงามที่สุดในยุโรป จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) (205 กิโลเมตร)

เมืองเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงของเยอรมนี มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เตือนความทรงจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20 ที่ปั่นป่วนของเมือง ได้แก่ อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และซากกำแพงเบอร์ลินที่มีภาพกราฟฟิตี้ ประตู Brandenburg Gate สมัยศตวรรษที่ 18 เมืองนี้ยังขึ้นชื่อด้านศิลปะและสถานที่สำคัญสมัยใหม่ เช่น Berliner Philharmonie สีทองที่มีหลังคาทรงโฉบเฉี่ยว ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1963 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ คาเดเว(Kadewe)

คาเดเว(Kadewe) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนี ประกอบด้วยพื้นที่ขาย 60,000 ตารางเมตร ทำให้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นับตั้งแต่เปิดประตูครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 ร้านค้าได้นำเสนอส่วนผสมอันน่าดึงดูดใจระหว่างสินค้าระดับหรูอัดแน่นไปด้วยแบรนด์ชั้นนำ จากฝรั่งเศส และอิตาลี ให้ท่านได้เดินช็อปอย่างเพลิดเพลิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dorint Kurfurstendam Berlin หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบอร์ลิน – ชมเมือง – Kurfürstendamm – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านชมอนุสรณ์กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) และ Checkpoint Charlie

อนุสรณ์กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial)เป็นการระลึกถึงการแบ่งกรุงเบอร์ลินโดยกำแพงเบอร์ลิน อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นในปี 1998  และด่านชาร์ลี (Checkpoint Charlie) เป็นจุดข้ามกำแพงเบอร์ลินที่รู้จักกันดีที่สุดระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกในช่วงสงครามเย็นตามที่พันธมิตรตะวันตกตั้งชื่อ จนถึงเวลาอันควร

ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก (Brandenburg Gate) เป็นอนุสรณ์สถานสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 18 ในกรุงเบอร์ลิน สร้างขึ้นตามคำสั่งของกษัตริย์ปรัสเซียนเฟรเดอริก วิลเลียมที่ 2 ภายหลังการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยชั่วคราวระหว่างการปฏิวัติบาตาเวีย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ย่านดังที่สุด สุดหรูหรา Kurfurstendamm พร้อมอิสระให้คุณได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

Kurfürstendamm เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดของเบอร์ลิน ถือว่าเป็นถนนช็องเซลีเซ่แห่งเบอร์ลิน ซึ่งทุกในร้านค้าแบรนด์เนม นั้นได้ตั้งอยู่ภายในอาคารที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศช้อปปิ้งท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก และเซอร์วิสของร้านค้าชั้นนำของโลก จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 1957/772

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมิวนิค 22.00 – 22.45 น.)

8

กรุงเทพ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…