14 – 23 ก.ค / 11 – 20 ส.ค / 15 – 24 กันยายน / 13-23 ตุลาคม 65 / 14-23 เมษายน 2566
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : CROWN OF SWEDEN 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 14 – 23 ก.ค / 11 – 20 ส.ค / 15 – 24 กันยายน / 13-23 ตุลาคม 65 / 14-23 เมษายน 2566

ประเทศ : สวีเดน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG) 

ราคา :  185,800 บาท

14 – 23 ก.ค / 11 – 20 ส.ค 2565 

15 – 24 กันยายน / 13-23 ตุลาคม 65 / 14-23 เมษายน 2566

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮม (สวีเดน)

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

สต็อกโฮม – เออเรบลู – เมืองจำลองวาดเคอพิง – ชมเมือง – คาร์ลสตัด ชมเมือง – คาร์ลสตัด 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) โดยเที่ยวบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

 08.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (OREBRO) (200 กิโลเมตร)

เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน

ย่านเมืองจำลองวาดเคอพิง (WADKOPING) ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบลู

และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีสีแดงหรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ำจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD) (120 กิโลเมตร)

เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วมุมโลก โบสถ์ประจำเมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาวสไตล์บารอคที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองคาร์ลสตัด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

คาร์ลสตัด – สตรอมสตัด – ชมเมือง- เกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองสตรอมสตัด (STRÖMSTAD) (200 กิโลเมตร)

เมืองขนาดเล็กและมีประชากรน้อย ตั้งอยู่ใกล้กับพรหมแดนของประเทศนอร์เวย์ ติดกับ แซนเดฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ในอดีตนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนใน ค.ศ.1658 และเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาของ ROSKILDE ซึ่งโอนย้ายมาจังหวัด BOHUSLÄN สตรอมสตัดกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำทะเลและสปาในช่วงกลางศตวรรษ และยังถือว่าเป็นเมืองท่าเรือน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย 

นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองสตรอมสตัด (CITY HALL STRÖMSTAD)

ศาลาว่าการเมืองสตรอมสตัด

(CITY HALL STROMSTAD)

อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในสไตล์อาร์ตนูโว อาคารสร้างเสร็จในปีค.ศ.1917 ย่านกลางสตรอมสตัด  (STRÖMSTAD TOWN) ย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบเรียบง่ายด้วยการทาสีที่ดูซอฟที่ดูสบายตา และเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสโมเก้น (SMOGEN) (90 กิโลเมตร) เกาะแห่งสีสันริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนสวีเดน ย่านแถบนี้เรียกว่า “เวสตรา เยอตาลันด์ Västra Götalandslän” ซึ่งเป็นทั้งหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของชาวสแกนดิเนเวียและแถบอื่นในยุโรปซึ่งถ้ามาสวีเดนถือว่าเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SMOGEN HAVSBAD หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – กิจกรรม Crayfish & Crab Safari – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรม Crayfish & Crab Safari

กิจกรรม Crayfish & Crab Safari ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Adventure กับการจับปูทะเล (Crab) และการจับกุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งก้ามแดง (Crayfish,Crawfish) หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็น

เทศกาลแห่งการกิน Crayfish ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา

เที่ยง ให้ ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นำมาปรุงอาหารมื้อกลางวันสไตล์แสกนดิเนเวีย สุดพิเศษสำหรับท่าน!!

บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN)

หมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN)

สัญลักษณ์แห่ง “เกาะสโมเก้น” ที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือนและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สถานที่พักตากอากาศหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสโมเก้นส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้ โดยบ้านแต่ละหลังจะมีสีสันสดใสสวยงาม ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นชมหมู่บ้านประมงแห่งนี้ได้ตลอดเส้นทาง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SMOGEN HAVSBAD หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น– กอเทนเบิร์ก- ชมเมือง– ล่องเรือชมเมืองเก่า – เยินเชอปิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอเทนเบิร์ก (GOTHENBURG) (130 กิโลเมตร)

เมืองกอเทนเบิร์ก (GOTHENBURG)

เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมืองต้นกำเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ำเยอตาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำไหลกลับสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย กอเทนเบิร์กเป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการทำประมงส่งรถยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าออก

 จากนั้นนำท่านผ่านชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) อยู่ใจกลางเมืองจตุรัสนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ Stortorget ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า “จัตุรัสใหญ่” แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์

จากนั้นนำท่านผ่านชม ศาลากลางเมือง (KRONHUSET) และ จัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN)

อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ชื่อว่า Nordstan จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสโกตา อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง

ล่องเรือชมเมืองเก่า

(The Paddan Tour)

ล่องเรือชมเมืองเก่า ล่องชมความงามของเมืองโกเธนเบิร์กในมุมมองจากริมน้ำ เรือจะนำผ่านชมสถานที่ต่างๆตามเส้นทางเมืองเก่า ลอดไปใต้สะพานกว่า 20 แห่ง ท่านจะได้สัมผัสประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างเมืองโกเธนเบิร์ก นำท่านล่องชมท่าเรือและอู่ต่อเรือแบบดั้งเดิม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองเยินเชอปิง (JONKOPING) (150 กิโลเมตร)

เมืองเยินเชอปิง (JONKOPING)

เมืองเล็กๆอันเงียบสงบตั้งอยู่ปลายสุดของทะเลสาบเวเทิร์น เป็นเมืองที่ความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์ ครั้งที่ชาวเดนมาร์กจะเข้ามาครอบครองเมือง ชาวเยินเชอปิงจึงได้ทำการทุบทำลายเมือง และหลังจากนั้นก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC PORTALEN หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เยินเชอปิง –  ชมเมือง – ท่าเรือ (ออการ์ชามน์) – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออการ์ชามน์ (OSKARSHAMN) (180 กิโลเมตร)

11.40 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิสบี (VISBY) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่ตั้งอยู่บนเกาะก็อตแลนด์ (GOTLAND) ที่ได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งการค้าสแกนดิเนเวีย” เมืองอารยธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง ก่อตั้งขึ้นในสมัยยุคกลาง (Middle Age) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมการสร้างเมือง อาทิ กำแพงเมืองเก่า, วิหาร และซากปรักหักพังของโบสถ์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก นอกจากจะเป็นเมืองที่เงียบสงบและมีกลิ่นไอของเมืองเก่าแล้ว ในเวลาเดียวกันก็คึกครื้นไปด้วยท่าเรือที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจอดตลอดทั้งวัน และเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

14.50 น. เดินทางถึง เมืองวิสบี (VISBY) นำท่านชม เมืองฮันเซียติก (HANSEATIC TOWN OF VISBY)

เมืองฮันเซียติก

(HANSEATIC TOWN OF VISBY)

เมืองเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวไวกิ้ง ที่อาศัยอยู่บนเกาะก็อตแลนด์ นำท่านชมโบสถ์เมืองวิสบี (VISBY CATHEDRAL) ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองวิสบี เมื่อเดินทางมาถึงเมืองวิสบีจะสามารถสังเกตเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากระยะไกล จากนั้นนำชม โบสถ์เซนนิโคไล ในปัจจุบันนั้นกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ยังคงความมีเสน่ห์จึงกลายเป็นโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศวรรษที่ 13 ที่สวยงามจนถึงปัจจุบัน และในช่วงฤดูร้อนโบสถ์แห่งนี้ยังใช้เป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย อาทิ เทศกาลดนตรี Gotland Chamber Music Festival

กำแพงหิน

(RINGMUREN, VISBY TOWN WALL)

จากนั้นนำท่านชม กำแพงหิน (RINGMUREN, VISBY TOWN WALL) มีลักษณะเป็นกำแพงหินวงกลม ที่สร้างล้อมรอบเมืองไว้เพื่อป้องกันการรุกรานศัตรู โดยกำแพงนั้นล้อมรอบความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจหลักๆของเมืองวิสบีที่ห้ามพลาด นำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า (STORA TORGET, MAIN SQURE VISBY) จตุรัสที่รอบๆด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีความคลาสสิคตัวอาคารจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองและหลังคาจะเป็นสีส้ม ลักษณะคล้ายกันเกือบทั่วทั้ง ให้ความรู้สึกของเมืองเก่าแต่แฝงไปด้วยความคึกครื้นซึ่งเป็นเสน่ห์อีกแบบของย่านจตุรัสเมืองเก่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST WESTERN STRAND VISBY หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วิสบี – ชมเกาะก็อตแลนด์ – วิสบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว (HOGKLINT VIEWPOINT)

จุดชมวิว (HOGKLINT VIEWPOINT)

เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเกาะก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองวิสบี มีลักษณะเป็นแหลมขนาดเล็กทอดตัวกลางอากาศและยื่นออกสู่ทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบของนักปีนหน้าผา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดชม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านประมงเก่าแก่ (THE OLD FISHING VILLAGES DJUPVIK)

หมู่บ้านประมงเก่าแก่

(THE OLD FISHING VILLAGES DJUPVIK)

ตั้งอยู่บนชายหาดเล็กๆ ลงไปทางตอนใต้ของเกาะก็อตแลนด์  จะพบกับหมู่บ้านประมงเก่าแก่ ที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ หลายหลังตั้งเรียงรายกันริมชายหาด ที่หันหน้าออกสู่ทะเลบอลติก และนอกจากนี้ยังมีเรือประมงเก่า ที่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านประมงเก่าแก่แห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย จากนั้นนำท่าน หินดึกดำบรรพ์ (FOLHAMMAR)

หินดึกดำบรรพ์ (FOLHAMMAR)

ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหินตั้งเรียงรายตามแนวชายหาด หินชนิดนี้มีลักษณะคล้าย หินกรวด หินทราย หรือ หินปูน ลักษณะแปลกตา หินบางก้อนมีความสูง บางก้อนมีลวดลายโดยการถูกกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานาน ทำให้หินมีหน้าตาสวยงามปะปนกับความแปลกของธรรมชาติอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิสบี (VISBY) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าหรือเดินเล่นชมชายหาดของเกาะก็อตแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่พัก CLARION WISBY หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

วิสบี – ท่าเรือ (นีนาสชามน์) – สต็อกโฮม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สต็อก

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)

07.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่ง เมืองนีนาสชามน์ (NYNASHAMN) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่

10.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) (60 กิโลเมตร)

กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM)

เมืองหลวงของสวีเดนซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำหรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL)

กรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM)

ออกแบบโดย R.OXTBERG  สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1911-1923 ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เก่าแก่ชื่อ (STORKYRKAN) ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STENSTURE THE ELDER โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์นอร์ดิก (THE NORDIC MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องของการ  ใช้ชีวิตของชาวสวีเดน ตั้งแต่ ค.ศ. 1523 ตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 โดยด้านในมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ และรวมทั้งภาพถ่ายต่างๆ โดยสิ่งของที่นำมาจัดเเสดงมีมากกว่าล้านชิ้น และรูปถ่ายมากกว่า 7 ล้านรูป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG)

ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG)

ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนน DROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมือง

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

สต็อกโฮม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงสต็อกโฮม

14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…