10 – 19 กรกฎาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : CROWN OF SWEDEN 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 10 – 19 กรกฎาคม 2562

ประเทศ : สวีเดน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG) 

ราคา155,800 บาท

เจาะลึกเมืองเล็กแห่งสวีเดนใต้เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือและทะเลบอลติก เออเรบรู – คาร์ลสตัด – สตรอมสตัด – เกาะสโมเก้น กอเทนเบิร์ก – เยินเชอปิง – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์) – สต็อกโฮล์ม ชมเมืองเล็กๆที่มีความงดงามใบแบบชนบทของสวีเดน

สัมผัสอากาศหนาวเย็นสไตล์สแกนดิเนเวีย ยลโฉมปราสาทเก่าแก่แห่งราชวงศ์วาซาสัญลักษณ์ เมืองเออเรบลู (OREBRO) เยือน เมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD) เมืองที่ทรงเสน่ห์ริมทะเลสาบแวเนร์น

สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงและบ้านพักตากอากาศหลากสีสันแบบ COLURFUL บน เกาะสโมเก้น  (UNSEEN)

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะสโมเก้น (SMOGEN) สนุกกับ กิจกรรม Crayfish & Crab Safari สัมผัสเมืองเก่า กอเทนเบิร์ก (GOTHENBURG) ย้อนรอยความงามแห่งศตวรรษที่ 17 สู่ เมืองวิสบี (VISBY)  เมืองมรดกโลกเก่าแก่แห่ง เกาะก็อตแลนด์ (GOTLAND)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

สต็อกโฮล์ม – เออเรบลู – เมืองจำลองวาดเคอพิง – ชมเมือง คาร์ลสตัด – ชมเมือง

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) โดยเที่ยวบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮม (STOCKHOLM) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบรู (OREBRO) (200 กิโลเมตร)เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบรูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน

จากนั้นนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวาดเคอพิง (WADKOPING OPEN AIR MUSEUM) ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบรู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีสีแดงหรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ำจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาดเลยทีเดียว จนกระทั่งได้เวลาอันควร

จากนั้นนำท่านชม เมืองเออเรบลู (OREBRO) ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทเออเรบรู (OREBRO CASTLE) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำสวาร์ตาน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเออเรบลูเลยก็ว่าได้ ปราสาทเออเรบลูหรือป้อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในปัจจุบันปราสาทเออเรบลู ได้กลายเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และที่ว่าการของหน่วยงานรัฐบาล ให้ท่านได้ถ่ายรูปภายนอก ปราสาทเออเรบลู จากสะพานข้ามแม่น้ำสวาร์ตานจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแวเนร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วมุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกด้วย

นำท่านผ่านชม โบสถ์ประจำเมืองคาร์ลสตัด (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาวสไตล์บารอคที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองคาร์ลสตัด จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชม ย่านทาวน์สแคว ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองคาร์ลสตัด ให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

คาร์ลสตัด – สตรอมสตัด – ชมเมือง- เกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่ เมืองสตรอมสตัด (STRÖMSTAD) (200 กิโลเมตร) เป็นเมืองขนาดเล็กและมีประชากรน้อย ตั้งอยู่ใกล้กับพรหมแดนของประเทศนอร์เวย์ ติดกับ แซนเดฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ในอดีตนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนใน ค.ศ.1658 และเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาของ ROSKILDE ซึ่งโอนย้ายมาจังหวัด BOHUSLÄN สตรอมสตัดกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำทะเลและสปาในช่วงกลางศตวรรษ และยังถือว่าเป็นเมืองท่าเรือน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน

จากนั้นนำท่านชม BLOMSHOLM ที่มีลักษณะคล้ายกับสโตนเฮจ จึงได้ชื่อว่า สโตนเฮจแห่งสวีเดน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน เป็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคหินจนถึงยุคกลางมีซากโบราณที่สนใจ ถือว่าเป็นความสวยงามแบบแปลกตาที่ตั้งตะหง่านอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเขียนขจี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมืองสตรอมสตัด (CITY HALL STRÖMSTAD) อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในสไตล์อาร์ตนูโว อาคารสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1917 จากนั้นเดินเล่นชม ย่านกลางสตรอมสตัด (STRÖMSTAD TOWN) ย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบเรียบง่ายด้วยการทาสีที่ดูซอฟที่ดูสบายตา และเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสโมเก้น (SMOGEN) (90 กิโลเมตร) เกาะแห่งสีสันริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนสวีเดน ย่านแถบนี้เรียกว่า “เวสตรา เยอตาลันด์ Västra Götalandslän” ซึ่งเป็นทั้งหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของชาวสแกนดิเนเวียและแถบอื่นในยุโรปซึ่งถ้ามาสวีเดนถือว่าเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SMOGEN HAVSBAD หรือระดับเทียบเท่า

(หมายเหตุ :ไม่มีบริการ PORTER เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับคนท้องถิ่น)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – กิจกรรม Crayfish & Crab Safari ชมเมือง เกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงและแล่นเรือผ่านชมทัศนีย์ภาพริมชายฝั่ง นำท่านสนุกสนานกับ กิจกรรม Crayfish & Crab Safari ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดAdventure กับการจับปูทะเล (Crab) และ การจับกุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งก้ามแดง (Crayfishg, Crawfish) หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็น

เทศกาลแห่งการกิน Crayfish ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา

เที่ยง ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นำมาปรุงอาหารมื้อกลางวันสไตล์แสกนดิเนเวีย สุดพิเศษสำหรับท่าน !!

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านชม หมู่บ้านประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN) สัญลักษณ์แห่ง “เกาะสโมเก้น” ที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือนและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ภูมิประเทศบนเกาะสโมเก้นนั้นมีลักษณะแนวชายฝั่งที่เป็นโขดหินแกรนิต และเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ มีลักษณะเป็นหน้าผาที่เป็นหินทั้งหมด อยู่ติดริมทะเล สถานที่พักตากอากาศหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสโมเก้นส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้ โดยบ้านแต่ละหลังจะมีสีสันสดใสสวยงาม ทั้งสีน้ำตาล, แดง, เหลือง และ ฟ้า สโมเก้น และเป็นท่าจอดเรือตั้งแต่เรือลำเล็กไปจนถึงเรือยอร์ช ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นชมหมู่บ้านประมงแห่งนี้ได้ตลอดเส้นทาง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนเลยก็ว่าได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SMOGEN HAVSBAD หรือระดับเทียบเท่า

(หมายเหตุ :ไม่มีบริการ PORTER เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับคนท้องถิ่น)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – กอเทนเบิร์ก – ชมเมือง – ล่องเรือชมเมืองเก่า เยินเชอปิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอเทนเบิร์ก (GOTHENBURG) (130 กิโลเมตร) หรือ เยอเดอบอร์ย เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมืองต้นกำเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ำเยอตาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำไหลกลับสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย กอเทนเบิร์กเป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการทำประมงส่งรถยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าออก

นำท่านผ่านชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจตุรัสนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ Stortorget ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า “จัตุรัสใหญ่” แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการนั่งดื่มกาแฟนั่งพักสบายๆ หรือเดินชมถนนที่สำคัญรอบๆจัตุรัส ทั้งถนน Kopmansgatan ที่อยู่ทางเหนือและถนน Norra Hamngatan ที่อยู่ทางใต้ส่วนถนน Ostra Hamngatan นั้นอยู่ทางตะวันออก โดยมีถนน Torggatan ขนาบอีกข้างทางด้านทิศตะวันตก จากนั้นนำท่านผ่านชม ศาลากลางเมือง (KRONHUSET) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ชื่อว่า Nordstan นำท่านผ่านชม จัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนได้เวลาอันควรแก่เวลา

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเมืองเก่า (THE PANDAN TOUR) ล่องชมความงามของเมืองโกเธนเบิร์กในมุมมองจากริมน้ำเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการชมเมือง เรือจะนำผ่านชมสถานที่ต่างๆตามเส้นทางเมืองเก่า ลอดไปใต้สะพานกว่า 20 แห่งคลองแห่งนี้เกิดในศตวรรษ ที่ 17 ท่านจะได้สัมผัสประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างเมืองโกเธนเบิร์ก

จากนั้นจะนำท่านล่องออกไปชมท่าเรือและอู่ต่อเรือแบบดั้งเดิม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเยินเชอปิง (JONKOPING) (150 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆอันเงียบสงบตั้งอยู่ปลายสุดของทะเลสาบเวเทิร์น เป็นเมืองที่ความเก่าแก่และสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ ในครั้งที่ชาวเดนมาร์กจะเข้ามาครอบครองเมือง ชาวเยินเชอปิงจึงได้ทำการทุบทำลายเมือง และหลังจากนั้นก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญ และนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนน ย่านทาวน์สแคว เมืองเล็กๆอันเงียบสงบและยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในสวีเดนอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC PORTALEN หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เยินเชอปิง –  ชมเมือง – ท่าเรือ (ออการ์ชามน์) – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์)  ชมเมือง – วิสบี

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองออการ์ชามน์ (OSKARSHAMN) (180 กิโลเมตร)

11.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิสบี (VISBY) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่

นำท่านเดินทางถึง เมืองวิสบี (VISBY) ตั้งอยู่บน เกาะก็อตแลนด์ (GOTLAND) ที่ได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งการค้าสแกนดิเนเวีย” เมืองอารยธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง ก่อตั้งขึ้นในสมัยยุคกลาง (Middle Age) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมการสร้างเมือง อาทิ กำแพงเมืองเก่า, วิหาร และซากปรักหักพังของโบสถ์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก นอกจากจะเป็นเมืองที่เงียบสงบและมีกลิ่นไอของเมืองเก่าแล้ว ในเวลาเดียวกันก็คึกครื้นไปด้วยท่าเรือที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจอดตลอดทั้งวัน และเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

14.40 น. เดินทางถึง เมืองวิสบี (VISBY) นำท่านชม เมืองฮันเซียติก (HANSEATIC TOWN OF VISBY) เมืองเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวไวกิ้ง ที่อาศัยอยู่บนเกาะก็อตแลนด์

นำท่านชม โบสถ์เมืองวิสบี (VISBY CATHEDRAL) ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองวิสบีเมื่อเดินทางมาถึงเมืองวิสบีจะสามารถสังเกตเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากระยะไกล จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนนิโคไล (ST.NICOLAI) ในปัจจุบันนั้นกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ยังคงความมีเสน่ห์จึงกลายเป็นโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศวรรษที่ 13 ที่สวยงามจนถึงปัจจุบัน และในช่วงฤดูร้อนโบสถ์แห่งนี้ยังใช้เป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย อาทิ เทศกาลดนตรี Gotland Chamber Music Festival

นำท่านชม กำแพงหิน (RINGMUREN, VISBY TOWN WALL) มีลักษณะเป็นกำแพงหินวงกลม ที่สร้างล้อมรอบเมืองไว้เพื่อป้องกันการรุกรานศัตรู โดยกำแพงนั้นล้อมรอบความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจหลักๆของเมืองวิสบีที่ห้ามพลาด

จากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า (STORA TORGET, MAIN SQURE VISBY) จตุรัสที่รอบๆด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีความคลาสสิคตัวอาคารจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองและหลังคาจะเป็นสีส้ม ลักษณะคล้ายกันเกือบทั่วทั้งบริเวณ และ กลางจตุรัสจะมี ร้านอาหาร, คาเฟ่และร้านขายของที่ระลึก ให้ความรู้สึกของเมืองเก่าแต่แฝงไปด้วยความคึกครื้นซึ่งเป็นเสน่ห์อีกแบบของย่านจตุรัสเมืองเก่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION WISBY หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วิสบี – ชมเกาะก็อตแลนด์ – วิสบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านชม จุดชมวิว (HOGKLINT VIEWPOINT) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเกาะก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองวิสบี มีลักษณะเป็นแหลมขนาดเล็กทอดตัวกลางอากาศและยื่นออกสู่ทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบของนักปีนหน้าผา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดชม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านประมงเก่าแก่ (THE OLD FISHING VILLAGES DJUPVIK) ตั้งอยู่บนชายหาดเล็กๆ ลงไปทางตอนใต้ของเกาะก็อตแลนด์ จะพบกับหมู่บ้านประมงเก่าแก่ ที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ หลายหลังตั้งเรียงรายกันริมชายหาด ที่หันหน้าออกสู่ทะเลบอลติก และนอกจากนี้ยังมีเรือประมงเก่า ที่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านประมงเก่าแก่แห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ หินดึกดำบรรพ์  (FOLHAMMAR) ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหินตั้งเรียงรายตามแนวชายหาด หินชนิดนี้มีลักษณะคล้าย หินกรวด หินทราย หรือ หินปูน ลักษณะแปลกตา หินบางก้อนมีความสูง บางก้อนมีลวดลายโดยการถูกกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานาน ทำให้หินมีหน้าตาสวยงามปะปนกับความแปลกของธรรมชาติอย่างลงตัว  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิสบี (VISBY) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าหรือเดินเล่นชมชายหาดของเกาะก็อตแลนด์อย่างเป็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  CLARION WISBY หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

วิสบี – ท่าเรือ (นีนาสชามน์) – สต็อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สต็อกโฮม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.05 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่ง เมืองนีนาสชามน์ (NYNASHAMN) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่

10.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) (60 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสวีเดนซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำหรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบโดย R.OXTBERG  สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1911-1923 ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

นำท่านผ่านชม ย่านเมืองเก่าที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ (STORKYRKAN) ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STENSTURE THE ELDERโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นอร์ดิก (THE NORDIC MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องของการ  ใช้ชีวิตของชาวสวีเดน ตั้งแต่ ค.ศ. 1523 ตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 โดยด้านในมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ และรวมทั้งภาพถ่ายต่างๆ โดยสิ่งของที่นำมาจัดเเสดงมีมากกว่าล้านชิ้น และรูปถ่ายมากกว่า 7 ล้านรูป

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนนDROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSION BLU WATERFRONT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

สต็อกโฮม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงสต็อกโฮม

14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน (ตามที่ระบุในรายการ)

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยันการเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***