06 – 16 สิงหาคม 2563
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ไอซ์แลนด์
ประเทศ

จองด่วน รับจำนวนจำกัด

ทัวร์ยุโรป : COOL SUMMER ICELAND – GREENLAND 11 วัน (TG/FI) 

กำหนดการเดินทาง :  06 – 16 สิงหาคม 2563

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์

สายการบิน : สายการบินไทย (TG/FI)

ราคา : 279,800 บาท

A UNIQUE PHENOMENON EXPERIENCE IN THE NORTH OF ARCTIC CIRCLE
ออสโล – เรคยาวิก – แคงเกอร์ลุสซวก – ซิซิเมียท – ภูเขา Nasaasaaq – เคเคอร์ตาร์ซวกธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย – อิลลูลิแซท – ดิสโก้เบย์ – อิททิลิค – เรนเดียร์ กลาเซียร์ – เรคยาวิก กรีนแลนด์ (GREENLAND) ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์คติค บริเวณซึ่งถือว่าเป็นดินแดนเหนือสุดของโลก เป็นดินแดนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แม้ในช่วงฤดูร้อน ความอัศจรรย์ของภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์สวยงามเกินคำบรรยายด้วยผืนน้ำ แผ่นฟ้า และธรรมชาติที่งดงามในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ ไม่ใช่เฉพาะนอร์เวย์เท่านั้น ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน ในกรีนแลนด์ก็มีเช่นกัน เนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นอาร์คติคเซอร์เคิล ในช่วงฤดูร้อนจึงมีเวลากลางวันที่ยาวนาน  ในบางวันก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ลอยค้างอยู่บนฟากฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกไอซ์แลนด์ 11 วัน (TG/FI)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ออสโล เรคยาวิก – ช้อปปิ้ง – เพอร์แลน

00.55  น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954

07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงมี

เชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้น *** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร *** 

11.00  น. นำท่านเตรียมตัวเดินทางต่อสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK) ประเทศไอซ์แลนด์

13.40  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 319

14.40  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) เพื่อนำท่านสู่ เมืองเรคยาวิก(REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง *** 

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก FOSSHOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในเพอร์แลน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ บ่อน้ำพุร้อนซีเครทลากูนเรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ GULLFOSS น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่  ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้ อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ

จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดาย  ที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเครทลากูน (SECRET LAGOON) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟลูดิร์ (Flúðir) เป็นบ่อน้ำพุร้อนทางธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์โดยมีประวัติความเป็นมานับย้อนไปได้ถึงปี 1891 ซีเครทลากูนถูกละทิ้งมาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2014 อุณหภูมิของสระน้ำแห่งนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 38-40°C ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ทั่วไป และที่สำคัญตั้งอยู่ไม่ไกลจากวงกลมทองคำ (Golden Circle) มากนัก ทำให้ซีเครทลากูนเหมาะสำหรับแวะมาแช่น้ำร้อนก่อนหรือหลังจากเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ บนเส้นทางวงกลมทองคำอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงามคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตัวผ่อนคลายที่บ่อน้ำพุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร(มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน้ำให้เช่า สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง)   

จากนั้นนำท่านดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก FOSSHOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เรคยาวิก – ชมเมือง – บลู ลากูน – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986

บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืน ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

นำท่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน (BLUE LAGOON) สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เดินทางถึง บลู ลากูน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง(มีชุดว่ายน้ำให้เช่าสำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

20.15  น.  เดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)  โดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL731

20.15  น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) แห่งเกาะกรีนแลนด์(GREENLAND) ดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความสวยงาม

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวกช้ากว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง *** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเช็คอินสู่ เรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlanticหนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditionsซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และAntarcticaบนเรือมีพนักงานบริการ และไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย Lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำ ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเรือ Zodiacs เรือยางที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบิน รวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

*** ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลเรื่องเรือ โปรแกรมทัวร์ตลอดจนการซักซ้อมเรื่องความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ALBATROS EXPEDITIONS ในห้องพักประเภท WINDOW CABIN ห้องพักตู่แบบมีหน้าต่าง มองเห็นวิวทะเล

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แคงเกอร์ลุสซวกซิซิเมียท – ภูเขา Nasaasaaq

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ เรือเทียบท่า เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT) เป็นเมืองแห่งสีสันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์ ที่มีประชากรเพียง 5,598 คน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศตามแนวชายฝั่ง บริเวณ ช่องแคบเดวิส และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปีที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอินุอิต (Inuit)

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย  จากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งของเมืองนี้ที่ผสมผสานสาระความรู้ และความสนุกสนาน เข้าด้วยกัน นำท่านชมเส้นทางธรรมชาติของเมืองโดยการ Hiking ณ ภูเขา Nasaasaaq ท่านสามารถชื่นชมกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้บนโลกใบนี้นอกจากที่นี่เท่านั้น ได้ง่ายๆโดยการเดินเท้า ชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ และเก็บผลเบอร์รี่ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติตลอดเส้นทางจนกระทั่งถึงจุดชมวิวบนเนินเขา ให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามอันน่าประทับใจนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซิซิเมียท อร์ตาร์ซวก – ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก  (QEQERTARSUAQ) เป็นเมืองท่าเรือ และเมืองในเทศบาลเกเกร์ตาลิก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะดิสโก ทางทิศตะวันตกของเกาะ กรีนแลนด์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1773 มีประชากรราว 800 คน แม้ว่าเมืองนี้จะไม่ใช่จุดหมาย ปลายทางที่สำคัญ หรืออาจไม่ได้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทาง หลายๆ คน แต่หากได้มาเยือนสักครั้ง ท่านอาจตกหลุมรักได้ไม่ยาก

จากนั้นนำท่าน ลงเรือโซดิแอค (ZODIAC BOAT) เพื่อขึ้นฝั่ง และเที่ยวชมความ น่ารักของเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่เรียกได้ว่า ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้ตลอดเส้นทางริมชายฝั่งทะเลที่มีเกาะแก่ง และไอซ์เบิร์กที่สวยงามยิ่งนัก

จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประเพณีการต้อนรับของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่า TRADITONAL KAFFEMIK เป็นประเพณีการต้อนรับที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความอบอุ่นของคนในท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านควiรได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) ห รือรู้จักกันในชื่อ “EGI” โดยเรือ ALBATROS EXPEDITIONS กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งใน กรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่า ธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็ง เปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียด กลายเป็น ก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่อง อยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็งมหึมา ที่เรือไททานิกชนจน อัปปางก็มีแหล่ง กำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่ง ท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง

และเพลิดเพลินกับการนั่งชม ก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whaleFin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือและไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถชมได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย – อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่าเมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี

การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด อันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ในเมืองอิลลูลิแซท ชมความงดงามของไอซ์เบิร์ก ธารน้ำแข็ง และรูปร่างที่สลับซับซ้อนของภูเขาน้ำแข็งอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เมืองอิลลูลิแซท เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ กรีนแลนด์ และมีประชากรราว 4,500 คน ในฤดูร้อนท่าน สามารถชม ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคมอีกทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่ปลาวาฬ ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าปลาวาฬว่ายวนอยู่รอบตัวก็เป็นได้ อันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์น่าประทับใจที่ควรจดจำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut (Hiking The World Heritage Trail)การเดินเทรล (Trail) ในระดับง่าย เหมาะกับทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกิจกกรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด การเดินไปรอบเมืองสู่ เส้นทางเดินตัดภูเขา ทะลุผ่านไปlสู่ปากอ่าว

ตามเส้นทางสะพานไม้ที่ทอดยาวสู่ภาพประติมากรรมอันน่าทึ่งของอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด () ตรงเบื้องหน้า ภูเขาน้ำแข็งขาวโผลนตั้งตระหง่านทอดแนวยาวคู่ขนานกับชายฝั่งสุดลูกหูลูกตา สวยงามอลังการสมกับที่กล่าวขานว่าเป็น Capital of Iceberg แห่งกรีนแลนด์โดยความพิเศษของเมืองนี้ คือ ท่าน สามารถมองเห็นก้อนน้ำแข็ง (Iceberg) ได้แทบทุกจุดของเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

นำท่านชมโบสถ์ ZION ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรีนแลนด์ยุคนั้นทัวร์แนะนำ การเที่ยวชมเมืองโดยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินเล็ก เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเมืองนี้ เมื่อมองวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ภาพของอ่าวดิสโก้เบย์ที่ท่านเห็นนั้นจะงดงามราวภาพวาดชั้นดี และเป็นประสบการณ์การ ท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ สามารถรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 5 ท่าน คิดราคาท่านละ —-> 15,000 บาท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อิลลูลิแซท – อิททิลิค –  หมู่บ้านซาร์ฟานงึด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองอิททิลิค (ITILLEQ) เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์เป็นเมืองที่อยู่ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตร บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait)เป็นเมืองที่มีประชากร อยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือน แต่แฝงไปด้วยธรรมชาติ และความสวยงามของ ทุ่งหญ้าสลับธารน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็ง และบ้านเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่าน ลงเรือโซดิแอค (ZODIAC BOAT) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit)ด้วยความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น ท่านสามารถชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีการแต่งกาย และวิถึชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังเห็นได้อยู่จวบจนปัจจุบัน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกที่จัดจำหน่ายโดยชาวบ้านได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และวิวทิวทัศน์ในอีกมุมมองหนึ่งที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ตัดกับบ้านเรือนสีสันสวยงามจนไม่อาจละสายตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรืออิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อิททิลิคแคงเกอร์ลุสซวก – เรนเดีบร์ กลาเซียร์ – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) นำท่านทำกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนอำลากรีนแลนด์ นั่นคือ การตะลุยส่องสัตว์อาร์คติก และชมธารน้ำแข็งมรดกโลกReindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4×4 WD ตะลุยไปบนถนนออฟโร้ดในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดราเพื่อเสาะหาสัตว์ประจำถิ่น อาทิ กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น

จากนั้นนำท่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งนี้เป็นการทิ้งท้ายโดยการเดินเเทรล (TRAIL) แบบสั้นๆ ขนานไปกับวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านตัดกับเส้นขอบฟ้าที่สวยงามราวภาพวาดชั้นดี  ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำที่น่าประทับใจนี้ พร้อมชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่มีลักษณะแบบทุนดราอันมีสีสันในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ

12.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อำลาเกาะใหญ่อันดับ 1 ของโลก

14.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองเคฟลาวิก โดย สายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL730

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RASISSON KEFLAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10

วันที่สิบของการเดินทาง

เรคยาวิก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 522

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ / ค่าทิปเรือ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • น้ำดื่ม ชา กาแฟ บริการให้บริเวณเล้าจ์ของเรือในช่วงเวลาเบรคของกิจกรรมต่างๆ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ /ท่าน/โรงแรม

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 80,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพ

                          อากาศเอื้ออำนวย ดังนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

สำคัญมาก!! เฉพาะโปรแกรมนี้ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง

ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด กรณียกเลิกจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

          ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

            *** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***