12 – 25 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน

ทัวร์ยุโรป : COOL SUMMER GREENLAND – ICELAND A UNIQUE EXPERIENCEIN THE NORTH OF ARCTIC CIRCLE BY OCEAN ALBATROS CRUISE  และสายการบินไทย 14 วัน (TG/FI)

กำหนดการเดินทาง : 12 – 25 สิงหาคม 2566

ประเทศ : เดนมาร์ก – ไอซ์แลนด์ – กรีนแลนด์

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 528,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – เรคยาวิก

01.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก *** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันภายในภัตตาคารบริเวณสนามบิน  ***

14.10  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 205

15.25  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) เพื่อนำท่านสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 2 ชั่วโมง *** 

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง FISH COMPANY

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยาบ้านฮอฟดี เฮ้าส์  เพอร์แลน – สกาย ลากูน – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrímskirkja)

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น

นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เพอร์แลน

เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา และอาคารมีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งจะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคยาวิก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมือง

เรคยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาทีท่านพักผ่อนสามารถแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์เพื่อปรับธาตุร้อนและเย็น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยการปรับอุณหภูมิยังลากูนเพื่ออบอุ่นร่างกาย ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น ใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

** กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี **

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เรคยาวิก –  แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)  ล่องเรือสำราญ OCEAN ALBATROS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00  น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก

10.30  น. เดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) โดยสายการบิน Air Iceland เที่ยวบินที่ NY631

15.30  น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) แห่งเกาะกรีนแลนด์ (GREENLAND) ดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความสวยงาม

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวกช้ากว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง *** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเช็คอินสู่ เรือ OCEAN ALBATROS

OCEAN ALBATROS

เรือสำรวจลำใหม่ล่าสุดในเครือ ALBATROS EXPEDITIONS ที่ออกสู่ท้องทะเลในปี2023 เป็นเรือที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยขั้นสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และAntarctica บนเรือมีพนักงานบริการกว่า100คน และไกด์ประจำเรือรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย Loungeบริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ,ห้องอาหารนานาชาติ, ห้องบรรยาย, ห้องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ, ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมีเรือ Zodiacs เรือยางขนาดย่อมที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบิน รวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

***สุดพิเศษ!! ห้องพักของทุกท่านเป็นแบบมีระเบียงส่วนตัวที่จะทำให้ท่านไม่รู้สึกอึดอัดขณะพักอยู่บนเรือ***

*** ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลเรื่องเรือ โปรแกรมทัวร์ตลอดจนการซักซ้อมเรื่องความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS ห้องพักแบบ TYPE C เตียง KING BED ประเภท BALCONY STATE ROOM ห้องพักคู่แบบมีระเบียง ซึ่งท่านสามารถออกมานั่งชมวิวได้

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ซิซิเมียท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT) เป็นเมืองแห่งสีสันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์

เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT)

เมืองที่มีประชากรเพียง 5,598 คน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศตามแนวชายฝั่ง บริเวณ ช่องแคบเดวิส และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า4,000 ปี ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอินุอิต (Inuit) นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสัน เลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย  นำท่านล่องเรือตามเส้นทางโดยขึ้นไปทางทิศเหนือของเมืองซิซิเมียท โดยล่องผ่านชมเมืองเล็กๆ ต่างที่อยู่บนเกาะตามแนวฟยอร์ด เช่น Attu, Ikerasaarsuk, Kangaatsiaq และเรือจะล่องไปจนใกล้เทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ) บนเกาะดิสโก้ ไอส์แลนด์ Disko Island

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคเคอร์ตาร์ซวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

 เรือเทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

 เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

เป็นเมืองท่าเรือ และเมืองในเทศบาลเกเกร์ตาลิก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะดิสโก ทางทิศตะวันตกของเกาะกรีนแลนด์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1773 มีประชากรราว 800 คน

แม้ว่าเมืองนี้จะไม่ใช่จุดหมาย ปลายทางที่สำคัญ หรืออาจไม่ได้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทาง หลายๆ คน แต่หากได้มาเยือนสักครั้ง ท่านอาจตกหลุมรักได้ไม่ยาก

ณ ที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้ตลอดเส้นทางริชายฝั่งทะเลที่มีเกาะแก่ง และไอซ์เบิร์กที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประเพณีการต้อนรับของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่าTRADITONAL KAFFEMIK เป็นประเพณีการต้อนรับที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความอบอุ่นของคนในท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านควรได้สัมผัส

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย  นำท่านล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้เพื่อไปยัง เมืองอุมมานนัค (UMMANNAQ)

เมืองน่ารักทางตอนเหนือของกรีนแลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุมมานนัค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า อุมมานนัค (UUMMANNAQ)

อุมมานนัค (UUMMANNAQ)

อุมมานนัค(UUMMANNAQ) ในภาษากรีนแลนด์แปลว่า “สถานที่ที่เป็นดั่งหัวใจ” นั่นคือคำนิยามที่ชาวอุมมานนัคอธิบายเกี่ยวลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา นำท่านเดินเล่นชมเมืองน่ารักแห่งนี้ ผ่านโบสถ์, พิพิธภัณฑ์ และบ้านเรือนสีสันน่ารักๆ เดินไปยังจุดชมวิวของเมืองที่จะได้เห็นวิวเมืองที่มีฉากหลังเป็น ภูเขานูสซวก(NUUSSUAQ) ให้ท่านได้บันทึกภาพอันน่าประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้ เพื่อนำท่านสู่ ธารน้ำแข็งอิคิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

ธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

8

อีคิป เซอร์เมีย กลาเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

นำท่าน ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EGI” โดยเรือ OCEAN ALBATROS

อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่าใกล้ชิที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้องเคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่งท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whale Fin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพสวยงามที่สามารถชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางไปทางทิศใต้เพื่อไปยังเมืองเมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

9

อิลุลิทซัท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยือน ดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY)

เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี การเยี่ยมชม

อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด อันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ในเมืองอิลลูลิแซท ชมความงดงามของไอซ์เบิร์ก ธารน้ำแข็ง และรูปร่างที่สลับซับซ้อนของภูเขาน้ำแข็งอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เมืองอิลลูลิแซท เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ กรีนแลนด์

ในฤดูร้อนท่าน สามารถชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม อีกทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่ปลาวาฬ ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าปลาวาฬว่ายวนอยู่รอบตัวก็เป็นได้ อันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์น่าประทับใจที่ควรจดจำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

กิจกรรมแนะนำ

การเที่ยวชมเมืองโดยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินเล็ก เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเมืองนี้ เมื่อมองวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ภาพของอ่าวดิสโก้เบย์ที่ท่านเห็นนั้นจะงดงามราวภาพวาดชั้นดี และเป็นประสบการณ์การ การท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ สามารถรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 5 ท่าน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ —-> 20,000 บาท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

10

ซาร์ฟานกึท – แคงเกอร์ลุสซวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองซาร์ฟานกึท (SARFANNGUIT) เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์

หมู่บ้านซาร์ฟานกึด (Sarfannguit)

ด้วยความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น ท่านสามารถชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีการแต่งกาย และวิถึชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังเห็นได้อยู่จวบจนปัจจุบัน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกที่จัดจำหน่ายโดยชาวบ้านได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ในอีกมุมมองหนึ่งที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ตัดกับบ้านเรือนสีสันสวยงามจนไม่อาจละสายตา

บ่าย นำท่านล่องเรือตามเส้นทางเลาะชายฝั่งฟยอร์ดไปยังเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ OCEAN ALBATROS

11

แคงเกอร์ลุสซวก  – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

นำท่านทำกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนอำลากรีนแลนด์ นั่นคือ การตะลุยส่องสัตว์อาร์คติก และชมธารน้ำแข็งมรดกโลก Reindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4WD ตะลุยไปบนถนนออฟโร้ดในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดรา เพื่อเสาะหาสัตว์ประจำถิ่น อาทิ กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งนี้เป็นการทิ้งท้ายโดยการเดินเทรล (TRAIL) แบบสั้นๆ ขนานไปวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านตัดกับเส้นขอบฟ้าที่สวยงามราวภาพวาดชั้นดี ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำที่น่าประทับใจนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อำลาเกาะใหญ่อันดับ 1 ของโลก

15.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองเคฟลาวิก โดย สายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 1350

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RASISSON KEFLAVIK หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

12

เรคยาวิก  – โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

เช้า  *** บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิก

07.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 204

12.00 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย นำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้น

ของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

13

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางเงือก (LITTLE MERMAID) รูปปั้นนางเงือก เป็นรูปปั้นสำริดที่นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ สถาปัตยกรรมรูปแบบร็อคโคโค (ROCOCO ARCHITECTURE)

ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14

 กรุงเทพฯ

06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..