18-24 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : COLOURFUL AUTUMN IN JAPAN ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  18 – 24 ตุลาคม 2562

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 98,800 บาท

สัมผัสความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันเลื่องชื่อของภูมิภาคโทโฮคุ

เยือนเมืองนิกโก้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม และสัมผัสความงามของพระตำหนักทาโมซาวะ

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ณ เมืองเซนได

พร้อมนำท่านชิม Whisky สุดหรูของญี่ปุ่น ณ “NIKKA WHISKY MIYAGIKYO DISTILLERY”

เพลิดเพลินกับการวาดตุ๊กตาไม้โคเคชิ ตุ๊กตาไม้โบราณของภูมิภาคโทโฮคุ ในแบบฉบับของท่าน

เต็มอิ่มกับการเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นกว่า 2 ชั่วโมง จากเซนไดกลับสู่กรุงโตเกียว

ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจในโตเกียวและย่านช้อปปิ้งชั้นนำ อีกทั้งอิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ)

19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตเกียว (นาริตะ)นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – พระตำหนักทาโมซาวะ

06.20 น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว (TOKYO) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (NIKKO) (190 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่งดงามของญี่ปุ่น เมืองที่ผสมผสานระหว่างความงามทางธรรมชาติกับประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างกลมกลืน ทำให้เมืองนิกโก้แห่งนี้เต็มไปด้วยวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่วิจิตรงดงามตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีสันสดตามฤดูกาล ก่อเป็นความงามอันวิจิตรเมื่อเข้าสู้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จนอาจจะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ระดับ Masterpiece ที่เกิดจากการเติมแต่งโดยธรรมชาติด้วยก็ได้ ทั้งนี้เมื่อท่านได้เดินทางถึงเมืองนิกโก้แล้วนั้น บริษัท ฯ จะนำท่านเยี่ยมชม

อุทยานแห่งชาตินิกโก้ (NIKKO NATIONAL PARK) อัญมณีทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอันงดงามเกินจิตนาการใดๆ และประทับใจกับความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง

นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกเคกอน (KEGON FALLS) หนึ่งในสามน้ำตกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีความสูงถึง 100 เมตรซึ่งไหลมาจาก ทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ DAIYA เข้าไว้ด้วยกัน นำท่านชมบริเวณจุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE) ศาลเจ้ามรดกโลกที่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนโตกุกาว่า

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,0 00 ชิ้น, ภาพเขียนตามเพดาน และฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย อีกทั้งผนังอีกหลายส่วนได้นำทองคำแท้มาใช้ประดับศาลเจ้าแห่งนี้จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1999 จนถึงเวลาอันควร

นำท่านเยี่ยมชม พระตำหนักทาโมซาวะ (Tamozawa Imperial Villa) พระตำหนักที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1899 แห่งนี้ประกอบด้วยห้องมากกว่า 106 ห้องตามสถาปัตยกรรมเอโดะดั่งเดิม และต้นเมจิ ทั้งนี้พระตำหนักแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของตระกูลโทกุกาว่า อีกทั้งต่อมายังได้ถูกนำไปใช้เป็นพระราชวังหลวงชั่วคราวอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตามเมื่อพระตำหนักแห่งนี้ได้ถูกย้ายจากโตเกียวมานิกโก้แล้วนั้น พระตำหนักแห่งนี้ก็ยังคงเป็นวิลล่า หรือบ้านพักตากอากาศของราชวงศ์จักรพรรดิ์ จนกระทั่งได้บำรุงรักษาใหม่ในปี ค.ศ. 2000 พระตำหนักแห่งนี้ก็ได้เปิดให้เข้ารับชมได้โดยนักเดินทางจะได้รับชมสถาปัตยกรรมที่ลงตัวของพระตำหนักกับธรรมชาติโดยรอบ และสวนอนุสรณ์อันงดงามภายในพระตำหนัก ที่ได้รับการตกแต่งตามแบบสวนญี่ปุ่น โดยตัวสวนนั้นรายล้อมไปด้วยต้นเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ก่อให้ความงามของตัวพระตำหนัก และสวนอนุสรณ์มีความงดงามเป็นอย่างมากในฤดูใบไม้ร่วง ขนาดที่ได้สร้างความประทับใจ พร้อมกับให้ไอเดียในการตกแต่งบ้านและสวนกับนักเดินทางมาหนักต่อหนักแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kinugawa Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

นิกโก้ – โออุจิจุคุ – ปราสาทซึรุงะ – เมืองซาโอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิจุคุ (OUCHIJUKU) (90 กิโลเมตร) ย้อนรอยชมหมู่บ้านโบราณในสมัยเอโดะ ในอดีตเป็นที่พักระหว่างทางสำหรับการเดินทางจากโตเกียวสู่เมืองเซ็นได

 

ซึ่งเป็นโรงเตี๊ยมสำหรับนักเดินทางและเป็นที่พักม้า ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในสมัยก่อน ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศเก่าๆที่หาชมได้ยาก นับสิบหลัง และเป็นร้านขายของที่ระลึกแบบโอทอปมากมาย และที่สำคัญเหลือเพียง 3 แห่งในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นจนถึงเวลาอันควรนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ (AIZUWAKAMATSU) (30 กิโลเมตร) เมืองซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองแห่งปราสาทในแคว้นไอสึทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ปราสาทซึรุงะ (TSURUGA CASTLE) ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทซึรุงะ ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ (ZAO)(140 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุ จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองซาโอะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก URABANDAI ROYAL หรือเทียบเท่า หลังอาหารค่ำเชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ทั้งบ่อออนเซ็นแบบในร่มและกลางแจ้ง โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนดีและยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซาโอะ – กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟซาโอะ – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ(ZAO VOLCANO) จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ  หลากหลายสีสันของป่าเขาในฤดูใบไม้ร่วง นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไปยังยอดเขาที่ระดับความสูง 1,736 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปจิโสะ  องค์ใหญ่ ความสูง 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่หน้าอกเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง

นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบบริเวณปากปล่องภูเขาไฟซาโอะคือ ทะเลสาบโอกามะ หรือทะเลสาบห้าสี ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาล  เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟเป็นหลุมคล้ายหม้อ โดยตรงบริเวณปากปล่องที่มีน้ำสีเขียวขังอยู่ จนเป็นดั่งทะเลสาบมรกต และเมื่อยามแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมายังทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนภูเขา

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (SENDAI) (80 กิโลเมตร) เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งขึ้นในปี 1,600 มีประชากรราว 1 ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

จากนั้นนำท่านชม ถนนโจเซนจิ-โดริ (JOZENJI DORI) ย่านเมืองเก่าของเมืองเซนได เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองแห่งต้นไม้ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยตลอดแนวของถนนสายนี้ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นเซลโคว่า อีกทั้งบริเวณเกาะกลางถนนยังมีทางเดินเท้าให้ได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมชมงานปฏิมากรรมรูปปั้นของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจ(ICHIBANCHO)”เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้“ถนนอิจิบังโจ  เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานี  รถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม METROPOLITAN SENDAI EAST หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนได – Nikka Whiskey Miyagikyo Distillery – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – ย่านอิจิบังโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม “Nikka Whiskey Miyagikyo Distillery” โรงกลั่นวิสกี้ที่ได้ถูกก่อสร้างขึ้นโดยบิดาวิสกี้แห่งญี่ปุ่น มาสาทากะ ทาเก็ตซุรุ (Masataka Taketsuru)

โดยเมื่อครั้งตอนที่ท่านมาสาทากะนั้นมีความต้องการให้วิสกี้ของตนมีความหลากหลายในรสชาตินั้น ท่านได้บังเอิญมาพบกับสถานที่ที่ซึ่งมีบรรยากาศรื่นรมย์ หลายล้อมด้วยหุบเขาสวยงาม และมีแม่น้ำสะอาดสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งตรงนี้เองที่เมื่อท่านได้ลองชิมน้ำในหนึ่งในแม่น้ำแห่งนี้ ท่านก็ตัดสินใจตั้งโรงกลั่นขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้โดยทันที ทั้งนี้ในปัจจุบันนี้แม่น้ำในโรงกลั่นแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับวิสกี้ชื่อดังแบรนด์ Nikka อยู่ พร้อมกับได้เปิดให้นักเดินทางสามารถเข้าชมการผลิตวิสกี้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบ และกำลังเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากในหมู่นักเดินทาง ด้วยเหตุนี้ท่านจะได้ซึบซับบรรยากาศอันหรูหรา มีระดับ และคลาสสิกภายในสถานที่เดียวกันนี้ จนกระทั่งถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (AKIU TRADITIONAL CRAFT VILLAGE) (25 กิโลเมตร) เป็นที่รวบรวมตุ๊กตาไม้โคเคชิของขึ้นชื่อในภูมิภาคโทโฮคุเอาไว้มากมายเป็นตุ๊กตาไม้โบราณสืบทอดมาหลายร้อยปีโดยลักษณะของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมีส่วนหัว แล  ะ ลำตัว เท่านั้น ไม่มีแขนขา โดยลวด  ลายที่วาดลงไปนั้นถ้าเป็นของช่างฝีมือที่มีชื่อเสียง ราคาของตุ๊กตาก็จะสูงขึ้นตามลวดลายที่ได้วาดลงบนตัวตุ๊กตา ชาวญี่ปุ่นนิยมมอบตุ๊กตาโคเคขิเป็นของขวั  ญสำหรับเด็กแรกเกิด เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและถือเป็นเครื่องรางปกป้องบ้านจากภูตผีปีศาจอีกด้วย แต่สำหรับชาวสวนเชื่อว่าจะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

กิจกรรมพิเศษสำหรับทุกท่าน เรียนการวาดลายบนตุ๊กตาไม้โคเคชิ ลักษณะเด่นของตุ๊กตาแบบนี้ก็คือ หัวโตและลำตัวตรง ทรงผมมักวาดเป็นรูปแบบของคนสมัยก่อนใบหน้าสื่อถึงผู้แกะสลักในตอนนั้น ในส่วนของฐานต้องมีชื่อของช่างแกะสลักไว้ด้วย ให้ท่านได้สนุกสนานกับการวาดตุ๊กตาโคเคชิ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวาดมาสอนวิธีการวาดตุ๊กตา และท่านสามารถนำตุ๊กตาตัวที่วาดกลับมาเป็นของที่ระลึกได้ท่านละ 1 ตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง Shokeikaku

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม METROPOLITAN SENDAI EAST หรือเทียบเท่า

(*หมายเหตุ: กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับวันพรุ่งนี้ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะถูกส่งไปที่โรงแรมในโตเกียวตั้งแต่ค่ำวันนี้ เพื่อความสะดวกในการนั่งรถไฟชินคันเซ็นในวันพรุ่งนี้*)

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนได–วัดไดคังนอน –นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น–โตเกียว– ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดไดคังนอน (SENDAI DAIKANNON) เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร สร้างเป็นที่ระลึกในวาระที่เมืองเซนไดครบรอบ 100 ปี หันพระพักตร์ไปทางเมืองเซนได เชื่อกันว่าท่านจะคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองเมืองให้มีความสงบร่มเย็น ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 33 ปางตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สำหรับชั้นบนสุดคือชั้นที่ 12 ซึ่งตรงกับบริเวณอกของเจ้าแม่กวนอิม ได้ประดิษฐานหัวใจของเจ้าแม่กวนอิมไว้ด้วย นอกจากนี้ ชั้นที่ 3-11 ยังได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 108 องค์ เปรียบเสมือนการละทิ้งซึ่งกิเลสตัณหาและความห่วงหาอาวรณ์ทั้ง 108 ประเภท และบนชั้นที่ 12 ท่านสามารถมองลงมาเห็นวิวทิวทัศน์และมหาสมุทรแปซิฟิกได้จนถึงเวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเซนได

เที่ยง บริการท่านด้วย ข้าวกล่องญี่ปุ่น (BENTO) ให้ท่านได้ รับประทานอาหารระหว่างการเดินทางโดย ชินคันเซน

13.24 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว โดยรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง และท่านสามารถซื้อ BENTO SET ทานระหว่างการเดินทางบนรถไฟได้

15.24 น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (SHINJUKU) แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ  ด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม Shinjuku Honten หรือเทียบ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม KEIO PLAZA TOKYO หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โตเกียว– วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้ง – สนามบิน – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง ซึ่งมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมี โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ที่ สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงถึง 4.5เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ทั้งสองข้างโคมจะเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกป้องรักษาสันติภาพแห่งโลก

นำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิดข้าวของญี่ปุ่น ให้ท่านได้มีเวลาเลือกเช่าและชมวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนนาคามิเสะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมายรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และขนมญี่ปุ่นชนิดต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(คืนเงินสดท่านละ 4,000 JPY)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า(AEON PLAZA)” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม    ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด