10 – 19 ก.พ. 2565 / 17 – 26 มี.ค. 2565
วันเดินทาง
จอร์เจีย
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : CLASSICO SPAIN 10 วัน (TK)

กำหนดการเดินทาง : 10 – 19 ก.พ. 2565 / 17 – 26 มี.ค. 2565

ประเทศ : สเปน 

สายการบิน : Turkish Airline (TK)

ราคา : 149,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airline (TK) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบาร์เซโลน่า โดย สายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK 069/1853

2

วันที่สองของการเดินทาง

บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค เกล – ช้อปปิ้งถนนลา รัมบลา

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล เวลา 06.10 – 09.10 น.)

10.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบาร์เซโลน่า (BARCELONA)

กรุงบาร์เซโลน่า (BARCELONA) เมืองใหญ่อันดับสองของสเปน และเป็นเมืองสำคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็นที่รู้จักเพราะสถาปนิกสมัยใหม่ รวมถึงศิลปินระดับโลกคนอื่นๆ และเพราะการได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคเมื่อปี 1992 ทำให้โฉมหน้าของเมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เข้าชมโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA)

โบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย(SAGRADAFAMILIA) มีชื่อเต็มๆ ว่า โบสถ์ประจำเมืองซึ่งได้รับการเรียกขานว่า “Church of Holy Family” ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานที่สุดของเกาดี้ ด้วยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่

ธรรมชาติ ตัวอาคารนำเอารูปทรงและพื้นผิวต่างๆจากในธรรมชาติมาใช้ โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยหินโมเสคประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ปัจจุบันการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 จนได้เวลาอันสมควร

ปาร์ค เกล (PARK GUELL) สวนสาธารณะซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เมล ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบโดยเกาดี (GAUDI) เริ่มสร้างในปี 1910 จัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกที่ได้รับความสนใจอย่างมากจาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมตลาดดอกไม้ และสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนลา รัมบลา (LA RAMBLAS)

ถนนลา รัมบลา (LA RAMBLAS) ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง มีศิลปินข้างถนนให้ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Barcelona ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า – Basilica of Our Lady of The Pillar                                             

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (305 กิโลเมตร)

เมืองซาราโกซ่า เป็นเมืองหลักตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่น้ำเอโบร ระหว่างการเดินทางทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลาย และงดงามแปลกตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR)

มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รู้จักในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก (St. APOSTLE JAMES THE GREATER) เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า (CAESARAUGUSTA : เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า) งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเลมในนิมิตนั้นพระนางปรากฏอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือกันใน ซาราโกซ่า

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Collection Gran Hotel Zaragoza ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซาราโกซ่า – แมดริด – พระราชวังหลวง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงแมดริด (MADRID) (315 กิโลเมตร)

กรุงแมดริด (MADRID) (315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่ เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปอยู่ที่วัลลาโดลิด(VALLADOLID) แมดริดก็ได้ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังหลวง (PALACIO REAL)

พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรปเนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Nacional Madrid ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แมดริด – โทเลโด – พระวิหารโทเลโด – คอร์โดบา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) (75 กิโลเมตร)

เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมืองได้รับการ

บันทึกโดยองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ 1986 เมืองประวัติศาสตร์ของสเปนที่ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมือง

มหาวิหารโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิคกำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูหัน หนังกรอบอันขึ้นชื่อ อาหารชื่อดังประจำ                               เมืองที่ไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) (350 กิโลเมตร)

เมืองคอร์โดบา ตั้บงอยู่ทางตอนใต้ของสเปน ให้ท่านได้ผ่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองคอร์โดบา เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำ GUADALQUIVIR ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแขกมัวร์ในสเปน อันมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนเมืองอื่น ๆ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ayre Hotel Cordoba  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

คอร์โดบา – สุเหร่าแห่งคอร์โดบา – กรานาดา – อัลไคซีรีย์อา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชมเมืองเก่าของคอร์โดบา ชมสุเหร่าแห่งคอร์โดบา

สุเหร่าแห่งคอร์โดบา ซึ่งตอนแรกเป็นสุเหร่าใหญ่ของกาหลิบโอมเมยาด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามที่ใหญ่โตที่สุด หรูหราที่สุด มีพื้นที่ถึง 24,000 ตรม.ที่ล้อมด้วยกำแพงหนามีความสูง 9 – 18 เมตร ภายในประกอบด้วย เสาหินแบบต่าง ๆ ที่ถูกขนมาจากทั่วยุโรป บริเวณส่วนกลาง ชาวคริสต์ได้สร้างโบสถ์คริสต์เป็นสไตล์เรอเนซอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง กรานาด้า (Granada) (200 กิโลเมตร)

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Collection Victoria ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Collection Victoria ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กรานาดา – อัล ฮัมบลา – เซวีย่า – สแปนิช สแควร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม อัลฮัมบลา (AlHambra)

อัลฮัมบลา (Alhambra) คอมเพล็กซ์พระราชวัง ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีความสมบูรณ์แบบทางสถาปัตยกรรมที่สุดในโลก สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสความเป็นที่สุดของศิลปะอิสลามมัวร์ แบบที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ทั้งนี้เมื่อคุณเดินทางคุณจะสามารถมองเห็นหอคอยป้อมปราการสีแดงของ Alhambra ครองเส้นขอบฟ้าของกรานาดา โดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาเซียร์รา เนวาดา ที่มีหิมะปกคลุมงดงามตระการตาเป็นอย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้แล้วท่านจะได้ชม สวน Generalife ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามในแบบของ Alhambra อีกทั้งรับชม อนุสาวรีย์ Palacios Nazaríes อนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดในสเปนอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีย่า (Sevilla) (260 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Melia Sevilla ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Melia Sevilla ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

แมดริด – ปัวร์ต้า เดลโซล – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองเซวีย่า, ชมสเปนนิช สแควร์ (Spanish Square)

สเปนนิชสแควร์ จัตุรัสอันโด่งดังที่สุดแห่ง เซวีย่า ด้วยเพราะอาคารที่ตั้งล้อมรอบจัตุรัสนั้น ได้รับการออกแบบจาก Anibal Gonzalez และได้ก่อสร้างขึ้นสำหรับงาน Ibero-American ในปี 1929 ในรูปแบบ เรเนซองส์สเปน เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพระหว่างประเทศสเปน และอดีตอาณานิคมสเปนอีกด้วย

กาเซเรส  (Caceres) หนึ่งในเมืองงดงามห้ามพลาดแห่งสเปน ด้วยเมืองเก่ากาเซเรสจะให้คุณได้สัมผัสถนนหิน ราชวัง แมนชั่น โบสถ์ และ บรรยากาศ ค.ศ. ที่ 16 สถานที่ที่จะนำคุณย้อนเวลาไปยังยุคกลางอย่างแน่นอน ให้ท่านได้ชมเมืองเก่ากาเซเรสจนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรุงแมดริด (Madrid) (300 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเช็คอิน พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – พร้อมชมโชว์ระบำฟลาเมงโก ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NH Nacional Madrid ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

แมดริด – ปัวร์ต้า เดลโซล – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมปัวร์ต้า เดล โซล

ปัวร์ต้า เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงแมดริด รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ สัญลักษณ์ของกรุงแมดริด บริเวณใกล้ๆกัน อิสระให้ท่านได้ชมเมือง พร้อมช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชม ย่าน แกรนด์ วีอา (Gran Via)

แกรนด์ วีอา (Gran Via) ศูนย์รวมความบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง และวัฒนธรรมของมาดริด ถนนที่ครึกครื้น และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เรียงรายด้วย ร้านค้าแบรนด์เนมริมถนนอย่าง H&M และ Zara และร้านบูติกสุดหรู นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในขณะที่คุณเดินเล่น ได้แก่ อาคารเทเลโฟนิกาอันกว้างใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2471 และตัวอย่างตึกระฟ้าในยุคแรกเลยทีเดียว จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแมดริด (Madrid International Airport)

21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 144/372

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงดูไบ เวลา 07.45 – 09.30 น.)

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating