04 -13 ธันวาคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : 9 CHRISTMAS MARKET 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 04 – 13 ธันวาคม 2566

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เยอรมนี 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 225,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  แถว G เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน ขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์  – รัพเพอร์ชวิล – อินเทอร์ลาเก้น  

00.35 น. เดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

06.55  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไตน์ อัม ไรน์ (STEIN AM RHEIN) (54 กิโลเมตร)

สไตน์ อัม ไรน์ (STEIN AM RHEIN)

เมืองเล็กๆ น่ารักที่มีเสน่ห์ หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นเมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมไว้จนถึงทุกวันนี้  ตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยการวาดภาพบนฝาผนัง นำท่านเดินเที่ยวชมเขตย่านเมืองเก่า ชม RATHAUSPLATZ ศาลากลางของเมืองนี้ที่ถือไฮไลท์ที่ใครๆ ต้องมาถ่ายภาพ  ล้อมรอบด้วยอาคารปูน   ครึ่งไม้ที่สวยงาม  และยังมีร้านค้า, ร้านอาหาร, คาเฟ่ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือ ชิมชนม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ รัพเพอร์สวิล (RAPPERSWIL) (70 กิโลเมตร)  มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Rapperswill-Jona (รัพเพอร์สวิล-โยนา)

รัพเพอร์ชวิล (RAPPERSWIL)

เมืองนี้มีฉายาว่า “เมืองดอกกุหลาบ” ตั้งอยู่ปลายสุดทะเลสาบซูริค ที่นี่มีการปลูกดอกกุหลาบมากกว่า 600 สายพันธุ์ ช่วงที่ปลูกอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมของทุกปี เป็นเมืองเก่าแก่ในยุคกลางซึ่งยังคงเห็นได้จากอาคาร สถาปัตยกรรมและปราสาท ให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณ(WOODEN BRIDGE FROM RAPPERSWIL TO HURDEN) ที่สร้างเชื่อมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิลและเมืองบาร์เดนเหนือทะเลสาบซูริค  แล้วนำท่านเดินเล่นถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าที่ท่านจะหลงเสน่ห์กับอาคารสถาปัตยกรรม, ปราสาทในยุคกลางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ  อีกด้วย แล้ว

นำท่านเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเกน (INTERLAKEN) (128 กิโลเมตร)

เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)

เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำเรื่อง “วันนี้       ที่รอคอย” อีกด้วย เดินทางถึง เมืองอินเทอร์ลาเก้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก ROYAL ST. GEORGE HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อินเทอร์ลาเก้น – จุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานี GRINDELWALD TERMINAL (5 กิโลเมตร) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์อันใหม่ ล่าสุดและทันสมัยที่สุด EIGER EXPRESS สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH)

ยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน  ให้ท่านได้สนุกสนานอย่าง              เต็มอิ่ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ สถานี GRINDELWALD TERMINAL แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมือง อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย และช้อปปิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม ROYAL ST. GEORGE 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อินเทอร์ลาเก้น – บาเซิล – มงเบลียาร์ (ฝรั่งเศส) – สตราสบูร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บาเซิล (BASEL) (153 กิโลเมตร) แล้วนำท่านเที่ยวชมเมือง

บาเซิล (BASEL)  / ชมเมือง

เป็นหนึ่งเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีชายแดนติดสามประเทศคือ สวิส ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่มีเสน่ห์มากๆ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปะพิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ มากมาย เดินทางถึง เมืองบาเซิล นำท่านเดินเล่นชมเมืองย้อนอดีตกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 15 ที่ถูกขนานว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป เสน่ห์ของเมืองเก่าบาเซิลมีอยู่ในทุกซอกทุกมุมของอาคารแฝงไปด้วยศิลปะ เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมได้รอบ ถนนที่กรุด้วยหินก้อนเก่าแก่ โบสถ์จากสมัยยุโรปยุคกลาง และน้ำพุที่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมของถนนทำให้บริเวณเมืองเก่าของบาเซิลน่าสนใจกว่าที่อื่นๆ

จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKET) (เปิด 23 พ.ย.-23 ธ.ค. 2566 ช่วงเวลา 11.00-20.30 น.)  ซึ่งได้รับการประกาศว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2021 โดย  “EUROPEAN BEST DESTINATIONS” ตลาดคริสต์มาสที่แปลกตาจัดที่ Barfüsserplatz

ใจกลางเมืองและCHRISTMAS MARKET MUNSTERPLATZ  ใจกลางเมืองเก่า จุดนัดพบยอดนิยมที่ตลาดคริสต์มาส   บาเซิล คือ พีระมิดคริสต์มาสที่ Barfüsserplatz ด้วยความสูง 13 เมตร และที่บาเซิลยังมีชื่อเสียงของ  ขนมหวานชั้นเลิศที่มีบิสกิตคริสต์มาสแสนอร่อยให้ท่านได้ลิ้มลอง

** ที่นี่ยังมีการเปิดให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาเขียนขอพรลงใน BASEL WRITE BOOK ถึงซานตาคลอสในเรื่องความรัก สุขภาพเป็นต้น ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ที่ลานด้านในของศาลากลาง

** อยากให้ท่านสัมผัสบรรยากาศตลาดคริสต์มาสของบาเซิลในตอนสายเพื่อให้เห็นความแตกต่างของ  ตลาดคริสต์มาสระหว่างตอนกลางคืนและกลางวัน ตลาดคริสต์มาสในบาเซิลเป็นหนึ่งในตลาดที่สวย ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ **

CHRISTMAS MARKET  MUNSTERPLATZ

Münsterplatz ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าด้านหน้าอาสนวิหารอันเก่าแก่ คือ จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบาเซิล ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามที่สุดในช่วงคริสต์มาส มีต้นคริสต์มาสอันงดงามตั้งอยู่บน Münsterplatz ซึ่งเหมือนเราอยู่ในเทพนิยายจริงๆ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ เลือกซื้อ

CHRISTMAS MARKET  BARFUSSERPLATZ

ตลาดคริสต์มาสที่ BARFUSSERPLATZ ท่านจะได้พบกับช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของปี เพลิดเพลินกับอาหารคริสต์มาสที่สุดแสนอร่อย และไฮไลท์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งท่านจะได้พบได้ในเวลานี้เท่านั้น ซึ่งท่านจะสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขซึ่งกระจายไปทั่ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ สตราสบูร์ก (STRASBOURG) (171 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป

สตราสบูร์ก (STRASBOURG)

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอร์ธเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 250 ปี

มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKET) (เปิด 24 พ.ย.-24 ธ.ค. 66) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1570 ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งตลาดคริสต์มาส (Capital de Noël) มีถึง 11 แห่งด้วยกัน เช่น  

  • PLACE KLEBER ซึ่งมีต้นคริสต์มาสสูงใหญ่ 30 เมตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของตลาดนี้ และที่แห่งนี้ยังมีประเพณีของชาวเมืองสตราสบูร์กที่ยังคงรักษาไว้ ที่จะนำของขวัญมาไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสยักษ์เพื่อไว้ให้กับชาวยากไร้
  • PLACE DE LA CATHEDRALE จัตุรัสสวยงามที่สุดของสตราสบูร์ก  
  • PLACE BROGILE ถือเป็นตลาดเริ่มแรกของสตราสบูร์ก
  • PLACE DU MARCHE-AUX-POISSONS, PATIO OT THE PALAIS ROHAN, AND RUE ROHAN

ตลาดขายของกิน, คุ้กกี้ท้องถิ่น, ฟัวกรา และเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ 

PLACE GUTENBERG เป็นหมู่บ้านของชาวเลบานอน แต่มีของอร่อยมากมาย เป็นต้น ซึ่งตลาดเหล่านี้มีร้านค้ารวมกว่า 300 ร้าน มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ถนนที่ประดับประดาวิจิตรงดงามตระการตา บ้านเรือนจะระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ บรรยากาศเหมือนท่านอยู่ในเทพนิยาย

สิ่งทีไม่ควรพลาด คือ การไปถ่ายรูปตึกหมี (TEDDY BEAR HOUSE) ซึ่งจะมีห้อยตุ๊กตาหมีประดับตกแต่ง
อยู่ทั่วตึก ซึ่งจะอยู่ข้างภัตตาคาร “LE GRUBER” และบริเวณ The Carré D’Or ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามที่สุดของสตราสบูร์ก และควรลองชิม ขนม BREDELE เป็นขนมดั้งเดิมแสนอร่อยที่เตรียมในช่วงเทศกาลที่ครอบครัวจะกลับมารวมตัวกันทำในช่วงเทศกาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม HILTON STRASBOURG 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สตราสบูรก์ – ริโบวิลเล่ – ชิมไวน์ – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ริโบวิลเล่ (RIBEAUVILLE) (65 กิโลเมตร)

ริโบวิลเล่  (RIBEAUVILLE)

ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งดอกไม้ (Ville Fleurie) เช่นเดียวกับกอลมาร์ เพราะตามระเบียงบ้าน ถนนหนทาง ลานน้ำพุ หรือแม้กระทั่งรูปปั้นต่างๆ ก็ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสี สวยสุดๆ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้เสมือนในเมืองในนิทาน ที่บ้านเรือนทาด้วยสีสันสดใส สไตล์ Timber Framing เมืองนี้ต่างจากเมืองอื่นในแคว้นอัลซาสตรงที่มีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลาง ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนไว้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้

ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่น่ารักสวยงามอย่างในเทพนิยาย ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกและ ช้อปปิ้งเลือกของที่ระลึก ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ไร่ไวน์MAISON JEAN HUTTARD    

ไร่ไวน์ MAISON JEAN HUTTARD

ไร่ไวน์นี้มีการส่งต่อความรักในการทำไวน์ รุ่นสู่รุ่น และเป็นผู้ทำไร่ไวน์ออร์แกนิคมาตั้งแต่ ค.ศ. 1860 มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกไร่องุ่นให้ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ผลผลิตไวน์รสเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นี่ยังบุกเบิกการพัฒนา Cremant ในแคว้นอัลซาส Sparkling Wine ให้ท่านชิมไวน์รสเลิศและซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของฝากทางบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กอลมาร์ (COLMAR) (15 กิโลเมตร)

กอลมาร์ (COLMAR)

เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกันด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน  เดินทางถึง เมืองกอลมาร์

จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมเมืองกอลมาร์ ชมความสวยงามของลำคลองและบ้านเรือนแบบ HALF-TIMBERING ที่สวยงาม ซึ่งท่านจะได้เห็นเมืองแห่งนี้ในอีกมุมมอง เรือจะค่อยๆ ล่องให้ท่านมีเวลาดื่มด่ำกับภาพประทับใจที่สวยงาม และยังสามารถชมตลาดคริสต์มาส

จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง และชมตลาดคริสต์มาส

ชมเมืองกอลมาร์ (COLMAR)

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองกอลมาร์ เมืองแห่งความงาม ที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงาม ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิส ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบในภาพยนตร์ดิสนีย์ เรื่อง Beauty and the Beast พาเดินชมตลาดคริสต์มาสแบบดั้งเดิม ปีนี้เปิดตั้งแต่ 24 พ.ย.-29 ธ.ค. ถนนที่ปูด้วยหินของกอลมาร์จะเปลี่ยนเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวที่มีการตกแต่งตามเทศกาลระยิบระยับด้วยแสงไฟต้นคริสต์มาส แผงลอยร้านค้าและกลิ่นหอมของเครื่องเทศแสนอร่อยที่ลอยมาตามอากาศ ในกอลมาร์มีตลาดคริสต์มาสที่แตกต่างกันถึง 6 แห่ง ตลาดแต่ละแห่งมีธีมเฉพาะของตนเอง   ซึ่งจะจัดอยู่ที่ Place des Dominicains, Place de la Cathédrale, Place Jeanne D’Arc, Koïfhus, Place de l’Ancienne Douane,  Petite Venise  ซึ่งแต่ละที่จะเปล่งประกายความสุขความอบอุ่นและบรรยากาศที่จะโอบล้อมคุณด้วยมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาส บรรยากาศที่ไม่เหมือนใครรับประกันได้ว่าจะสร้างความประทับใจให้ท่านอย่างมิรู้ลืม

** จุดยอดฮิตของตลาดคริสต์มาสกอลมาร์ คือ PETITE VENISE ที่ผู้คนจะมาถ่ายรูปอาคารที่งดงามประดับดาด้วยแสงสี ของประดับ ต้นคริสต์มาส ที่ท่านจะตื่นตาตื่นใจ ถือว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และท่านควรเก็บแก้ว (MUG) ของเทศกาลคริสต์มาสเป็นที่ระลึกเพียงไม่กี่ปอนด์  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สตราสบูร์ก (STRASBOURG) (66 กิโลเมตร) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต (Galleries Lafayette) หรือจะเดินเล่นชม ตลาดคริสต์มาส ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก HILTON STRASBOURG  4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สตราสบูร์ก – ปราสาทโฮเอนซอลเลิร์น  เอสลิงเงน (ตลาดคริสต์มาส)  สตุทการ์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (BURG HOHENZOLLERN) (123 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ในเมือง HECHINGEN รัฐบาเดิน-เวิอร์ทเทมแบร์ก (BADEN-WURTTEMBERG) อยู่ระหว่างเมือง สตุทการ์ท ทะเลสาบคอนสแตนซ์

ปราสาทโฮเอนซอลเลิร์น (BURG HOHENZOLLERN)

ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 855 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเฮ็คชิงเงน ซึ่งเป็นของตระกูลโฮเอนซอลเลิร์นที่ปกครองราชวงศ์ปรัสเซียและราชวงศ์โฮเอนซอลเลิร์นของเยอรมันมาประมาณพันกว่าปี ถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ต่อมาได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1423  และมีการบูรณะก่อสร้างใหม่ถึง 2 ครั้ง ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นส่วนที่สร้างในศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นปราสาทเทพนิยายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านชมห้องต่างๆ ที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เอสลิงเงน (ESSLINGEN) หรือมีชื่อเต็มว่า เอสลิงเงน อัม เนคคาร์ (ESSLINGEN AMNECKAR) (65 กิโลเมตร) นำท่านเที่ยวชมเมือง และตลาดคริสต์มาส

เอสลิงเงน อัม เนคคาร์ (ESSLINGEN AM NECKAR)

เมืองทางตอนใต้ ซึ่งอยู่ในรัฐ (BADEN-WURTTEMBERG) เป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีที่สุดในเยอรมนี มีอาคารกว่า 200 หลัง มีอาคารแบบ TIMBER FRAMING เป็นเมืองน่ารักสวยงาม ขึ้นชื่อด้านไวน์และอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมากคือ ตลาดคริสต์มาสที่มีจัดในแบบยุคกลางอีกด้วย มีจุดถ่ายรูปต่างๆ มากมาย  เช่น สะพาน AGNESBRUCKER, โบสถ์ ST. DIONYS ที่มีลักษณะสองยอดที่เชื่อมกัน, ศาลากลางหลังเก่า และอาคารต่าง ๆ ที่สวยงาม 

ตลาดคริสต์มาสเอสลิงเงน ESSLINGEN CHRISTMAS MARKET

ตลาดคริสต์มาสที่ ESSLINGEN AM NECKARอว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่สุดเลอเลิศในยุโรป และมีเอกลักษณ์ที่เหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งมีอยู่ 2 ตลาดด้วยกัน ซึ่งจัดอยู่ใกล้กัน คือ ESSLINGEN TRADITIONAL CHRISTMAS MARKET จัดอยู่ที่ MARKPLATZ มีร้านค้ากว่า 80 ร้าน ขายของจำพวกเครื่องประดับ, ของแฮนด์เมด, ของประดับคริสต์มาส  ของเล่นและเครื่องประดับ ของกินเล่นคริสต์มาส เช่น อัลมอนต์คั่ว หรือจะไวน์ร้อน (MULLED WINE) อีกหนึ่งไฮไลท์ของตลาดที่นี่ คือ  ม้าหมุนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1905 ในสไตล์อาร์ตนูโว THE ESSLINGEN MEDIEVAL MARKET จัดอยู่ที่ RATHAUSPLATZ ซึ่งมีแผงขายของที่มีสินค้าหัตถกรรม แผงขายอาหาร มีการแสดงบนเวทีทึ่คนขายจะแต่งกายย้อนยุค ซึ่งตลาดนี้จะมีเอกลักษณ์และโซนต่างๆ ให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อของ ตลาดเปิด 22 NOV-22 DEC 2023ตั้งแต่ 11.00-20.30 น. โดยประมาณ

** ตลาดคริสต์มาสที่เมืองเอสลิงเงนพิเศษกว่าที่อื่น คือ THE ESSLINGEN MEDIEVAL MARKET ที่การตกแต่งร้านค้าแบบในยุคกลาง และคนขายของ, พ่อค้า ต่างแต่งการย้อนยุค เสมือนหนึ่งว่าท่านได้ทะลุมิติกลับไปในอดีต**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สตุทการ์ท (STUTTGART) (15 กิโลเมตร) เมืองหลวงของรัฐบาเดิน- เวิอร์ทเทมแบร์ก (BADEN-WURTTEMBERG) เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ

นำท่านเที่ยวชม ตลาดคริสต์มาส (CHRISTMAS MARKET) ซึ่งเปิดตั้งแต่ 29 NOV-23 DEC 2023

(วันเสาร์เปิดตั้งแต่ 10.00 -22.00 น.)

ตลาดคริสต์มาสที่สตุทการ์ท

(STUTTGARTER WEIHNACHTSMARKT)

หนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ย้อนไปในปี ค.ศ, 1692 มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน  ซึ่งร้านค้าจะตกแต่งประดับไฟที่หลากสี ของขวัญ ของตกแต่งคริสต์มาสมากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินบรรยาศตลาดคริสต์มาสที่อบอวลไปด้วยความสุข ความรื่นเริง ผสมผสานกับอาหารท้องถิ่น เช่น แอปเปิ้ลอบ ฮอทด็อกย่าง ซุปร้อนๆ กลิ่น วานิลลา, อบเชยของไวน์ร้อน ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของตลาดคริสต์มาส หรือจะเลือกซื้อ ของฝาก, งานฝีมือ ฝากคนทางบ้าน

** เป็นตลาดคริสต์มาสที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป มีมากว่า 300 ปี และมีจัดในลานปราสาท เก่าแก่สมัยเรอเนสซองส์ใจกลางเมืองสตุทการ์ท มีการจัดเล่นดนตรี ร้องประสานเสียง และเป็น
ตลาดคริสต์มาสที่เด็กๆ จะชื่นชอบเป็นพิเศษ **

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก LE MERIDIEN, STUTTGART HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สตุทการ์ท – ไฮเดลแบร์ก – เทรียร์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (119 กิโลเมตร) หนึ่งในเมืองสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ แล้วนำท่านเที่ยวชมเมืองไฮเดลเบิร์ก และตลาดคริสต์มาส

ไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG)

เมืองที่มีชื่อเสียงจากเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ ล้อมรอบด้วยป่าเขา มีย่านเมืองเก่าที่มีอาคารสวยงาม และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และปราสาทไฮเดลเบิร์กที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมืองนี้ยังมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย เพราะเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ สมัยที่พระบิดาทรงศึกษาวิชาทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยที่นี่ ไฮเดลเบิร์กยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในทางวิชาการ แม้กระทั่ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ (Philosophenweg) ของเมืองนี้มาแล้ว

ตลาดคริสต์มาสที่ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CHRISTMAS MARKET)

นำท่านเที่ยวชม ตลาดคริสต์มาสที่ไฮเดลเบิร์ก สัมผัสหนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี ปีนี้เปิดตั้งแต่ 27 NOV- 22 DEC 2023 ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. โดยประมาณ ซึ่งมีกระจายอยู่ 5 แห่งด้วยกัน คือ KORNMARKT, MARKTPLATZ, UNIVERSITATSPLATZ, ANATOMIEGARTEN, BISMARCKPLATZ ซึ่งมีอาหาร, ของขายงานฝีมือ ของที่ระลึก ฯลฯ

******* ตลาดคริสต์มาสที่ไฮเดลเบิร์ก เป้นหนึ่งในตลาดที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี เพราะมีฉากหลังล้อมรอบด้วยเนินเขา และมีปราสาทไฮเดลเบิร์กบนยอดเขา อีกทั้งยังมีลานสเก็ตน้ำแข็งลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีพร้อมทิวทัศน์ของซากปราสาทที่มีชื่อเสียงระดับโลกบน Karlsplatz และแน่นอนไส้กรอกเยอรมันย่างและเบียร์จะเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ *******

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เทรียร์ (TRIER) (220 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเที่ยวชมเมืองและตลาดคริสต์มาส

เทรียร์ (TRIER)

โดยตัวเมืองเทรียร์ ตั้งอยู่ในหุบเขาเตี้ยๆที่ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นบนฝั่งแม่น้ำโมแซล อดีตเคยเป็นเมืองอาณานิคมของโรมันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 และในศตวรรษถัดมาก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า ที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมืองเทรียร์ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โรมที่สอง” (The Second Rome) เนื่องจากจำนวน และคุณภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ เป็นข้อพิสูจน์ที่โดดเด่นของอารยธรรมโรมัน ต่อมาองค์การยูเนสโกได้บรรจุให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986

ตลาดคริสต์มาสเทรียร์

(TRIER CHRISTMAS MARKET)

สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสตลาดคริสต์มาสแบบดั้งเดิมของยุโรป มีบรรยากาศสบายๆ และมีเสน่ห์อันน่าหลงใหล และยังมี MULLED WINE QUEEN ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไวน์ในภูมิภาค  ซึ่งตลาดคริสต์มาสจัดอยู่ในย่านเมืองเก่าเทรียร์ โดยมีแผงขายไส้กรอกย่าง (WURST & BRATWURST MIT KASE  หรือ ไส้กรอกผสมชีส) เค้กมันฝรั่ง (REIBEKUCHEN)  หรือถั่ว คาราเมลร้อน (GEBRANNTE MANDELN) และที่ขาดไม่ได้ คือไวน์ร้อน (MULLED WINE) อีกทั้งยังมีของขายนานาชนิด

**สิ่งที่โดดเด่นของตลาดคริสตมาสนี้ คือ MULLED WINE QUEEN ที่ท่านจะไม่ควรพลาด และเป็นตลาดที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างเยอรมนีและเบลเยี่ยม ตลาดคริสต์มาสที่จัดอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์บาโรค, โกธิคและโรมาเนสก์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก PARK PLAZA HOTEL TRIER 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

เทรียร์ – ค็อคเฮม – บ็อบพาร์ด – เซนต์กอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ค็อคเฮม (COCHEM) (98 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกใน หุบเขามลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประชากรเพียง 6,000 คนเท่านั้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน

ปราสาทไรชส์บวร์ก

(REICHSBURG CASTLE)

นำท่านเข้าชมปราสาทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG CASTLE) หนึ่งในปราสาท UNSEEN ที่สวยงามราวปราสาทดั่งเทพนิยายที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีของเยอรมนี ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อมองลงมาจากระเบียงของปราสาทท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาที่แสนงดงาม และดื่มด่ำกับบรรยากาศของแม่น้ำโมเซล (MOSEL) ที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส และมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ ในเมือง โคเปลนซ์ประเทศเยอรมนี สายน้ำโมเซลที่คดเคี้ยวตามแนวเขานั้น เป็นเสน่ห์อันโรแมนติก และเป็นภาพที่งดงามเหนือ คำบรรยายแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจเป็นที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ็อบพาร์ด (BOPPARD) (44 กิโลเมตร)

 บ็อบพาร์ด (BOPPARD)

เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีความยาวทั้งหมด 1,233 กิโลเมตร แม่น้ำไรน์มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ำไรน์ตอนกลาง ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพบรรยากาศของสวยงามริมแม่น้ำไรน์ตามอัธยาศัย

 ไอซ์ไวน์ (ICE WINE)

ให้ท่านได้ลิ้มลอง ICEWINE หรือ EISWEIN ในภาษาเยอรมัน  ซึ่งเป็นไวน์ขึ้นชื่อของทางแถบลุ่มแม่น้ำไรน์  เป็นไวน์ที่ไม่ได้เกิดทุกปี การทำไวน์ประเภทนี้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า – 7 C ซึ่งเมื่อคั้นน้ำองุ่นออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ทำให้ได้น้ำหวานที่เข้มข้น ไอซ์ไวน์ที่ดีจะมีน้ำตาลและกรดสูง ไอซ์ไวน์ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินี ไวน์หวานของเยอรมนี แอลกอฮอล์อย่างต่ำ 5.5%

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก BELLEVUE RHEINHOTEL, BOPPARD 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

9

เซนต์กอร์ – แฟรงต์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) (120 กิโลเมตร)

แฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT)

เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินชั้นแนวหน้ามากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง และช้อปปิ้ง หรือ ชมตลาดคริสต์มาส จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 จัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG)

ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง พบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่าออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเก็บได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางลาน

ช้อปปิ้งย่าน ZEIL

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น

ตลาดคริสต์มาสแฟรงค์เฟิร์ต (CHRISTMAS MARKET)

ตลาดคริสต์มาสแฟรงค์เฟิร์ต จัดที่จัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของแฟรงค์เฟิร์ต อบอวลไปด้วยกลิ่นของเกาลัดคั่ว แอปเปิ้ลเคลือบ ขนมปังขิง ไวน์ร้อน บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเพลงคริสต์มาสและความรื่นเริงของผู้คนที่มาเที่ยวได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923  

10

กรุงเทพฯ

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…