09 – 18 เมษายน 2567
วันเดินทาง
สายการบินสวิส (LX)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส : CHARM OF SWISS – FRANCE สายการบินสวิสแอร์ / ลุฟฮันซ่า 10 วัน (LX/LH)

กำหนดการเดินทาง : 09 – 18 เมษายน 2567

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

สายการบิน : สวิสแอร์

ราคา : 198,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ  – ซูริค  

09.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินสวิส (LX) เจ้าหน้าที่

จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

12.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินสวิส เที่ยวบินที่ LX 181

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HILTON  ZURICH AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค  – ชมเมือง – อาเรา ชมเมือง – เบิร์น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองซูริค

ซูริค (ZURICH) / ชมเมือง

เมือง ซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย  จากนั้นนำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารกรอสมุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกล ท่านจะพบกับ โบสถ์อีกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า PETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเรา (AARAU) (50 กิโลเมตร) เมืองที่มีชายคาที่สวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์

อาเรา (AARAU)

เป็นเมืองหลวงของรัฐอาร์เกา (Aargau) รัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูงสวิส (Swiss plateau) และตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐอาร์เกา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคกลาง (Middle Ages) หรือราวๆปี ค.ศ. 1240 ปัจจุบันเมืองอาเราได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป้นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองอาเราบริเวณย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง

ชมบริเวณย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)

อาคารส่วนใหญ่ในเขตเมืองเก่านั้นมีความเก่าแก่มาก อาคารบางหลังถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16-18 โดยสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่ต้องไม่พลาดไปเยือน คือ ปราสาทขนาดเล็ก (Schlossli) เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในเมือง, ศาลาว่าการเมือง (City hall) ประตูเมือง (Gate Tower) และโบสถ์ประจำเมือง (City Church) ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่จะต้องไม่พลาดมาเยือนทั้งสิ้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (BERN) (100 กิโลเมตร)  

เบิร์น  (BERN)

กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนวงแหวนของแม่น้ำอาเร (Aare) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1863 และนอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก เดินทางถึง กรุงเบิร์นในปี ค.ศ.2010 อีกด้วย

จากนั้นนำท่านชมเมือง และช้อปปิ้งในกรุงเบิร์น

เบิร์น  / ชมเมือง

นำท่าน ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ถนนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายภาพกับ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุกว่า800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา และ

ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  SWISSOTEL KURSAAL BERN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบิร์น – เลดิอาเบลอเรตส์ กลาเซียร์ 3000  – มองเทรอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลดิอาเบลอเรตส์ (LES DIABLERETS) (130 กิโลเมตร) เพื่อ

นำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  

ยอดเขากลาเซียร์ 3000  

เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งท่านจะได้สนุกสนาน, เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาโดยรอบทั้ง 360 องศา อีกทั้งบริเวณลานหิมะ สามารถทำกิจกรรมกีฬากลางแจ้งได้อย่างมากมาย อาทิ การเล่นสกี สโนว์บอร์ด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BOTTA ภัตตาคารชั้นที่ 4 บนยอดเขา

บ่าย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนกลาเซียร์ 3000 จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (40 กิโลเมตร)

มองเทรอ (MONTREUX) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป  เดินทางถึง เมืองมองเทรอ

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON)  ซึ่งตั้งอยู่บน จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EUROTEL MONTREUX หรือเทียบเท่า<<< ห้องพักเห็นวิวทะเลสาบ >>>

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มองเทรอ โลซานน์ – เจนีวา – อีวัวร์ชาร์โมนิกซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (30 กิโลเมตร)

โลซานน์ (LAUSANNE) / ชมเมือง

เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 เมื่อสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1540 นำท่าน ผ่านชม มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (70 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ชมกรุงเจนีวา

กรุงเจนีวา  (GENEVA)

เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่าน ชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ สภาแรงงานโลก  องค์การกาชาดสากล นำท่าน ผ่านชม และแวะถ่ายรูปคู่กับตึกสหประชาชาติ ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ น้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา ท่านจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่งดงาม และร่มรื่นสไตล์สวิสฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอีวัวร์ (YVOIRE) (30 กิโลเมตร) หมู่บ้านชื่อดังในฝรั่งเศสที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี

เพื่อนำท่าน ชมเมืองอีวัวร์

อีวัวร์  (YVOIRE)

หมู่บ้านอีวัวร์อยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามด้วยความเก่าแก่ของตัวบ้านและการประดับประดาตกแต่งของดอกไม้หลากสี ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่หมายตาของนักเดินทาง  ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล Four Flowers ระดับยุโรป และได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้ ที่ได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของฝรั่งเศสใน ปี 2002 อีกด้วย นำท่านเชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์  (CHAMONIX) (90 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก EXCELSIOR CHAMONIX HOTEL & SPA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ชาโมนิกซ์  – ยอดเขามองบลองก์  ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี (Aiguilledu Midi สูง 3,842 ม.) เพื่อ

นำท่านสู่ ยอดเขามองบลองก์

ยอดเขามองบลองก์ (MONT BLANC) ระหว่างขึ้นท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยหิมะ และต้นไม้ หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองชาโมนิกซ์ จนถึงยอดเขา Aiguille du Midi

นำท่านข้ามสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท์ เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา นำท่าน ชมยอดเขามองบลองก์ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของยอดเขามองบลองก์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อืสระให้ท่านชมเมือง และช้อปปิ้งภายในเมืองชาโมนิกซ์ตามอัธยาศัย

ชาโมนิกซ์  (CHAMONIX)

เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง และเป็นเมืองพักตากอากาศที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นที่นิยมของคนฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก เดินทางถึง เมืองชาโมนิกซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร       

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก EXCELSIOR CHAMONIX HOTEL & SPA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ชาโมนิกซ์   อันเนอซี  – ชมเมือง  – ลียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอันเนอซี (ANNECY) (105 กิโลเมตร) ประเทศฝรั่งเศส

อันเนอซี (ANNECY)

เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทำให้ที่นี่ปราศจากมลพิษ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่ชั้นนำของโลกอีกด้วย เดินทางถึง เมืองอันเนอซี นำท่าน ชมเมือง ชมความน่ารักของเมืองนี้บริเวณย่านเมืองเก่าที่แสนโรแมนติค  ด้วยตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝั่งคลองที่มีน้ำใสสะอาด ถ่ายรูปคู่กับ ISLE PALACE สัญลักษณ์ของเมืองอันเนอซี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (LYON) (110 กิโลเมตร)

ลียง (LYON)

เมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone) และยังเป็นเมืองหลวง ของแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็แคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เมืองลียงเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1998

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RADISSON BLU LYON. ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลียง –  ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – นั่งรถไฟ HIGH SPEED TRAIN สู่ กรุงปารีส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลียง

ชมเมืองลียง

จากนั้นนำท่าน เข้าชมความงดงามมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ (BASILICA OF NOTRE-DAME DE FOURVIERE) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ถือเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998นำท่าน ชมพลาส เด แตร์โร (PLACE DES TERREAUX) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 ถ่ายภาพกับ

โฮเตล เดอ ลิยง (HOTEL DE VILLE) หรือศาลากลางเมืองลียง (CITY HALL) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วย ผ่านชมโรงละครโอเปร่า (OPERA HOUSE) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1826

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางโดย รถไฟ HIGH SPEED TRAIN สู่ กรุงปารีส (PARIS)

15.04 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย รถไฟ HIGH SPEED TRAIN

17.00 น. เดินทางถึง กรุงปารีส  (PARIS) เมืองที่ กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN PARIS MONTPARNASSE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) (20 กิโลเมตร)

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles)

เป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงปารีส เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างซามาริแตง (La Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าเครือ Louis Vuitton

ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง (La Samaritaine)

ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส ทำเลติดแม่น้ำแซนที่โดดเด่น และดึงดูดผู้คนมหาศาลด้วยตัวอาคารที่เต็มไปด้วยศิลปะชวนมอง เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมหรูกว่า 600 แบรนด์ มีการตกแต่งภายในที่คงการออกแบบสไตล์อาร์ตนูโวดั้งเดิมไว้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกปลอดภาษี รวมถึงมีสปา Christian Dior บริการอพาร์ตเมนต์เซอร์วิส และร้านอาหารสุดหรู ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับห้าดาวที่มีอัตราค่าห้องพักต่อคืนเกิน1,270 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ต่ำกว่า 39,000 บาท สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ท่านไม่ควรพลาด จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN PARIS MONTPARNASSE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

ปารีส  – ชมเมือง ล่องแม่น้ำแซนกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก

ชมเมืองปารีส

ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTREDAME CATHEDRAL)  ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชมย่านการค้าโอเปร่าเฮาส์ ปลาช เดอ ลา ค็องคอร์ด  จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มาเดลเลน (The Madeleine church) ที่สร้างแบบกรีกโบราณ นำท่าน ถ่ายภาพกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ที่สำคัญของนครปารีส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน โบสถ์

นอทเทรอดามซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

17.55 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 2233/772

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมิวนิค เวลา 19.25 – 22.25 น. ***

10

กรุงเทพฯ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์