17 – 28 มีนาคม 2565
วันเดินทาง
สวิตเซอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : CHARM OF SWISS – FRANCE 12 วัน (TG) 

กำหนดการเดินทาง :  17 – 28 มีนาคม 2565

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา : 158,800 บาท

 

 

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ซูริค – ชมเมือง – เบิร์น – ชมเมือง

00.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG972

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เมือง ซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย พร้อมนำท่านชมเมือง ถ่ายภาพกับมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร์ (GROSSMUNTE CHURCH) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกล ท่านจะพบกับโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่าPETERSKIRCHE โดย ด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกา

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

BAHNHOFSTRASSE

ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระให้ท่าน

ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น  (BERN) (130 กิโลเมตร)  

เบิร์นเป็นเมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ นำท่าน ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี

ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายภาพกับ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลาและผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THE BRISTOL BERN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบิร์น  – เลดิอาเบลอเรตส์ กลาเซียร์ 3000   – มองเทรอ – ชมเมือง                                           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเลดิอาเบลอเรตส์ (LES DIABLERETS) (130 กิโลเมตร) เพื่อ

นำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  

เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งท่านจะได้สนุกสนาน, เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาโดยรอบทั้ง 360 องศา อีกทั้งบริเวณลานหิมะ สามารถทำกิจกรรมกีฬากลางแจ้งได้อย่างมากมาย อาทิ การเล่นสกี สโนว์บอร์ด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BOTTA ภัตตาคารชั้นที่ 4 บนยอดเขา

บ่าย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนกลาเซียร์ 3000 จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (40 กิโลเมตร) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป  เดินทางถึง เมืองมองเทรอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EDEN PALACE AU LAC ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

มองเทรอ – โลซานน์ ชมเมือง – เจนีวา – ชมเมือง – ชาร์โมนิกซ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON)  ซึ่งตั้งอยู่บน จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (30 กิโลเมตร)

เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 เมื่อสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งนี้ เดินทางถึง เมืองโลซานน์ นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1540 ผ่านชม มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (65 กิโลเมตร)

เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม

นำท่าน ชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ สภาแรงงานโลก  องค์การกาชาดสากล นำท่าน ผ่านชม และแวะถ่ายรูปคู่กับตึกสหประชาชาติ ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ น้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา ท่านจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่งดงาม และร่มรื่นสไตล์สวิสฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (85 กิโลเมตร) ประเทศฝรั่งเศส

ชาโมนิกซ์  (CHAMONIX)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BestWestern Plus Excelsior Chamonix ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ชาโมนิกซ์ขึ้นกระเช้าเอกุยย์ดูมีดี  ยอดเขามองบลองก์  อันเนอซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี (Aiguilledu Midi สูง 3,842 ม.) (100 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่านสู่ ยอดเขามองบลองก์

ยอดเขามองบลองก์ (MONT BLANC)

ระหว่างขึ้นท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ที่แวดล้อมไปด้วยหิมะ และต้นไม้ หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองชาโมนิกซ์ จนถึงยอดเขา Aiguille du Midi

นำท่านข้ามสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท์ เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา นำท่าน ชมยอดเขามองบลองก์ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของยอดเขามองบลองก์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอันเนอซี (ANNECY) (105 กิโลเมตร)

อันเนอซี (ANNECY)

เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทำให้ที่นี่ปราศจากมลพิษ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่ชั้นนำของโลกอีกด้วย เดินทางถึง เมืองอันเนอซี นำท่าน ชมเมือง ชมความน่ารักของเมืองนี้บริเวณย่านเมืองเก่าที่แสนโรแมนติค  ด้วยตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝั่งคลองที่มีน้ำใสสะอาด ถ่ายรูปคู่กับ ISLE PALACE สัญลักษณ์ของเมืองอันเนอซี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL ANNECY CENTRE  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อันเนอซี – ลียง – ชมมือง – มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (LYON) (230 กิโลเมตร)

เมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone) และยังเป็นเมืองหลวง ของแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็แคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เมืองลียงเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1998 เดินทางถึง เมืองลียง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลียง

จากนั้นนำท่าน เข้าชมความงดงามมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ (BASILICA OF NOTRE-DAME DE FOURVIERE) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ถือเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998

นำท่าน ชมพลาส เด แตร์โร (PLACE DES TERREAUX) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 ถ่ายภาพกับ

โฮเตล เดอ ลิยง (HOTEL DE VILLE) หรือศาลากลางเมืองลียง (CITY HALL) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วย ผ่านชมโรงละครโอเปร่า (OPERA HOUSE) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1826

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA LYON ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลียง – โบน – ชมเมือง – ดิจง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบน (BEAUNE) (160 กิโลเมตร)

เมืองเก่าที่สวยงาม แห่งแคว้นเบอร์กันดีและมีโรงพยาบาลเก่าในยุคศตวรรษที่ 14 ที่สวยงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เป็น “Capital of Burgundy wines” ใครที่ชื่นชอบในการดื่มไวน์ไม่ควรพลาดเมืองนี้ เดินทางถึง เมืองโบน

Hospices de Beaune

เป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อการกุศลสำหรับคนยากจนในปี ค.ศ. 1443 มีอายุราว 573 ปีแล้ว โรงพยาบาลเก่าแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตกรรมฝรั่งเศสที่สวยงามในยุคศษวรรษที่ 15 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และนอกจากนี้ยังมีการประมูลไวน์ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ปี 1859 ในช่วงเดือน พ.ย ของทุกปีโดยเดิมทีเป็นประมูลเพื่อการกุศล เนื่องจากโรงพยาบาลในยุคนั้นได้รับบริจาคไร่ไวน์ จึงมีการผลิตไวน์และนำออกมาประมูล ปัจจุบันยังมีการจัดงานประมูลอยู่ และมีคนประมูลจากทั่วโลกเลยทีเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์รสนุ่มมีชื่อเสียงของเมือง นี่จึงเป็นการเดินทางที่คนรักไวน์ต้องห้ามพลาดหากได้มาเยือนฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แคว้นเบอร์กันดี

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจง (DIJON) (45 กิโลเมตร)

ดิจง (DIJON)

เมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของเบอร์กันดี และฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายปารีส เดินทางถึง เมืองดิจง นำท่าน เดินเล่นบริเวณจัตุรัสสำคัญใจกลางเมือง (Place de la Liberation) อันเป็นที่ตั้งของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี (The Ducal Palace)

วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ผ่านชมโบสถ์เซนต์ มิเชล (St. Michel church) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวังดยุคแห่งเบอร์กันดี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 – 17 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

** อย่าพลาดซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไวน์ขาวและมัสตาด เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้มาเยือน **

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

ดิจง – บูร์จ – ชมเมือง – ตูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองบูร์จ(Bourges) (260 กิโลเมตร) อยู่ทางตอนใต้สุดของ Loire Valley

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกที่เมืองแห่งนี้ 

บูร์จเป็นที่ตั้งของวิหารสไตล์กอธิคที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง มีบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สวยงาม สวนอันเป็นเอกลักษณ์ และเมืองเก่าที่น่าสนใจ นำท่านถ่ายภาพกับมหาวิหารแห่งบูร์จอันน่าทึ่ง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 และเป็นวิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศด้านนอก จากนั้นชมย่านเมืองเก่าและชมบ้านสไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมอันน่ามหัศจรรย์ของบ้านโครงไม้แบบ Half-Timber และอาคารหิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (165 กิโลเมตร)

เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส เดินทางถึง เมืองตูร์ นำท่าน ผ่านชมบริเวณเมืองเก่า ศาลาว่าการ หอนาฬิกา และโบสถ์ประจำเมือง ชมศิลปะสถาปัตยกรรมยุคกลางที่โดดเด่น และงดงาม และถือว่าเป็นศิลปะที่ไม่แพ้เมืองใดในฝรั่งเศส จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Hilton Garden Inn Tours Centre  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) (45 กิโลเมตร)

ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau)

เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศส ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบ คลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอรี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คร่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำ แต่ไม่ขวางกระแสน้ำ ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย ทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างคับคั่ง จุดเด่นของตัวปราสาท ที่ไม่ควรพลาด คือ แกลลอรี่ที่ขวางลำน้ำแชร์นั่นเอง เพราะเมื่ออยู่ในแกลลอรี่ก็จะเห็นภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำโดยรอบได้อย่างเต็มตา อิสระให้ท่านชมความงดงามภายในปราสาทตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (240 กิโลเมตร)ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ

ตลอดสองข้างทางจนถึง กรุงปารีส  (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมือง หรือต่างจังหวัด

หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Hotel Paris Porte Maillot by Marriottระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

10

ปารีส –  ชมเมือง – ล่องแม่น้ำแซน – ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก

ชมเมืองปารีส / ล่องแม่น้ำแซน

นำท่าน ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTREDAME CATHEDRAL) ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชมย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้าโอเปร่าเฮาส์ ปลาช เดอ ลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มาเดลเลน (The Madeleine church) ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิค (church of les Invalides) สถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน

นำท่าน ถ่ายภาพกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์

ที่สำคัญของนครปารีส นำท่าน ล่องแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน โบสถ์นอทเทรอดามซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงาม

น่าประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งต่อ ณ ห้างซามาริแตง (La Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าเครือ Louis Vuitton

ช้อปปิ้งห้างซามาริแตง (La Samaritaine)

ตั้งอยู่กลางกรุงปารีส ทำเลติดแม่น้ำแซนที่โดดเด่น และดึงดูดผู้คนมหาศาลด้วยตัวอาคารที่เต็มไปด้วยศิลปะชวนมอง เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมหรูกว่า 600 แบรนด์ มีการตกแต่งภายในที่คงการออกแบบสไตล์อาร์ตนูโวดั้งเดิมไว้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกปลอดภาษี รวมถึงมีสปา Christian Dior บริการอพาร์ตเมนต์เซอร์วิส และร้านอาหารสุดหรู ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับห้าดาวที่มีอัตราค่าห้องพักต่อคืนเกิน1,270 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ต่ำกว่า 39,000 บาท สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ท่านไม่ควรพลาด จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Hotel Paris Porte Maillot by Marriottระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

11

ปารีส – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

12

กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..