30 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2566
วันเดินทาง
โอมานแอร์ (WY)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : BEST OF SWISS 9 วั น (WY )

กำหนดการเดินทาง : 30 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2566

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ 

สายการบิน : โอมาน แอร์ (WY)

ราคา :  199,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินโอมาน แอร์ (WY)

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง 

09.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818/153

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 12.35 – 14.20)

19.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HILTON ZURICH AIPPORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – ซุก – บรุนเนน – ล่องเรือ สกายวอร์ค แรฟเฟเซ่น – บรุนเนน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซุก (ZUG) (50 กิโลเมตร)

เมืองซุก (ZUG) / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบรุนเนน (BRUNNEN) (30 กิโลเมตร)

เมืองบรุนเนน (BRUNNEN)

เป็นอีกหนึ่งในเมืองเล็กน่ารักที่ขึ้นชื่อว่ามีทะเลสาบสวยที่สุดในสวิส แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูง 1,000 เมตร และทิวทัศน์อันแสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวิซ (SCHWYZ) เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าหมุน 360 องศาแห่งแรกในสวิสเซอร์แลนด์

ที่จะนำท่านขึ้นและลงจากเนินเขาภายในเวลาไม่ถึง 10 นาทีสู่ แซทเทล -ฮอกสตุกลี (SATTEL-HOCHSTUCKLI)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใจกลางสวิตเซอร์แลนด์

สกายวอร์ค แรฟเฟเซ่น (Raiffeisen Skywalk)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และเปิดบริการตลอดทั้งปีตั้งแต่ปี  2010  โดยกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะกิจกรรมผจญภัยอันเป็นไฮไลท์อย่าง การเดินข้ามสกายวอร์ค แรฟเฟเซ่น (Raiffeisen Skywalk) สะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป มีความยาวกว่า 374 เมตร ที่ความสูง 58 เมตรจากพื้นดิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมธรรมชาติและถ่ายภาพความงดงามตลอดเส้นทาง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบรุนเนน (BRUNNEN) (15 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  SEEHOTEL WALDSTATTERHOF หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บรุนเนน – ทะเลสาบเคามา – หุบเขาเวียมาลา – เซนต์มอริทซ์ – ดิอาโวเลซซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลิมส์ (FLIMS) (145 กิโลเมตร) ระหว่างเดินทาง นำท่าน แวะถ่ายภาพ

ความสวยงามของทะเลสาบเคามา (CAUMASEE)

ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE)

ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) ทะเลสาบสีมรกต ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฟลิมส์ เป็นทะเลสาบที่ชาวสวิสนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และพาครอบครัวมาทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน เดินป่า ว่ายน้ำ พายเรือ บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวมรกตแห่งนี้

จากนั้นนำท่าน ชมความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE) (35 กิโลเมตร)

หุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE)

หุบเขาลึกลงไป กว่า 300 เมตร อดีตใช้เป็นที่สัญจรของพ่อค้าจากทางเหนือและใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสความงดงามของหุบเขาเวียมาลาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีสะพานเก่าแก่ที่สร้างในปี 1739 ตั้งอยู่ภายในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเส้นทางผ่านบันไดกว่า 300 ขั้นเพื่อชมความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) (65 กิโลเมตร)

เซนต์มอริทซ์ / ชมเมือง

เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐ Graubünden เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ)  ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณ Plazza da Scoula ซึ่งบริเวณใกล้จะเป็นห้องสมุดประจำเมือง และยังเป็นที่ตั้งของบรรดาร้านค้า ร้านบูติคต่างๆมากมาย หรือเลือกเดินเล่นลิ้มลองอาหารท้องถิ่น อาทิ Capon (เนื้อและแป้งสอดไส้ห่อด้วยผักกาด) และ Engadin nusstorte

(เค้กถั่ว) เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีดิอาโวเลซซ่า (DIAVOLEZZA)

เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดิอาโวเลซซ่า

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เที่ยวสุดท้าย สู่ ยอดเขา DIAVOLZEZZA ที่ความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาท่านสามารถชมวิวของธารน้ำแข็งอายุนับหมื่นปีได้โดยง่ายกว่ายอดเข้าอื่น ท่านยังสามารถพบเจอแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย มีเวลาให้ท่านได้ดื่มด่ำ กับทัศนียภาพบนยอดเขา DIAVOLEZZA พร้อมเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม LAUDINELLA หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมทGLACIER EXPRESS – เซอร์แมท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (225 กิโลเมตร)

อันเดอร์แมท (ANDERMATT)

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.42 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) โดย รถไฟ GLACIER EXPRESS    

ให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

*** ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟท้องถิ่น ชั้นเฟิร์สคลาส เป็นการทดแทน หากรถไฟกลาเซียร์ไม่สามารถ

เดินทางได้ เนื่องจากที่นั่งค่อนข้างหนาแน่นในช่วงหน้าร้อน อย่างไรก็ดีบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

17.10 น.  เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)

เซอร์แมท (ZERMATT)

เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MATTHIOL BOUTIQUE : THE CHALET-STYLE  หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท – ชมเมือง – ช้อปปิ้งลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถไฟจาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT) ประมาณ 45 นาที

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของสวิส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่านแวะลงที่ สถานี Rotenboden และเดินต่อไปอีกเพียง 10 นาทีเท่านั้น ท่านก็จะได้พบกับภาพสะท้อนของยอดเขา Matterhorn บนผืนน้ำในทะสาบที่อาจทำให้ท่านสวยตะลึงจนเกือบหยุดหายใจ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินทางโดยรถไฟต่อเพื่อกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท พร้อมชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เดินทางถึง ตัวเมืองเซอร์แมท นำท่านชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เซอร์แมท (ZERMATT)

อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายใเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองบริก (BRIG) เพื่อนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช เดินทางต่อสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

(50 กิโลเมตร) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่ได้แช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LES SOURCES DES ALPES หรือเทียบเท่า

 อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ภายในโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – ซียง – ชิมไวน์ – สเตรซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ใกล้กับโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิยง (SION) (40 กิโลเมตร)

ซียง (SION)

เมืองหลวงของรัฐวาเล (VALIAS) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นและหมู่ขุนเขาอีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง อีกด้วย

LES CELLIERS DE SION

ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส (WINE TASTING)  จากผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของรัฐวาเล (VALIAS) ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตรซ่า (STRESA) (230 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศน่ารักๆริมทะเลสาบ Maggiore (Lago Maggiore) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของสองประเทศ คือ สวิส และอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL DINO หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สเตรซ่า – เกาะ ISOLA BELLA  – กาเดอมาริโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella ซึ่งมีสวนแบบอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง และวิลล่าหรูหราศิลปะ แบบ Baroque ของตระกูล  Borromeo

ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella

เกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบ Maggiore ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีตระกูล Borromeo เป็นเจ้าของเกาะ แปลตามตัวว่า เกาะที่สวยงาม โดยพื้นที่สองในสามของเกาะเป็นสวนบาร็อคสไตล์อิตาเลี่ยนซึ่งประดับไว้ด้วยรูปปั้น น้ำพุ ต้นไม้หายาก และ ไม้ดอกนานานาพันธุ์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Ocean Twelve อีกด้วย สวนบนเกาะจัดเป็นลานระเบียงซ้อนกันสิบชั้นมีความสูงถึง 120 ฟุต คล้ายกับเนินเขาย่อมๆ การออกแบบดังกล่าวได้เชื่อมพื้นที่ระดับต่างๆเข้ากับอาคารในตัววัง  ทำให้สวน และวังดูเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะโดยรอบ มองเห็นทัศนียภาพที่ไกลออกไป อาทิ แนวเทือกเขาสูง และหมู่บ้านต่างๆที่กระจายอยู่ตามไหล่เขาทุกทิศทาง จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาเดอมาริโอ (CADEMARIO) (220 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับlสระว่ายน้ำแบบ INDOOR และแบบ OUTDOOR สไตล์ INFINITY POOL ที่มีการปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรมที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ บริการสระเกลือสปา ((SALIN CONTRAST POOL),  BIO SAUNA, TURKISH STEAM BATH, FINNISH SAUNA (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์)

*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับผู้ต้องการใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พัก ***

8

กาเดอมาริโอ – มิลาน – ขมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม กรุงมิลาน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมและอีกมายมายอย่างจุใจ

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ได้เวลาอันสมควร

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MILAN AIRPORT)

ค่ำ ** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารลริเวณสนามบิน มอบ CASH BACK ให้ท่านละ 30 ยูโร **

22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY144/815

9

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 06.25 – 08.50)

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..