14-22 กันยายน / 19-27 ตุลาคม 2565
วันเดินทาง
โอมานแอร์ (WY)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : BEST OF SWISS 9  วั น  (W Y)

กำหนดการเดินทาง :  14 – 22 กันยายน / 19 – 27 ตุลาคม 2565

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี่

สายการบิน : โอมาน แอร์ (WY)

ราคา :  159,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินโอมาน แอร์ (WY)เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818/153 (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 12.05 – 14.35)

19.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU HOTEL ZURICH AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – ซุก – ล่องเรือ – ชมเมืองฟลิมส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (50 กิโลเมตร) ล่องเรือบริเวณทะเลสาบซุก (LAKE ZUG)เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมืองเก่า จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบซุก

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลิมส์ (FLIMS) (200 กิโลเมตร)

เมืองฟลิมส์

เมืองเล็กๆในเขต Graubünden ภูมิประเทศในเขตนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่รู้จักกันในนาม FLIMS ROCKSLIDE ทำให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตา และยังเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนสำหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE)

ทะเลสาบเคามา

ทะเลสาบสีมรกต ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฟลิมส์ เป็นทะเลสาบที่ชาวสวิสนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และพาครอบครัวมาทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน เดินป่า ว่ายน้ำ พายเรือ บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวมรกตแห่งนี้อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) ท่านได้สามารถเดินเล่นบริเวณริมทะเลสาบ ถ่ายภาพ และเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนงดงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ROMANTIC SCHWEIZERHOF FLIMS หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ฟลิมส์ – หุบเขาเวียมาลา – เซนต์มอริทซ์ – ชมเมือง – ดิอาโวเลซซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE) (35 กิโลเมตร)

หุบเขาเวียมาลา

หุบเขาลึกลงไป กว่า 300 เมตร อดีตใช้เป็นที่สัญจรของพ่อค้าจากทางเหนือและใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสความงดงามของหุบเขาเวียมาลาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีสะพานเก่าแก่ที่สร้างในปี 1739 ตั้งอยู่ภายในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเส้นทางผ่านบันไดกว่า 300 ขั้นเพื่อชมความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาเวียมาลา

จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) (65 กิโลเมตร)

เซนต์มอริทซ์

เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐ Graubünden เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมืองเซนต์มอริทซ์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.33 น.  ออกเดินทางถึง สถานีดิอาโวเลซซ่า (DIAVOLEZZA)

เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา DIAVOLEZZA

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เที่ยวสุดท้าย สู่ ยอดเขา DIAVOLZEZZA ที่ความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาท่านสามารถชมวิวของธารน้ำแข็งอายุนับหมื่นปีได้โดยง่ายกว่ายอดเข้าอื่น ท่านยังสามารถพบเจอแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา จากนั้นลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์รอบพิเศษ

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – GLACIER EXPRESS – เซอร์แมท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (225 กิโลเมตร)

อันเดอร์แมท (ANDERMATT)

นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.42 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) โดย รถไฟ GLACIER EXPRESS การเดินทางกับ GLACIER EXPRESS พร้อมให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ ขึ้นผ่านเนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

17.10 น. เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SUNSTAR STYLE HOTEL ZERMATT หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท – ชมเมือง – ช้อปปิ้งลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ จาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ

และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท พร้อมชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เซอร์แมท (ZERMATT)

อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายใเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถโค้ช เดินทางต่อสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

(70 กิโลเมตร) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ

ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่ได้แช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LES SOURSE DES ALPS หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – THE SIMPLON PASS – โดโมดอสโซลา – สเตรซ่า – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ เส้นทาง THE SIMPLON PASS สู่ เมืองโดโมดอสโซลา (DOMODOSSOLA) (90 กิโลเมตร)

เป็นเส้นทางระหว่างเทือกเขา Pennine Alps และLepontine Alps ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เชื่อมต่อสู่ เมืองโดโมดอสโซลา (DOMODOSSOLA)  ผ่านอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นใต้บริเวณทางผ่านในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  เพื่อขนส่งทางรถไฟระหว่างสองประเทศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตรซ่า (STRESA) (50 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศน่ารักๆริมทะเลสาบ Maggiore (Lago Maggiore) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของสองประเทศ คือ สวิส และอิตาลี่

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella ซึ่งมีสวนแบบอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง และวิลล่าหรูหราศิลปะ

แบบ Baroque ของตระกูล  Borromeo

ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella

เกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบ Maggiore ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีตระกูล Borromeo เป็นเจ้าของเกาะ แปลตามตัวว่า เกาะที่สวยงาม โดยพื้นที่สองในสามของเกาะเป็นสวนบาร็อคสไตล์อิตาเลี่ยนซึ่งประดับไว้ด้วยรูปปั้น น้ำพุ ต้นไม้หายาก และ ไม้ดอกนานานาพันธุ์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Ocean Twelve อีกด้วย สวนบนเกาะจัดเป็นลานระเบียงซ้อนกันสิบชั้นมีความสูงถึง 120 ฟุต คล้ายกับเนินเขาย่อมๆ การออกแบบดังกล่าวได้เชื่อมพื้นที่ระดับต่างๆเข้ากับอาคารในตัววัง  ทำให้สวน และวังดูเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะโดยรอบ มองเห็นทัศนียภาพที่ไกลออกไป อาทิ แนวเทือกเขาสูง และหมู่บ้านต่างๆที่กระจายอยู่ตามไหล่เขาทุกทิศทาง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRANDHOTEL DINO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สเตรซ่า – ชมเมืองDESIGNER OUTLET SERRAVALLE มิลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่  โบสถ์ริมหน้าผา ซานต้า คาเทรีนา (Santa Caterina del Sasso)

โบสถ์ซานต้า คาเทรีนา (Santa Caterina del Sasso)

เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนหินผาที่ยื่นออกมาในทะเลในอ่าวบอร์โรเมโอ เป็นสถานที่ที่มีมนต์สเน่ห์หน้าหลงใหล เนื่องจากเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบมัจโจเร ความโดดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ก็คือ สถานที่ตั้งที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือพื้นน้ำ ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 12 โดยพ่อค้าชื่อว่า Alberto Besozzi แห่งเมือง Leggiuno ในตอนนั้นเรือเขาเกิดแตกที่บริเวณนี้จึงต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในถ้ำและอุทิศตัวให้กับนักบุญแคเธอริน ปัจจุบันนี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยชุมชนนักบุญเบเนดิกต์ ประกอบไปด้วยอาราม 3 หลัง ที่เป็นอาคารในสมัยปลายศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นศตวรรษที่ 14 ทางใต้จะเป็นสำนักแม่ชีหลังใหญ่ และหลังเล็ก ทางเข้าโบสถ์จะมีลักษณะเป็นระเบียงทางเข้ารูปโค้งมีเสาหินแกรนิตได้รับการประดับตกแต่งหน้ามุขรูปโค้ง ห้องโถงจะอยู่ชั้นใต้ดิน ส่วนห้องพักของนักบวชจะอยู่ชั้นหนึ่ง บนหน้าต่างห้องของนักบวชจะมีภาพเขียนบนกำแพงของแคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย ภายในโบสถ์ประดับด้วยประตูโค้งสถาปัตยกรรมแบบเรอแนซองส์ มีหอระฆังที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET (170 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ภายใน SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

เป็น OUTLET ที่มีพื้นที่มากที่สุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ Outlet ชั้นนำของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้งที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าที่นำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess เป็นต้น ในราคาที่ลดลงสุงสุดถึง 70% นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON หรือระดับเทียบเท่า

8

มิลาน – ชมเมือง – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านชม กรุงมิลาน มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมและอื่นๆอีกมายมาย อย่างจุใจ

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้อิสระท่านเดินชมตัวเมืองมิลาน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MILAN AIRPORT) (50 กิโลเมตร)

22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY144/815

9

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 06.25 – 08.50)

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..