28 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566
วันเดินทาง
โอมานแอร์ (WY)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : BEST OF SWISS 9  วั น  (W Y)

กำหนดการเดินทาง : 28 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ 

สายการบิน : โอมาน แอร์ (WY)

ราคา :  199,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินโอมาน แอร์ (WY) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818/153 (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต (12.05 – 14.35)

19.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองซูริค (ZURICH)

เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU HOTEL ZURICH AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริคบรูกก์ – ซุก – ล่องเรือ – ชมเมืองชวีซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกก์ (BRUGG)(36 กิโลเมตร)

เมืองบรูกก์ (BRUGG)

นำท่านเดินชมเมืองบรูกก์ เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ Reuss, Limmat และ Aare

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (58 กิโลเมตร) ล่องเรือบริเวณทะเลสาบซุก (LAKE ZUG)

เมืองซุก

เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมืองเก่า จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบซุก

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชวีซ (SCHWYZ)  (27 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก WYSSES ROSSLI SCHWYZ หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ชวีซ – บรุนเนน – ล่องเรือ – หมู่บ้านสทอส – ยอดเขาโฟรนอัลพ์ชต็อค บาด รากาซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรุนเนน (BRUNNEN) (5 กิโลเมตร)

เมืองบรุนเนน (BRUNNEN)

เป็นอีกหนึ่งในเมืองเล็กน่ารักที่ขึ้นชื่อว่ามีทะเลสาบสวยที่สุดในสวิส แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูง 1,000 เมตร และทิวทัศน์อันแสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมล่องเรือดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์น

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสทอส (STOOS) (9 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์

จากนั้นนำท่านเดินทางนั่งรถ Funicular Railway ที่ชันที่สุดในโลก สู่ยอดเขาโฟรนอัลพ์ชต็อค

ยอดเขาโฟรนอัลพ์ชต็อค (FRONALPSTOCK)

ยอดเขาโฟรนอัลพ์ชต็อค (Fronalpstock) มีความสูง1,922 เมตร บนที่ราบสูงอัลไพน์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีวิวด้านล่างเป็นทะเลสาบลูเซอร์นที่แสนงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวบรรยากาศบนยอดเขาโฟรนอัลพ์ชต็อค จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่เมืองบาด รากาซ (BAD RAGAZ)( 100 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SORELL HOTEL BAD RAGAZ หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บาด รากาซ –  อันเดอร์แมท – บริก – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (112 กิโลเมตร)

อันเดอร์แมท (ANDERMATT)

นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบริก (Brig) โดย รถไฟสาย GLACIER EXPRESS  

การเดินทางกับ GLACIER EXPRESS พร้อมให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย

โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ ขึ้นผ่านเนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

จากนั้น เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชเดินทางต่อสู่เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (46 กิโลเมตร)

ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) หมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองแช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก LES SOURCE DES ALPES หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ Gala Dinner ณ ภัตตาคารในโรงแรม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – แทซ – เซอร์แมท – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านโดย รถโค้ช เดินทางสู่ เมืองแทซ (TASCH) (65 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน เปลี่ยนการ

เดินทางเป็นรถไฟ เดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)

เซอร์แมท (ZERMATT)

เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT) ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท พร้อมชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เซอร์แมท (ZERMATT)

อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายใเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LES SOURCES DES ALPES HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ภายในโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม

(ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – ลูกาโน่ – โคโม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นสู่ เมืองลูกาโน่ (LUGANO) (202 กิโลเมตร)

ลูกาโน่ / ชมเมือง

ลูกาโน่ (LUGANO) เมืองที่เต็มไปด้วยดอกไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ตัวเมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและติดกับแม่น้ำ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมในฤดูร้อนกับครอบครัว ในฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปดอกไม้สวยๆเพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยงาม ท่าน เดินเล่นชมเมืองสไตล์ชิลล์ๆ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเลื้อยไล่ไปบนภูเขา บรรยากาศโดยรวมและอาคารบ้านเรือนของเมืองนี้จะมีสีสันที่ได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากอิตาลี จัตุรัสที่อยู่ใจกลางเมืองก็จะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เมืองเก่าเป็นที่ตั้งของย่านการค้า นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี พร้อมเพลิดเพลินกับการเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (35 กิโลเมตร)

โคโม่ / ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดน สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มีเทือก เขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม COMO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โคโม่ – FOXTOWN OUTLETแบร์กาโม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์ (FOXTOWN OUTLET)(35 กิโลเมตร)

ฟอกซ์ทาวน์ / ช้อปปิ้ง

นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานมากนัก คล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่น เน้นขายสินค้าลดราคา ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ในราคาถูกกว่า 30 – 70 % อย่างจุใจ อาทิเช่น FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยที่เอาท์เล็ต อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ต่อ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กาโม (BERGAMO) (99 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม หรือระดับเทียบเท่า

8

แบร์กาโมมิลาน – ชมเมือง – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมิลาน (56 กิโลเมตร)

มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมและอื่นๆอีกมายมายอย่างจุใจ

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ

เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้อิสระท่านเดินชมตัวเมืองมิลาน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MILAN AIRPORT) (50 กิโลเมตร)

22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY144/815

9

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 06.25 – 08.50)

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..