10 – 19 เมษายน  2567
วันเดินทาง
อิตาลี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี : BEST OF SOUTH ITALY 10 วัน (LH) เที่ยวเมืองมรดกโลก ใน 4 แคว้นดังของอิตาลี

กำหนดการเดินทาง :  10 – 19  เมษายน 2567

ประเทศ : อิตาลี

สายการบิน : Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773/1866

ราคา : 218,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โรม

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 773/1866

2

วันที่สองของการเดินทาง

โรม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมิวนิค เวลา 05.20 – 08.35 น. ***

10.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

โรม (ROME)

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกันและเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงโรม

นำท่าน ผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา จากนั้น

นำท่าน เก็บภาพความยิ่งใหญ่บริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวี (TREVI FOUNTAIN)

น้ำพุเทรวี / ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน

งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ที่มาของบทเพลง “ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) บนถนนคอนดอตติ ย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาลี เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน VIA CONDOTTI ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior,Prada, Gucci,Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี

***แนะนำให้ท่านลองชิม ไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี ***

**** กฏเกณฑ์ที่สำคัญของการมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือ ห้ามกินไอศครีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง (ปี1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋กินไอติมกันอย่างมากมาย จนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรก และต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NH COLLECTION ROMA VITTORIO VENETO หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โรม – สเปอร์ลอนกา – ชมเมือง – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสเปอร์ลอนกา (SPERLONGA) (130 กิโลเมตร)

สเปอร์ลอนกา (SPERLONGA)

ตั้งอยู่ในจังหวัดลาติน่า (LATINA) แคว้นลาซิโอ (LAZIO) แคว้นเดียวกับเมืองหลวงอย่างโรม  อยู่ห่างจากกรุงโรมลงไปทางใต้  อยู่กึ่งกลางระหว่างโรมกับเนเปิลส์หรือนาโปลี ชื่อ Sperlonga หมายถึง ถ้ำ ซึ่งคงเป็นภูมิประเทศหลักของเมืองนี้ เดินทางถึง เมืองสเปอร์ลอนกา นำท่านชมเมือง สเปอร์ลอนกาเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเล ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่บนเขา มีทางเชื่อมเป็นบันไดหิน  สามารถเดินลัดเลาะลงไปสู่ทะเลด้านล่างได้  มีชายหาดที่เป็นที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหน้าร้อนที่หนีร้อนจากกรุงโรมมาที่นี่ และยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเยี่ยมชม และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือบ้านเรือนสีขาวที่สร้างเรียงรายลดหลั่นกันลงไป  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEI) (140 กิโลเมตร)

เมืองปอมเปอี (POMPEI)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลี บริเวณริมอ่าวเนเปิลส์ เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน ปอมเปอีเป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในยุคก่อนคริสต์ศักราชเมืองปอมเปอีนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีกเรื่อยมาจนกระทั่งราว 80 ปีก่อนคริสต์ศักราชจึงถูกยึดครองเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมัน เดินทางถึง เมืองปอมเปอี

จากนั้นนำท่าน เข้าชมเมืองโบราณปอมเปอี

เมืองโบราณปอมเปอี

เมืองโบราณปอมเปอี ถูกปกคลุมไว้ด้วยลาวาเมื่อครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ วิสุเวียส (MT.VESUVIUS) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 622 ซึ่งลาวาที่ทับถมกันนั้นหนาถึง 6 – 7 เมตร ทำให้เมืองนี้หายไปทั่วเมือง ปัจจุบันมีการขุดค้นพบ 3 ใน 4 ส่วนของเมืองทั้งหมด หลังจากการขุดสำรวจ ภาพชีวิตของชาวโรมันกว่าสองพันปีได้ปรากฏแก่สาธารณะชน เชิญสัมผัสได้ถึงชีวิตที่หรูหราในปอมเปอี และพลังอำนาจของธรรมชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีได้ทัน ด้วยความมหัศจรรย์ของปอมเปอีทำให้เมืองแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1997 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม HABITA79 POMPEII – MGALLERY COLLECTION หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปอมเปอี – เปสตุม – คาสเทลเมสซาโน (แคว้นบาซิลิกาต้า) – มาเทรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเปสตุม (PAESTUM) (80 กิโลเมตร)

เมืองเปสตุม (PAESTUM)

เป็นแหล่งโบราณคดีเก่าแก่สมัยกรีกโบราณ ชื่อเดิมแบบกรีกคือ Poseidonia ก่อตั้งในช่วง 600 ปีก่อนคริสตกาลมีทั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีกลางแจ้ง  นำท่านชมแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นซากปรักหักพังของวิหาร 3 หลัง คือ วิหารอธีน่า, วิหารเฮร่า และวิหารโพไซดอน โดย วิหารอธีน่ามีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่โดดเดี่ยว ส่วนอีกสองวิหารอยู่คู่กัน วิหารเฮร่า หรือ Basilica ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบรรดาวิหารทั้งสามซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่ดี จนเป็นสถาปัตยกรรมของอาณานิคมกรีกในศตวรรษที่ 6 ที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากวิหารแล้ว ยังมีซากอาคารบ้านเรือนรวมถึงพื้นกระเบื้องโมเสกชิ้นเล็กๆ, Amphitheatre ขนาดเล็ก, Forum และอื่นๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO) (160 กิโลเมตร)

เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO)

เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโพเทนซ่า(POTENZA) ในแคว้นบาซิลิกาต้า (BASILICATA)  หนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี เมืองนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี สร้างอยู่ในหุบเขา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 900 คน แรกเดิมเป็นถิ่นฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6  แต่การเข้าไปชมเมืองแสนสวยแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดา ต้องลอดผ่านอุโมงค์ ข้ามช่องเขา เพื่อเข้าสู่ดินแดนที่น่าค้นหาแห่งนี้ แล้วนำท่านเดินทางสู่ มาเทรา (MATERA) (85 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LE SUITE MATERA HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

มาเทรา – ชมเมือง – อัลเบโรเบลโล (แคว้นปูลยา) – บารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมเมืองมาเทรา (MATERA) 

เมืองมาเทรา (MATERA)

เมืองมาเทรา เมืองโบราณเล็กๆ ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในแคว้นบาซีลีกาตา (BASILICATA) ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองใต้ดินหรือ เมืองมนุษย์ถ้ำ เมืองนี้จะมีสองส่วนคือส่วนเมืองเก่าและส่วนเมืองใหม่ที่รัฐบาลพยายามอพยพผู้คนให้มาอยู่ที่เมืองใหม่ แต่ก็ยังมีพลเมืองบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำหินของเมืองเก่า

CASA GROTTA DI VICO SOLITATIO

ชมย่านเมืองเก่า สัมผัสชีวิตท่ามกลางเขาวงกตที่มีทางเดินขนาดเล็กที่ปูด้วยหิน บันไดสูงชัน และถนนที่คดเคี้ยว ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนอันแสนเก่าแก่ ไม่มีสถาปัตยกรรม หรือพระราชวังที่สวยงามใดๆ มีแต่บ้านช่องที่มีอยู่ตามถ้ำที่เรียกกันว่า ซาสซี (SASSI) และ โบสถ์รูเปสเตรียน ที่ขุดไว้ตามโขดหินในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นถิ่นฐานที่มีวัฒนธรรมที่ควรเก็บรักษาจนได้ขึ้นเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่าน เข้าชมบ้านถ้ำหิน (CASA GROTTA DI VICO SOLITATIO) สัมผัสความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ้ำแห่งเมืองนี้ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลเบโรเบลโล (ALBEROBELLO) (70 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ใน แคว้นปูลยา ทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ของอิตาลี เป็นเมืองที่อยู่เกือบปลายเกือกของอิตาลี จึงมีทะเลล้อมรอบอยู่ใกล้ๆ เดินทางถึง เมืองอัลเบโรเบลโล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองอัลเบโรเบลโล

อัลเบโรเบลโล (ALBEROBELLO)

นำท่านชม หมู่บ้านกระโจมหิน (TRULLI VILLAGE) หมู่บ้านเก่าแก่ รูปทรงแปลกตา มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งมีหลังคาบ้านเป็นรูปทรงกรวยเกือบทุกหลังการที่มีรูปทรงแบบนี้ ที่จริงก็มีเค้าโครงมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นบ้านที่มีวิวัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการตั้งบ้านเรือนแบบนี้มาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 14-15  

วัสดุที่ใช้สร้างบ้านเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติและการก่อสร้างก็ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน  เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้านแถบเมดิเตอร์เรเนียนนี้คือ การใช้สีง่ายๆ ด้วยสีขาวเพียงสีเดียว ไม่นิยมความแตกต่างโดดเด่นที่ต้องไม่เหมือนใคร หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจึงมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นภาพรวมที่น่าชม และแปลกตามาก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบารี (BARI) (55 กิโลเมตร)

เมืองบารี (BARI)

เมืองหลวงของแคว้นปูลยา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลีทางตอนใต้ อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า “แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ ทางตอนใต้ของอิตาลี ปัจจุบันเมืองมารียังคงสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความเจริญทางศาสนา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบ้านเรือนทันสมัยสลับกับซากความเจริญในอดีต เดินทางถึงเมืองบารี นำท่านชมเมืองบารี เมืองท่าที่ สำคัญของอิตาลี ชมซากป้อมปราการในอดีต

จากนั้น เข้าชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (BASILICA ST.NICHOLAS)

โบสถ์เซนต์นิโคลัส (BASILICA ST.NICHOLAS)

โบสถ์เซนต์นิโคลัส (BASILICA ST.NICHOLAS) ซึ่งเดิมเคยใช้เป็นที่พำนักของผู้ปกครองเมืองชาวไบแซนไทน์เมื่อราวปี ค.ศ.1000 ต่อมาในปี ค.ศ.1087 ชาวบารีได้นำกระดูกของเซนต์นิโคลัสมาจากโบสถ์แห่งเมืองไมร่า (MYRA) ในประเทศตุรกี จึงได้ดัดแปลงอาคารแห่งนี้เป็นโบสถ์ และประดิษฐานกระดูกของเซนต์นิโคลัสไว้ภายใน ซึ่งเชื่อกันว่า เซนต์นิโคลัส ก็คือที่มาของซานตาคลอสนั่นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม THE NICOLAUS BARI หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

บารี – ชิมไวน์ – ซาเลอร์โน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ลิ้มลองไวน์ชั้นเลิศ และชมกรรมวิธีการผลิตของไวน์ชั้นยอด อันเป็นเอกลักษณ์ของ แคว้นปูเลีย (Puglia)ที่มีประวัติอันยาวนาน ณ CANTINE POLVANERA WINERY ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ดูแลบริหารโดยคนในครอบครัวที่มีรางวัลการันตีมากมาย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคว้นคัมพาเนีย เพื่อนำท่านสู่ เมืองซาเลอร์โน (SALERNO) (230 กิโลเมตร)

เมืองซาเลอร์โน (SALERNO)

เมืองซาเลอร์โน (SALERNO)  อีกหนึ่งเมืองท่าของอิตาลีตอนใต้อันเป็นที่นิยมในการมาพักผ่อนตากอากาศของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก เดินทางถึง เมืองซาเลอร์โน อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมเมือง เมืองที่ดูสงบเรียบง่ายริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซาเลอร์โน – ราเวลโล – วิลลารูโฟโล – อมัลฟี – โพสิตาโน – ซอร์เรนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองราเวลโล (RAVELLO) (45 กิโลเมตร)

ราเวลโล (RAVELLO)

เมืองราเวลโล่ (RAVELLO)  หมู่บ้านเล็กๆของแคว้นคัมพาเนีย ที่มีความงามทั้งทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงได้รับการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของคอสติเอรา อามาลฟิตานา ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อมรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.1997 จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ริชาร์ด วาร์กเนอร์ เคยมาแสดงคอนเสิร์ต จนทำให้มีการจัดเทศกาลคอนเสิร์ตที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม วิลลารูโฟโล (VILLA RUFOLO)

วิลลารูโฟโล (VILLA RUFOLO)

นำท่านชม วิลลารูโฟโล (VILLA RUFOLO) เป็นอาคารและสวนขนาดย่อมๆที่อยู่ภายในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ในย่านจัตุรัสหลักของเมืองราเวลโล ถูกสร้างขึ้นอย่างหรูหราในสไตล์มัวร์ (Moorish-style ) ในปี ค.ศ.1270 ภายในวิลลาได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึงหอคอยโบราณสูงประมาณ 30 เมตร อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร

อมัลฟี่โคสท์  (AMALFI COAST)

ชายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี (Sorrentine Peninsula) ซี่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเส้นทางจะเลียบไปตามหน้าผาสูงชัน จนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน อมัลฟี และราเวลโล เส้นทางเลียบชายฝั่งและเมืองทั้งสามได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1997

นำท่านเดินทางต่อสู่เส้นทางคดเคี้ยวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอันงดงามกับบ้านเรือนที่ถูกสร้าง อย่างลงตัวบริเวณผาสูงสู่ เมืองอมัลฟี (AMALFI) (10 กิโลเมตร)

อมัลฟี (AMALFI)

เป็นเมืองที่เคยมีอำนาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN  OF MEDITERRANEAN  แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่ม จมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลาย เป็นเพียงเมืองเล็กๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงามมีระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส กล่าวคือเป็นระบบการปกครองโดยผู้ดำรงตำแหน่งดอจจ์ (DOGG) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ต่อมาในปี ค.ศ.1131 อมัลฟีตกอยู่ ภายใต้การยึดครองของกษัตริย์โรเจอร์แห่งเนเปิลและต่อมาก็ถูกชาวปิซ่ายึดครอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมวิหารแห่งนักบุญแอนดรูว์ (AMALFI CATHEDRAL)

AMALFI CATHEDRAL

วิหารแห่งนักบุญแอนดรูว์ (AMALFI CATHEDRAL)  เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอมาลฟี อีกทั้งยังได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามมากที่สุดอีกด้วย โดยวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่ นักบุญแอนดรูว์ (Saint Andrew) สร้างขึ้นตามศิลปะสไตล์อาหรับ – นอร์แมน โรมาเนสก์ บริเวณที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ บริเวณบันไดขนาดใหญ่สไตล์ลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) ที่จะเป็นหนทางนำท่านไปพบกับความโอ่อ่า และวิจิตรตระการตาภายในวิหารแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน (POSITANO) (20 กิโลเมตร)

เมืองโพสิตาโน (POSITANO)

เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลตั้งอยู่ตามหน้าผาแคบๆ อันมียอดโดมของโบสถ์ซานตา มาเรีย อัสสันต้า เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายอยู่บนหน้าผา ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศชวนมองอย่างไม่กระพริบตาตลอดเส้นทางที่ผ่านจึงทำให้เมืองชายฝั่งทะเลในแคว้นคัมพาเนีย แห่งอิตาลีใต้นี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO) (20 กิโลเมตร)

ซอร์เรนโต้  (SORRENTO)

ที่มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์เรนโต้” และเป็นบ้านเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO)  นักร้องโอเปราชื่อดัง เป็นเมืองในฝันที่งดงามล้ำเลิศ เมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า นำท่านชม เมืองซอร์เรนโต้  เมืองตากอากาศเล็กๆ ริมอ่าวเนเปิล แต่มีชื่อเสียงในฐานะเมืองท่องเที่ยว ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูง และไล่ระดับลงมาตามความลาดชันจนลงมาถึงระนาบเดียวกันกับหาดทรายสีเทาที่ได้รับการจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย และมีชายฝั่ง Amalfi ที่เลียบริมทะเลไปตามหน้าผายาวถึง 50 กม. เดินทางถึง เมืองซอร์เรนโต้  

จัตุรัสทาซโซ่ (PIAZZA TASSO)

นำท่านชม จัตุรัสทาซโซ่ (PIAZZA TASSO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เป็นจัตุรัสที่เต็มไปด้วยโบสถ์ วิหาร ที่มีความโดดเด่นงดงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอค และสีสันของร้านรวงที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนนสายที่ได้ชื่อว่าเป็นช้อปปิ้งสตรีทอันมีชื่อเสียงของเมืองซอร์เรนโต้ พร้อมทั้งยังได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมืองที่นิยมมานั่งจิบกาแฟหรือมานั่งพูดคุยสังสรรค์กันในร้านอาหาร อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม HILTON SORRENTO PALACE หรือเทียบเท่า โรงแรมหรูกลางเมืองเซอร์เรนโต้ ใกล้อ่าวเนเปิลส์ มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง และอ่าวเนเปิลส์  ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสุขสบาย หรูหรา ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม

8

ซอร์เรนโต – เกาะคาปรี – ถ้ำ BLUE GROTTO – ชมเมือง – ซอร์เรนโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะคาปรี (CAPRI)

08.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะคาปรี (CAPRI) โดย เรือเฟอร์รี่

*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

09.05 น. เดินทางถึง เกาะคาปรี (CAPRI)  เกาะที่ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เกาะคาปรี (CAPRI)

เป็นเกาะในทะเลเมติเตอร์เรเนียน (Tyrrhenian sea) ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ เป็นสถานที่ตากอากาศตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัดกันเข้ายึดครอง และกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813ได้รับการจัดอันดับจากเนชั่นเนล จีโอกราฟฟิก ว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของโลกอันดับที่ 7 ในปี 2013

 BLUE GROTTO

นำท่านเข้าชม ถ้ำ Blue Grotto มีชื่อเป็นภาษาอิตาลีว่า Grotta Azzurra เป็นถ้ำปิดที่มีปากถ้ำอยู่ในทะเล จุเด่นของถ้ำคือน้ำทะเลภายในถ้ำนั้นจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินเข้มสวยงามแปลกตา การที่น้ำทะเลเรืองแสงได้นั้นก็เกิดจากแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านปากถ้ำและช่องหินที่อยู่ใต้ทะเล แล้วสะท้อนขึ้นมาบนผิวน้ำในถ้ำทำให้น้ำทะเลเกิดการเรืองแสงได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมืองคาปรี  บริเวณจัตุรัสอุมแบร์โต (Piazza Umberto) จัตุรัสที่มี หอนาฬิกาที่โดดเด่น และคลาคล่ำไปด้วยร้านค้ามากมาย

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพบริเวณ สวนออกัสตัส (Augustus Garden) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด และสามารถมองเห็นวิวของเกาะที่งดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO) โดยเรือเฟอร์รี่

16.35 น. ออกเดินทางจาก เกาะคาปรี (CAPRI) โดย เรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองซอร์เรนโต้  *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***

16.55 น. เดินทางถึง เมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พักโรงแรม HILTON SORRENTO PALACE หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

9

ซอร์เรนโต – LA REGGIA DESIGNER OUTLET  – นาโปลี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะช้อปปิ้งที่  “LA REGGIA DESIGNER OUTLET” มาร์เซียไนส์  (MARCIANISE) (70 กิโลเมตร)

LA REGGIA DESIGNER OUTLET

แหล่งช้อปปิ้งที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วย ร้านค้าที่นำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci ,Prada , Armani , Moschino ,Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfigher, Roberto Cavalli   เป็นต้น ในราคาที่ลดลงสุงสุดถึง 70% นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 EURO

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาชาติเนเปิลส์ (NAPLES INTERNATIONAL AIRPORT) (30 กิโลเมตร)

17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH1879/772

 *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมิวนิค เวลา 19.20 – 22.25 น. ***

10

กรุงเทพ ฯ

14.10  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย