25 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2023
วันเดินทาง
สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน
นามิเบีย
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : BEST OF AFRICA KENYA & ZIMBABWE 9 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง :  25 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2023

ประเทศ : แอฟริกา

สายการบิน : สายการบินเอธิโอเปีย (ET)

ราคา : 295,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า) – อุทยานแห่งชาตินากูรู   

01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629/ET 318 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.20 – 08.15 น.)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกาตะวันออก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ นากูรู (NAKURU NATIONAL PARK) (171 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง **

** ระหว่างทางรับประทานอาหารกลางวันแบบ PICNIC BOX **

อุทยานแห่งชาตินากูรู (NAKURU NATIONAL PARK)

ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐ  เคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย ภูเขา ป่า พุ่มไม้ และหนองน้ำที่เป็น

ส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก (Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟลามิงโกสีชมพูนับแสนตัวในทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดำและแรดขาวที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของ เสือดาวสัตว์สำคัญที่หาชมได้ยาก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE ELEMENTAITA SERENA CAMP: Soysambu Conservancy, Nakuru, Kenya Tel: +254 709 998400 https://www.serenahotels.com/elmenteita

บ่าย นำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) หรือ นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่า

GAME DRIVE BIG 5

เพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้

อาทิ ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่าและท่านจะได้ชมนกฟลามิงโกนับแสนตัวในบริเวณทะเลสาบนากูรู (NAKURU LAKE) บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่ง  ดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE ELEMENTAITA SERENA CAMP

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาตินากูรู อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า หมู่บ้านมาไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE) (229 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

(MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (Masai Mara National Park) เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเคนยา มีพื้นที่ราว 1,510 ตารางกิโลเมตรติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (Serengeti) ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) ที่อุทยานมาไซ มาร่า  เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าสะวันน่าหลากหลายชนิดจึงทำให้อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงก้องโลกติด 1 ใน 3 ของทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก MARA SIMBA LODGE:  Simba Lodge, Mara narok road Mara, Narok, Kenya. Tel: +254 722 788830 http://www.simbalodges.com/mara-simba-lodge

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น

เกมไดร์ฟ (GAME DRIVE)

นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ สถานที่นี้ ถือเป็นสุดยอดในการส่องสัตว์ อาจได้เห็นการล่าเหยือของสิงโตและเสือดาว นอกจากนี้ยังมีควายป่า แรด เสือชีตาห์ ไฮยีน่า ม้าลาย ยีราฟ ที่ท่านจะพบเห็นได้อีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการ ส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้วนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า (MASAI MARA VILLAGE)

หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า

(MASAI MARA VILLAGE)

ให้ท่านชมวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่ามาไซ(Maasai Tribe) ซึ่งชนเผ่ามาไซจะชอบการร้องรำ ทำเพลง เต้นรำ ชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania),ซูดาน (Sudan) ,ยูกันดา (Uganda) และเคนยา (Kenya) ชนเผ่านี้ มีจำนวนประชากรที่ไม่ชัดเจน คาดว่ามีประชากรประมาณ 900,000 คน โดยกระจุกตัวอยู่ทาง ตอนใต้ของเคนยาประมาณ 453,000 คน และ ตอนเหนือของแทนซาเนีย 430,000 คน

 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SIMBA LODGE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พักอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – THE GREAT MIGRATION – GAME DRIVE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. รายการทัวร์เสริม ** ทัวร์แนะนำ ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

บอลลูนซาฟารี (Balloon Safari)

นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า  เพิ่มราคาท่านละ 18,000 บาท

จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องป่าโดยรถ 4 x 4 เดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่

สนใจทั่วโลกเพื่อพบกับ THE GREAT MIGRATION

THE GREAT MIGRATION

ฝูงไวล์เดอร์บีสท์ ม้าลาย ยีราฟ อิมพาลา และ กาเซลชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซมาร่า เพื่อมาหาแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าในเขตมาไซมาร่าโดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา (MARA RIVER) ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยผ่านฝูงจระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤติกรรม และการดำรงชีพของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง เตรียมกล้อง หรือกล้องวีดีโอให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุด หากโชคดีท่านอาจได้พบกับสิงโตดำที่หายากที่สุดของแอฟริกาแต่ก็สามารถพบเห็นได้เพียงเฉพาะที่มาไซมาร่าที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ PICNIC BOX

บ่าย นำท่านออกเดินทางท่องป่าสู่ บริเวณทุ่งหญ้าสะวัน

มาไซมาร่าซาฟารี (MASAI MARA SAFARI) สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด ซึ่งห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่านั้น The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา นั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัยความสำเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวัดได้จากจำนวนครั้งที่บรรดา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้เห็น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SIMBA LODGE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าไนโรบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

xx.xx น. ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ กรุงไนโรบี (NAIROBI)

xx.xx น. เดินทางถึง กรุงไนโรบี (NAIROBI)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER)

ศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ ศูนย์การค้า THE HUB เพื่อซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ แมคคาเดเมีย และกาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร CARNIVORE  (THE CARNIVORE) ซึ่งแปลว่า “MEAT EATER” ปัจจุบัน

ไม่มีเมนูที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์อนุรักษ์เป็นวัตถุดิบเลยมีเนื้อหลากหลาย ให้ท่านเลือกชิม และลิ้มลอง ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อแกะ อาทิเช่น Rump Stake / PorkSpareribs/ Chicken  Yakitori/ Turkey Lamb Chops/Chicken Livers Chicken Gizzards ส่วนเมนูเนื้อแปลกๆ หรือที่เรียกว่า “Exotic Meat” อาทิ เนื้อจระเข้ เนื้ออูฐ และเนื้อนกกระจอกเทศ ก็มีให้ลิ้มลองเช่นกัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA NAIROBI AIRPORT: Jomo Kenyatta International Airport, First Freight Lane, Nairobi, Kenya. Tel: +254 709 222999

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/nairobi/nboir/hoteldetail

6

วันที่หกของการเดินทาง

ไนโรบี – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศ  แซมเบีย – วิคตอเรียฟอลล์ ซิมบับเว

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Packed Breakfast)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ JOMO KENYATTA, NAIROBI

07.25 น. เดินทางสู่ สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE AIRPORT) ประเทศแซมเบีย โดย สายการบิน  เคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 782

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS) ฝั่งแซมเบีย

น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS)

เรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ไหลลงหน้าผาสูง 108 ม. กว้าง 1,700 ม. ระหว่างประเทศ แซมเบียกับประเทศซิมบับเวทำให้เป็นน้ำตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลกองค์การยูเนสโก      ได้ขึ้นทะเบียนให้ น้ำตกวิคตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบีย ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855  หลังจากที่ได้ค้นพบจึงได้ทราบว่าน้ำตกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 150 ล้านปีที่ผ่านมา จนทำให้แผ่นดินบริเวณนี้แยกออกเป็นสองส่วน น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวเกือบ ถึง 2 กิโลเมตร โดยความลึกของน้ำตกแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ 90 – 108 เมตร

นำท่าน ชมน้ำตก ARMCHAIR FALLS,

น้ำตก ARMCHAIR FALLS

จุดที่น้ำตกที่มีความสูงเป็นอันดับสองรอบจาก Rainbow Falls และ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้จุดอื่น ช่วงที่นักท่องเที่ยวนิบมเดินทางมามากที่สุดคือ ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม เพราะทิวทัศน์ที่สวยงามและมีละอองน้ำไม่มากนัก

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศซิมบับเว (ZIMBABWE)

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานน้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS BRIDGE) ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณสะพานซึ่งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างซิมบับเวกับแซมเบีย สะพานแห่งนี้ยังใช้เป็นที่สำหรับกระโดดบันจี้จัมพ์ของผู้ที่รักความสะใจเพราะที่นี่นับเป็นจุดโดดที่สูงที่สุดในโลก

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรม THE VICTORIA FALLS  หนึ่งในโรงแรมคลาสสิกระดับ 5 ดาวของโลกตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม สามารถมองเห็นน้ำตกวิกตอเรีย ประเทศซิมบับเว สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่ได้รับการยกย่อง โรงแรมสไตล์ยุคเอ็ดเวอร์เดียน (Edwardian Era) หมายถึง ช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษ อยู่ภายใต้การปกครองของ กษัตรีย์เอ็ดเวิร์ดที่เจ็ด (Edward VII) โรงแรมแห่งนี้เป็นสมาชิก Leading Hotels of the World สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904 ได้รับการตกแต่งใหม่อย่างงดงามในปี ค.ศ. 2013 ผสมผสานความโอ่อ่าหรูหราแบบดั้งเดิมสุดคลาสสิคเข้ากับความซับซ้อนที่ทันสมัย เป็นเวลากว่า 110  ปีที่ Victoria Falls Hotel เป็น

สัญลักษณ์ที่หรูหราในแอฟริกา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร THE BOMA DINNER & DRUM SHOW ท่านจะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารและความบันเทิงที่ “ไม่ควรพลาด” เวลาที่มาเที่ยวน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว จะมีการต้อนรับโดยการนำชุด CHITENGE มาให้สวมใส่ และมีการเพนท์หน้า ผู้หญิงจะแต้มเป็นจุดๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม ส่วนผู้ชายจะวาดลวดลายที่กำหนดลักษณะนักรบของชาวแอฟริกัน   ท่านจะได้ลิ้มลองอาหารแอฟริกันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟในรูปแบบของงานฉลองที่หรูหรา อีกทั้งสนุกสนานกับการชมโชว์ตีกลอง และการเต้นรำพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  VICTORIA FALLS HOTEL (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว – ล่องแม่น้ำแซมเบซี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดิน ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

นำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. RAINBOW FALLS เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

บ่าย ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม (OPTIONAL TOUR)

ซื้อทัวร์เสริม (OPTIONAL TOUR)

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ

  1. กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย ท่านละ 6,800 บาท 
  2. นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรีย จากมุมสูง (ฝั่งซิมบับเว) 15 นาที ท่านละ 6,400 บาท
  3. ไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย

     (ฝั่งแซมเบีย) ท่านละ 8,400 บาท  

(ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

หรือ อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่านโดยท่านสามารถเดินชมน้ำตกได้จากทางเดินภายในโรงแรมเดินถึงน้ำตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น หรือ ท่านจะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม)

16.00 น.  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI) 

ลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI)

SUNDOWNER CRUISE

ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI) สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกาได้รับการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย นำท่าน ล่องเรือในยามเย็น (SUNDIWNER CRUISE) ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด แม่น้ำแห่งนี้จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “The River of Life” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต ** ระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม SOFT DRINK แบบไม่อั้นพร้อมขนมขบเคี้ยว ตลอดการล่องเรือ *** 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

วิคตอเรียฟอลล์ (ซิมบับเว) – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว

13.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  ET 829/ET 608

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 20.45 – 23.55 น.)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…