28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม / 4-12 สิงหาคม 2565
วันเดินทาง
สายการบินเอธิโอเปีย ET
สายการบิน
แซมเบีย เคนย่า
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา :  BEST OF AFRICA KENYA & ZAMBIA 9 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง :  28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม /4 – 12 สิงหาคม 2565

ประเทศ : แอฟริกา – เคนย่า – แซมเบีย

สายการบิน :  เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ 

ราคา : 225,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า) – อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์ –  THE ARK (TREE HOTEL)

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 619/318

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.30 – 08.15 น.)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี (NAIROBI) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า ประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกาตะวันออก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใกล้สนามบินกรุงไนโรบี

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์ (ABERDARE NATIONAL PARK) (170 กิโลเมตร)

ตั้งอยู่ตอนกลางของประ​เทศอัน​เป็น​เขต​เทือก​เขาสูงที่สลับซับซ้อน ​โดย​ใช้​เส้น ทางหลักผ่านหมู่บ้าน และบริ​เวณป่า​เขาที่น่าสน​ใจ

ท่านยังสามารถสัมผัส ประสบการณ์บ้านต้นไม้ ​ซึ่ง​เป็นที่พักสำหรับ​เฝ้าดูสัตว์ ที่นี่ทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบ​การณ์​การ​เฝ้าดูสัตว์ที่​ไม่​เหมือนกับที่​ ใดๆ ​ใน​โลกอีก​เช่นกันเนื่องจากบริ​เวณพื้นที่​โดยรอบจะ​เป็น​โป่ง (​แหล่งอาหารของสัตว์) ทำ​ให้​ผู้ที่มาพักที่นี่​ได้พบ​เห็นสัตว์มากมายที่ต้องลงมากิน​เกลือ​ และ​แร่ธาตุต่างๆ ที่​โป่ง ​ทั้ง​ใน​เวลากลางวันและกลางคืน ​และได้มี​โอกาส​เฝ้าสัง​เกตพฤติกรรมของสัตว์นานาชนิดที่มารวมตัวกัน ณ ที่​แห่งนี้อย่าง​ใกล้ชิด

จากนั้นนำท่าน ประสบการณ์โรงแรมต้นไม้ THE ARK หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านได้ทำการแยกกระเป๋า นำเอาเฉพาะเสื้อผ้า และของใช้จำเป็น สำหรับพักค้างคืนที่ ดิ อาร์ค (THE ARK) 1 คืน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่โรงแรมจะนำไปเก็บรักษาไว้

บ่าย นำท่านขึ้นรถคันใหม่ของทางโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง ดิ อาร์ค (THE ARK)

บ้านพักตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ อาเบอร์แดร์ เป็นโรงแรมที่ทำ จากไม้ทั้งหลัง มีระเบียงให้ท่าน ได้นั่งมองดูบรรดาสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาดื่มน้ำในสระน้ำหน้าโรงแรม เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่ท่านจะได้มีโอกาสพบสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด ที่นี่ท่านไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบทอย่างแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอาเบอร์แดร์ – อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – หมู่บ้าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

xx.xx น. ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)

xx.xx น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (MASAAI MARA NATIONAL RESERVE)

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

(MASAAI MARA NATIONAL RESERVE) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีพื้นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนำท่านเข้าชม หมู่บ้านมาไซ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวมาไซ ในดินแดนมาไซ มาร่า วัฒนธรรม การเต้นและการกระโดดสูงหรืออาดูมู คือการวัดทักษะนักรบที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น

เกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาของโรงแรม

05.00 น. รายการทัวร์เสริม ** ทัวร์แนะนำ ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

บอลลูนซาฟารี (Balloon Safari)

นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า  เพิ่มราคาท่านละ 18,000 บาท

จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องป่าโดยรถ 4 x 4 เดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลกเพื่อพบกับ THE GREAT MIGRATION

ฝูงไวล์เดอร์บีสท์ ม้าลาย ยีราฟ อิมพาลา และ กาเซลชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซมาร่า

เพื่อมาหาแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าในเขตมาไซมาร่าโดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา (MARA RIVER) ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยผ่านฝูงจระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤติกรรม และการดำรงชีพของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง เตรียมกล้อง หรือกล้องวีดีโอให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุด หากโชคดีท่านอาจได้พบกับสิงโตดำที่หายากที่สุดของแอฟริกาแต่ก็สามารถพบเห็นได้เพียงเฉพาะที่มาไซมาร่าที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

บ่าย นำท่านออกเดินทางท่องป่าสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวัน

ซาฟารีไซมาร่า (MASAI MARA SAFARI)

สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด ซึ่งห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่านั้น The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา นั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัยความสำเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวัดได้จากจำนวนครั้งที่บรรดา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้เห็น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – ไนโรบี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

xx.xx น.  ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ กรุงไนโรบี (NAIROBI)

xx.xx น.  เดินทางถึง กรุงไนโรบี (NAIROBI)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER)

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER)

ศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ ศูนย์การค้า THE HUB เพื่อซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ แมคคาเดเมีย และกาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ไนโรบี – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย วิคตอเรียฟอลล์ ซิมบับเว

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Packed Breakfast)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ สนามบินไนโรบี (NAIROBI AIRPORT)

07.35 น. เดินทางสู่ สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE AIRPORT) ประเทศแซมเบีย โดย สายการบิน

เคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 782

09.50 น.เดินทางถึง สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS)

เรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ไหลลงหน้าผาสูง 108 ม. กว้าง 1,700 ม. ระหว่างประเทศ แซมเบียกับประเทศซิมบับเวทำให้เป็นน้ำตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลกองค์การยูเนสโก      ได้ขึ้นทะเบียนให้ น้ำตกวิคตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบีย ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855  หลังจากที่ได้ค้นพบจึงได้ทราบว่าน้ำตกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เมื่อ 150 ล้านปีที่ผ่านมา จนทำให้แผ่นดินบริเวณนี้แยกออกเป็นสองส่วน น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวเกือบ ถึง 2 กิโลเมตร โดยความลึกของน้ำตกแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่ 90 – 108 เมตร

นำท่าน ชมน้ำตกฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก ARMCHAIR FALLS

จุดที่น้ำตกที่มีความสูงเป็นอันดับสองรอบจาก Rainbow Falls และ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้จุดอื่น ช่วงที่นักท่องเที่ยวนิบมเดินทางมามากที่สุดคือ ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม เพราะทิวทัศน์ที่สวยงามและมีละอองน้ำไม่มากนัก

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานน้ำตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS BRIDGE) ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณสะพานซึ่งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างซิมบับเวกับแซมเบีย สะพานแห่งนี้ยังใช้เป็นที่สำหรับกระโดดบันจี้จัมพ์ของผู้ที่รักความสะใจเพราะที่นี่นับเป็นจุดโดดที่สูงที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว – ล่องแม่น้ำแซมเบซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดิน ชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลกนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่านโดยท่านสามารถเดินชมน้ำตกได้จากทางเดินภายในโรงแรมเดินถึงน้ำตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น หรือ ท่านจะใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ สปา หรือบาร์ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม)ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม อาทิ กระโดดบันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง หรือไมโครไลท์ ชมวิวธรรมชาติเหนือน้ำตกวิคตอเรีย (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

16.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI) 

ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (ZAMBEZI) สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกาได้รับการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย นำท่าน ล่องเรือในยามเย็น (SUNDIWNER CRUISE) ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด แม่น้ำแห่งนี้จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “The River of Life” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต ** ระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม SOFT DRINK แบบไม่อั้นพร้อมขนมขบเคี้ยว ตลอดการล่องเรือ ***  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL

8

วันที่แปดของการเดินทาง

วิคตอเรียฟอลล์ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว

12.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  ET 829/608

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 21.40 – 00.10+1 น.)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…