06 – 15 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
นามิเบีย
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : BEST OF AFRICA GREAT MIGRATION IN MASAAI MARA KENYA – VICTORIA FALLS 10 วัน (ET)

กำหนดการเดินทาง : 6 – 15 สิงหาคม 2567

ประเทศ : เคนย่า

สายการบิน : เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ 

ราคาเริ่มต้น : 339,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไนโรบี (เคนย่า) – อุทยานแห่งชาตินากูรู

01.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี โดย สายการเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET629 / ET318

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 06.30 – 08.30 น.)

10.40 น. เดินทางถึง กรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินากูรู (NAKURU NATIONAL PARK) (171 กิโลเมตร)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

NAKURU NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาตินากูรู เป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตร.กม. ประกอบไปด้วยภูเขา ป่า พุ่มไม้ และหนองน้ำที่เป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก (FLAMINGO BIRD) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟลามิงโกสีชมพูนับหมื่นตัวในทะเลสาบแห่งนี้       อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดำ และแรดขาวที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาวสัตว์สำคัญที่หาชมได้ยาก

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE NAKURU SOPA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

16.30 น. นำท่านทำกิจกรรม GAME DRIVE

AFTERNOON GAME DRIVE

นั่งรถเปิดหลังคา ตะลุยป่า เพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิ ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า สำหรับไฮไลท์ของที่แห่งนี้ ท่านจะได้ชมนก ฟลามิงโกนับหมื่นตัวในบริเวณทะเลสาบนากูรู (NAKURU LAKE) บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก LAKE NAKURU SOPA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

GAME DRIVE – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

04.30 น. MORNING WAKE UP CALL  ให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

MORNING GAME DRIVE

นั่งรถเปิดหลังคา ตะลุยป่ากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตามหาเหล่า BIG 5 ให้ครบตามเป้าหมายที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิ ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า และไม่พลาดกับ นกฟลามิงโกนับหมื่นตัวในบริเวณทะเลสาบนากูรู (NAKURU LAKE)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

(MASAAI MARA NATIONAL RESERVE) (281 กิโลเมตร) กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันแบบ LUNCH BOX

MASAAI MARA

NATIONAL RESERVE

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเคนยา มีพื้นที่ราว 1,510 ตารางกิโลเมตร ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ (SERENGETI) ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA) ที่อุทยานมาไซ มาร่าเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าสะวันน่าหลากหลายชนิด จึงทำให้อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงก้องโลกติด 1 ใน 3 ของทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARA SIMBA LODGE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า – GAME DRIVE

สำหรับท่านที่ซื้อ OPTIONAL TOUR

05.00 น.   MORNING WAKE UP CALL ให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม HOT AIR BALLOON

OPTIONAL TOUR

บอลลูนซาฟารี (BALLOON SAFARI)

06.00 – 07.00 น. นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่า และขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

GAME DRIVE

MASAI MARA

นั่งรถเปิดประทุนส่องที่ออกหากินยามเช้า เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่าอันยิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่านี้ ถือเป็นสุดยอดในการส่องสัตว์ อาจได้เห็นการล่าเหยือของสิงโต และเสือดาว นอกจากนี้ยังมีควายป่า แรด เสือชีตาห์ ไฮยีน่า ม้าลาย ยีราฟ ที่ท่านจะสามารถพบเห็นได้อีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า (MASAI MARA VILLAGE)

MASAI MARA TRIBE

หมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า ชมวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ามาไซ ที่ชอบการร้องรำ ทำเพลง เต้นรำ ซึ่งชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในประเทศแทนซาเนีย (TANZANIA), ซูดาน (SUDAN), ยูกันดา (UGANDA) และเคนย่า (KENYA) คาดว่ามีประชากรประมาณ 900,000 คน โดยกระจุกตัวอยู่ทางตอนใต้ของเคนย่าประมาณ 453,000 คน และตอนเหนือของแทนซาเนีย 430,000 คน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร

16.00 น. นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น

GAME DRIVE

MASAI MARA

นั่งรถเปิดประทุนส่องที่ออกหากินยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่าอันยิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่านี้ ถือเป็นสุดยอดในการส่องสัตว์ อาจได้เห็นการล่าเหยือของสิงโต และเสือดาว นอกจากนี้ยังมีควายป่า แรด เสือชีตาห์ ไฮยีน่า ม้าลาย ยีราฟ ที่ท่านจะสามารถพบเห็นได้อีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SIMBA LODGE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – THE GREAT MIGRATION

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางท่องป่าโดยรถ 4 x 4 เพื่อเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดี และผู้ที่สนใจทั่วโลกเพื่อพบกับ THE GREAT MIGRATION

THE GREAT MIGRATION

การอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในแต่ละปี ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลเหล่านี้จะทำการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนีย กับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM)  โดยการนำของฝูงไวล์เดอร์บีสท์ ม้าลาย ยีราฟ อิมพาลา และ กาเซลชนิดต่างๆ นับล้านๆ ตัว การอพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซมาร่า เพื่อมาหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่า ทำให้เกิดเป็น การอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า GREAT MIGRATION โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา (MARA RIVER) ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยผ่านฝูงจระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤติกรรม และการดำรงชีพของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง หากโชคดีท่านอาจได้พบกับสิงโตดำที่หายากที่สุดของแอฟริกาที่สามารถพบเห็นได้เพียงเฉพาะที่มาไซมาร่าที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องป่าสู่ บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า

MASAI MARA SAFARI

สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด ซึ่งห่างจากเราเพียงแค่ 3 เมตร เท่านั้น THE BIG 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา นั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัยความสำเร็จของการเดินทางท่องซาฟารีจึงวัดได้จากจำนวนครั้งที่บรรดา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวให้เห็น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก MARA SIMBA LODGE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – ไนโรบี โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ไนโรบี

08.15 น. ออกเดินทางโดย เครื่องบินเล็ก สู่ กรุงไนโรบี (NAIROBI)

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินวิลสัน กรุงไนโรบี (WILSON AIRPORT, NAIROBI)

15.45 น.  ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบิน AIRLINK เที่ยวบินที่ 4Z071

19.05 น. เดินทางถึง เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ THE EMPERORS PALACE อาณาจักรอันหรูหรา ที่รวบรวมความบันเทิงไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ที่มีทั้งโรงแรมสุดหรู คาสิโน สปา ร้านอาหาร ร้านค้า และ สถานบันเทิง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เสมือนเป็นพระราชวังแห่งความฝันอันแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน ณ  EMPERORS PALACE

โรงแรมที่พัก PEERMONT D’OREALE GRANDE HOTEL หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก – น้ำตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์

11.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ โดย สายการบิน AIRLINK เที่ยวบินที่ 4Z494

13.20 น. เดินทางถึง เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ สาธารณรัฐซิมบับเว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย (VICTORIA FALLS)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร THE LOOKOUT CAFÉ ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรีย

จากนั้นนำท่าน เดินชมวิวน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว โดยไกด์ผู้ชำนาญ

THE VICTORIA FALLS

น้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในแอฟริกา หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

VICTORIA FALLS

ตั้งอยู่บริเวณชายแดนประเทศแซมเบีย(ZAMBIA) และประเทศซิมบับเว (ZIMBABWE) อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำแซมบีซี (ZAMBEZI) ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดในแอฟริกา ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 ม. ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กม. ในฤดูน้ำหลาก ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบัน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก นำท่านชมจุดชมน้ำตก 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. DEVILS’S CATARACT 2. MAIN FALLS มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. HORSE SHOE FALLS  เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. RAINBOW FALLS เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในโรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

8

วันที่เแปดของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย – ลิฟวิ่งสโตน์ (แซมเบีย)

05.00 น. MORNING WAKE UP CALL ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการไปชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว ณ เวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น แสงอาทิตย์กระทบละออกน้ำ เกิดเป็นสายรุ้ง ให้ท่านได้เริ่มต้นวันด้วยการชื่นชมทิวทัศน์ที่อันสดชื่น สวยงาม ของน้ำตกวิคตอเรียอันยิ่งใหญ่ในยามเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านล่องเรือสู เกาะลิฟวิ่งสโตน์ เพื่อชมน้ำตกวิคตอเรียในฝั่งแซมเบีย โดยไกด์ผู้ชำนาญ

VICTORIA FALLS

นำท่าน เดินชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดูน้ำหลาก ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะลิฟวิ่งสโตน์

จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง หรือจะเลือกใช้บริการสปาของโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกและความงามของแม่น้ำแซมเบซี (ZAMBEZI RIVER)

ZAMBEZI RIVER

แม่น้ำแซมเบซี สายน้ำที่ทอดยาวจนสุดตา ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 4  ของทวีปแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่า THE GREAT RIVER OF SOUTHERN AFRICA ต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรีย เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตรไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศคือแซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามีเบียและสิ้นสุด ที่โมซัมบิคไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย

SUNDOWNER CRUISE

ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซมเบซียามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่า จะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมง ที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัว นอกจากจะได้รับการยอมรับถึงความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซียังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ที่ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย ดังนั้นแม่น้ำแห่งนี้ จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “THE RIVER OF LIFE” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

โรงแรมที่พัก RADISSON BLU MOSI-OA-TUNYA, LIVINGSTONE RESORT หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

น้ำตกวิกตอเรีย กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรีย ฟอลล์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET823 / ET628

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปีย เวลา 21.40 – 23.55 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…