29 เม.ย. – 13 พ.ค. 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG), สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
บราซิล – เปรู – ชิลี – อาร์เจนติน่า
ประเทศ

ทัวร์อเมริกาใต้ เที่ยวอเมริกาใต้ : BEST IN S.AMERICA Thai Airways / Lufthansa (TG/LH)

กำหนดการเดินทาง : 29 เม.ย. – 13 พ.ค. 2567

ประเทศ :  อาเจนติน่า – ชิลี 

สายการบิน : การบินไทย (TG) / LH LUFTHANSA 

ราคา : 399,800 บาท

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – แฟรงเฟิร์ต (เยอรมนี)

09.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย D การบินไทย (TG)

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์อินเตอร์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922

19.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองแฟรงเฟิร์ต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงบัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 510

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงเฟิร์ต – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) – ชมเมือง

06.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส (BUENOS AIRES)

บัวโนสไอเรส  (Buenos Aires)

เมืองหลวงแห่งอาร์เจนตินาขึ้นชื่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เบาสบายน่าอยู่ เปรียบเสมือน “ปารีสแห่งละตินอเมริกา” ได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้พบเห็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปให้เห็นอยู่ทั่วไป ทั้งตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ศิลปะ และอาหาร เมื่อวัฒนธรรมของชาวละตินและยุโรปมาผสมผสานกันทำให้เกิดเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบัวโนสไอเรส

จัตุรัสพลาซ่า เดอ มาโย

ผ่านชมบริเวณ Plaza de Mayo จัตุรัสเล็กๆที่อยู่ย่านใจกลางเมือง บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (Casa Rosada) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ ผ่านชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ อาทิ ถนน 29 de Julio ที่เคยชื่อว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของ

จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมโทรโพลิแทน (THE METROPOLITAN CATHEDRAL)

มหาวิหารเมโทรโพลิแทน

สถาปัตยกรรรมชิ้นเอกและเป็นโบสถ์คาทอลิกหลักของอาร์เจนตินาที่ได้ผสมผสานสไตล์สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 18  และ 19  เข้าด้วยกัน ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สวยละเอียดประณีต มีหลุมฝังศพของ วีรบุรุษแห่งอาร์เจนตินาผู้นำในการประกาศเอกราชอาร์เจนตินาและอเมริกาใต้จากประเทศสเปน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – ชมเมือง –  สนามกีฬาโบคา จูเนียร์สถนนลา โบคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส (BOTANICAL GARDEN)

สวนพฤกษศาสตร์บัวโนสไอเรส

สวนอันงดงามใจกลางเมืองที่ได้รวบรวมพันธุ์ไม้หายากไว้มากมายกว่า 5,000 ชนิด ทั้งพันธุ์ไม้เมืองร้อนและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ให้หลบหนีจากความวุ่นวายมาเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้ ดอกไม้ ได้อย่างเพลิดเพลินสุดๆ ระหว่างเดินชมท่านจะได้พบเห็นประติมากรรมตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ชมกว่า 30 ชิ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของประติมากรชื่อดังชาวอิตาลี ชื่อว่า Ernesto Biondi และ Lola Mora ชาวอาร์เจนตินา

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงละคร เทียโทร โคลอง (Teatro Colón) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงละครที่ดีที่สุดในโลก!! ระบบเสียงของที่นี่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด รองรับผู้ชมได้ถึง 2,500 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา โดยโรงละครแห่งนี้เปิดขึ้นในปี 1908 นำท่านชมความโออ่าของโคมระย้าหรูหรา ประติมากรรม รวมถึงหน้าต่างกระจกสี ซึ่งจะโดดเด่นที่สุดใน Golden Hall จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโบคา จูเนียร์ส (BOCA JUNIORS-BOMBONERA STADIUM)

สนามกีฬาโบคา จูเนียร์ส

ลา บอมโบเนรา มีความหมายในภาษาไทยว่า ‘กล่องช็อกโกแลต’ เพราะสนามฟุตบอลสีฟ้าเหลืองสดใสแห่งนี้มีอัฒจันทร์ทรงโค้งเพียง 3 ด้าน อีกหนึ่งด้านที่เหลือเป็นอัฒจันทร์แนวตั้งคล้ายกล่องช็อกโกแลต การสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานในย่านนี้จึงถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ จนกลายเป็นที่มาของอัฒจันทร์แนวตั้ง และทำให้สนามแห่งนี้กลายเป็น ‘หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งวงการฟุตบอล’ ที่จุคนดูได้เกือบ 50,000 คนอิสระให้ท่านชม และช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคามินิโต (CAMINITO) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแรกของโลกบริเวณถนนลา โบคา (LA BOCA) ถนนที่เต็มไปด้วยแทงโก้และความโรแมนติก

ถนนลา โบคา (LA BOCA)

ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองไปตามถนนสายแทงโก้ ตัดกับบ้านที่ทาสีสันฉูดฉาดถูกสร้างโดยผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ท่าเรือ ด้วยการนำเหล็กที่เหลือจากการต่อเรือมาสร้างบ้านและนำสีที่เหลือใช้มาทากำแพงและหลังคา ศิลปินเปิดหมวก เสียงเพลงแทงโก้เคล้าคลอไป รวมถึงศิลปะมากมายกลากหลาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Gala Tango (พร้อมชมโชว์แทงโก้)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งบราซิล  / ฝั่งอาร์เจนติน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.45 น. เดินทางสู่ ปูเอร์โต อิกัวซู (PUERTO IGUAZU) โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1742

12.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ (IGUAZU NATIONAL PARK) ฝั่งอาร์เจนติน่า

 

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ

(IGUAZU NATIONAL PARK)

น้ำตกอิกัวซุ (IGUAZU FALLS) หรือที่เรียกกันว่า น้ำตกแบ่งประเทศ 3 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล และปารากวัย ที่ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกทางธรรมชาติของโลกอีกแห่งหนึ่งจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1994  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน The New 7 Wonders of Nature ของโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกอิกัวซุ ฝั่งบราซิล (45 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน เดินเล่นชม พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของน้ำตกอิกัวซุ (ฝั่งบราซิล)

น้ำตกอิกัวซุฝั่งบราซิล (IGUAZU FALLS, BRAZIL)

ชมความสวยงามของน้ำตกอิกัวซูจากฝั่งบราซิล ที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกที่มีชื่อว่า GARGANTA DO DIABLO ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุด มีปริมาณน้ำมากที่สุด และไหลแรงที่สุดในจำนวนน้ำตก 275 แห่ง และในช่วงหน้าร้อนท่านอาจจะมีปรากฏการณรุ้งกินน้ำให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลจากพลังน้ำของน้ำตกแห่งนี้เช่นกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ฝั่งอาร์เจนติน่า เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU หรือเทียบเท่า (45 กิโลเมตร)

พักผ่อนในโรงแรมระดับห้าดาว พร้อมด้วยทิวทัศน์ และ บรรยากาศของน้ำตกอิกัวซู ห้องพักตกแต่งแบบมอเดิร์นเรียบหรู กว้างขวาง ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้คุณได้เพลิดเพลินเช่น Infinity Pool ที่หันออกไปยังวิวของน้ำตกอิกัวซู เป็นประสบการณ์การพักผ่อนที่ต้องมาสัมผัสด้วยตนเองzzzzzzzzzzzzzz

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ฝั่งอาร์เจนติน่า (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนตินา ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่ามาก เพราะน้ำตกหลักๆ จะอยู่ฝั่งนี้ และสามารถเดินเที่ยวลัดเลาะริมน้ำตกชมวิวได้ทั้งจากด้านบนและด้านล่าง 

นำท่าน ชมวิวสู่ Devil’s Throat อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดสำคัญของน้ำตกแห่งนี้ อิสระให้ท่านชมความสวยงามของฝั่งอาร์เจนตินา และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมน้ำตกฝั่งอาร์เจนติน่าตามอัธยาศัย

น้ำตกอิกัวซูฝั่งอาร์เจนตินา

นำท่านชมความงดงามที่ประกอบด้วยน้ำตก ที่มีความสูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตกมีชื่อของมันโดยเฉพาะ ที่สำคัญน้ำตกแห่งนี้มีความกว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ำตกที่ถือว่ากว้างที่สุดในโลก น้ำตกทั้ง 275 แห่งส่วนใหญ่ของอิกัวซูอยู่ในอาร์เจนตินาราว 90% และไม่ได้มีน้ำติดต่อกันเป็นผืนเดียว มีน้ำค่อนข้างเชี่ยวกระทบกับโขดหิน ทำให้ละอองน้ำกระจายเป็นวงกว้าง สุดปลายทางอีกด้านหนึ่งเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า ที่เป็นจุดสิ้นสุดของน้ำตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม GRAN MELIA IGUAZU หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบ The Argentine Experience

6

วันที่หกของการเดินทาง

ปูเอร์โต อิกัวซูเอล คาลาฟาเต้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองปูเอร์โต อิกัวซู (Puerto Iguazu)

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้ โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1743/1876
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ กรุงบัวโนส ไอเรส 10.00 – 12.10 น.)

** อาหารกลางวัน Cashback 35 USD **

15.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองเอล คาลาฟาเต้ (EL CALAFATE) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของทะเลสาบอาร์เจนติโน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซานตา ครูซ ประเทศอาร์เจนติน่า

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัปซาลา สเปกัซซินี – เปริโต มอรีโน- เอล คาลาฟาเต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เปอร์โต บานเดอร่า (PUERTO BANDERA) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซานตาครูซซึ่งอยู่ห่างจากเอล คาฟาเต้ไปประมาณ 47 กิโลเมตร เพื่อนำท่าน ล่องเรือกชมธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER), ธารน้ำแข็งแขวน “GLACAR SECO”, ธารน้ำแข็ง “SPEGAZZINI”

ธารน้ำแข็งอัปซาลา (UPSALA GLACIER)

เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถือเป็น 1 ใน 10 สถานที่ในโลกที่เหมาะจะดูธารน้ำแข็ง และเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ นำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง โดยคุณจะได้สัมผัสถึงความโอ่อ่าของธารน้ำแข็ง และเหล่าน้ำแข็งน้อยใหญ่มากมาย ขณะที่เรือล่องไปตามทะเลสาบอาร์เจนติน่า (ARGENTINELAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนติน่าอีกด้วย

Puesto de las vacas

สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของเหล่าโคบาล (คาวบอยอเมริกาใต้) ภายในอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรสที่น่าทึ่ง มรดกทางวัฒนธรรม ที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปเผยให้เห็นบ้านไม้ที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ ให้คุณเดินอย่างเนิบช้าริมทะเลาสาบสีมรกต ปกคลุมด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ และ ขุนเขา เพื่อเก็บภาพความสวยงามมากมาย

ธารน้ำแข็งสเปกัซซินี (SPEGAZZINI GLACIER)

ธานน้ำแข็งที่มีพื้นที่ 134 ตารางกิโลเมตร และความกว้างเฉลี่ยประมาณ 1.5 กม. มีต้นกำเนิดในทุ่งน้ำแข็งปาตาโกเนียใต้และไหลไปทางทิศตะวันออก โดดเด่นด้วยความสูงด้านหน้าถึง 135 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรส เป็นทัศนียภาพอันงดงาม และโออ่าให้คุณได้เก็บภาพหลากหลายบรรยากาศ และสวยงาม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน (Perito Moreno Glacier) เป็นหนึ่งในหลายๆธารน้ำแข็งที่สวยงามของประเทศอาร์เจนติน่า นอกจากนั้น ภูเขาธารน้ำแข็งเปริโต มอเรโน ยังได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1981 อีกด้วย

ภูเขาธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน

นำท่าน ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน้ำแข็งที่ก่อตัวเป็นแนวกำแพงสูงขนาดความกว้าง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดับผิวน้ำ เป็นธารน้ำแข็งที่มีการเติบโต และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายพันปีก่อนพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ ถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งทั้งหมด แต่ด้วยอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น จึงทำให้ก้อนน้ำแข็งละลาย และมีการแตกลั่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดทั้งวัน อีกทั้งธารน้ำแข็งจะขยายตัวในทุกๆ สี่ปี เนื่องจากธารน้ำแข็งไปปิดทางออกของน้ำ ระดับน้ำในทะเลสาบจึงมักเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้กำแพงน้ำแข็งทลาย กลายเป็นฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจ และกินเวลาหลายชั่วโมงจึงจะยุติ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ จึงต่างเดินทางมาเพื่อมาจดจ่อรอชม และฟังเสียงก้อนน้ำแข็งยักษ์หล่นลงสู่ ทะเลสาบ  Argentino อันเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เอล คาลาฟาเต้ตอร์เรส เดล ไปย์เน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตอร์เรส เดล ไปย์เน (Torres Del Paine), ประเทศชิลี  โดยเมื่อนำท่านผ่าน พิธีตรวจคนเข้าเมืองชิลีแล้วนั้น แวะพัก ณ จุดพัก Cerro Castilo (215 กิโลเมตร)

ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของโลกในปาตาโกเนียของชิลี อุทยานแห่งชาติ ตอร์เรส เดล ไปย์เน ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ 8 ของโลก มีความสวยงามที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยเพราะ ภูเขาอันงดงามแห่งนี้ ซ่อนทะเลสาบสีฟ้าคราม ป่าดิบ และทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ ไว้ในที่เดียว ซึ่งความสวยงามของอุทยานแห่งนี้นั้นเกิดจากการที่ธารน้ำแข็งของปาตาโกเนียค่อยๆ หล่อหลอมภูมิประเทศที่ขรุขระนี้อย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายล้านปี โดยเคลื่อนตัวลงมาจากลานน้ำแข็งปาตาโกเนียนตอนใต้ เกินเป็นเทือกเขา ตอร์เรส เดล ไปย์เน ทำให้ที่แห่งนี้อุดมด้วยความสวยงามเหนือจินตนาการมากมาย และรอให้คุณมาค้นพบสักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EXPLORA EN TORRES DEL PAINE โรงแรมระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า(80 กิโลเมตร) เต็มอิ่มกับการพักผ่อนกลางหัวใจของ ตอร์เรส เดล ไปย์เน ณ ริมทะเลสาบ “Pahoe” หนึ่งในไฮไลต์ที่ห้ามพลาด พร้อมสัมผัสความสวยงามเหนือจินตนาการในทุกมุมที่คุณหันไปมองรอบบริเวณของโรงแรม และพักผ่อนในห้องพักที่เรียบหรู ทิวทัศน์งดงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้คุณได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

FREE LEISURE ACTIVITIES

โดยท่านสามารถเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมได้ตามต้องการ เช่น สปา อ่างน้ำอินฟินิตี้ หรือท่านสามารถเดินเล่นรอบบริเวณโรงแรม ไปบนทางเดินไม้ จนถึงท่าเรือที่ให้ภาพสะท้อนอันสวยงาม เป็นหนึ่งในไฮไลต์ต้องทำเมื่อมาตอร์เรส เดล ไปย์เน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EXPLORA EN TORRES DEL PAINE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ตอร์เรส เดล ไปย์เน – ชมอุทยาน แบบซาฟารี (เต็มวัน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมอุทยานแห่งชาติ ตอร์เรส เดล ไปย์เน แบบ Safari Experience in Torres Del Paine

สัมผัสการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครที่จะนำคุณออผจญภัยไปในอุทยานแห่งนี้ประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะพาคุณไปชมจุดไฮไลต์สำคัญอันมหัศจรรย์ของสุดขอบโลก  และชมสัตว์อันน่าอัศจรรย์ของอุทยาน ฯ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมเก็บภาพความประทับใจมากมายที่ต้องมาสัมผัสให้ได้ด้วยตนเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Lunch Box

บ่าย จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรม Wildlife Exploration 

WILDLIFE EXPLORATION IN TORRES DEL PAINE

กิจกรรมที่จะพาคุณออกชมเหล่าพืชพันธุ์ และสัตว์ป่าที่โด่งดังของอุทยาน อย่างนกคอนดอร์ (Condor) หรือ เสือพูม่า (Puma) โดยระหว่างการสำรวจนั้นมีกล้องส่องทางไกลให้คุณได้สำรวจอุทยาน และเห็นสัตว์ป่าได้อย่างชัดเจน พร้อมเก็บภาพสวยงาม ณ ทะเลสาบ “Mirador Nordenskjöld”  หนึ่งในสถานที่มีทัศนียภาพ และบรรยากาศโรแมนติค และโออ่า  

*การพบเสือพูม่า และนกคอนดอร์ เป็นการออกสำรวจไปบนเส้นทาง การได้พบจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และฤดูกาลด้วยเช่นกัน*

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EXPLORA EN TORRES DEL PAINE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ตอร์เรส เดล ไปย์เนธารน้ำแข็งเกรย์ – เดินน้ำแข็ง (Ice Hiking)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางชม Glacier Grey

ธารน้ำแข็งเกรย์ (Grey Glacier)

Glacier Grey มีความยาว 28 กิโลเมตร รวมพื้นที่มากกว่า 270 ตารางกิโลเมตร เป็นธารน้ำแข็งทีใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้

ICE HIKE
GREY GLACIER

ประสบการณ์การเดินเหนือลำธารน้ำแข็ง นำโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะอธิบายการใช้ทุกอุปกรณ์ คอยบริการ และดูแลความปลอดภัย จากนั้นนำท่านเดินไปบนธารน้ำแข็งผ่านถ้ำน้ำแข็ง และผืนน้ำแข็งในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ และมีเอกลักษณ์พิเศษเป็นสีน้ำเงินตัดสีเทาเพียงแห่งเดียวในโลก ให้ภาพสวยงามหลากหลายรูปแบบ ท่ามกลางความโออ่าของภูเขาที่ปกคลุมธารน้ำแข็งแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Lunch BoX

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Grey Glacier

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EXPLORA EN TORRES DEL PAINE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระให้ท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

ตอร์เรส เดล ไปย์เน – เอล คาลาเฟเต้ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดพัก Cerro Castilo (80 กิโลเมตร)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอล คาลาเฟเต้, ประเทศอาร์เจนติน่า (215 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ สภาพทั่วไปถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝั่งของถนนสายหลักในหมู่บ้าน เรียงรายไปด้วยโรงแรม ร้านขายของที่ระลึกที่ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ชมย่านใจกลางเมืองเก่าที่มีอาคาร และสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในช่วงยุคบุกเบิก

พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (GLACIARIUM) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองซึ่งภายในแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับธารนํ้าแข็งที่มีอยู่ในประเทศอาร์เจนติน่าให้ผู้เข้าชมได้ศึกษา ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด  ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม XELENA HOTEL & SUITES โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

เอล คาลาเฟเต้บัวโนสไอเรส – ช้อปปิ้ง ย่านฟลอริด้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอล คาลาเฟเต้

09.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงบัวโนสไอเรส โดย สายการบิน AEROLINEAS เที่ยวบินที่ AR1867

12.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงบัวโนสไอเรส

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน Florida ย่านช้อบปิ้งของเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยห้างร้านมากมาย รวมถึงห้าง แฮร์รอท ศูนย์รวมแบรนด์เนมอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

FOGON ASADO

Indulge in the heart of Buenos Aires and experience the best Argentine cuisine

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SOFITEL  BUENOS AIRES ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

13

วันที่สิบสามของการเดินทาง

บัวโนสไอเรส – อิสระตามอัธยาศัย – แฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

*** อิสระให้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ภายในบริเวณที่พัก หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย ***
*** อาหารกลางวัน มีบริการให้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ***

13.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

16.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบินลุฟต์ฮันซา เที่ยวบินที่ LH 511

14

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพ ฯ

11.00 น.(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต

14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

15

วันที่สิบห้าของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..