11 – 20 เมษายน 2567
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์พรีเมี่ยม : AMAZING ENGLAND CORNWALL สายการบินไทย 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 11 – 20 เมษายน 2567

ประเทศ : อังกฤษ

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 199,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ลอนดอน

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – ชมเมือง

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) (15 กิโลเมตร)

WINDSOR CASTLE 

พระราชวังวินเซอร์ พระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในในส่วนที่อยู่รอบๆ กำแพง ส่วนที่เปิดให้ชม เป็นห้องสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่น คือ ที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกำนัลจากประเทศต่างๆ ให้ได้ชม รวมถึงของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วย ข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นแพ้สงคราม ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว หรือระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มีแล้ว และเมื่อเร็วๆ นี้ยังเป็นสถานที่จัดพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ และเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์อีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

LONDON

นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้ชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ

ผ่านชม จัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห หอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) และทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศอังกฤษ ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของ พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม THISTLE HOLBORN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลอนดอน – อีสต์บอร์น  – บีชชี่ เฮด – ไบร์ทตัน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอีสต์ ซัคเซส (EAST SUSSEX) เขตมณฑลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เพื่อนำท่าน เดินทางสู่ เมืองอีสต์บอร์น (EASTBOURNE) (120 กิโลเมตร)

BEACHY HEAD

บีชชี่ เฮด หน้าผาสีชอล์กริมทะเลที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักร คือ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 162 เมตร (530 ฟุต) หากมองจากริมหน้าผาชอล์กท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาด และตัวเมืองอีสต์บอร์นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านแวะถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไบร์ทตัน (BRIGHTON) (40 กิโลเมตร)

BRIGHTON

เมืองไบร์ทตัน เมืองเล็ก ๆ แต่มีสีสันสดใส เป็นเมืองชายทะเลที่มีสีสันที่สุดของอังกฤษ เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่ราชวงศ์อังกฤษ ชนชั้นสูง และเศรษฐีนิยมมาพักร้อนในช่วงซัมเมอร์ มีพระราชวัง THE ROYAL PAVILION หรือเรียกอีกชื่อว่า BRIGHTON PAVILION สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณย่าน THE LANES ย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านสำหรับผู้ที่นิยมสินค้าวินเทจย้อนยุคของ HANDMADE และของ HIGH STREET ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางแล้วท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดเมืองนี้ จึงได้รับฉายาว่า “London by the sea” จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLETREE BY HILTON BRIGHTON METROPOLE หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไบร์ทตัน – พอร์ทสมัธ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – สโตนเฮนจ์ – พูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทสมัธ (PORTSMOUTH) (85 กิโลเมตร)

PORTSMOUTH

เมืองพอร์ทสมัธ เมืองชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนี่งในประเทศอังกฤษ และมีความพิเศษตรงที่มีชายหาดทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดี ผู้คนน่ารักใจดีมีน้ำใจ ยิ้มแย้มเป็นมิตร รูปแบบของเมืองจะเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมแบบวิคทอเรียน บ้านจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมไปด้วยสวนที่เขียวชอุ่ม เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากรัฐบาลอังกฤษ จนกลายเป็นความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยว คือ การนำแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารเลิศรสมาไว้ในที่เดียวได้อย่างลงตัวด้วยงบการลงทุนมหาศาลนับหมื่นล้านบาท

นำท่านถ่ายภาพความงาม และความยิ่งใหญ่ของ SPINNAKER TOWER ทาวเวอร์ที่มีความสูงถึง 170 ม.

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ GUNWHARF QUAYS OUTLET

GUNWHARF QUAYS OUTLET

แหล่งช้อปปิ้งริมอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอังกฤษต้องการรวมอยู่ในที่เดียวกัน ภายใต้ CONCEPT “THE ULTIMATE SHOPPING & LEISURE : WATERFRONT DESTINATION” ที่นี่มีโรงแรมชั้นนำ คาสิโน โรงภาพยนต์ โบว์ลิ่ง 26 เลน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำเกือบ 100 ร้านค้า อาทิ ARMANI, CK, COACH, MICHAEL KORS, CATH KIDSTON, PAUL SMITH, MARKS & SPENCER จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (86 กิโลเมตร)

STONEHENGE

สโตนเฮนจ์ ตั้งอยู่กลาง ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ปัจจุบันยังคงเป็นวงหินปริศนา และเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ใครเป็นผู้สร้าง และทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมา แต่ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่มากมายหลายเรื่องราว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล (POOLE) (65 กิโลเมตร) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชายหาดที่สวยงาม ท่าเรือธรรมชาติ และประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ดึงดูดให้ใครๆ ต่างพากันมาเยือนเมืองที่แสนมีเสน่ห์แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAVEN HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

พูล – โอล แฮร์รี่ ร๊อค – DURDLE DOOR – เวมัธ – ทอร์คีย์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวส่วนที่เป็น ไฮไลท์ของแคว้นดอร์เซต (DORSET)

DORSET

แคว้นดอร์เซต เป็นแคว้นที่ลือเลื่องโดดเด่นเรื่องความงามของธรรมชาติ โดยสามในสี่ของแนวชายฝั่งจะอยู่ในเส้นทาง JURASSIC COAST ซึ่งเป็นมรดกโลก มีอายุ ทางธรณีวิทยานานกว่า 180 ล้านปี เพราะฉะนั้น สถานที่ท่องเที่ยว แถบนี้จึงมักจะเป็นหินแหล่งซากฟอสซิล และแนวชายฝั่งที่ถูกธรรมชาติสร้างออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ได้สวยงามอย่างน่าทึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ โอล แฮร์รี่ ร๊อค (OLD HARRY ROCK) (35 กิโลเมตร)

OLD HARRY ROCK

โอล แฮร์รี่ ร๊อค จุดแรกที่เป็นมรดกโลกของชายฝั่ง JURASSIC COAST ที่เกิดจากการฝังตัวของซากฟอสซิลนับล้านปี มีลักษณะเป็นก้อนหินชอล์ก 3 ก้อนใหญ่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งครอบคลุมชายฝั่งของดอร์เซต และภาคตะวันออกเดวอน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ DURDLE DOOR (30 กิโลเมตร)

DURDLE DOOR

DURDLE DOOR ตั้งอยู่ใน JURASSIC COAST เป็นหินปูนจากธรรมชาติรูปทรงโค้งไปยังทะเลยาวประมาณ 120 เมตร ความแปลก และสวยงามของหินปูนทรงโค้งนี้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลฝั่ง JURASSIC COAST ผู้คนมักมาเดินเล่นที่ชายหาด หรือนอนอาบแดด เพราะเหมาะกับการพักผ่อน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และถ่ายภาพความงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

*** กรุณาสวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้นที่สะดวก และเหมาะสมต่อการเดินเท้าบริเวณริมฝั่งชายหาด และอาจมีการเดินขึ้นเนินเขาในบางจุดชมวิว ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวมัธ (WEYMOUTH) (50 กิโลเมตร)

WEYMOUTH

เมืองเวมัธ ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติอันงดงามที่มีหาดทราย และผาหินที่สวยงามตลอด 2 ข้างทาง จนกระทั่งถึง เมืองเวมัธ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่เคยถูกกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาเรือใบในโอลิมปิค ปี 2012

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทอร์คีย์ (TORQUAY) (130 กิโลเมตร)

TORQUAY

เมืองทอร์คีย์ เมืองชายทะเลตั้งอยู่ในเขตรัฐเดวอน (DEVON) ที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ มีชายหาดสีทองยาว และมีท่าจอดเรือที่สวยงามมีสไตล์ อีกทั้งมีสภาพอากาศที่อบอุ่น ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของอังกฤษที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้รับขนานนามว่าเป็น RIVIERA ของประเทศอังกฤษ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศชายหาด ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่ถูกจัดให้อยู่ใน EUROPEAN BLUE FLAG เมื่อปี 2012 หมายความว่าเป็นชายหาดที่มีคุณภาพ มีสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE GRAND HOTEL TORQUAY หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ทอร์คีย์  – ST.MICHAEL’S MOUNT – Land’s Endเซนต์ อีฟซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตการปกครองคอร์นวอลล์ (CORNWALL)  ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เพื่อนำท่านสู่ เมืองมาราไซออน (MARAZION) (205 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ อันเป็นที่ตั้งขอ ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT ปราสาทแบบยุคกลางที่อยู่กลางทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT

ST.MICHAEL’S MOUNT

ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT เกาะน้ำขึ้นน้ำลงใน MOUNT’S BAY  มีการเชื่อโยงไปยังเมืองโดยทางเชื่อมหินแกรนิต โดยปราสาท และโบสถ์เป็นบ้านของตระกูล ST.AUBYN  ตั้งแต่ประมาณปี 1650 ในอดีต ภูเขาเซนต์ไมเคิลเป็นเทือกเขาคอร์นิชเทียบเท่ากับมงแซงต์มิเชลในประเทศฝรั่งเศส (ซึ่งมีลักษณะเกาะน้ำขึ้นน้ำลงและรูปทรงกรวยเหมือนกัน) ภายในปราสาทท่านจะได้ชมของใช้โบราณ และภาพวาดเก่าแก่กว่า 2,000 ปี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ LAND’S END (25 กิโลเมตร)

LAND’S END

จุดสิ้นสุดแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝั่ง คอร์นวอลล์ (CORNWALL) บริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของแนวหน้าผา โขดหินท้องฟ้า น้ำทะเล จำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็น ONE OF BRITAIN’S MOST MAGNIFICENT LANDMARK นำท่าน ถ่ายภาพกับ THE SIGNPOST หรือ ป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ว่าเราได้มาอยู่ที่ LAND’S END ซึ่งจุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยว หากท่านใดไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับป้าย Land’s End ก็จะถือว่ามาไม่ถึงคอร์นวอลล์ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ อีฟซ์ (ST. IVES) (30 กิโลเมตร)

เมืองเซนต์อีฟซ์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่อยู่บนเนินเขาส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทริมทะเลที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นเมืองชายทะเลที่ดีที่สุดของราชอาณาจักร ได้รับการตั้งชื่อว่าเมืองชายทะเลที่ดีที่สุดของปี 2550 เดินทางถึง เมืองเซนต์ อีฟซ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ST.IVES HARBOUR HOTEL AND SPA หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เซนต์ อีฟซ์ ปราสาททิงทาเจล เวลล์ส  มหาวิหารแห่งเวลล์ส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาททิงทาเจล (TINTAGEL CASTLE) (95 กิโลเมตร)

TINTAGEL CASTLE

ปราสาททิงทาเจล ปราสาทแห่งตำนานกษัตริย์อาเธอร์​กับอัศวินโต๊ะกลม  เป็นป้อมปราการสมัยยุคกลางที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรของเกาะ TINTAGEL ถือเป็น ENGLISH HERITAGE ที่ท่านไม่ควรพลาดชมอย่างยิ่ง ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือน้ำทะเล ที่มีซากปรักหักพังของปราสาทยุคเก่า และอาณาเขตที่กว้างขวาง โดยเชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของ KING ARTHUR

ในตำนานดินแดนแห่งมังกร และพ่อมดเมอร์ลิน อิสระให้ท่านชมความสวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับอัศวิน และมังกรในตำนาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลล์ส (WELLS) (205 กิโลเมตร)

WELLS

เมืองเวลล์ส เมืองแห่งมหาวิหารเวลล์ส เมืองเล็กน่ารัก บรรยากาศสบายๆ ตั้งอยู่เชิงเขา MENDIP HILL  ใน SOMMERSET ถือเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศ เพราะมีชาวเมืองอาศัยอยู่เพียงหมื่นกว่าคนเท่านั้น แต่ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ขนาดเล็กแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเมืองได้ เพราะเป็นที่ตั้งของ “มหาวิหาร” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งสุนทรียภาพแห่งหนึ่งของเกาะอังกฤษ

จากนั้นนำท่านชมความงามของ มหาวิหารแห่งเวลล์ส (WELLS CATHEDRAL) หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า ST.ANDREWS CATHEDRAL

WELLS CATHEDRAL

มหาวิหารแห่งเวลล์ส เป็นอาสนวิหารประจำตำแหน่งบิชอปแห่งบาธและเว็ลส์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกแบบอังกฤษในยุคต้น หน้าโบสถ์ทางตะวันตกเป็นส่วนภายนอกของมหาวิหารที่มีการตกแต่งมากที่สุด มีรูปปั้นนักบุญกว่า 300 รูป สลักจากหินอย่างวิจิตรบรรจง

VICARS’ CLOSE

VICARS’ CLOSE เป็นที่พักอาศัยเป็นแนวยาวกว่า 40 หลัง สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พำนักของพระนักบวชผู้ทำหน้าที่ร้องเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในมหาวิหาร และโบสถ์ ถนนยาว 140 เมตรของ VICARS’ CLOSE ถือเป็นถนนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินชมความเก่าแก่ของบ้านเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก BEST WESTERN PLUS SWAN หรือเทียบเท่า

8

เวลล์ส – บาธ – โรมันบาธ – ลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (35 กิโลเมตร)

BATH

เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 นำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันลtประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (185 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร DUCK & WAFFLE

DUCK & WAFFLE

หนึ่งในภัตตาคารที่ทุกคนที่มาเยือนลอนดอนไม่ควรพลาดDuck & Waffle ตั้งอยู่บนชั้น 40 ของตึก Heron Tower ที่นอกจากความอร่อยของเมนูอาหารอังกฤษสไตล์ all day dining แล้ว บรรยากาศร้านที่สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองลอนดอนแบบ 360 องศาก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้ภัตตาคารแห่งนี้น่าประทับใจและคุ้มค่าที่ได้มาเยือนอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม THISTLE HOLBORN HOTEL หรือเทียบเท่า

9

ลอนดอนอาย – ล่องแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอนดอนอาย LONDON EYE

LONDON EYE

กระเช้าลอนดอนอาย เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ด้วยความสูงต่อรอบ และการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนั้น ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมุมต่างๆ ของวิวที่อยู่เหนือพื้นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ  ได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำเทมส์ (THAMES CRUISE) ชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (OXFORD STREET)

OXFORD STREET

ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ที่ตั้งของห้างชื่อดัง เซลฟริดเจซ (SELFRIDGES), มาร์ค & สเปนเซอร์ (MARK & SPENCER) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโทรว์

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG917

10

กรุงเทพฯ

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์