06 – 23 สิงหาคม 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG), สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
บราซิล – เปรู
ประเทศ

ทัวร์ : AMAZING AMAZON AND SO ON IN SOUTH AMERICA Thai Airways / Lufthansa (TG/LH) | 18 Days

กำหนดการเดินทาง : 06 – 23 สิงหาคม 2567

ประเทศ :  บราซิล เปรู

สายการบิน : การบินไทย (TG) / LH LUFTHANSA 

ราคา : 549,800 บาท

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – แฟรงค์เฟิริต – ริโอ เดอ จาเนโร (บราซิล)

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922/LH 500

 *** เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิริต เวลา 19.05– 22.15 น. ***

2

วันที่สองของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร (บราซิล) – ชมเมือง – อิสระตามอัธยาศัย

06.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองริโอ เดอ จาเนโร (RIO DE JANEIRO)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยประมาณ ***

อดีตเมืองหลวงของประเทศบราซิล ที่มีชื่อเสียงจากงานคาร์นิวาลหาดโคปาคาบานา และอิปาเนมา และรูปปั้นพระเยซูคริสต์หนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคใหม่

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  *** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมที่พัก ซึ่งจะเปิดให้บริการ  
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.30 น. พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง ริโอ ดิ จาเนโร

ย่านลาปา (LAPA) ย่านศูนย์กลางของเมือง และเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองที่ให้คุณได้เก็บภาพกับสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม อาทิ Arcos da Lapa สะพานส่งน้ำสไตล์โรมันความยาว 270 เมตรที่สร้างในสมัยที่บราซิลเป็นประเทศอาณานิคม, The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian วิหารทรงกรวยที่สูงตระหง่าน 75 เมตรนี้สร้างเลียนแบบพีระมิดของชาวมายาที่งดงาม จนไม่อาจละสายตา ให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่ออิสระให้ท่านได้พักผ่อน ณ บริเวณชายหาดที่มี ชื่อเสียงที่สุดในโลก หาดโคปาคาบาน่า (Copacabana Beach)

“BEST ROOFTOP VIEW IN RIO DE JANEIRO”

อิสระพักผ่อน และเก็บภาพ ณ
“Rooftop pool” ที่ให้คุณเห็นวิวของหาดคาโปคาบานาอย่างเต็มตา และเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร –  คอร์โควาโด – สวนพฤกษศาสตร์ริโอ – สวนลาเก้ (Parque Lage)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (CORCOVADO) โดยรถ “Tram” พร้อมนำท่านชม “Christ the Redeemer”

รูปปั้นพระเยซู (CHRIST THE REDEEMER) หนึ่งในรูปปั้นสูงที่สุด ในโลก และเป็นหนึ่งของสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ สร้างโดยวิศวกร Heitor da Silva Costa และองค์กร ในปีค.ศ. 1921 ใช้เวลาในการสร้างเกือบ 5 ปีจึงเสร็จสิ้น ท่านสามารถเข้าไปชมฐานของรูปปั้น ซึ่งสูง 709 เมตร (2326 ฟุต) ซึ่ง ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา Sugar Loaf กลางเมือง และชายหาดที่งดงามโดยรอบของเมือง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ริโอ (JARDIM BOTANICO RIO DE JANEIRO) เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 875 ไร่

JARDIM BOTANICO RIO DE JANEIRO หนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนใครทําให้สวนพฤกษศาสตร์ริโอเขียวชอุ่ม ดอกไม้เรียงราย และมีพืชมากกว่า 8,000 ชนิด เรียก ได้ว่าเป็นสวรรค์ของพืช และสิ่งมีชีวิต อากาศสดชื่นจากธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่น่ารื่นรมย์แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่ากับการใช้เวลาในการเดินเล่นพักผ่อน สูดอากาศโอโซนบริสุทธิ์สักครั้ง ชมสวนน้ำและประติมากรรม พืชพรรณไม้ต่างแดนและสัตว์ที่ใกล้ สูญพันธุ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบด้วยตัวท่านเอง พร้อมเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

Lage Park (Parque Lage)

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอร์โควาโด ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Tijuca เพื่อนำท่านถ่ายภาพกับคฤหาสน์ที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอันมีฉากหลังเป็นพระคริสต์ผู้ไถ่บาป บริเวณคฤหาสน์ยังมีบาร์กาแฟ ร้านอาหารขนาดเล็ก และนิทรรศการศิลปะให้ท่านได้นั่งพักจิบกาแฟ หรือเดินเล่นเพื่อความเพลิดเพลินอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MIRAMAR BY WINDSOR COPACABANA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ริโอ เดอ จาเนโร (บราซิล) – ลิม่า (เปรู)  – พิพิธภัณฑ์ลาร์โค – มิราฟลอเร – ลาร์โคมาร์ (ช้อปปิ้ง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมือง ริโอ เดอ จาเนโร

07.15  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) ประเทศเปรู โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA2405

10.45 (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงลิม่า

LIMA

เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเปรู เป็นศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้ำรีมัก และแม่น้ำลูริง เมืองลิมาตั้งขึ้นโดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ชาวสเปน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2078  โดยให้ชื่อว่า นครแห่งเหล่ากษัตริย์ (City of Kings) เนื่องจากเป็นเขตนครหลวงสำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้มานานกว่าสามศตวรรษ

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์  ลาร์โค (LARCO MUSEUM)

LARCO MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติจากประวัติศาสตร์ยุคพรีโคลัมเบียนของเปรูราว 10,000 ปี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเปรูก่อนผู้ตั้งรกรากชาวสเปนจะเข้ามา ห้องโถงจัดแสดงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำของชาวเปรูในสมัยโบราณ จำนวนมากกว่า 25,000 ชิ้น ที่เก็บสะสมไว้ใน Gold and Jewelry Gallery จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Museo Larco Café Restaurant (ท้องถิ่น) (IG : https://www.instagram.com/museolarcocafe/?hl=en)

บ่าย จากนำเดินทางชมย่าน “Miraflores”

MIRAFLORES

ย่านที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของลิมา พรั่งพร้อมด้วยทิวทัศน์ของมหาสมุทรแปซิฟิก แบบพาโนรามาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่ให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ด้วยสวนสวยงาม พลาซ่าที่มองเห็นมหาสมุทร รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารชั้นเยี่ยมต่างๆ มากมาย แม้ว่าละแวกนี้จะตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง แต่ก็เป็นบริเวณที่สะอาดปลอดภัยมาก มี สถานีตำรวจที่ตั้งขึ้นสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel Lima Miraflores ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ลิม่า – อิคีโตส (Iquitos) – อควา เนร่า (Aqua Nera) – ล่องแม่น้ำอเมซอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองลิม่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch box

12.00 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิคีโตส (Iquitos) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA2236

13.50 (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองอิคีโตส เมืองหลวงแห่งแม่น้ำอเมซอนเปรู

IQUITOS

เมืองที่แม่น้ำอเมซอนอันยิ่งใหญ่ไหลผ่าน และได้ถูกจัดเป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลกธรรมชาติในปี 2012 ไม่เพียงเท่านี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองเดียวในอเมซอนที่ให้คุณสามารถล่องเรือเหนือจุดเริ่มต้นของแม่น้ำอเมซอน ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งนี้เป็นเมืองประตูสู่แม่น้ำอเมซอน

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเรือ AQUA NERA

AQUA NERA

มาตรฐานใหม่ของการล่องเรือแม่น้ำอย่างหรูหราเหนืออเมซอน โดดเด่นด้วยการออกแบบ และตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย ภายในกว้างขวาง  เป็นผลงานสุดปราณีตจากสถาปนิกรางวัล Noor Design สร้างสรรค์ทุกพื้นที่เพื่อความสมบูรณ์แบบ ที่สามารถดึงบรรยากาศความเงียบสงบของอเมซอนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่พื้นที่ส่วนกลางนั้นมีความสง่างามที่ประณีต เน้นรายละเอียดจากวัฒนธรรมอันมีสีสันของโปรตุเกส สเปน และเปรู  พร้อมการบริการในระบบ 1:1 ให้คุณได้รับบริการ “Top Class” ในทุกวัน ซึ่งการบริการนั้นได้รับการควบคุมมาตรฐานโดย Cruise Director มากประสบการณ์ และในทุกวัน จะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญดูแลคุณอย่างใกล้ชิดในป่าฝนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก

ร่วมกิจกรรม การต้อนรับ พบปะทีมบนเรือ และร่วมอบรมสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเรือ

อาหารทุกมื้อบนเรือ Aqua Nera,ออกแบบ และปรุงอย่างพิถีพิถันโดย Pedro Miguel Schiaffino หนึ่งในเชฟที่ดีที่สุดของเปรู ผู้มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์อาหารชั้นเลิศจากผลผลิตพื้นเมืองอะเมซอน”

จากนั้นพักผ่อน ณ ห้องพักบนเรือ Aqua Nera หรือเทียบเท่า *ห้องนอนทุกห้องติดกระจกพาโนราม่า ให้คุณดื่มด่ำทิวทัศน์แม่น้ำอเมซอนได้ตลอดการพักผ่อน”

6

วันที่หกของการเดินทาง

อควา เนร่า (Aqua Nera) – ซาฟารีแม่น้ำทาฮัวโย่ – ชมสัตว์ป่าอเมซอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเรือ

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมล่องเรือซาฟารี ชมแม่น้ำอเมซอน พร้อมผู้เชี่ยวชาญ และตกปลาปิรันย่าเหนือแม่น้ำอเมซอน

TAHUAYO RIVER SAFARI

การชมแม่น้ำอเมซอนแบบซาฟารี นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศ ผู้จะนำพาคุณชมแม่น้ำอเมซอน พร้อมชมชีวิตสัตว์ป่าริมแม่น้ำต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันบนแม่น้ำ “Tahuayo” หนึ่งในแม่น้ำในอเมซอนที่อุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ และสวยงาม

PIRANHA FISHING

เพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาปิรันย่า ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ และอ้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เป็นกิจกรรมที่สนุก และแปลกใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเรือ

บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านร่วมทริปเดินชมสัตว์ป่า เพื่อออกสำรวจ และค้นหาสัตว์เอกลักษณ์พิเศษของอเมซอน

WILDLIFE

EXPLORATION

ป่าอเมซ่อนนั้นเเป็นการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่สุด เป็นการเดินป่าออกสำรวจสัตว์ป่ายอดฮิตที่พบเจอได้เฉพาะในป่าอเมซอน แล้วบางสัตว์ป่า เช่น สลอธ เสือจากวร์ และลิงหัวล้าน “Bald Uakari” เป็นสัตว์ที่ต้องออกไปค้นพบในป่าอเมซอน อย่างไรก็ตามการออกสำรวจนั้นเป็นการเดินแบบสบาย ๆ ร่มรื่น ตลอดการเดินทางและนำโดยผู้เชี่ยวชาญพื้นที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเรือ

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมดูดาว (Stargazing) หนึ่งในสถานที่ในประเทศเปรูที่ให้คุณสามารถชมท้องฟ้ายามค่ำคืนเรียงรายด้วยดาวสวยงามมากมาย และสวยงามที่สุด

จากนั้นพักผ่อน ณ ห้องพักบนเรือ Aqua Nera หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อควา เนร่า – ทะเลสาบคลาเวโร่ – ป่าซานโฮเซ่พาราพานูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเรือ

จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบคลาเวโร่ (Clavero Lake) และพบปะชาวพื้นเมืองอเมซ่อน

CLAVERO LAKE

ทะเลสาบที่ถือเป็นหัวใจของแม่น้ำอเมซอนเปรู ด้วยความกว้างของแม่น้ำ และความอุดมสมบูรณ์ ทำให้บริเวณทะเลสาบนั้นเป็นบริเวณที่อยู่ของสัตว์น้ำต่าง ๆ โดยให้คุณอิสระ ลงเล่นน้ำ หรือ ร่วมนั่งเรือพาย “Canoe” ไปบนพื้นน้ำที่สะท้อนให้เห็นท้องฟ้าเบื้องบน ทั้งนี้คุณยังมีโอกาศที่จะได้พบเจอกับปลาโลมาสีชมพู
ที่สามารถเห็นได้เฉพาะในแม่น้ำอเมซ่อน ขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนเรือพายของคุณ เป็นช่วงเช้าที่เนิบช้า ผ่อนคลาย และให้ภาพที่สวยงามเหนือจินตนาการ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ลิลลี่น้ำยักษ์ แห่งป่า ซาน โฮเซ่ พาราพานูร์ (San Jose Paranapur Forest)

VICTORIA AMAZONICA

การเดินป่าระยะสั้นภายในป่าซาน โอเซ่ พาราพานูร์ นั้นเป็นการเดินเพื่อออกสำรวจดอกบัวบกยักษ์ขาว หรือ “Victoria Amazonica” ไม้ดอกชนิดหนึ่งซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองในวงศ์บัวบก มันถูกเรียกว่า Atun Sisac

(“ดอกไม้อันยิ่งใหญ่”) ใน Inca ภูมิภาคพื้นเมืองของมันคืออเมริกาใต้เขตร้อน โดยเฉพาะบนลุ่มน้ำอเมซอน ให้คุณได้เก็บภาพความสวยงาม จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นพักผ่อน ณ ห้องพักบนเรือ Aqua Nera หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อควา เนร่า – ศูนย์ดูแลพยูน – อิคีโตส – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเรือ

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์ดูแล และฟื้นฟูพยูน

MANATEERESCUE CENTRE

ศูนย์ดูแล และปล่อยพะยูนรุ่นเยาว์กลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ในอุทยาน ปากายา-ซามิเรีย ซึ่งเป็นที่ที่พวกมันมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด เนื่องจากอุทยานแห่งบนแม่น้ำอเมซอนแห่งนี้มีสถานะได้รับการคุ้มครองขั้นสูง โดยคุณจะได้ร่วมประสบการณ์การให้อาหาร และสัมผัสอย่างใกล้ชิด เป็นความรู้สึกที่ละมุน และยากจะอธิบาย ต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมือง อิคีโตส (Iquitos)

IQUITOS CITY TOUR

ชมจัตุรัสกลางเมือง อิคีโตส สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของเมือง ให้คุณได้ชมความสวยงามของพระวิหารจากภายนอก และชมอาคาร “The Iron House หรือ “La Casa de Fierro”  หนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมโยธา ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเปรู ซึ่ง ผนัง เพดาน และระเบียงฉาบด้วยแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม และกล่าวกันว่าเป็นบ้านสำเร็จรูปหลังแรกในอเมริกาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล ผู้ออกแบบหอไอเฟลด้วยนั้นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Doubletree by Hilton Iquitos ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** กรุณาเตรียมชุดสำหรับ สำหรับนั่งเรือ “Canoe” กลางทะเลสาบ Piuray Lagoon **

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อีคีโตส – คูซโค่ – ทะเลสาบเพียวเร่ (Piuray Lagoon) – หุบเขาศักดิสิทธิ์

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

07.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA2230

08.45 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติลิม่า 08.45 – 10.40 น.)

10.40 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองคูซโค (Cuzco) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA2320

12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองคูซโค (Cuzco)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” (35 กิโลเมตร)

ทะเลสาบ “Piuray Lagoon” ทะเลสาบสุดงดงาม และสำคัญที่สุดต่อวิถีชีวิตชาวคูซโค่ เป็นทะเลสาบที่เงียบ และมีทัศนียภาพงดงามตระการตาอย่างมาก โดยอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนตัวไปบนเงาสะท้อนของเทือกเขาอันเดสบนทะเลสาบแล้ว นั้นยิ่งอัศจรรย์ใจอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ท้องถิ่นที่เรียกว่า ปาชามังกา (Pachamanca)

“ ประสบการณ์รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบเปรูแท้ ๆ จัดเตรียมอาหารด้วยการอบหินร้อน และให้คุณได้สัมผัสการจัดเตรียมอย่างใกล้ชิด ปรุงด้วยวัตถุดิบพิ้นเมืองคัดพิเศษ และให้คุณได้รับประทานอาหารท่ามกลางทัศนียภาพของทะเลสาบอันสวยงาม”

บ่าย  จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมล่องเรือ “Canoe” ชมความสวยงามของทะเลสาบเพียวเร่

CANOE ON PIURAY LAGOON

ล่องเรือพาย (Canoe) ชมความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ เบื้องบนเป็นท้องฟ้าสว่างสดใส ที่สะท้อนลงมายังผืนน้ำ พร้อมทิวทัศน์ของเทือกเขา และเนินเขาที่โอบล้อมทะเลสาบแห่งนี้ไว้ ซึ่งการล่องเรือไปอย่างเนิบช้าบนผืนน้ำนั้นจะให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศทั้งหมดของทะเลสาบไว้ได้ทั้งหมด เป็นบรรยากาศโรแมนติคมากที่สุดแห่งหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่าน ชมบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley)

หุบเขาศักดิ์สิทธิ (Sacred Valley) เป็นหุบเขาในเทือกเขาแอนดีส (Andes) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคูซโค และได้ถูกรวมเข้าในอาณาจักรอินคา ในช่วง 1,000 ถึง 1,400 C.E. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชินเชโร่ (CHINCHERO) (5 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองหัตถกรรมพื้นเมืองขายสินค่าพื้นเมืองของชาว QUECHUA ชนพื้นเมืองในแถบนี้ นำท่านถ่ายรูป Moray (30 กิโลเมตร) แหล่งโบราณคดีอินคา อันโด่งดัง ด้วยความมหัศจรรย์การก่อสร้างชั้นระเบียง จากความเชื่อว่า คูสโคคือสะดือของโลก ให้คุณได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในความสามารถของยุคโบราณอันลึกลับ จากนั้นนำท่านถ่ายรูป Maras (9 กิโลเมตร) เหมืองเกลือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอินคา และเป็นแหล่งเกลือระดับโลกที่มีรสชาติดีที่สุด ด้วยการกรรมวิธีแบบชั้นขั้นแบบอินคา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม TAMBO DEL INKA, LUXURY COLLECTION หรือเทียบเท่า.

TAMBO DEL INKA

A Luxury Collection

โรงแรมที่จะให้คุณได้ดื่มด่ำกับความหรูหราที่แท้จริงกลางใจหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley) ของชาวอินคา พร้อมที่จะให้คุณได้หลงรักกับการพักผ่อนภายในห้องพักที่ออกแบบอย่างหรูหราพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของเทือกเขาแอนดีส และแม่น้ำวิลคาโนตา ลิ้มลองอาหารภัตตาคารภายในโรงแรมที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยการผจญภัยหุบเขาศักดิ์สิทธิ์สุดหรูของคุณเริ่มต้นที่ Tambo del Inka แห่งนี้ 

10

วันที่สิบของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – ออลลันตัยตัมโบ – รถไฟ Vistadome – มาชู ปิกชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ  (20 กิโลเมตร)

OLLANTAYTAMBO

เมือง โบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ โบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขาดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Ollanta Station

15.37 น. (เวลาท้องถิ่น) นำท่านเดินทางโดย รถไฟ VISTADOME สู่ สถานีรถไฟ มาชู ปิกชู
(MACHU PICCHU)

PERURAIL VISTADOME

สายรถไฟ ที่นำเสนอวิธีการเดินทางไปยัง มาชู ปิกชูที่แปลกใหม่ และสะดวกสบาย โดยตัวรถแต่ละคันมีหน้าต่างแบบพาโนรามา ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ที่พร้อมบริการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับการชมมาชู ปิกชู

17.02 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ AGUAS CALIENTES

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUMAQ HOTEL, MACHU PICCHU หรือเทียบเท่า

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ – ออลลันตัยตัมโบ – รถไฟ Vistadome – มาชู ปิกชู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม มาชู ปิกชู (Machu Pichu)

MACHU PICHU

“เมืองสาบสูญแห่งอินคา”อารยธรรมโบราณของชาวอินคา องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ มาชู ปิกชู เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย

ชมวิหารไตรบัญชร (Temple of the Three Windows) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงมายังลานศักดิ์สิทธ์ อันใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสุริยเทพเบื้องบน มีหอดูดาว และศิลาอินติวาตานา (Intiwatana) รูปทรงประหลาด เชื่อกันว่าเป็นนาฬิกาแดดของคนสมัยนั้น และชมเนินด้านหน้าตัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินนกแร้ง (Condor Stone)  ซึ่งเป็นแผ่นหินแบนราบรูปหัว และตัวนกแร้ง ส่วนหัวมีโพรงทะลุลงไปสู่ถ้ำเล็กๆ ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และเดินเล่นชมทัศนียภาพของเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์บุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร TINKUY AT SANCTUARY LODGE

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ VISTADOME กลับสู่เมืองคูซโค (CUZCO) เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อ
เปลี่ยนการเดินทาง เป็นรถโค้ชกลับสู่ เมืองคูซ

CUSCO

เมืองหลวงสำคัญแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนดิส เมืองอันมีวัฒนธรรมอินคาไม่รู้ลืม มาบรรจบกับสถาปัตยกรรมศาสนาคาทอลิกอันเคร่งขรึม ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่สักครั้งต้องมาให้ได้ เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันอย่างลงตัวงดงาม ให้คุณได้เก็บรูปภาพความทรงจำสวยงามมากมายอย่างแน่นอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Palacio Del Inka a Luxury Collection ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

PALACIO DEL INKA

พักผ่อนในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในรูปแบบ “Luxury Collection” ที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองคูซโค ให้คุณได้สามารถเดินชมเมืองมรดกโลกแห่งนี้ได้อย่างสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศ Spanish Colonial ตลอดการพักผ่อน ห้องพักมีการตกแต่งอย่างปราณีต ขนาดกว้างขวาง สะอาด เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำดวยความสะดวก  

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ Rainbow Mountain Palccoyo Hiking **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 2 กิโลเมตร

– สูงสุด 4,980 เหนือระดับน้ำทะเล

– ทางเดิน มีความยากระดับ 1 (Easy) โดยทางมีความชันสุดในระยะ 100 ม. สุดท้ายเท่านั้น

– กรุณาเตรียมชุด แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ    
  Backpack

*** รวมอุปกรณ์ Walking stick สำหรับการทำกิจกรรม Hiking เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม ***

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

คูซโค – หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” – คูซโค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสายรุ้ง “Palccoyo” (140 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดิน Hiking (Easy) สู่หุบเขาสายรุ้ง

หุบเขาสายรุ้ง “PALCCOYO” สถานที่ท่องเที่ยวที่จะมานิยาม คำว่า วิวหลักล้าน ในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ด้วยหุบเขานั้นถอดยาวสีสันงดงามเสมือนได้นำสายรุ้งมาพาดไว้กับหุบเขา เป็นวิวที่ครั้งหนึ่งต้องเห็นได้สักครั้งในชีวิตจริง ๆ โดยการเดินเป็นการเดินสบาย ๆ แต่เนื่องจากทางเดินนั้นมีความสูงสุดที่ 5,020 เหนือระดับทะเล (สำหรับท่านที่เลือก Hiking ด้วยตนเอง ควรเดินช้าเพื่อให้คุ้นชินกับชั้นบรรยากาศก่อน) แต่เมื่อคุณได้เดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนั้นทุกเวลานั้นคุ้มค่าอย่างมากกับทัศนียภาพหุบเขาสายรุ้งอย่างแน่นอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม หุบเขาสายรุ้ง เก็บภาพสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (140 กิโลเมตร) อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

13

วันที่สิบสามของการเดินทาง

คูซโค – ชมเมือง – ซาน บลาอาส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองคุสโค่ (Cusco)

CUSCO CITY TOUR

ชมเมืองคูซโค่ เมืองหลวงอินคา โดยเริ่มต้นนำท่านชมย่านดัง Plaza de Armas ต่อจากนั้นนำท่านชมโบสถ์โคริคันช่า (Coricancha Temple) ซึ่งแต่เดิมเป็นจุดศูนย์รวมการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ (Sun God) ของชาวอินคา และต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ของภาคีแห่งโดมินิคัน (The Order of Dominican) ขึ้นอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซัคเซย์ฮวยมัน (Sacsayhuaman Fortress) ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่เหลือเชื่อของชาวอินคา สถาปัตยกรรมอันล้ำหน้าเกินยุคนั้นจะทำให้สำเร็จได้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านขม ย่าน ซาน บลาอาส (San Blas)

SAN BLAS

ย่านที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเมืองคูซโค่ของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับพื้นอันห่างไกลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในเมือง ย่านแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ความสวยงาม ไม่พลุกพล่าน มีร้านกาแฟและร้านอาหารใน ถนนหินเรียงราย ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับอิสระชั้นเยี่ยม บรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกโรแมนติกสุด ๆ โดยให้คุณอิสระ

เดินชม และถ่ายรูป จนถึงเวลาอันควร

 Optional Recommend  

L’ Atelier Café-Concept

ขณะที่ท่านกำลังสนุกกับการอิสระถ่ายรูปนั้น คุณสามารถเลือกมาแวะพัก ณ คาเฟ่แห่งนี้ด้วยตนเองเพื่อเก็บรูปภาพเอกลักษณ์พิเศษที่คาเฟ่นี้ได้เท่านั้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระพักผ่อนในสระน้ำอุ่นไฮโดร ตกแต่งผสมผสานกับแสงธรรมชาติและหินอ่อนสีทอง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Thermal Circuit ฝักบัวแบบสเปน และสระน้ำวน ให้คุณได้คลายเหนื่อยอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION
 ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

** การเตรียมตัว และรายละเอียดสำหรับ Humantay Lagoon Hiking **

– ระยะเดินทาง ไป – กลับ 5 กิโลเมตร

– สูงสุด 4,200 เหนือระดับน้ำทะเล

– ทางเดิน มีความยากระดับ 4 (Medium) โดยมีความชัน 30 – 40 องศาตามเส้นทาง

– กรุณาเตรียม แจ็กเก็ตกันลม รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เหมาะสำหรับ Hiking และ Backpack

*** รวมบริการม้าขึ้นเขา และ Walking stick เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ***

14

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง

คูซโค – ชมเมือง – ซาน บลาอาส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคมป์ Soraypampa (120 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านเดิน Hiking (Medium) สู่ทะเลสาบฮูมันเทย์ (Humantay Lagoon)

HUMANTAY LAGOON

หนึ่งในอัญมณีที่รอให้คุณได้มาค้นพบในภูมิภาคที่ราบสูงของเปรู น้ำทะเลสาบสีมรกต และเทือกเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาตระการตาได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่มีที่ติ ทัศนียภาพที่คุณเห็นนั้นจะเป็นงดงามอย่างเหลือเชื่อ เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริง เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างยอดเขาสองแห่ง ระหว่างทางเดินเองนั้นมีบรรยากาศเย็น โออ่าด้วยเทือกเขาที่จะปกคลุมคุณตลอดการเดินของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อคุณได้เห็นความงดงามของทะเลสาบ Humantay แล้วนั้นถือว่าคุ้มอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยที่เดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Lunch Box

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม ทะเลสาบ Humantay เก็บภาพสวยงามมากมาย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (120 กิโลเมตร)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

15

วันที่สิบห้าของการเดินทาง

คูซโค่ – ลิม่า – ช้อปปิ้ง ลา โคมาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน คูซโค่

11.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2018

12.30 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติลิม่า

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก หลังเช็คอินเรียบร้อยแล้วนั้น

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ช้อปปิ้ง Larcomar หรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

LARCOMAR

แหล่งช้อปปิ้งทำเลสุดพิเศษบนริมผาที่ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนราม่า ดีไซน์ของที่แห่งนี้แปลกใหม่จนได้รับรางวัลดีไซน์สร้างสรรค์ทางด้านการก่อสร้างจาก International Council of Shopping Centers ที่นี่มีร้านค้าประมาณ 160 ร้านในธีมที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้านบูติกสำหรับคนมีฐานะไปจนถึงร้านน่ารักๆ ที่ขายงานฝีมือสไตล์เปรู อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel Lima Miraflores หรือเทียบเท่า

16

วันที่สิบหกของการเดินทาง

ลิม่า – เซาเปาโล (บราซิล) – แฟรงค์เฟิร์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลิม่า

09.20 น.  ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล ประเทศบราซิล โดย สายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 8040

16.20 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเซาเปาโล ประเทศบราซิล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในเล้าจ์บริเวณสนามบิน ***

18.15 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต  โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH507

17

วันที่สิบเจ็ดของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

10.45 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต 10.45 – 14.45)

14.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG921

18

วันที่สิบหกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.25 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..