เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : AFRICA PANORAMIC ROUTE 10 DAYS (KQ)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ : แอฟริกา

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ราคา :

*คำเตือน : โปรดระวัง! บริษัทมิจฉาชีพลอกรายการทัวร์ของทางบริษัทเร้นจ์ โดยใช้คำพูดและภาษาคล้ายกันและวางขายทัวร์โดยลดราคาให้ถูกกว่า แต่โรงแรมจะด้อยกว่าและบางครั้งใช้คำว่าเทียบเท่าซึ่งโรงแรมที่ทางบริษัทใช้เป็นโรงแรมที่ “จองยากและคอนเฟริมตามรายการ” ของแท้ต้นฉบับต้องโรงแรมคอนเฟริมก่อนการวางขาย เท่านั้น !!

ที่นั่งกว้างขวางด้วยการจัดเรียงแบบ 3-3-3 กับเครื่องโบอิ้ง 787 DREAMLINER

โจฮันเนสเบิร์ก – พรืทอเรีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี – PANORAMA ROUTE – หุบผาแม่น้ำไบลด์

ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge – WONDER VIEW – เฮซี่วิว – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

เคปทาวน์ – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์ – ช้อปปิ้ง V&A – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

สวนพฤกษศาสตร์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง – CAPE PENNINSULA – ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์

ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – แหลมกู๊ดโฮป – บลูเบิร์กสแตรนด์

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเคนย่า (KQ) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ชมเมือง – หมู่บ้านเลเซดี – โจฮันเนสเบิร์ก

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ   887/760

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.10 – 07.45 น.)

10.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas”ต้นแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองพริทอเรยยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชน พื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) นำท่านชมประวัติความเป็นมา และความเป็นอยู่ที่ตกต่างของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของแอฟริกาใต้ ที่มีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆของชนเผ่า อาทิ Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SANDTON-RIVONIA ROAD : Rivonia Rd, 123, Sandton, 2196. Tel : +27 11 282 0000.   www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/johannesburg/sndrr/hoteldetail

3

วันที่สามของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก Panoramic Routeหุบผาแม่น้ำไบลด์ BOURKE’S LUCK POTHOLES – ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge – WONDER VIEW – เฮซี่วิว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

07.00 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอูมพูมาลังกา (MPUMALANGA) เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้ ซึ่งทอดตัวอยู่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนของสัตว์ใหญ่ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย Panoramic Route

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KADISI ภัตตาคารบริเวณใกล้กับหุบผาแม่น้ำไบลด์

บ่าย  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของหุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon) เป็นจุดพักผ่อน ระหว่างทางยอดนิยมในการเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กไปยังอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของ Eastern Transvaal Drakensberg ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้บนความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหุบผาที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไบลด์เซาะภูเขาอย่างบรรจงสร้างเป็นเวลาหลายพันปีจนเกิดความงามตามธรรมชาติที่มีเสน่ห์ตราตรึงใจผู้มาเยือน ยิ่งใหญ่งดงามจนติดอันดับ 3 ของโลกและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในอดีตนั้นภายใต้สายน้ำแห่งนี้เป็นเสมือนสายน้ำแห่งความหวังเพราะอุดมไปด้วยก้อนทองคำที่กองอยู่ที่ก้นอ่างลึก เพราะเหตุนี้ชื่อของแม่น้ำไบลด์ จึงมีความหมายว่า “ความปลื้มปีติ” ของการได้มาเยี่ยมชมภาพความยิ่งใหญ่อิสระให้ท่านดื่มด่ำ และ เพลิดเพลินกับความสวยงามเหนือคำบรรยายตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES เพื่อชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหิน ขนาดต่าง ๆที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปี และได้รับการตั้งชื่อว่า POTHOLES หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านสัมผัสกับ ความสวยงาม ของธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่ง และชมความยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ภายในอุทยานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส โดยการขึ้นลิฟท์สู่

จุดชมวิว Graskop Gorge ท่านจะได้ดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติของป่าเขาอย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับน้ำตกลิสบอน (Lisbon Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาใต้ที่มีความสูงกว่า 92 เมตรอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้น Panoramic Route ที่เรียกว่า WONDER VIEW เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮซี่วิว (HAZYVIEW) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในแอฟริกาซึ่งท่านจะได้สัมผัสทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามของแคนยอนและท่องเที่ยว

สไตล์ชซาฟารีในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ซึ่งเลื่องชื่อในเรื่องการส่องสัตว์มากที่สุดของแอฟริกาใต้

เดินทางถึง เมืองเฮซี่วิว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE SABI RIVER SUN RESORT HOTEL : Main Sabie Road Hazyview Mpumalanga 1242. Tel : +27 13 737 4600.

www.tsogosun.com/sabi-river-sun-resort

*** รีสอร์ทระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ SABI ด้วยทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เฮซี่วิว กิจกรรมส่องสัตว์ช่วงเช้า และบ่ายอุทยานแห่งชาติครูเกอร์

04.00 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

04.45 น.  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สวรรค์ของคนรัก Wild life (Kruger National Park)อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1926 ชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นตามอดีตประธานาธิบดีพอล ครูเกอร์ แห่งสาธารณรัฐทรานส์เวล ชื่อเดิมคือ เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี มีความยาววัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้  560 กิโลเมตร มีพื้นที่ราว20,000ตาราง กิโลเมตร หรือราว 4.8 ล้านเอเคอร์ เป็นอุทยานแห่งแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองในแอฟริกาใต้ จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก*** บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX ระหว่างการเดินทาง ***06.15-09.15 น.

นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นำท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือ สิงโตม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯ สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้(ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว)

 *** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Skukuza Rest Camp เพื่อให้ท่านทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ***

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ภายในอุทยานครูเกอร์ บริเวณฝั่งประตู Numbi Gate เพื่อนำท่านเดินทางสู่

การพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส ในสไตล์ PRIVATE LUXURY TENT CAMP อีกหนึ่งการพักผ่อนที่หรูหรา สะดวกสบาย ไม่ต่างจากโรงแรม ณ MDLULI SAFARI LODGE : Kruger National Park, Numbi Gate and Pretoriuskop Rest Camp, 1260.. Tel : +27 13 750 0552.  https://www.mdlulisafarilodge.co.za/

ที่พักสไตล์เต็นท์แคมป์ระดับ 4* พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในเต็นท์ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่แตกต่างจากการพักผ่อนแบบโรงแรมเลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสยิ่งนัก

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในบริเวณที่พัก

บ่าย  อิสระให้ท่านสำรวจที่พัก และพักผ่อนอิริยาบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

16.30 น. นำท่าน ทำกิจกกรมส่องสัตว์ ภายในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการเปิดโลกชีวิตสัตว์ในดินแดน  แอฟริกาใต้ในมุมมองที่ท่านจะต้องประทับใจ เพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ในสไตล์ซาฟารีที่ท่านได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร *** กิจกรรมส่องสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก MDLULI SAFARI LODGE เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก สไตล์ BUSH SUN DOWNERS ลิ้มรสอาหารค่ำตามแบบฉบับของแอฟริกัน ภายใต้บรรยากาศท้องฟ้า และดวงดาวในดินแดนแห่งแอฟริกา

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ – กิจกรรมส่องสัตว์ช่วงเช้า – เคปทาวน์

05.00 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

06.00-08.00 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารีในช่วงเช้า สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต

แรด และเสือดาว) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.15 น. เดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบินเซาท์ แอฟริกัน เที่ยวบินที่ SA8664

15.45 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลกตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักRADISSON RED HOTEL, V & A WATERFRONT : No. 6 Silo, Silo Square, V&A Waterfront, Cape Town, 8001. Tel : +27 87 086 1578.

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-red-cape-town-va-waterfront?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdr+d:mea+h:CPTRR&dclid=CJLVyty0guUCFVeFjwod884JJg

โรงแรมระดับ 4 ดาวสไตล์โมเดิร์นที่iรวมศิลปะ แฟชั่น และดนตรีเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และด้วยทำเลที่ตั้งสุดยอด ท่านสามารถเดินทางโดยการเดินเท้าสู่ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคปทาวน์ – TABLE MOUNTAIN – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์ – บลูเบิร์กสแตรนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ TABLE MOUNTAIN ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆหูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์ นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ Devil Peak ที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH) เมืองหลวงแห่งการทำไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม มีร้านขายของเก่าแบบย้อนยุคให้ท่านได้เดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งเมืองนี้ยังมีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย

นำท่านสู่ Blaauwklippen Wine Estate ไวนเนอร์รี่น่ารักที่จะทำให้ท่านไม่อยากจากเมืองนี้ไปเลยทีเดียว Blaauwklippen เรียกได้ว่าเป็นบ้านขององุ่นพันธุ์ Zinfandel ที่มีรากเหง้ามาจากอิตาลี แต่สามารมา

เติบโตได้ดีแถบแอฟริกาใต้ เดินทางถึง Blaauwklippen Wine Estate

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ไวน์

บ่าย  จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์ที่ร้านจำหน่ายไวน์กลับบ้าไร่ไวน์เป็นของฝากในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านสู่ สวรรค์ทางทะเลของชายฝั่งตะวันตกที่เรียกว่าเป็น หนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดใน เคปทาวน์ บริเวณชายหาดบลูเบิร์กสแตรนด์ (Bloubergstrand) หรือ Blue Mountain Beach ตั้งอยู่บริเวณย่านชานเมืองประมาณ 20 นาทีจากใจกลางเมือง เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจด้วยความสวย ของหาด  Bloubergstrand ที่ไม่เพียงแต่ให้ทัศนียภาพของภูเขา แต่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมของ เมืองเคปทาวน์อีกด้วย  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON RED HOTEL, V & A WATERFRONT.

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เคปทาวน์ ชมเมือง – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง สวนพฤกษศาสตร์ ช้อปปิ้ง V & A WATERFRONT ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ Signal Hill (Lion’s Rump) เป็นเนินเขาที่อยู่ติดกับ Lion’s Head มีลักษณะเป็นเนิน อดีตเคยมีการใช้ธงเป็นสัญญาณบอกสภาพอากาศหรือคำเตือนสำหรับนักเดินเรือบริเวณอ่าวด้านบนของ Signal Hill มีถนนเรียบไปตามยอดเขาไปจนถึงจุดสูงสุดของเนินเขา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้ชัดเจน ให้ท่านได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ และมีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน สัมผัสการชมเมืองแบบพาโนราม่าวิว โดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านไม่ควรพลาด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

 จากนั้นนำท่าน ผ่านชมย่านชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื่อว่าชุมชน Bo-Kaap ซึ่งถือเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บริเวณทางลาดของเนินเขา Signal Hill ชุมชนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่มีสีสันสดใส และที่ชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไรชื่อว่า Monkeybizซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดให้ผู้หญิงยากจนในชุมชนได้มีรายได้ โดยแจกจ่ายลูกปัดให้สำหรับทำเป็น  ตุ๊กตา หรืองานฝีมืออื่นๆ เพื่อที่ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายจะได้กลับไปสู่ชุมชน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ KIRSTENBOSCH BOTANIC GARDEN เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ แลมีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่ที่เชิงเขาTable Mountain เริ่มต้นก่อตั้งในปีค.ศ. 1913 โดยที่ครบรอบ100 ปี ในปีค.ศ. 2013 ที่ผ่านนี่เอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จึงสร้างสะพานลอยฟ้าในปีค.ศ. 2013 – 2014 และเปิดให้บริการแบบสาธารณะเมื่อวันที่ 17พฤษภาคม ปีค.ศ. 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ไม้ดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอเมริกาใต้ถือเป็น 1 ใน 7 ของสวนพฤกษศาสตร์ดีที่สุดในโลก สวนแห่งนี้ยังมีต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วที่โด่งดังที่สุดในโลก โดยในปี 1660 มีการปลูกพุ่มไม้ หนามเพื่อปกป้องอาณาเขตของอาณานิคมของชาวดัชท์ และแนวรั้วต้นไม้นี้ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นมรดกของเมือง (Provincial Heritage Site) อีกด้วย นำท่านชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้จากเขตต่างๆ ของแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเขตแห้งแล้งทางตอนบน และทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับประเทศนามีเบีย เชิญชมความงามของหมู่มวลไม้ดอกอันสวยสดในเนื้อที่ 1,380 เอเคอร์ และเพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ที่อวดโฉมความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ง  ที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆมากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (SUNSET BOAT CRUISE) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารใน V&A

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON RED HOTEL, V & A WATERFRONT.

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เคปทาวน์CAPE PENNINSULA ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ฟาร์มนกกระจอกเทศ แหลมกู๊ดโฮป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณSIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร 250 GRAM CRAYFISH)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM)ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีตท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวังCAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูหอยเป๋าฮิ้อ)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON RED HOTEL, V & A WATERFRONT.

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เคปทาวน์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 14.30 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 783/886 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 22.05 – 23.59น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****