06 – 15 ธันวาคม 2562
วันเดินทาง
เคนย่าแอร์เวย์
สายการบิน
แอฟริกาใต้
ประเทศ

ทัวร์แอฟริกา : AFRICA PANORAMIC ROUTE 10 DAYS (KQ)

กำหนดการเดินทาง :  06 – 15 ธันวาคม 2562

ประเทศ : แอฟริกา

สายการบิน : เคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ราคา : 131,800 บาท

Published on: Aug 6, 2019 @ 04:49

ที่นั่งระดับ BC เพิ่มเพียงท่านละ 40,000บาท จองด่วนมีจำนวนจำกัด!!

ที่นั่งกว้างขวางด้วยการจัดเรียงแบบ 3-3-3 กับเครื่องโบอิ้ง 787 DREAMLINER โจฮันเนสเบิร์ก – พรืทอเรีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี – PANORAMA ROUTE – หุบผาแม่น้ำไบลด์ ขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge – WONDER VIEW – เฮซี่วิว – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เคปทาวน์ – TABLE MOUNTAIN – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์ – ช้อปปิ้ง V&A – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน สวนพฤกษศาสตร์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง – CAPE PENNINSULA – ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์  ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – แหลมกู๊ดโฮป – บลูเบิร์กสแตรนด์

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เคนย่า (KQ) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ชมเมือง – หมู่บ้านเลเซดี – โจฮันเนสเบิร์ก

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ   887/760(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.10 – 07.45 น.)

10.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas”ต้นแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองพริทอเรยยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชน พื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก

ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) นำท่านชมประวัติความเป็นมา และความเป็นอยู่ที่ตกต่างของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของแอฟริกาใต้ ที่มีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆของชนเผ่า อาทิ Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SANDTON-RIVONIA ROAD : Rivonia Rd, 123, Sandton, 2196. Tel : +27 11 282 0000.                                                                             www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/johannesburg/sndrr/hoteldetail

3

วันที่สามของการเดินทาง

โจฮันเนสเบิร์ก Panoramic Routeจุดชมวิว Graskop Gorge WONDER VIEWBOURKE’S LUCK POTHOLES – หุบผาแม่น้ำไบลด์ -อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

07.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอูมพูมาลังกา (MPUMALANGA) เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของ แอฟริกาใต้ ซึ่งทอดตัวอยู่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนของสัตว์ ใหญ่ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสาย Panoramic Routeเพื่อนำท่าน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่ง และชมความยิ่งใหญ่ของป่าไม้ ภายในอุทยานที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส โดยการขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมวิว Graskop Gorge ท่านจะได้ดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติของป่าเขาอย่างแท้จริง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร THE LIFT CAFE

บ่าย  จากนั้น อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกลิสบอน (Lisbon Falls) น้ำตกที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาใต้ที่มีความสูงกว่า 92 เมตรอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงามบริเวณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้น Panoramic Route ที่เรียกว่า WONDER VIEW เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES เพื่อชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหิน ขนาดต่าง ๆ ที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปี และได้รับการตั้งชื่อว่า POTHOLES หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านชมความงดงามของหุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon) เป็นจุดพักผ่อนระหว่างทางยอดนิยมในการเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กไปยังอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของ Eastern Transvaal Drakensberg ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ บนความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหุบผาที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไบลด์เซาะภูเขาอย่างบรรจงสร้างเป็นเวลาหลายพันปี จนเกิดความงามตามธรรมชาติที่มีเสน่ห์ตราตรึงใจผู้มาเยือน ยิ่งใหญ่งดงามจนติดอันดับ 3 ของโลกและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในอดีตนั้นภายใต้สายน้ำแห่งนี้เป็นเสมือนสายน้ำแห่งความหวังเพราะอุดมไปด้วยก้อนทองคำที่กองอยู่ที่ก้นอ่างลึก เพราะเหตุนี้ชื่อของแม่น้ำไบลด์ จึงมีความหมายว่า “ความปลื้มปีติ”ของการได้มาเยี่ยมชมภาพความยิ่งใหญ่อิสระให้ท่านดื่มด่ำ และ เพลิดเพลินกับความสวยงาม เหนือคำบรรยายตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สวรรค์ของคนรัก Wild life (Kruger National Park) อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1926ชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นตามอดีตประธานาธิบดีพอล ครูเกอร์ แห่งสาธารณรัฐทรานส์เวล ชื่อเดิมคือ เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี มีความยาววัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้  560กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 20,000ตารางกิโลเมตร หรือราว 4.8 ล้านเอเคอร์ เป็นอุทยานแห่งแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองในแอฟริกาใต้ จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงาม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักใกล้บริเวณอุทยานครูเกอร์ทางฝั่งประตูพาลาบอร์วา (Phalaborwa Gate)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BUSHVELD TERRACE – HOTEL ON KRUGER : 2 Hendrik van Eck, 1389 Phalaborwa. Tel: +27 (0)15 781 3447. http://www.bushveldterracehotel.co.za/

*** รีสอร์ทระดับ 4 ดาว ตั้อย่บริเวณปากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 400 เมครเท่านั้น

ด้วยทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เฮซี่วิว – ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่า – อุทยานแห่งชาติครูเกอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีหัวใจรักสัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เป็นสถานที่ฟื้นฟูสัตว์ป่าที่บาดเจ็บทั้งร่างกาย รวมไปจนถึงการฟื้นฟูทางจิตใจจนกระทั่งพร้อมที่จะกลับไปผจญกับชีวิตสัตว์ป่าที่สมบูรณ์แบบอีกครั้ง

ท่านอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การฟื้นฟูสัตว์ป่าร่วมกัน อาทิ ร่วมกันฟื้นฟูจิตใจของฮิปโปกำพร้าที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยการวิ่งเล่นและให้ความรัก ป้อนนมลูกยีราฟกำพร้า หรือร่วมเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการรักษานกอินทรีที่ปีกบาดเจ็บ เป็นต้น เป็นประสบการณ์ที่เกินกว่าคำบรรยายและของควรค่าแก่การมาเยือนอย่างยิ่ง กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ สวรรค์ของคนรัก Wild life (Kruger National Park) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1926 ชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นตามอดีตประธานาธิบดีพอล ครูเกอร์ แห่งสาธารณรัฐทรานส์เวลชื่อเดิมคือ เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี มีความยาววัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้  560กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 20,000ตารางกิโลเมตร หรือราว 4.8 ล้านเอเคอร์ เป็นอุทยานแห่งแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองในแอฟริกาใต้จัดได้ว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงาม และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KARONGWE RIVER LODGE : 51 Bell Road, New Era, Springs, Johannesburg.  Tel : 27 (0) 11 817 5560. https://www.karongweportfolio.com/karongwe/

 *** โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านสำรวจที่พัก และพักผ่อนอิริยาบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

16.00 น.  นำท่าน ทำกิจกกรมส่องสัตว์ ภายในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ให้ท่านได้สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายไปกับการเปิดโลกชีวิตสัตว์ในดินแดน  แอฟริกาใต้ในมุมมองที่ท่านจะต้องประทับใจ เพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ในสไตล์ซาฟารีที่ท่านได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร *** กิจกรรมส่องสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ***

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก KARONGWE RIVER LODGE เพื่อให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก สไตล์ BUSH SUN DOWNERS ลิ้มรสอาหารค่ำตามแบบฉบับของแอฟริกัน ภายใต้บรรยากาศท้องฟ้า และดวงดาวในดินแดนแห่งแอฟริกา

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ – กิจกรรมส่องสัตว์ – เคปทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

05.00 น. MORNING WAKE UP CALL // ให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมส่องสัตว์

06.00-08.00 น. นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นำท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือสิงโต ม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯสนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโตแรด และเสือดาว) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.15 น. เดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบินเซาท์ แอฟริกัน เที่ยวบินที่ SA8664

15.45 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลกตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนด้านหลัง มีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักLAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

6

วันที่หกของการเดินทาง

เคปทาวน์ – TABLE MOUNTAIN – สแตลเลนบอช – ไร่ไวน์ – สวนพฤกษศาสตร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ TABLE MOUNTAIN ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย)

ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆหูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุตและยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์ นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ Devil Peakที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH) เมืองหลวงแห่งการทำไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม มีร้านขายของเก่าแบบย้อนยุคให้ท่านได้เดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งเมืองนี้ยังมีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย

นำท่านสู่ Blaauwklippen Wine Estate ไวนเนอร์รี่น่ารักที่จะทำให้ท่านไม่อยากจากเมืองนี้ไปเลยทีเดียว Blaauwklippen เรียกได้ว่าเป็นบ้านขององุ่นพันธุ์ Zinfandel ที่มีรากเหง้ามาจากอิตาลี แต่สามารมาเติบโตได้ดีแถบแอฟริกาใต้ เดินทางถึง Blaauwklippen Wine Estate

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่ไวน์

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์ที่ร้านจำหน่ายไวน์กลับบ้าไร่ไวน์เป็นของฝากในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ KIRSTENBOSCH BOTANIC GARDEN (30 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 45 นาที **เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่เชิงเขา TableMountain เริ่มต้นก่อตั้งในปีค.ศ. 1913 โดยที่ครบรอบ100 ปี ในปีค.ศ. 2013 ที่ผ่านนี่เอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่จึงสร้างสะพานลอยฟ้าในปีค.ศ.2013 – 2014 และเปิดให้บริการแบบสาธารณะเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปีค.ศ. 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ไม้ดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอเมริกาใต้ถือเป็น 1 ใน 7 ของสวนพฤกษศาสตร์ดีที่สุดในโลก สวนแห่งนี้ยังมีต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วที่โด่งดังที่สุดในโลก โดยในปี 1660 มีการปลูกพุ่มไม้ หนามเพื่อปกป้องอาณาเขตของอาณานิคมของชาวดัชท์ และแนวรั้วต้นไม้นี้ก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นมรดกของเมือง (Provincial Heritage Site) อีกด้วย นำท่านชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้จากเขตต่างๆ ของแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเขตแห้งแล้งทางตอนบน และทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับประเทศนามีเบีย เชิญชมความงามของหมู่มวลไม้ดอกอันสวยสดในเนื้อที่ 1,380 เอเคอร์ และเพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ที่อวดโฉมความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เคปทาวน์ ชมเมือง – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง  ช้อปปิ้ง V & A WATERFRONT ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นนำท่านสู่ Signal Hill (Lion’s Rump) (20 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ** เป็นเนินเขาที่อยู่ติดกับ Lion’s Head มีลักษณะเป็นเนิน อดีตเคยมีการใช้ธงเป็นสัญญาณบอกสภาพอากาศหรือคำเตือนสำหรับนักเดินเรือบริเวณอ่าว ด้านบนของ Signal Hill มีถนนเรียบไปตามยอดเขาไปจนถึงจุดสูงสุดของเนินเขา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้ชัดเจน ให้ท่านได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ และมีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมย่านชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ที่แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื่อว่าชุมชน Bo-Kaap ซึ่งถือเป็นย่านที่มีสีสันที่สุดของเมือง ตั้งอยู่บริเวณทางลาดของเนินเขา Signal Hill ชุมชนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่มีสีสันสดใส และที่ชุมชนแห่งนี้มีการจัดตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไรชื่อว่า Monkeybiz ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการจัดให้ผู้หญิงยากจนในชุมชนได้มีรายได้ โดยแจกจ่ายลูกปัดให้สำหรับทำเป็นตุ๊กตา หรืองานฝีมืออื่นๆ เพื่อที่ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายจะได้กลับไปสู่ชุมชน จากนั้นนำท่าน สัมผัสการชมเมืองแบบพาโนราม่าวิว โดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านไม่ควรพลาด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆมากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (SUNSET BOAT CRUISE) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารใน V&A

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. www.lagoonbeachhotel.co.za/

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เคปทาวน์CAPE PENNINSULA ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ฟาร์มนกกระจอกเทศ แหลมกู๊ดโฮป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณSIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน JACKASSขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์(BOULDERS BEACH) (60 กิโลเมตร) มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกุ้งมังกร 250 GRAM CRAYFISH)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM)ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม

และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINTจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือ ในอดีตท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูหอยเป๋าฮิ้อ)จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAGOON BEACH HOTEL & SPA : 1 Lagoon Gate Drive, Lagoon Beach, Cape Town, 7441. Tel : +27 21 528 2000. lagoonbeachhotel.co.za/

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เคปทาวน์ – ชายหาดบลูเบิร์กสแตรนด์  – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ สวรรค์ทางทะเลของชายฝั่งตะวันตกที่เรียกว่าเป็น หนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในเคปทาวน์ บริเวณชายหาดบลูเบิร์กสแตรนด์ (Bloubergstrand) หรือ Blue Mountain Beach ตั้งอยู่บริเวณย่านชานเมืองประมาณ  20 นาทีจากใจกลางเมือง เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจด้วยความสวยงามของหาดBloubergstrand ที่ไม่เพียงแต่ให้ทัศนียภาพของภูเขา แต่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมของเมืองเคปทาวน์อีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.30 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ  793/886

 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 22.05 – 23.59น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และ RANGER

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ไม่รวมทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสาร + และค่าธรรมเนียมจากกงสุล ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

การจองและชำระเงิน    กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                               ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน  1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

รายละเอียด เพิ่มเติมเรื่องการเข้า-ออกจากประเทศแอฟริกาใต้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนาที่มีการรับรอง
 2. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมีเอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริง หรือ สำเนา

ที่มีการรับรอง และมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้อง

   มีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง หรือ

– คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดา หรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก ในกรณีที่บิดา หรือ

   มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง

 1. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา ให้นำสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิด และหนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 1. หากเด็กเดินทางคนเดียว

     – ให้นำเอกสารใบแจ้งเกิดตัวจริง หรือสำเนาเอกสารใบแจ้งเกิดที่มีการรับรอง และจดหมายรับรองของผู้ที่มารับ

       เด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ และสำเนาเอกสารบัตรประจำตัว

       ประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) ที่อยู่ และหมายเลข

       โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา

       เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

    – หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ

       เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแล

       เด็กโดยสมบูรณ์

*** โปรดทราบ ในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น

หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจาก

ประเทศแอฟริกาใต้ ***

ข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่าน ควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง

ข้อยกเว้น :

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ

– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้

ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น : หนังสือเดินทางของอินเดีย ที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้