04 – 13 ธันวาคม 2567
วันเดินทาง
สายการบินสวิส (LX)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป  : 9 CHRISTMAS MARKET  สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เยอรมัน 10 วัน (LX)

กำหนดการเดินทาง : 04 – 13 ธันวาคม 2567

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ 

สายการบิน : SWISS INTERNATIONAL AIR LINES (LX)

ราคา : 234,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES (LX) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

13.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยสายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES

เที่ยวบินที่ LX181 (บินตรง)

19.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมที่พัก RADISSON BLU HOTEL ZURICH AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) (47 กิโลเมตร)

RHINE FALLS

น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่าง SCHAFFHAUSEN และ ZÜRICH มีความกว้าง 150 ม. และสูง 23 ม. เกิดจากการละลายของหิมะ เมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไตน์ อัม ไรน์ (STEIN AM RHEIN) (22 กิโลเมตร)

STEIN AM RHEIN

สไตน์ อัม ไรน์ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ติดกับชายแดนของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มากๆ เนื่องจากบ้านเรือนต่างๆ ยังคงอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยยุคกลาง ด้วยการวาดภาพสีบนฝาผนัง ไว้จนเกือบสมบูรณ์ 100% นำท่านเดินเที่ยวชม RATHAUSPLATZ ย่างเมืองเก่า ที่ศาลากลางของเมืองนี้ ถือไฮไลท์ที่ใครๆ ต้องมาถ่ายภาพ ล้อมรอบด้วยอาคารปูน กึ่งไม้ที่สวยงาม และยังมีร้านค้า, ร้านอาหาร, คาเฟ่ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก และ ชิมชนมท้องถิ่นมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนต์ กัลเลน (ST.GALLEN) (67 กิโลเมตร)

ST.GALLEN

เซนต์ กัลเลน เมืองโบราณเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ได้รับชื่อมาจากนักบุญ GALLUS ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เมื่อศตวรรษที่ 7 ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านชมเขตเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนเป็นแบบเฉพาะในสไตล์บาร็อค ถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์ กัลป์เลน (STIFTSKIRCHE ST.GALLEN CATHEDRAL) มหาวิหารทรงหอคอยคู่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983, ถนน MULTERGASSE ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองที่มีร้านค้ามากมาย, ถนน SPISERGASSE อีกหนึ่งถนนสายช้อปปิ้งที่มีอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคสวยๆ ตลอดทั้งถนน และบริเวณโซนสีแดง“STADTLOUNGE” (RED CARPET) จุดนั่งเล่นพักผ่อนแบบปูพรมแดงเก๋ๆ ที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเที่ยวชม ST.GALLEN CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่    28 พฤศจิกายน 2567 – 24 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 11.00-18.00 น.

1 OF 8 BEST CHRISTMAS MARKET IN SWIZERLAND

ST.GALLEN  CHRISTMAS MARKET

จัดขึ้นในบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ภายในตลาดในช่วงเวลากลางคืน จะถูกตกแต่งด้วยแสงไฟมากมาย โดยจะมีไฟรูปดาว ถูกตกแต่งด้านบนของถนนกว่า 700 ดวง โดยสิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ Glühwein (Mulled Wine) และเบียร์ ที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของตลาดคริสมาสต์แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก RADISSON BLU HOTEL ST.GALLEN หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เซนต์ กัลเลน – ชวีทซ์ – นั่งรถรางสู่ หมู่บ้านสทูส – ซุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชวีทซ์ (SCHWYZ)  (116 กิโลเมตร)

SCHWYZ

เป็นรัฐตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรถรางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ชันที่สุดในโลก นำท่านชมบริเวณย่านใจกลาง และถ่ายภาพศาลาว่ากลางเมืองที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นทุกสายตา คู่กับอนุสาวรีย์ ST. JAMES บุคคลสำคัญของเมือง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน นั่งรถราง FUNICULAR RAILWAY สู่หมู่บ้านสทูส (STOOS)

STOOS

นั่งรถรางไฟฟ้ารูปทรงสุดล้ำสมัยที่มีเส้นทางที่ชันที่สุดในโลก โดยมีความลาดเอียง 110% แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นรถรางขึ้นเขาที่ชันที่สุดในโลก แต่ด้วยความใหม่ของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ จึงทำให้รู่สึกว่าไม่น่ากลัว หรือหวาดเสียวแต่อย่างใด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง จนกระทั่งเดินทางถึง หมู่บ้านสทูส (STOOS) ที่ความสูง 744 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขา ตั้งอยู่แถบเทือกเขาแอลป์

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซุก (ZUG) (30 กิโลเมตร)

ZUG

เมืองซุก เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARK HOTEL ZUG หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซุก – อาเรา – บาเซิล – สตราสบูร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเรา (AARAU) (71 กิโลเมตร)

AARAU

เมืองอาเรา เมืองหลวงของรัฐอาร์เกา (AARGAU) โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูงสวิส (SWISS PLATEAU) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐอาร์เกา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคกลาง (MIDDLE AGES) หรือราวๆปี ค.ศ. 1240 ปัจจุบันเมืองอาเราได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บาเซิล (BASEL) (53 กิโลเมตร)

BASEL

เมืองบาเซิล เมืองสวยที่มีชายแดนติดสามประเทศ คือ สวิส ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่มีเสน่ห์มากๆ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ มากมาย นำท่านเดินเล่นชมเมืองย้อนอดีตกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 15 ที่ถูกขนานว่าเป็น หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป ถนนที่กรุด้วยหินก้อนเก่าแก่ โบสถ์จากสมัยยุโรปยุคกลาง และน้ำพุที่ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมของถนน ทำให้บริเวณเมืองเก่าของบาเซิลมีเสน่ห์ และน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ

นำท่านเที่ยวชม BASEL CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 23 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 11.00-18.00 น. ซึ่งได้รับการประกาศว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในปี ค.ศ. 2021 โดย  “EUROPEAN BEST DESTINATIONS” และที่บาเซิลยังมีชื่อเสียงในเรื่องของขนมหวานชั้นเลิศที่มีบิสกิตคริสต์มาสแสนอร่อยให้ท่านได้ลิ้มลอง

MUNSTERPLATZ

CHRISTMAS MARKET

MÜNSTERPLATZ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าด้านหน้าอาสนวิหารอันเก่าแก่ คือ จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบาเซิล ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามที่สุดในช่วงคริสต์มาส มีต้นคริสต์มาสอันงดงามตั้งอยู่บน MÜNSTERPLATZ  เสมือนหนึ่งเราอยู่ในเทพนิยายจริงๆ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าคริสมาสต์ท้องถิ่น

BARFÜSSERPLATZ

CHRISTMAS MARKET

ตลาดคริสต์มาสที่ BARFÜSSERPLATZ ท่านจะได้พบกับช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของปี เพลิดเพลินกับอาหารคริสต์มาสที่สุดแสนอร่อย และไฮไลท์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งท่านจะได้พบได้ในเวลานี้เท่านั้น ท่านจะสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขซึ่งกระจายไปทั่วบริเวณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อสู่ สตราสบูร์ก (STRASBOURG) (140 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป

STRASBOURG

นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอร์ธเทรอดาม อันยิ่งใหญ่ (STRASBOURG CATHEDRAL) ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 250 ปี

นำท่านเที่ยวชม STRASBOURG CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 – 24 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 11.00-20.00 น. ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1570 ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งตลาดคริสต์มาส  (CAPITAL DE NOËL) มีถึง 12 แห่งด้วยกัน เช่น

  • PLACE KLEBER ซึ่งเป็นตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในสตารสบูร์ก มีต้นคริสต์มาส

สูงใหญ่ 30 เมตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของตลาดนี้ และที่แห่งนี้ยังมีประเพณีของชาวเมือง

สตราสบูร์กที่ยังคงรักษาไว้ ที่จะนำของขวัญมาไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาสยักษ์เพื่อไว้ให้กับชาวยากไร้

  • PLACE DE LA CATHEDRALE จัตุรัสสวยงามที่สุดของสตราสบูร์ก  
  • PLACE BROGILE ถือเป็นตลาดเริ่มแรกของสตราสบูร์ก
  • PLACE DU MARCHE-AUX-POISSONS, PATIO OT THE PALAIS ROHAN, AND RUE ROHAN ตลาดขายของกิน, คุ้กกี้ท้องถิ่น, ฟัวกรา และเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์
  • PLACE GUTENBERG เป็นหมู่บ้านของชาวเลบานอน แต่มีของอร่อยมากมาย เป็นต้น

ซึ่งตลาดเหล่านี้มีร้านค้ารวมกว่า 300 ร้าน มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ถนนที่ประดับประดาวิจิตรงดงามตระการตา บ้านเรือนจะระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ บรรยากาศเหมือนท่านอยู่ในเทพนิยาย

สิ่งทีไม่ควรพลาด คือ การไปถ่ายรูปตึกหมี (TEDDY BEAR HOUSE) ซึ่งจะมีตุ๊กตาหมีห้อยประดับตกแต่งอยู่ทั่วตึก ซึ่งจะอยู่ข้างภัตตาคาร LE GRUBER และบริเวณ THE CARRÉ D’OR ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามที่สุดของสตราสบูร์ก และ ควรลองชิม ขนม BREDELE ขนมดั้งเดิมแสนอร่อยที่เตรียมในช่วงเทศกาลที่ครอบครัวจะกลับมารวมตัวกันทำในช่วงเทศกาล

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ริควีร์ – ชิมไวน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กอลมาร์ (COLMAR) (75 กิโลเมตร)

COLMAR

เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์ มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมักจะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของอีกหลายคน

PETITE VENISE BOAT

นำท่าน นั่งเรือชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเวนิซ” ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม COLMAR CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายน 2567 – 29 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 11.00-19.00 น. ถนนที่ปูด้วยหินของกอลมาร์จะเปลี่ยนเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวที่มีการตกแต่งตามเทศกาลระยิบระยับด้วยแสงไฟต้นคริสต์มาส แผงลอยร้านค้า และกลิ่นหอมของเครื่องเทศแสนอร่อยที่ลอยมาตามอากาศ

COLMAR

CHRISTMAS MARKET

นำท่าน เดินเล่นชมเมืองกอลมาร์ ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบในภาพยนตร์ดิสนีย์ เรื่อง BEAUTY AND THE BEAST นำชมตลาดคริสต์มาสแบบดั้งเดิม ในกอลมาร์มีตลาดคริสต์มาสที่แตกต่างกันถึง 6 แห่ง แต่ละแห่งมีธีมเฉพาะของตนเอง  ซึ่งจะจัดอยู่ที่ PLACE DES DOMINICAINS, PLACE DE LA CATHÉDRALE, PLACE JEANNE D’ARC, KOÏFHUS, PLACE DE L’ANCIENNE DOUANE,  PETITE VENISE  ซึ่งแต่ละที่จะเปล่งประกายความสุขความอบอุ่น และบรรยากาศที่จะโอบล้อมคุณด้วยมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาส ที่จะสร้างความประทับใจได้อย่างมิรู้ลืม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร์ (RIQUEWIHR) (20 กิโลเมตร)

RIQUEWIHR

WINE TESTING

หมู่บ้านริควีร์ หมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคว้นอัลซาส เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส (LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE) นำท่าน เดินเล่นชมหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักๆ เต็มไปหมด นำท่าน ลองลิ้มชิมไวน์ที่ขึ้นชื่อของแคว้นได้จากที่นี่

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สตราสบูร์ก (STRASBOURG) (73 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

สตราสบูร์ก – เอสลิงเงน – ปราสาทโฮเอนซอลเลิร์น – สตุทการ์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เอสลิงเงน (ESSLINGEN) (170 กิโลเมตร)

ESSLINGEN AM NECKAR

เป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีที่สุดในเยอรมนี มีอาคารกว่า 200 หลัง มีอาคารแบบ TIMBER FRAMING เป็นเมืองน่ารักสวยงาม ขึ้นชื่อด้านไวน์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมากคือ ตลาดคริสต์มาสที่มีจัดในแบบยุคกลางอีกด้วย มีจุดถ่ายรูปต่างๆ มากมาย  เช่น สะพาน AGNESBRUCKER, โบสถ์ ST. DIONYS ที่มีลักษณะสองยอดที่เชื่อมกัน, ศาลากลางหลังเก่า และอาคารต่างๆ ที่สวยงาม

นำท่านเที่ยวชม ESSLINGEN CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 – 21 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 11.00-20.30 น. ตลาดคริสต์มาสที่สุดเลอเลิศในยุโรป

EXPERIENCE THE ESSLINGEN MEDIEVAL CHRISTMAS MARKET

ESSLINGEN  CHRISTMAS MARKET

ตลาดคริสต์มาสที่ ESSLINGEN ถือว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่เลิศที่สุดในยุโรป มีเอกลักษณ์ที่เหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งมีอยู่ 2 ตลาดที่จัดอยู่ใกล้กัน คือ ESSLINGEN TRADITIONAL CHRISTMAS MARKET จัดอยู่ที่ MARKPLATZ มีร้านค้ากว่า 80 ร้าน ขายของจำพวกเครื่องประดับ, ของแฮนด์เมด, ของประดับคริสต์มาส  ของเล่นและเครื่องประดับ ของกินเล่นคริสต์มาส เช่น อัลมอนต์คั่ว หรือจะไวน์ร้อน (MULLED WINE) อีกหนึ่งไฮไลท์ของตลาดที่นี่ คือ  ม้าหมุนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1905 ในสไตล์อาร์ตนูโว และ THE ESSLINGEN MEDIEVAL MARKET จัดอยู่ที่ RATHAUSPLATZ ซึ่งมีแผงขายของที่มีสินค้าหัตถกรรม แผงขายอาหาร มีการแสดงบนเวทีที่คนขายจะแต่งกายย้อนยุค ซึ่งตลาดนี้จะมีเอกลักษณ์ และโซนต่างๆ ให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อของ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (BURG HOHENZOLLERN) (75 กิโลเมตร)

BURG HOHENZOLLERN

ปราสาทโฮเอนซอลเลิร์น ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 855 เมตร ทางทิศใต้ของเมืองเอสลิงเงน เป็นของตระกูลโฮเอนซอลเลิร์นที่ปกครองราชวงศ์ปรัสเซีย และราชวงศ์โฮเอนซอลเลิร์นของเยอรมันมาประมาณพันกว่าปี ถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ต่อมาได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1423  และมีการบูรณะก่อสร้างใหม่ถึง 2 ครั้ง ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นส่วนที่สร้างในศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นปราสาทเทพนิยายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้าชมห้องต่างๆ ที่มีความสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุทการ์ท (STUTTGART) (66 กิโลเมตร)

นำท่านเที่ยวชม STUTTGART CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 – 23 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 10.00-21.00 น. หนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

STUTTGART CHRISTMAS MARKET

เป็นตลาดคริสต์มาสที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป มีมากว่า 300 ปี และมีจัดในลานปราสาทเก่าแก่สมัยเรอเนสซองส์ใจกลางเมืองสตุทการ์ท ย้อนไปในปี ค.ศ.1692 มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งร้านค้าจะตกแต่งประดับไฟที่หลากสี ของขวัญ ของตกแต่งคริสต์มาสมากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยาศตลาดคริสต์มาสที่อบอวลไปด้วยความสุข ความรื่นเริง ผสมผสานกับอาหารท้องถิ่น เช่น แอปเปิ้ลอบ ฮอทด็อกย่าง ซุปร้อนๆ กลิ่นวานิลลา, อบเชยของไวน์ร้อน ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของตลาดคริสต์มาส หรือจะเลือกซื้อของฝาก, งานฝีมือ ฝากคนทางบ้าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก LE MERIDIEN, STUTTGART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สตุทการ์ท – โรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ – นูเรมเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (ROTHENBURG  OB DER TAUBER)  (150 กิโลเมตร)

ROTHENBURG  OB DER TAUBER

หรือเรียกสั้นๆ ว่า เมืองโรเธนบวร์ก เป็นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย ปัจจุบันได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี” บรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17  เมืองโรเธนบวร์ก ที่ประกอบไปด้วยถนนสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นแบบสลับซับซ้อน งดงามด้วยบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด การเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง”

CITY HALL

ถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสร้างติดกัน อาคารด้านหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ ส่วนอาคารสีขาวด้านหลังเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของเมือง หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปี 1446 ทุกๆชั่วโมง หน้าต่างของหอนาฬิกาแห่งนี้จะเปิดออก

GEORGE’S FOUNTAIN

ผ่านชม โบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึ่งสร้างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคารสมัยยุคกลางสไตล์บาร๊อคหลายหลัง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม และร้านอาหาร รวมถึงเป็นที่ตั้งของ อ่างน้ำพุเซนต์จอร์จ (ST.GEORGE’S FOUNTAIN) ที่สร้างในสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นอ่างน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน

PLÖNLEI

พลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพบริเวณ จัตุรัส PLÖNLEI เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมืองด้วยความลงตัวของทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า SIEBERSTURM (SIEBERS TOWER) และประตูเมืองโบราณ KOBOLZELLERTOR (KOBOLZELLER GATE) เป็นจุดสังเกตสำคัญ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สุด และหากไม่ได้ถ่ายภาพ ณ จุดนี้ ถือว่าเดินทางมาไม่ถึงเลยทีเดียว กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (77 กิโลเมตร)

NUREMBERG

เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม อดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี

นำท่านเที่ยวชม NUREMBERG CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 – 24 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 10.00-20.00 น. หนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก

NUREMBERG CHRISTMAS MARKET

ตลาดคริสต์มาสของนูเรมเบิร์กเป็นหนึ่งในงานคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี มีขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง HAUPTMARKT ภานในมีร้านขายสินค้ามากมายกว่า 180 ร้านที่จัดเป็นแผงไม้ และมีหลังคาสีแดง-ขาว ตั้งอยู่ในจัตุรัสยุคกลางหน้า CHURCH OF OUR LADY (FRAUENKIRCHE) ท่านจะพบกับเครื่องประดับคุณภาพมากมายรวมถึงของตกแต่งสไตล์เยอรมันอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมี แคร็กเกอร์ ตุ๊กตาคนสูบบุหรี่ ตุ๊กตาที่ทำจากลูกพรุน และปิรามิดคริสต์มาส ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ONE OF THE OLDEST AND MOST FAMOUS  X’MAS MARKETS IN THE WORLD

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก NH COLLECTION NÜRNBERG CITY หรือระดับเทียบเท่า

8

นูเรมเบิร์ก – INGOLSTADT VILLAGE OUTLET – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ INGOLSTADT VILLAGE OUTLET (95 กิโลเมตร) เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ BALLY, BIRKENSTOCK, CALVIN KLEIN, COACH, GUESS, HUGO BOSS, LOCCITANE, LACOSTE, LEVI’S, LINDTT, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SUPERDRY, SWAROVSKI, THE NORTH FACE, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, VALENTINO, VERSACE และ นอกจากนี้ยังมีช็อคโกแลตสวิส, มีด, กรรไกร ตุ๊กตาคู่ สินค้าของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย

*** อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง บริษัทมอบ CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (80 กิโลเมตร)

MUNICH

มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง ชม อาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH  บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง

นำท่านเที่ยวชม MUNICH CHRISTMAS MARKET โดยในปี 2024 จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 – 24 ธันวาคม 2567 ในช่วงเวลา 10.00-20.00 น.

MUNICH CHRISTMAS MARKET

ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งตลาดคริสมาสต์ในมิวนิคแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียง 1 ในตลาดคริสมาสต์ที่ดีที่สุดในเยอรมัน แต่ยังเป็น 1 ใน ตลาดคริสมาสต์ที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย ย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 14  เริ่มแรกเป็นที่รู้จักในชื่อ NIKOLAUSMARKT จากนั้นในศตวรรษที่ 19 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น CHRISTKINDLMARKT ในภาษาเยอรมัน ภายในตลาดก็จะมีร้านขายที่ระลึกในช่วงเทศกาลมากมาย รวมถึงอาหารพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก THE WESTIN GRAND MUNICH หรือระดับเทียบเท่า

9

พระราชวังเรสซิเดนซ์ – BMW MUSEUM – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ                                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังมิวนิคเรสซิเดนซ์ (MUNICH RESIDENCE)

MUNICH RESIDENCE

ตั้งใจอยู่ใจกลางเมืองมิวนิค แต่เดิมนั้นเป็นเขตพระราชฐานของราชอาณาจักรบาวาเรีย และรัฐสภาบาวาเรีย ปัจจุบันเป็นพระราชวังเก่า และพิพิธภัณฑ์หลวงที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ศิลปะการตกแต่งภายในอันวิจิตรบรรจง และของสะสมโบราณของราชวงศ์ที่เคยครองอาณาจักรบาวาเรีย โดยพระราชวังประกอบด้วยสนามหญ้า 10 สนาม และห้องจัดแสดงอีกจำนวน 130 ห้อง ในทุกรายละเอียดภายในได้สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและล้ำค่าของอาณาจักรบาวาเรียที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์มาก่อนในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงรถ BMW (BMW MUSEUM)

BMW MUSEUM

สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี 1916 จนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากจะแสดงรถยนต์รุ่นเก่าๆ ไล่เรียงมาตามลำดับแล้ว ได้เห็นพัฒนาการการออกแบบรถยนต์ที่มีการปรับมาเรื่อยๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทำให้ทราบว่า BMW ไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์ประเภท 4 ที่นั่ง (รถเก๋ง) แต่ยังมีรถจี๊ป รถแข่ง รถจักรยาน มอเตอร์ไซด์ และยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆ รุ่นในอนาคต ที่มีทั้งความหรูหรา และจินตนาการ รวมถึงมีการจัดแสดงโครงสร้างของรถเพื่อให้เห็นความแข็งแรง พิถีพิถันของการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ BMW

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน MAXIMILIANSTRASSE

MAXIMILIANSTRASSE

บริเวณถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่ เป็นหนึ่งในย่านการค้าที่พระเจ้าลุดวิจที่ 1 แห่งบาวาเรีย ทรงวางผังเมืองด้วยพระองค์เอง ทำให้บรรยากาศรอบๆ บริเวณนี้ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมบาวาเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งถนน ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ตลอดระยะทางกิโลกว่าๆ ของถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม จากแบรนด์ดังมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง CARTIER, MONTBLANC, DOLCE & GABBANA, VALENTINO, GUCCI ไปจนถึงแบรนด์ดังของเยอรมันในราคาคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของ เช่น กระเป๋าเดินทาง RIMOWA, เสื้อผ้าพื้นเมือง DANIEL FENDLER, เครื่องประดับ FOCHTMANN และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินสู่ สนามบินมิวนิค

22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH772

10

กรุงเทพฯ

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป Europe Tour ทัวร์หรู ทัวร์ยุโรป 5 ดาว ทัวร์ยุโรป พรีเมี่ยม ทัวร์ยุโรปVIP ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการ ท่องเที่ยวยุโรป
เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรสด้วย แพคเกจทัวร์ยุโรป ที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการ ทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์กรีซ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เวลส์ เป็นต้น
รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดน ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ล่าแสงเหนือ ทัวร์แสงเหนือ ล่าแสงเหนือ ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์เร้นจ์