สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
เยอรมนี – ออสเตรีย – ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : 7 WONDERFUL VILLAGES IN EUROPE10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ :  Germany – Austria – France – Switzerland – Netherlands – Belgium

สายการบิน : สายการบินไทย (TG/FI/GL)

ราคา

 

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกไอซ์แลนด์ 11 วัน (TG/FI)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพมิวนิค – ชมเมือง – หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ชมเมือง – ฮัลสตัท

00.50 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (MUNICH) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

มิวนิก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิวนิค มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอี

หลายแห่ง ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH 

บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่

ชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (ST.WOLFGANG IM SALZKAMMERGUT) (240 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่น และถ่ายภาพความงดงามของหมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง SALZKAMMERGUT

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (ST.WOLFGANG IM SALZKAMMERGUT) หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่น และถ่ายภาพความงดงามของหมู่บ้านซึ่งถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (40 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มี อายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEEHOTEL GRUNER BAUM หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ฮัลสตัท – ชมเมือง – แบร์กเทสการ์เดน – เหมืองเกลือ – ซาลสบวร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม      

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้านฮัลสตัท

หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือน ในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน ที่ตรงนี้จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (75 กิโลเมตร)

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) 

เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบ  ดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)

เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)

เหมืองเกลือเก่าเมืองแบร์กเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG) (30 กิโลเมตร)

ซาลสบวร์ก

เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG)  เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซาค (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เกลือ ซาลส์บวร์ก แปลตามตัวได้ว่า ปราสาทเกลือ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมันเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก หรือชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่อง The sound of music ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH SALZBURG CITY หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซาลสบวร์ก  – การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น – ชมเมือง – อินน์สบรูก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  (185 กิโลเมตร)

การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น   

เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพงที่ชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคว้นทิโรล (TIROL) อยู่ท่ามวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่าน และ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (65 กิโลเมตร)

อินน์สบรูก

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูง เสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ถ่ายภาพกับหลังคาทองคำ (GOLDENES DACHL) ประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น นำท่าน ชมและเลือกซื้อ สวารอฟสกี้ เช่น เครื่องประดับบ้าน ชุดน้ำชา สร้อยฯลฯ ให้ท่านได้ซื้อหาไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก AC HOTEL BY MARRIOTT INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อินน์สบรูก – ลินเดา – เฟรดดริคฮาฟเฟ่น – ไฟรบวร์ก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (LINDAU) (205 กิโลเมตร)

ลินเดา (LINDAU)

เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนที่งดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองเก่า (ALTE RATHAUS) สถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟรดดริคฮาฟเฟ่น (FRIEDRICHSHAFEN) (20 กิโลเมตร)

เมืองเฟรดดริคฮาฟเฟ่ (FRIEDRICHSHAFEN)

เมืองสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรือทะเลสาบโบเดน (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป โดยทะเลสาบตั้งบนความสูงที่ 400 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฟรบวร์ก (FREIBURG) (155 กิโลเมตร) นำท่าน เดินเล่นชมเมือง และ

ถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ไฟรบวร์ก

เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่าดำ เป็นหนึ่งในเมืองแห่งตลาดเสรีที่มีชื่อเสียง และมีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศ ถ่ายภาพความสวยงามของโบสถ์แห่งเมืองไฟรบวร์ก (FREIBURG MUENSTER) เป็นโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองชมถนนที่สวยสุดของเมืองที่เรียกว่า Konviktstrasse  อีกที่ไม่ควรพลาดชม และถือเป็นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้คือ Bächle หรือรางน้ำเล็กๆ ถ้าหากมาเที่ยวแล้วตกลงไปในรางน้ำนี้ จะได้แต่งงานกับคนไฟรบวร์กและตั้งรกรากอยู่ที่นี่!!

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL FREIBURG AM KONZERTHAUS  หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ไฟรบวร์ก – หมู่บ้านอองกีเชม – ซูริค – ช้อปปิ้ง –อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ แคว้นอัลซาส (ALSACE) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (EGUISHEIM) (60 กิโลเมตร)

หมู่บ้านอองกีเชม (EGUISHEIM)

หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บ้าน ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยม ในหมู่นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย เดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็น อย่างดี  ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณที่ แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใสและชมลานน้ำพุที่สร้าง ในแบบเรเนสซองส์ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคน อาจบ่นเสียดาย ถ้าหากไม่ได้ไปเยือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (150 กิโลเมตร)

เมืองซูริค (Zurich)

เมืองซูริค เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

BAHNHOFSTRASSE

ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

ค่ำ   *** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ภายในบริเวณสนามบิน คืนเงินสดท่านละ 20 ยูโร ***

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดย สายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX 736

22.30 น. เดินทางถึง กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์

กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM)

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เป็นเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

นำท่านเข้าสู่โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON AMSTERDAM CENTRAAL STATION หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (115 กิโลเมตร)

หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN)

หมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์สำหรับคน ในช่วงฤดูหนาว น้ำในลำคลองเล็กๆภายในหมู่บ้าน จะแข็งเป็นลานน้ำแข็งเล็กๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวเมืองนิยมเล่นสเก็ตน้ำแข็งภายในหมู่บ้าน หรือหากน้ำไม่เป็นน้ำแข็งก็สามารถล่องเรือสัมผัสบรรยากาศภายในหมู่บ้านกีธูร์นได้ ถือเป็นอีกมุมน่ารักของหมู่บ้านเงียบสงบแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศแห่งนี้ในอีกมุมมองหนึ่ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจในช่วงฤดูหนาวของหมู่บ้านกีธูร์น สมควรแก่เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม

กรุงอัมสเตอร์ดัม

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม เดินชม จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต (LOUISE BONAPARTE) เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT) เป็นสิ่งก่อสร้างรูปทรงกรวยสีขาว สูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ถนนกาลเวอร์สตราท

ถนนช้อปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่าน ได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON AMSTERDAM CENTRAAL STATION หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไคค์ – บรูจส์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (100 กิโลเมตร)

หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเป็นหมู่บ้านกังหันลมเก่าแก่ที่ ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก แม้จะมีไม่มีคนอาศัยอยู่แล้ว แต่กังหันลมเหล่านี้ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากมาย และถือเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาที่ท่านไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (185 กิโลเมตร)

บรูจส์ (Bruges)

เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรม ในสมัยยุคกลาง ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมือง หนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่ สำคัญของประเทศเบลเยี่ยม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่น บริเวณย่านใจกลางเมืองเก่า (MARKT) อันเป็นที่ตั้งของหอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY OF BRUGES) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สูงตระหง่านมายาวนานกว่า 800 ปี อีกทั้ง บริเวณโดยรอบจัตุรัสแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจมากมาย

หอระฆังประจำเมือง

Bruges Belfry เป็นหอระฆังที่มีลักษณะที่โดดเด่น ซึ่งจะตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์เลยค่ะ มองเห็น ได้ง่าย เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ภายในตัวอาคารมีจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา และมีร้านค้าเรียงรายอีกมากมาย

Basilica of the Holy Blood

เป็นโบสถ์สไตล์โรมันและโกธิค เล่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้ ได้เก็บรักษาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและอัฐิของพระเยซูไว้ เมื่อเข้าไปภายใน รับรองว่าจะต้องตะลึงกับความสวยงามของตัวโบสถ์ ตามผนังจะมีภาพวาดเรื่องราวของพระเยซูมากมาย ด้านในสุดจะมีอัฐิวางอยู่บนแท่นบูชา สีทองที่ประดับด้วยเพชรพลอยอย่างงดงาม ด้วยความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี้ ทำให้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญแวะมาอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NH BRUGES หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

บรูจส์ – สนามบินกรุงบรัสเซลล์ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS AIRPORT) (110 กิโลเมตร)

13.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ