ทัวร์ไทย :  2 LEGACY  พิษณุโลก – พิจิตร  ( F D )   3  วั น  2  คื น

กำหนดการเดินทาง :  

จังหวัด : พิษณุโลก – พิจิตร

เดินทาง : รถ B E N Z  S P R I N T E R   

ราคา : 

 

                                       

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – อำเภอเนินมะปราง – ไร่ภูตะวัน

04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารที่ 2  ขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.05 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3308

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อย พร้อมออกเดินทางโดยรถ MERCERDES-BENZ SPRINTER รถที่ได้รับการออกแบบและรองรับความสะดวกสบายมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยตัวรถที่กว้าง เพดานสูง ทำให้ตลอดการเดินทางของท่านจะได้รับความสะดวกสบายอันสูงสุด พร้อมกับอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุติดตามตลอดการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอ เนินมะปราง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

เนินมะปราง

เนินมะปราง เป็นอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ความโดดเด่นคือเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามแปลกตา และท้องทุ่งนาสุดกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยป่าเขาสีเขียวขจีสุดอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปี บรรยากาศเงียบสงบ มีจุดชมวิวและทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนในเมืองไทย

บ้านมุง

อำเภอเนินมะปราง เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกที่น่าเที่ยวพอตัว แม้ว่าจะเป็นเพียงอำเภอเล็ก ๆ แต่ธรรมชาติของที่นี่ไม่เล็กไปด้วย มีทั้งภูเขาหินปูน ทะเลหมอก ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ และอากาศยังดีอีกต่างหาก และเป็นโอกาสดีมาก ๆ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พาเราไปทำความรู้จักกับหนึ่งชุมชนในอำเภอเนินมะปราง นั่นก็คือ “บ้านมุง” ชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

กิจกรรมพิเศษ

นำทุกท่านนั่งรถเที่ยวชมหมู่บ้านรถนำเที่ยว พร้อมด้วยวิทยากรที่จะนำท่านลัดเลาะไปตามเส้นทางต่างๆ พร้อมแนะนำเรื่องการเกษตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา พืชพันธุ์ไม้ ท่านจะได้รับทั้งความรู้ ความสวยงามจากบรรยากาศโดยรอบด้วยความประทับไม่รู้ลืม

ไร่ภูตะวัน

ไร่ภูตะวัน แลนด์มาร์ค อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ซึ่งแตกต่างไปจากแลนด์มาร์คอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค 5 ดาวของบ้านมุง ไร่ภูตะวันแห่งนี้ใช้เวลาพัฒนามานาน 3 ปีในการทุ่มเท ตกแต่งภูมิทัศน์จนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชม บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อำเภอเมืองพิษณุโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวน่านน้ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PATTARA RESORT & SPA (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เช็คอินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว)

กิจกรรมพิเศษ

นำทุกท่านตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน วัดไข้ จากบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย และสุขภาพอนามัยที่ดี สำหรับการท่องเที่ยวในทริปนี้

2

วันที่สองของการเดินทาง

พิจิตร – วัดโพธิ์ประทับช้าง – บึงสีไฟ – พิษณุโลก

กิจกรรมยามเช้า

ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพิจิตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 7 นาที)

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242-2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี (ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์   ลักษณะของวัดมีพระวิหารสูงใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยาปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม พระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกองค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากในจังหวัดพิจิตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุได้  300  ปีเศษ ซึ่งองค์ปัจจุบันนี้เป็นการซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากการ ถูกต้นไม้แถบบริเวณนั้นโค่นทับจนเศียร และองค์พระหักลงได้รับความเสียหาย ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อหลายสิบปี

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงสีไฟ

บึงสีไฟ

ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร  บรรยากาศรอบๆ บึงสีไฟ มีความสงบงามและเป็นธรรมชาติจึงกลายเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขวัญข้าว

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-เวียดนาม

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม้ว่าจะเป็นเพียงสถานที่เล็ก ๆ แต่ที่นี่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้มากมาย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และเรื่องราวของประธานโฮจิมินห์ บุคคลตัวอย่างของโลก ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย จุดประกายให้คน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อำเภอเมืองพิษณุโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PATTARA RESORT & SPA

กิจกรรมพิเศษ

นำทุกท่านตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน วัดไข้ จากบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย และสุขภาพอนามัยที่ดี สำหรับการท่องเที่ยวในทริปนี้

นวด & สปาเท้า

ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับกิจกรรมจากการท่องเที่ยวของท่าน ด้วยครอสนวด & สปาเท้า ที่จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและได้ประโยชน์จากการนวดเท้า เช่น เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น , คลายเครียด ผ่อนคลายสุขภาพจิต , กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดี เป็นต้น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

3

วันที่สามของการเดินทาง

พิษณุโลก – ภักดี ฟาร์ม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภักดี ฟาร์ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ภักดี ฟาร์ม

ภักดี ฟาร์ม ที่นี่เป็นฟาร์มกวางที่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ บรรยากาศโดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 40 ไร่ มีสนามหญ้าและป่าที่จำลองธรรมชาติให้เหมาะสมสำหรับกวาง ซึ่งกวางนั้นได้นำเข้ามาจากออสเตรเลียซึ่งมีดีทั้งเขาและเนื้อกันเลย ที่นี่มีกิจกรรมให้เพลิดเพลินมากมาย ทั้งป้อนอาหารกวาง มุมถ่ายรูปสวยๆ รวมถึงมีคาเฟ่ให้บริการ เสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์ที่ปรุงจากเนื้อกวาง มีทั้งสเต็ก ยำ ผัดเผ็ดให้ลิ้มลอง แถมยังมีไอเท็มเท่ๆ ที่แปรรูปจากหนังกวางอย่างเข็ดขัด รองเท้า ให้เลือกไปใช้สอยกัน เรียกว่ามีครบทุกความต้องการเลยจริงๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภักดี ฟาร์ม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นาข้าวคาเฟ่ จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นาข้าวคาเฟ่

ร้านนี้อยู่กลางทุ่งนา ตัวร้านเป็นอาคาร 2 ชั้น ออกแบบสวยงาม โดดเด่น ท่ามกลางทางเดินไม้ไผ่ เจ้าของร้านตั้งใจให้ร้าน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งทานอาหารและนั่งพักทานกาแฟชมวิว ถ่ายรูป มีบริการอาหาร เครื่องดื่มหลากหลาย มีจุดให้ถ่ายรูปทั้งในร้านและนอกร้านยังมีทางเดินไม้ไผ่ให้เดินเล่นชมทุ่งนา ให้บรรยากาศที่สวยงามสุดลูกตา *** เครื่องดื่มและของว่าง ไม่รวมในราคาทัวร์ ***

 อิสระอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

18.30 น.  เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3307

19.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating