19 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
เดนมาร์ก – นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : 17 DAYS AROUND ATLANTIC AND NORTH POLE

กำหนดการเดินทาง : 19 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

ประเทศ : เดนมาร์ก – นอร์เวย์ 

สายการบิน : การบินไทย 13 (TG)

ราคา :  459,800 บาท

  

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โตรอนโต

18.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE  เที่ยวบินที่ EK373/EK241

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงดูไบ 00.50 – 03.30 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตรอนโต – แฮลิแฟกซ์

09.30 น.  (ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) ประเทศแคนาดา (CANADA) แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินเมืองโตรอนโต

12.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองแฮลิแฟกซ์ (HALIFAX) โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE  เที่ยวบินที่ EK5753

15.07 น.  เดินทางถึงเมืองแฮลิแฟกซ์ (HALIFAX) ประเทศแคนาดา (CANADA) เมืองหลวงของรัฐโนวาสโกเทีย (Nova Scotia) ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้า ด้านการเดินเรือตั้งแต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในการวางผังเมืองโดยมีการสร้างป้อมปราการเป็นรูปดาวไว้บนยอดเขาสูงหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE WESTIN NOVA SCOTIAN หรือระดับเทียบเท่าเพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE WESTIN NOVA SCOTIAN หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

แฮลิแฟกซ์ – หมู่บ้านเพ็กกี้ โคฟ – ขึ้นเรือ SH DIANNA

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมหมู่บ้านเพ็กกี้ โคฟ (PEGGY’S COVE) (46 กิโลเมตร)

PEGGY’S COVE

หมู่บ้านชาวประมงที่มีเสน่ห์แปลกตาของริมชายฝั่งทางใต้ และไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้คือ ประภาคารอันเก่าแก่ Peggy’s Point แห่งรัฐโนวาสโกเทียของแคนาดาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่บนหินแกรนิตก้อนใหญ่อันงดงามสามารถมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกได้แบบสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก เยี่ยมชมเดินเล่นในหมู่บ้านชาวประมงที่มีร้านขายของที่ระลึก หอศิลป์ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามรับความสดชื่นจากลมทะเลจนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฮลิแฟกซ์ (HALIFAX)(46 กิโลเมตร) ชมโบราณสถานแห่งชาติป้อมปราการแฮลิแฟกซ์ (Halifax Citadel National Historic Site)

ชมป้อมปราการแฮลิแฟกซ์

โบราณสถานแห่งชาติป้อมปราการแฮลิแฟกซ์ (Halifax Citadel National Historic Site) ป้อมปราการรูปดาวบนเนินเขาสูง เนื่องจากเมืองแฮลิแฟกซ์เป็นเมืองติดทะเล การที่สร้างป้อมปราการบนเนินเขาสูงทำให้สามารถมองเห็นและปกป้องท่าเรือของเมืองได้อย่างง่ายจากศัตรู ภายในป้อมแห่งนี้ท่านจะมีโอกาสได้ชมการเปลี่ยนยามทุก ๆ ชั่วโมงที่เฝ้าประตูหน้า อิสระท่านได้เดินชมภายในและภายนอกกำแพง หรือชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารของแฮลิแฟกซ์ จนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองแฮลิแฟกซ์เพื่อเช็คอินขึ้น เรือสำรวจ SH DIANA

***เอกสารที่ใช้ในการ Check-in ขึ้นเรือสำราญ SWAN HELLENIC SH DIANA***

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

  1. E-Ticket Boarding Pass
  2. บัตรเครดิต

หลังจากผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ให้ท่านเข้าสู่ห้องพักเพื่อจัดสัมภาระภายในห้องพัก

SH DIANA

เรือสำรวจลำใหม่ล่าสุดของ SWAN HELLENIC ที่เปิดให้บริการครั้งแรกเดือนพฤษภาคม ปี 2566 เรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศการต้อนรับอันแสนอบอุ่นในระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวและชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ตัวเรือได้รับการออกแบบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลและบริเวณขั้วโลกอย่างมีสไตล์และสะดวกสบาย ตัวเรือประกอบเสริมความแข็งแกร่งด้วยตัวถัง PC6 รวมกับตัวกันโคลงขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุด

แนะนำส่วนต่างๆและ

ซักซ้อมการปฏิบัติตัวบนเรือ

หลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนำท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก ทางเรือจะประกาศเวลาในการทำ Emergency Drill  (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบ ซึ่งในแต่ละห้องจะมีแผนที่จุดนัดพบติดไว้หลังประตู เพื่อเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยซ้อมการเตรียมตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ *เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด* หลังจากจบกิจกรรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือเดินสำรวจส่วนต่างๆของเรือ ทานของว่าง หรือเครื่องดื่มที่ Club Lounge หรือนั่งชมวิวจากด้านหลังของเรือที่บริเวณ Pool Bar&Grill

ห้องพักพร้อมระเบียง (BALCONY)

ห้องพักขนาด 28ตร.ม. ที่ตกแต่งสไตล์แสกนดิเนเวีย โทนอบอุ่น เรียบง่าย สบายตา มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายสำหรับการพักผ่อนบนเรือรำรวจ เช่น ตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้า เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้ารองเท้าสลิปเปอร์ ตู้เซฟเก็บของ ไม้แขวนเสื้อ ถุงสำหรับใส่ผ้าซัก กล้องส่องทางไกล ไดร์เป่าผม ตู้นิรภัยส่วนบุคคล มินิบาร์(พร้อมเครื่องดื่มบริการฟรี) เครื่องทำกาแฟ กาน้ำร้อน โต๊ะทำงาน พื้นที่แต่งตัว และโซฟาที่นั่งแสนสบาย ทีวี ห้องน้ำในตัว มีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และฝักบัวแบบธรรมดา และมีระเบียงสำหรับชมวิวแบบส่วนตัว ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก มีช่องเสียบปลั๊กทั้งแบบ 2 ขาแบน และ 2 ขากลมแบบยุโรป ช่องเสียบ USD type และ C type  

17.00 น. เรือสำรวจ SWAN HELLENIC ออกจากท่าเรือ

สู่เมืองเซนต์จอนส์ (ST.JOHN’S), ประเทศแคนาดา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำรวจ อาทิ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น บริการท่านด้วยห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) สำหรับชมวิวแบบส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพัก 

***วันแรกทางเรือ SWAN HELLENIC จะนำกระเป๋าเป้สะพายกันน้ำ กระติกน้ำเก็บความเย็น/ร้อน เสื้อพาร์กา (Parka) กันหนาวชนิดที่ออกแบบพิเศษจัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ใช้ในระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกสำหรับการเดินทางครั้งนี้***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำ (Day at sea)

เช้า,กลางวัน  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

ในวันนี้เรือจะนำท่านล่องน่านน้ำเพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองเซนต์จอนส์ (ST.JOHN’S) อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือบูติคสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่มอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปการชมทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สปา, ซาวน่า, Jacuzzi, ฟิตเนส, ห้องหนังสือ, Beauty  Salon,  หรือจะไปยังจุดชมวิวของเรือ Swan’s Nest หรือนั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนต์จอนส์ – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

09.00 น.  เดินทางถึงเมืองเซนต์จอนส์ (ST.JOHN’S)

เรือเทียบท่าเมืองเซนต์จอนส์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

ST.JOHN’S

นครแห่งแรกของแคนาดา และเมืองหลวงของเกาะนิวฟาวด์แลนด์ (Newfoundland) ตั้งอยู่ตอนต้นของเส้นทางทรานส์-แคนาดา และเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เมืองนี้ขึ้นชื่อในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา จนได้ชื่อว่าเป็น ซานฟรานฯแห่งแคนาดา

นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม ST. JOHN’S DOWNTOWN WALKING TOUR

DOWNTOWN WALKING TOUR

พาท่านเดินชมถนนย่าน George Street และ Water Street อันโด่งดัง ศูนย์กลางของย่านบันเทิง ที่เต็มไปด้วยบาร์ ผับ ร้านอาหาร กราฟิตี้เพ้นท์ ผู้คนมากมาย พร้อมศึกษาประวัติความเป็นมาของถนนเส้นนี้ ให้ท่านได้เดินสำรวจเมือง เลือกดูสินค้า เก็บภาพความประทับใจจนกระทั่งได้เวลากลับขึ้นเรือ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ

14.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ แลนโซเมโดส์ (L’ANSE AUX MEADOWS)

บ่าย  อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

6

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติแลนโซเมโดส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

13.00 น. เดินทางถึงแลนโซเมโดส์ ร่วมกิจกรรมเดินชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (L’ANSE AUX MEADOWS)

เรือเทียบท่าเมืองแลนโซเมโดส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.00 น.

ชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ

อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติแคนาดาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของ Great Northern Peninsula ของนิวฟาวด์แลนด์ ประกอบด้วยที่ลุ่มที่มีบ้านประวัติศาสตร์ 8 หลัง ที่คาดว่าสร้างโดยชาวไวกิ้งเมื่อ 1000 ปีก่อน และถูกค้นพบในทศวรรษที่ 1960 ต่อมากลายเป็นโบราณสถานแห่งชาติเพราะเป็นนิคมของชาวยุโรปและไวกิ้งที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในอเมริกาเหนือปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการลงทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage Site พาท่านชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติแลนโซเมโดส์ ที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ชาวไวกิ้งยังอาศัยอยู่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองคาคอร์ทอค (QAQOROQ) เกาะกรีนแลนด์ใต้

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ล่องเรือสู่เกาะกรีนแลนด์ใต้ (Day at sea)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

8

วันที่แปดของการเดินทาง

คาคอร์ทอค, เกาะกรีนแลนด์ใต้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองคาคอร์ทอค (QAQORTOQ) เกาะกรีนแลนด์ (GREENLAND)

เรือเทียบท่าเมืองคาคอร์ทอค ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 23.00 น.

เมืองคาคอร์ทอค (QAQORTOQ) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของกรีนแลนด์ เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าขาย รวมไปถึงเป็นท่าต่อเรือที่ใหญที่สุดในกรีนแลนด์ ทิวทัศน์ของเมืองเต็มไปด้วยบ้านเรือสีสันตัดกันน่ารักสดใส ไกลออกไปในอ่าว ท่านสามารถมองเห็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ยักษ์ได้ที่สุดปลายขอบฟ้า โดยในฝั่งของเมืองเป็นหาดทรายและต้นปาล์มที่ดูขัดกันอย่างแปลกตา เมื่ออยู่ในประเทศที่ติดขั้วโลก

นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม QAQORTOQ CITY WALK

QAQORTOQ CITY WALK

นำท่านเดินชมเมืองที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีบ้านสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนอร์ดิก ผ่านชมน้ำพุอายุ 100 ปีแห่งเดียวในกรีนแลนด์ ที่ผู้ที่มาที่นี่จะต้องมาถ่ายรูปเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและถ่ายรูปกับโบสถ์โบราณในเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในกรีนแลนด์ เพลิดเพลินไปกับสภาพอากาศที่อบอุ่นของภูมิภาคริเวียร่า แต่ในขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่ในกรีนแลนด์ที่ในอ่าวมีก้อนภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่และวาฬกำลังสนุกสนานในฟยอร์ด จนกระทั่งได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

23.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองนาร์ซาร์ซวค (NARSARSUAQ) เกาะกรีนแลนด์ใต้

09

นาร์ซาร์ซวค, เกาะกรีนแลนด์ใต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองนาร์ซาร์ซวค (NARSARSUAQ) เกาะกรีนแลนด์ใต้ ประตูสู่หุบเขาอันเขียวชอุ่ม ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของชาวนอร์สอย่าง  Erik the Red ผู้ตั้งถิ่นฐานคนแรกของกรีนแลนด์ และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าในแถบอาร์กติกมากมาย อีกทั้งยังได้รับการลงทะเบียนให้เป็น UNESCO World Heritage sites

เรือเทียบท่าเมืองนาร์ซาร์ซวค ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 19.00 น.

นำท่านร่วมกิจกรรม ZODIAC CRUISE WITH SWAN HELLENIC EXPEDITION TEAM

NARSARSUAQ

นำท่านนั่งเรือ Zodiac สำรวจปากธารน้ำแข็งซึ่งมีชั้นน้ำแข็งและหิมะหนาปกคลมอยู่ ชมเมืองนาร์ซาร์ซวคเมืองที่ก่อตั้งโดยกองทัพอากาศอเมริกันในปี 1941 ไว้เพื่อเป็นฐานทัพอากาศที่ใช้ในการเข้าและออกจากฐานที่ยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของฐานทัพ American Blue-West One ภายในมีคอลเลคชั่นรูปภาพและสิ่งของจำนวนมากจากฐานทัพที่เคยเปิดใช้งานระหว่างปี 1941 ถึง 1958 อีกทั้งยังมีคอลเลคชั่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวนอร์สอย่าง Erik the Red ซึ่งได้ย่างเท้าเข้ามาตั้งรกรากในกรีนแลนด์เมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

19.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านแอพพิลัตตอค (AAPPILATTOQ) เกาะกรีนแลนด์ใต้

10

แอพพิลัตตอค, เกาะกรีนแลนด์ใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

08.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือหมู่บ้านแอพพิลัตตอค (AAPPILATTOQ) เกาะกรีนแลนด์ใต้

เรือเทียบท่าหมู่บ้านแอพพิลัตตอค ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม DISCOVER THE TINY SETTLEMENT OF AAPPILATTOQ

หมู่บ้านแอพพิลัตตอค

นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งร้อยคน เต็มไปด้วยบ้านสไตล์นอร์ดิกสีแดง เหลือง และน้ำเงินที่ทาสีสันสดใสอยู่ทางใต้สุดของเกาะกรีนแลนด์ ที่งดงามราวภาพวาด ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำและมีภูเขาสูงตระหง่านอยู่รอบๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชมแห่งนี้ และเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาสุดพิเศษกับคณะนักร้องประสานเสียงท้องถิ่นที่โบสถ์เล็ก ๆ เนื่องจากการร้องประสานเสียงได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในวัฒนธรรมประจำชาติกรีนแลนด์

12.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เพื่อมุ่งสู่ สโกลดังเกน ฟยอร์ด (SKJOLDUNGEN) เกาะกรีนแลนด์ใต้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ

ในวันนี้เรือจะล่องผ่านเส้นทางปริ๊นส์คริสเตียน ซุนด์ (PRINS CHRISTIAN SUND)

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 19.00 น. เส้นทางน้ำของฟยอร์ดที่ปลายสุดของเกาะกรีนแลนด์ใต้ ที่สวยงาม โดยเรือจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อยู่ท่ามกลาง วาฬฟิน วาฬสีน้ำเงิน และวาฬมิงค์ ในขณะเดียวกันท่านอาจจะมีโอกาสได้พบกับวัวมัสค์ หมีขั้วโลก และแมวน้ำเครา เพลิดเพลินไปกับทางน้ำที่งดงามและบริสุทธิ์ พร้อมธารน้ำแข็งอันงดงามและหน้าผาหินที่มีน้ำตกลายเล็กสายน้อยไหลไปสู่ผืนน้ำที่ใสดุจคริสตัล และก้อนน้ำแข็งที่แตกตัวออกจากธารน้ำแข็งล่องลอยอยู่บนผิวน้ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

11

ล่องเรือผ่านสโกลดังเกน ฟยอร์ด, เกาะกรีนแลนด์ใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

14.00 น.  เดินทางถึง สโกลดังเกน ฟยอร์ด (SKJOLDUNGEN) เกาะกรีนแลนด์ใต้ เรือจะล่องผ่านสโกลดังเกน ฟยอร์ด ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 19.00 น.

นำท่านร่วมกิจกรรม ZODIAC CRUISING หรือ NATURE WALK

สโกลดังเกน ฟยอร์ด

มีฟยอร์ดรูปตัวยู พร้อมทิวทัศน์ที่งดงามตระการตาด้วยธารน้ำแข็งที่ทอดยาวไปถึงทะเลและภูเขาน้ำแข็งที่เปล่งประกายเป็นสเปกตรัมสีขาวถึงสีน้ำเงินลอยน้ำอยู่ช่างหน้าดึงดูสายตา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่านที่ปกคลุมด้วยหิมะและดอกไม้ป่าในเขตอาร์กติก เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือ Zodiac ไปในช่องทางแคบๆ ที่บางครั้งอยู่ท่ามกลางฝูงนกร้อง และรายล้อมไปด้วยธารน้ำแข็งหลายแห่ง ท่านอาจะมีโอกาสได้พบกับเหล่าสัตว์ป่าในเขตอาร์กติก เช่น หมีขั้วโลก นกทะเล และวัวมัสค์ อีกทั้งท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ห่างไกลที่สุดของเกาะกรีนแลนด์ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Swan Hellenic Expedition Team

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

19.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านพาเทร็คฟเยอร์ดูร์ (PATREKSFJÖRÐUR) ประเทศไอซ์แลนด์

12

ล่องเรือสู่ประเทศไอซ์แลนด์ (Day at sea)

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในห้องพัก นั่งชมวิวจากริมระเบียงหรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ มีทั้งกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่มเพื่อผ่อนคล้ายอิริยาบถขณะล่องเรือ นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆที่พร้อมบริการตลอดทั้งวัน หากวันไหนที่สภาพอากาศแจ่มใสทางเรือจะจัดอาหารกลางวันแบบ Out door เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

13

พาเทร็คฟยอร์ดูร์, ประเทศไอซ์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

12.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเมืองพาเทร็คฟยอร์ดูร์ (PATREKSFJÖRÐUR) ประเทศไอซ์แลนด์

เรือเทียบท่าเรือเมืองพาเทร็คฟยอร์ดูร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 19.00 น.

นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม FISHING VILLAGES AND FISH TASTING

เมืองพาเทร็คฟยอร์ดูร์

เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของฟยอร์ดทางตะวันตก มีประชากร 700 กว่าคน ปัจจุบันการประมงเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง และริเริ่มนำการท่องเที่ยวเข้ามาสู่เมือง ภายในเมืองมีโรงแรม ร้านค้า ธนาคาร และปั๊มน้ำมัน ก่อตัวเป็นโอเอซิสเล็กๆ แห่งอารยธรรมของฟยอร์ดทางตะวันตก นำท่านเยี่ยมชมโรงงานปลาในเมืองพาเทร็คฟยอร์ดูร์ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ปลาแบบ First Class Products  จากนั้นเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของอาร์นาร์ฟยอร์ดูร์ (Arnarfjörður) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบริเวณนี้และสวยที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันตก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Fine Dining ณ ห้องอาหารหลักภายในเรือ

19.00 น. รือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) ประเทศไอซ์แลนด์

14

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

08.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) ประเทศไอซ์แลนด์

นำท่าน เช็คเอ้าท์ ออกจากเรือ SH DIANA พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค๊ชเข้าเมืองเรคยาวิก

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The Bay of Smoke”  และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับความงามของโบสถ์ประจำเมืองฮัลล์กรีมสคิร์คยา

โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์กรีมสคิร์คยา

โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

พิพิธภัณฑ์เพอร์แลน (PERLAN)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งชาติไอซ์แลนด์ที่อาคารมีลักษณะคล้ายไข่มุกครึ่งวงกลมวางอยู่บนเนินเขา เหนือเมืองเรคยาวิก พร้อมจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองได้แบบ 360 องศา ภายในจัดแสดงนิทรรศการธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ รวมไปถึง ถ้ำน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง ทะเล ภูเขาไฟ ท้องฟ้าจำลอง ให้ท่านได้ใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จนกระทั่งได้เวลา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านใจกลางเมือง

อิสระเดินเล่นย่านใจกลางเมือง

การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่น ในเมืองเรคยาวิกที่ถึงอากาศจะอึมครึมแต่บ้านเรือนต่างๆกลับมีสีสัน อาคารบ้านเรือหรือแม้แต่ถนนมีกราฟฟิตี้พ่นอยู่ตามจุดต่างๆก็ช่วยเพิ่มความน่ารักให้กับเมืองแห่งนี้ได้ไม่มากก็น้อย หากท่านอยากลิ้มลองขนมปังกรอบสไตล์ไอซ์แลนด์ ทางเราขอแนะนำให้ท่านเดินไปที่ร้าน Braud & Co ซึ่งเป็นร้านเบเกอร์รี่ชื่อดังในเรคยาวิก ตั้งอยู่ในบ้านกราฟฟิตี้ลวดลายน่ารักที่มีกลิ่นหอมอบอวลออกมาด้านนอก โดยมีซินนามอนโรลเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน ที่เป็นที่พูดถึงกันในโซเชียลว่าอร่อยจนต้องมาลิ้มลองสักครั้ง นอกจากนี้ยังมีขนมเบเกอร์รี่มากมายให้ท่านเลือกสรร อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความประทับในเมืองสุดชิคแห่งนี้ หรือเลือกเข้าร้านคาเฟ่ ร้านขายสินค้าที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON) เพื่อแช่น้ำร้อนผ่อนคลายความเหนื่อยล้า

แช่น้ำร้อนสกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ให้ท่านพักผ่อนไปกับแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับอยู่บนปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย ทุกคนที่เข้าใช้บริการต้องอาบน้ำตามฉบับชาวไอซ์แลนด์เพื่อปรับธาตุร้อนและเย็น ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยการปรับอุณหภูมิยังลากูนเพื่ออบอุ่นร่างกาย ก่อนกระโดดลงสระน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการไหลเวียนของเลือด และกระชับผิว หลังจากนั้นใช้เวลา 5-10 นาทีในห้องสตรีม ต่อด้วยซาวน่า เดินเล่นผ่านหมอกเย็น ใช้สครับประจำถิ่นขัดผิว ก่อนลงไปผ่อนคลายอีกครั้งเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ

** กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี **

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่า

15

เรคยาวิก – โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

เช้า *** บริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิก

07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 204

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

 COPENHAGEN

เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์ก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก          

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัย นำท่าน เดินเล่นบริเวณ STROGET จุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมเมนูพิเศษ Seafood Platter !!!

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL NH COLLECTION COPENHAGEN  

16

โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ

ชมเมืองโคเปนเฮเก้น

พาท่านแวะถ่ายภาพกับ The Little Mermaid รูปปั้นนางเงือกน้อย (Den Lille Havfru) ประติมากรรมงานปั้นเงือกสาวบนโขดหินริมทะเลนี้เป็นผลงานของ Edvard Eriksen ที่สร้างตั้งแต่ปี 1913 หรือ 90 กว่าปีมาแล้ว นางเป็นตัวละครในนิทานของกวีคนเก่งชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersen ผู้แต่งนิทานชื่อดังหลายเรื่อง ถือเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการ Novel, Sculpture และวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

ชมน้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ำไหลลดหลั่งมาตามชั้นหิน กับรูปปั้นของเทพเกฟิออนที่กำลังควบคุมวัวทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นลูกชายที่แปลงกายมา กำลังไถกลบทะเลให้กลายเป็นผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานเรื่องเล่าของนิยายนอร์ส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย *** CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

15.35 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE  เที่ยวบินที่ EK152/EK384

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน กรุงดูไบ 23.55 – 02.50+1 น.)

17

กรุงเทพ

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..