28 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566
วันเดินทาง
แควนตัสแอร์เวย์
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ :  สวรรค์สุดขอบโลก นิวซีแลนด์เกาะใต้  9 วัน (QF) (กรุ๊ป 2)

กำหนดการเดินทาง : 28 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566

ประเทศ : นิวซีแลนด์เกาะใต้

สายการบิน :  แควนตัสแอร์เวย์  (QF)

ราคา : 169,800 บาท

กำหนดการเดินทาง : 28 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ – ซิดนีย์

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินแควนตัสแอร์เวย์(QF) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) ประเทศออสเตรเลีย โดย สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF24 /QF137

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองซิดนีย์ ก่อนเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช  เวลา 06.25 น. – 10.45 น.)

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน ชมเมืองไครสต์เชิร์ช ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 

เมืองไครสท์เชิร์ช

เมืองไครสท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ชมเมืองไครสต์เชิร์ช

นำท่านชม ศาลาว่าการประจำเมือง และความงามของแม่น้ำเอวอน(AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด จากนั้นนำท่านผ่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช นำท่านเข้าชม สวนโบทานิค ที่นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู้คนมาเดินเล่น ออกกำลังกายและพักผ่อน จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไครสต์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (97 กิโลเมตร)

ทะเลสาบเทคาโป

ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ ชมโบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (Church of the good Shepherd) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ (Sheepdog Memorial) สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) (322 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต ชมวิวเมาท์คุก อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK  หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ครอมเวล – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) (203 กิโลเมตร)

เมืองครอมเวล CROMWELL

เมืองครอมเวล เป็นเมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอนอันมีชื่อเสียงของ เมืองทไวเซิล ท่านสามารถให้อาหารปลาแซลมอนในฟาร์ม หรือชิมปลาแซลมอนสดๆคุณภาพดีได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านผลไม้ของ MRS. JONES

มีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านแวะชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (46 กิโลเมตร)

เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ARROWTOWN เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากควีนส์ทาวน์เพียง 20 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อีกทั้งที่แอร์โรว์ทาวน์ท่านจะสามารถพบต้นไม้เปลี่ยนสีในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลใบไม้ร่วง (Autumn Festival) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ

ช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึกบนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN

เมืองควีนทาวน์ เป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) (290 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์

ผ่านชมทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกเงา (MIRROR LAKE) บันทึกภาพเบื้องหน้าซึ่งเป็นภูเขาสะท้อนให้เป็นเงาบนพื้นน้ำเหนือทะเลสาบ และปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว ลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ (HOMER TUNNEL) มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี  แวะถ่ายรูปกับ THE CHASM  เป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆ ซึ่งมีความลึก 22 เมตร

*** หมายเหตุ การเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากสภาวะอากาศโลกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ถ้าวันที่จะเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ มีหิมะตกหนา ถนนปิด รถไม่สามารถเข้าไปเพื่อจะนำท่านไปล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการกระทันหัน โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ***

เพื่อนำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE

เรือมีความปลอดภัยสูง ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง 19 กิโลเมตร (มิลฟอร์ดซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูก

เรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเล ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE  พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE

ผ่านชมน้ำตกโบเวน ที่มีความหมายในภาษาเมารีว่า “น้ำตกนารีแห่งลำธาร” ชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ผ่านชม SEAL ROCK ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ QUEENSTOWN (290 กิโลเมตร) พร้อมกับเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของป่าไม้นานาพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท – ควีนทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE)

ล่องเรือกล  TSS EARNSLAW CRUISE

ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกเรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค 

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) ให้ท่านได้นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (SHOTOVER JET)

ให้ท่านแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่กระโดดที่แรกของโลก (The Bungy Original) ความสูงไม่มาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะท้าทายความกล้า

***การกระโดดบันจี้จั้ม ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

QUEENS STREET MALL

ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์  QUEENS STREET MALLที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE  หรือระดับเทียบเท่า (พักคืนที่ 3)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ วานาก้า – ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟเมืองฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า (WANAKA) (69 กิโลเมตร)

เมืองวานาก้า (WANAKA)

เมืองวานาก้า ตั้งอยู่ที่โอตาโก (Otago) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ทะเลสาบวานาก้า” ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สบายตา และ สงบ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

แวะถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก มีจุดเด่นคือต้นไม้แห่งเมืองวานาก้า (Wanaka Tree) มีอีกฉายานึงว่า ต้นไม้แห่งความเหงา เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา(Lake Wanaka) พร้อมกับแบล็คกราวด์ด้านหลังของภูเขาและทะเลสาบ

ชมพิพิธภัณฑ์ PUZZLING WORLD

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิศวง ที่มี 2 โซนคือ Illusion Rooms ด้านใน แสดงงานศิลปะที่ลวงตาเรา สร้างความฉงนสนเท่ห์ทางวิทยาศาสตร์ และ The Great Maze ด้านนอก เป็นเขาวงกตให้ท่านได้เดินวนหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมและเพลินเพลิดกับการถ่ายรูป จนกระทั่งได้เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (145 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF GLACIER) (144 กิโลเมตร)

FRANZ JOSEF GLACIER

ธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF)

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scenic Hotel Franz Josef Glacier หรือระดับเทียบเท่า

8

เมืองฟรานซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไครสท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองฟรานซ์โจเซฟ ตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (138 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางของหยก (Green Stone)ที่ชาวเมารีโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางของขลัง เครื่องประดับและอาวุธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS (100 กิโลเมตร) เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไครสท์เชิร์ช

นำท่านนั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไครสท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.31 น. เดินทางถึง เมืองไครสท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

9

ไครสต์เชิร์ช– ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสนามบินไครสต์เชิร์ช เพื่อเช็คอินที่สนามบิน

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ (SYDNEY) โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

09.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…