06 – 15 ตุลาคม 2566
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
สายการบิน
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LUXURY EAST EUROPE 10 DAYS (LH)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 15 ตุลาคม 2566

ประเทศ : AUSTRIA – CZECH – SLOVAGIA – HUNGARY

สายการบิน : Lufthansa (LH)

ราคา :  159,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – มิวนิค

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน (OS) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.40 น. เดินทางสู่ มิวนิค โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบินที่ OS 026/111

2

วันที่สองของการเดินทาง

มิวนิค – หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ชมเมือง  – ทะเลสาบกรุนซี

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเวียนนา เวลา 05.35 – 06.30 น.***

07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (200 กิโลเมตร.)

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความงดงามที่ถือว่าเป็นสวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พร้อมเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบกรุนซี (GRUNDLSEE) (50 กิโลเมตร) อันเป็นที่ตั้งของTHE MONDI RESORT AM GRUNDLSEE (CONFIRMED)

โรงแรมสวยงามสไตล์ Local Luxury ระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ริมทะเลสาบกรุนซีอันงดงาม ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา และกลิ่นอายของทะเลสาบที่สุดแสนโรแมนติค งดงามไม่ว่าจะฤดูกาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทะเลสาบกรุนซี ฮัลสตัท – ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ – ชมเมือง

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (25 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึง หมู่บ้านฮัลสตัทอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตา

อัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT)

หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำ มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน

SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’

จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (210 กิโลเมตร)

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองทางตอนใต้ ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ Krumlov Castle และเดินชมเมือง จนถึงเวลาอันสมควร

ปราสาทครุมลอฟ Krumlov Castle

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และหอศิลป์ภาพอีกด้วย

ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา แม่น้ำสายหลัก และเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นยุคกลางไว้ได้ดีที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RUZE หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราก – ชมเมืองย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (180 กิโลเมตร)  

จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม

กรุงปราก PRAGUE

เมืองหลวงซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม  เริ่มจาก ปราสาทปรากที่งดงาม ความพิเศษอยู่ที่ความงดงาม สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guiness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตรม.  ถ่ายภาพกับวิหาร ST. VITUS สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของปราสาท นื่องจากในขณะที่พื้นที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างบ้านให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรือนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน โคลนและไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของกรุงปราก โดยการเดินข้าสะพานชาร์ลส์

ชมเมืองปราก PRAGUE

สะพานชาร์ลส์ สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และยังถือเป็นสะพานหินเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย สะพานประดับไปด้วยงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงามในรูปแบบศิลปะแบบบารอค เข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า

(OLD TOWN SQUARE) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปีก่อน โดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขาย มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจัตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH COLLECTION PRAGUE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปรากเทลล์  – ชมเมือง   เบอร์โน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทลล์ (TELC) (160 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กน่ารักทางตอนใต้ของ Bohemain-Moravian ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1992

จุดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมของอาคารเก่าแก่ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงทุกวันนี้ เห็นแล้วจะต้องหลงรักกับอาคารเก่าแก่แบบเรเนซองส์และบาร็อก ตึกสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดเรียงรายติดกัน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นร้านค้า โรงแรม และร้านอาหารเป็นส่วนมาก

เมืองเบอร์โน่ (BRNO)

เมืองเบอร์โน่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น บริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส Náměstí Svobody เดินทางถึง เมืองเบอร์โน่

ชมเมืองเบอร์โน่ (BRNO)

นำท่าน เดินชมเมืองเบอร์โน่ (BRNO) ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRANDEZZA LUXURY PALACE หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เบอร์โน่  – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทบราติสลาวา – ชมเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้งเก๋ๆที่ DESIGNER OUTLET PARNDORF (160 กิโลเมตร) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ ซึ่งลดราคาตั้งแต่ 30-70 % โดยมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย อาทิ PRADA, GUCCI, BUBERRY, ARMANI, KARL LAGERFELD เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง *** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท ***

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) (40 กิโลเมตร) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ

บราติสลาวา (BRATISLAVA) / ชมเมือง

เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ โดยติดกับสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี เมืองเล็กๆ ที่คงความน่ารักไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง บริเวณถนนไมเคิล อันเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหลากสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว โดยมีอดีตอาคารรัฐสภาที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสมุดประจำเมือง นำท่านเดินทางสู่ Main Square อันเป็นหัวใจของบราติสลาวาที่เต็มไปด้วยความงดงาม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC BY MARRIOTT BRATISLAVA OLD TOWN หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

บราติสลาวา บูดาเปสต์  – ชมเมือง – ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (BUDAPEST)

เป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองทางทิศตะวันตก ของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่ง บูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่ง เปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ /ชมเมือง

ชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงบูดาเปสต์ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง แบ่งส่วนเมืองเก่า บูดา และเมืองเปสต์ ออกจากกันก่อนที่จะมารวมกันเป็นเมืองบูดาเปสต์

นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณจัตุรัสฮีโร่สแควร์ (Hero Square) เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี

ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion)

นำท่านชมป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาว สไตล์นีโอโกธิค ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเทพนิยาย สร้างขึ้นเพื่อใช้  ป้องกันหมู่บ้านของตนเองจากการรุกรานของข้าศึก และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้  และเนื่องจากป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบนสุดของ Castle Hill ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของ อาคารรัฐสภา (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก และใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภายังมี สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ของแม่น้ำดานูบช่วงที่งดงามที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม INTERCONTINENTAL BUDAPEST หรือเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (250 กิโลเมตร)

กรุงเวียนนา (VIENNA)

กรุงเวียนนา VIENNA  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น

โยฮันสเตราท์ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)

 พระราชวังเชินบรุนน์ ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาในศตวรรษที่ 17 – 18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์เบร์ก เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ เป็นพระราชวังที่มีความโอ่อ่าไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON VIENNA PARK หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงเวียนนา

ชมกรุงเวียนนา 

กรุงเวียนนา ผ่านชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบกรีกโบราณ สวนสาธารณะSTADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้ และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

คาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE)

ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่าน WALKING STREET  เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป แบรนด์เนม ยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออสเตรียน เที่ยวบิน OS 025

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating