07 – 16 เมษายน 2566
วันเดินทาง
โอมานแอร์ (WY)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : สวิสเซอร์แลนด์ แสนสวยV.2 สายการบินโอมานแอร์ 10 วัน (WY)

กำหนดการเดินทาง : 07 – 16 เมษายน 2566

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์ 

สายการบิน : โอมาน แอร์ (WY)

ราคา :  199,800 บาท

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินโอมาน แอร์ (WY)

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 818/153 (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 12.35 – 14.20)

19.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองซูริค (ZURICH) สวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HILTON ZURICH AIRPORT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ซูริค หมู่บ้านแอพเพนเซล – ชมเมือง – แซงต์ กัลเลนเนน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแอพเพนเซล (APPENZELL) (100 กิโลเมตร)

หมู่บ้านแอพเพนเซล (APPENZELL)

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า “ประตูสู่เทือกเขาแอลป์” เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆน่ารัก ร่มรื่นและเงียบสงบที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอยู่ บ้านเรือนก็ยังคงสไตล์ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียง แถมยังมีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ภายในหมู่บ้านจะพบกับโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่ถูก สร้างขค้นเมือ่ปีค.ศ. 1071 ที่อุทิศให้กับ St. Maurice ปราสาทเก่าที่เป็นของตระกูล Sutter หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีการอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นกระดิ่งคอวัวให้นักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องชีสและเบียร์ที่รสชาติเยี่ยมยี่ห้อเดียวกับชื่อเมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

แซงต์ กัลเลน (ST. GALLEN)

เป็นเมืองเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม เมืองนี้ได้รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 และยังได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนเป็นแบบเฉพาะในสไตล์บาร็อค

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเซนต์ กัลเลน (Stiftskirche St.Gallen Cathedral) เป็นมหาวิหารอารามหลวงทรงหอคอยคู่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ถนน Multergasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ถนน Spisergasse อีกหนึ่งถนนสายช้อปปิ้งที่มีอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคสวยๆ ตลอดทั้งถนน และบริเวณโซนสีแดง “Stadtlounge” (Red Carpet) จุดนั่งเล่นพักผ่อนแบบปูพรมแดงเก๋ๆๆที่ไม่ควรพลาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU  ST. GALLEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

แซงต์ กัลเลนเนน ทะเลสาบเคามา  –  หุบเขาเวียมาลา  –  เซนต์มอริทซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) (125 กิโลเมตร)

ทะเลสาบเคามา

ทะเลสาบเคามา (CAUMASEE) ทะเลสาบสีมรกต ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฟลิมส์ เป็นทะเลสาบที่ชาวสวิสนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และพาครอบครัวมาทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน เดินป่า ว่ายน้ำ พายเรือ บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวมรกตแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวียมาลา (VIAMALA GORGE) (35 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความน่าอัศจรรย์ของหุบเขาเวียมาลา

หุบเขาเวียมาลา

หุบเขาลึกลงไป กว่า 300 เมตร อดีตใช้เป็นที่สัญจรของพ่อค้าจากทางเหนือและใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสความงดงามของหุบเขาเวียมาลาแห่งนี้ อีกทั้งยังมีสะพานเก่าแก่ที่สร้างในปี 1739 ตั้งอยู่ภายในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเส้นทางผ่านบันไดกว่า 300 ขั้นเพื่อชมความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง เซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) (65 กิโลเมตร)

เซนต์มอริทซ์

เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐ Graubünden เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม LAUDINELLA. (CONFIRMED)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ ดิอาโวเลซซ่าชมเมืองช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ สถานีดิอาโวเลซซ่า (DIAVOLEZZA) เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเข้า DIAVOLEZZA

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เที่ยวสุดท้าย สู่ ยอดเขา DIAVOLZEZZA ที่ความสูง 2,978 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาท่านสามารถชมวิวของธารน้ำแข็งอายุนับหมื่นปีได้โดยง่ายกว่ายอดเข้าอื่น ท่านยังสามารถพบเจอแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศบนยอดเขา DIAVOLZEZZA ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณ Plazza da Scoula ซึ่งบริเวณใกล้จะเป็นห้องสมุดประจำเมือง และยังเป็นที่ตั้งของบรรดาร้านค้า ร้านบูติคต่างๆมากมาย หรือเลือกเดินเล่นลิ้มลองอาหารท้องถิ่น อาทิ Capon (เนื้อและแป้งสอดไส้ห่อด้วยผักกาด) และ Engadin nusstorte (เค้กถั่ว) เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม LAUDINELLA. (CONFIRMED)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมทGlacier Express – บริก – ลุคเคอร์บาด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (160 กิโลเมตร)

อันเดอร์แมท (ANDERMATT)

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชมโบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ

13.54 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบริก (BRIG) โดย รถไฟ GLACIER EXPRESS  

*** ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟท้องถิ่น ชั้นเฟิร์สคลาส เป็นการทดแทน หากรถไฟกลาเซียร์ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากที่นั่งค่อนข้างหนาแน่นในช่วงหน้าหนาว อย่างไรก็ดีบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ *** ให้ท่านได้เดินทางสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิส ฯ ตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ พร้อมชมบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และถ้ามองไปด้านหน้าเหมือนกับว่ากำลังเข้าไปใกล้ภูเขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกันอยู่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับการเดินทางในครั้งนี้

15.40 น. เดินทางถึง เมืองบริก (BRIG) จากนั้น เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช เดินทางต่อสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) (45 กิโลเมตร) เมืองน้ำแร่สปาอันเลื่องชื่อ

ลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันไปสัมผัสที่นี่ เพราะเป็นเมืองที่ได้แช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในหน้าหนาว และหน้าร้อน เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย พร้อมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LES SOURCES DES ALPES (CONFIRMED)

 อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ภายในโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – เซอร์แมท – กอร์เนอร์กรัท  ชมเมือง –  ลุคเคอร์บาด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สถานีเมืองTasch เพื่อขึ้นรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท แล้วเปลี่ยนขบวนเพื่อเดินทางต่อสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (GORNERGRAT)

ขึ้นกอร์เนอร์กรัท ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์นผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)  ยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร เป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี ท่านสามารถชมยอดเขแมทเทอร์ฮอร์นได้สวยที่สุดก็คและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ ตัวเมืองเซอร์แมท พร้อมชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เดินทางถึง ตัวเมืองเซอร์แมท นำท่านชมเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เซอร์แมท (ZERMATT)

อิสระให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหินหลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายใเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองบริก (BRIG) เพื่อนำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช เดินทางกลับสู่ เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LES SOURCES DES ALPES (CONFIRMED)

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลุคเคอร์บาด – ซียง – ชิมไวน์ – สเตรซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำแร่ใกล้กับโรงแรม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่น้ำแร่)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิยง (SION) (40 กิโลเมตร)

ซียง (SION)

เมืองหลวงของรัฐวาเล (VALIAS) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นและหมู่ขุนเขาอีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง อีกด้วย

จากนั้นนำท่านชิมไวน์เลิศรส ณ LES CELLIERS DE SION ผู้ผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซียง

LES CELLIERS DE SION

ให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส (WINE TASTING)  จากผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของรัฐวาเล (VALIAS) ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตี GREAT WINE CAPITALS (PUBLIC CHOICE) 2016 AND SWISS OENOTOURISM AWARD 2018 อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตรซ่า (STRESA) (230 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศน่ารักๆริมทะเลสาบ Maggiore (Lago Maggiore) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของสองประเทศ คือ สวิส และอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL DINO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

สเตรซ่า – เกาะ Isola Bella โบสถ์ริมผา ซานต้า คาเทรีนา – กาเดอมาริโอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella ซึ่งมีสวนแบบอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง และวิลล่าหรูหราศิลปะแบบ Baroque ของตระกูล  Borromeo

ล่องเรือสู่ เกาะ Isola Bella

เกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบ Maggiore ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีตระกูล Borromeo เป็นเจ้าของเกาะ แปลตามตัวว่า เกาะที่สวยงาม โดยพื้นที่สองในสามของเกาะเป็นสวนบาร็อคสไตล์อิตาเลี่ยนซึ่งประดับไว้ด้วยรูปปั้น น้ำพุ ต้นไม้หายาก และ ไม้ดอกนานานาพันธุ์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Ocean Twelve อีกด้วย สวนบนเกาะจัดเป็นลานระเบียงซ้อนกันสิบชั้นมีความสูงถึง 120 ฟุต คล้ายกับเนินเขาย่อมๆ การออกแบบดังกล่าวได้เชื่อมพื้นที่ระดับต่างๆเข้ากับอาคารในตัววัง  ทำให้สวน และวังดูเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งยังทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะโดยรอบ มองเห็นทัศนียภาพที่ไกลออกไป อาทิ แนวเทือกเขาสูง และหมู่บ้านต่างๆที่กระจายอยู่ตามไหล่เขาทุกทิศทาง ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ สู่  โบสถ์ริมหน้าผา ซานต้า คาเทรีนา (Santa Caterina del Sasso)

โบสถ์ซานต้า คาเทรีนา

เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนหินผาที่ยื่นออกมาในทะเลในอ่าวบอร์โรเมโอ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบมัจโจเร ความโดดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ก็คือ สถานที่ตั้งที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือพื้นน้ำ ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 12 โดยพ่อค้าชื่อว่า Alberto Besozzi แห่งเมือง Leggiuno ในตอนนั้นเรือเขาเกิดแตกที่บริเวณนี้จึงต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในถ้ำและอุทิศตัวให้กับนักบุญแคเธอริน ประกอบไปด้วยอาราม 3 หลัง ที่เป็นอาคารในสมัยปลายศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นศตวรรษที่ 14 ทางใต้จะเป็นสำนักแม่ชีหลังใหญ่ และหลังเล็ก ทางเข้าโบสถ์จะมีลักษณะเป็นระเบียงทางเข้ารูปโค้งมีเสาหินแกรนิตได้รับการประดับตกแต่งหน้ามุขรูปโค้ง ห้องโถงจะอยู่ชั้นใต้ดิน ส่วนห้องพักของนักบวชจะอยู่ชั้นหนึ่ง บนหน้าต่างห้องของนักบวชจะมีภาพเขียนบนกำแพงของแคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย ภายในโบสถ์ประดับด้วยประตูโค้งสถาปัตยกรรมแบบเรอแนซองส์ มีหอระฆังที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาเดอมาริโอ (CADEMARIO) (220 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับlสระว่ายน้ำแบบ INDOOR และแบบ OUTDOOR สไตล์ INFINITY POOL ที่มีการปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรมที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ บริการสระเกลือสปา ((SALIN CONTRAST POOL),  BIO SAUNA, TURKISH STEAM BATH, FINNISH SAUNA (ค่าบริการสปา ทรีทเม้นต์ ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์)

*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับผู้ต้องการใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พัก ***

9

กาเดอมาริโอ – มิลาน – ขมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม กรุงมิลาน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมและอีกมายมายอย่างจุใจ

มิลาน / ชมเมือง / ช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ได้เวลาอันสมควร

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน (MILAN AIRPORT)

22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY144/815

10

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติมัสคัต 06.25 – 09.05)

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..